ദേവ്യുവാച ശ്രീ ലക്ഷ്മീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രമ് ലിറിക്‌സ് ഇൻ മലയാളം, പി ഡി ഫ് , എം പി ത്രി, ഡൗലോഡ് 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on December 12, 2020 at 06:54 AM

Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam-Devyuvacha-malayalam-Lyrics-Pdf

🏵 Laxmi Stotra Lyrics In Malayalam


|| ശ്രീ ലക്ഷ്മീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രമ് ||
ദേവ്യുവാച
ദേവദേവ! മഹാദേവ! ത്രികാലജ്ഞ! മഹേശ്വര!
കരുണാകര ദേവേശ! ഭക്താനുഗ്രഹകാരക! ॥
അഷ്ടോത്തര ശതം ലക്ഷ്മ്യാഃ ശ്രോതുമിച്ഛാമി തത്ത്വതഃ ॥
ഈശ്വര ഉവാച
ദേവി! സാധു മഹാഭാഗേ മഹാഭാഗ്യ പ്രദായകം ।
സര്വൈശ്വര്യകരം പുണ്യം സര്വപാപ പ്രണാശനമ് ॥
സര്വദാരിദ്ര്യ ശമനം ശ്രവണാദ്ഭുക്തി മുക്തിദമ് ।
രാജവശ്യകരം ദിവ്യം ഗുഹ്യാദ്-ഗുഹ്യതരം പരം ॥
ദുര്ലഭം സര്വദേവാനാം ചതുഷ്ഷഷ്ടി കളാസ്പദമ് ।
പദ്മാദീനാം വരാംതാനാം നിധീനാം നിത്യദായകമ് ॥
സമസ്ത ദേവ സംസേവ്യം അണിമാദ്യഷ്ട സിദ്ധിദം ।
കിമത്ര ബഹുനോക്തേന ദേവീ പ്രത്യക്ഷദായകം ॥
തവ പ്രീത്യാദ്യ വക്ഷ്യാമി സമാഹിതമനാശ്ശൃണു ।
അഷ്ടോത്തര ശതസ്യാസ്യ മഹാലക്ഷ്മിസ്തു ദേവതാ ॥
ക്ലീം ബീജ പദമിത്യുക്തം ശക്തിസ്തു ഭുവനേശ്വരീ ।
അംഗന്യാസഃ കരന്യാസഃ സ ഇത്യാദി പ്രകീര്തിതഃ ॥
ധ്യാനമ്
വംദേ പദ്മകരാം പ്രസന്നവദനാം സൌഭാഗ്യദാം ഭാഗ്യദാം
ഹസ്താഭ്യാമഭയപ്രദാം മണിഗണൈഃ നാനാവിധൈഃ ഭൂഷിതാം ।
ഭക്താഭീഷ്ട ഫലപ്രദാം ഹരിഹര ബ്രഹ്മാധിഭിസ്സേവിതാം
പാര്ശ്വേ പംകജ ശംഖപദ്മ നിധിഭിഃ യുക്താം സദാ ശക്തിഭിഃ ॥
സരസിജ നയനേ സരോജഹസ്തേ ധവള തരാംശുക ഗംധമാല്യ ശോഭേ ।
ഭഗവതി ഹരിവല്ലഭേ മനോജ്ഞേ ത്രിഭുവന ഭൂതികരി പ്രസീദമഹ്യമ് ॥
ഓം
പ്രകൃതിം, വികൃതിം, വിദ്യാം, സര്വഭൂത ഹിതപ്രദാം ।
ശ്രദ്ധാം, വിഭൂതിം, സുരഭിം, നമാമി പരമാത്മികാമ് ॥ 1 ॥
വാചം, പദ്മാലയാം, പദ്മാം, ശുചിം, സ്വാഹാം, സ്വധാം, സുധാം ।
ധന്യാം, ഹിരണ്യയീം, ലക്ഷ്മീം, നിത്യപുഷ്ടാം, വിഭാവരീമ് ॥ 2 ॥
അദിതിം ച, ദിതിം, ദീപ്താം, വസുധാം, വസുധാരിണീം ।
നമാമി കമലാം, കാംതാം, ക്ഷമാം, ക്ഷീരോദ സംഭവാമ് ॥ 3 ॥
അനുഗ്രഹപരാം, ബുദ്ധിം, അനഘാം, ഹരിവല്ലഭാം ।
അശോകാ,മമൃതാം ദീപ്താം, ലോകശോക വിനാശിനീമ് ॥ 4 ॥
നമാമി ധര്മനിലയാം, കരുണാം, ലോകമാതരം ।
പദ്മപ്രിയാം, പദ്മഹസ്താം, പദ്മാക്ഷീം, പദ്മസുംദരീമ് ॥ 5 ॥
പദ്മോദ്ഭവാം, പദ്മമുഖീം, പദ്മനാഭപ്രിയാം, രമാം ।
പദ്മമാലാധരാം, ദേവീം, പദ്മിനീം, പദ്മഗംധിനീമ് ॥ 6 ॥
പുണ്യഗംധാം, സുപ്രസന്നാം, പ്രസാദാഭിമുഖീം, പ്രഭാം ।
നമാമി ചംദ്രവദനാം, ചംദ്രാം, ചംദ്രസഹോദരീമ് ॥ 7 ॥
ചതുര്ഭുജാം, ചംദ്രരൂപാം, ഇംദിരാ,മിംദുശീതലാം ।
ആഹ്ലാദ ജനനീം, പുഷ്ടിം, ശിവാം, ശിവകരീം, സതീമ് ॥ 8 ॥
വിമലാം, വിശ്വജനനീം, തുഷ്ടിം, ദാരിദ്ര്യ നാശിനീം ।
പ്രീതി പുഷ്കരിണീം, ശാംതാം, ശുക്ലമാല്യാംബരാം, ശ്രിയമ് ॥ 9 ॥
ഭാസ്കരീം, ബില്വനിലയാം, വരാരോഹാം, യശസ്വിനീം ।
വസുംധരാ, മുദാരാംഗാം, ഹരിണീം, ഹേമമാലിനീമ് ॥ 10 ॥
ധനധാന്യകരീം, സിദ്ധിം, സ്രൈണസൌമ്യാം, ശുഭപ്രദാം ।
നൃപവേശ്മ ഗതാനംദാം, വരലക്ഷ്മീം, വസുപ്രദാമ് ॥ 11 ॥
ശുഭാം, ഹിരണ്യപ്രാകാരാം, സമുദ്രതനയാം, ജയാം ।
നമാമി മംഗളാം ദേവീം, വിഷ്ണു വക്ഷഃസ്ഥല സ്ഥിതാമ് ॥ 12 ॥
വിഷ്ണുപത്നീം, പ്രസന്നാക്ഷീം, നാരായണ സമാശ്രിതാം ।
ദാരിദ്ര്യ ധ്വംസിനീം, ദേവീം, സര്വോപദ്രവ വാരിണീമ് ॥ 13 ॥
നവദുര്ഗാം, മഹാകാളീം, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവാത്മികാം ।
ത്രികാലജ്ഞാന സംപന്നാം, നമാമി ഭുവനേശ്വരീമ് ॥ 14 ॥
ലക്ഷ്മീം ക്ഷീരസമുദ്രരാജ തനയാം ശ്രീരംഗധാമേശ്വരീം ।
ദാസീഭൂത സമസ്തദേവ വനിതാം ലോകൈക ദീപാംകുരാമ് ॥
ശ്രീമന്മംദ കടാക്ഷ ലബ്ധ വിഭവദ്-ബ്രഹ്മേംദ്ര ഗംഗാധരാം ।
ത്വാം ത്രൈലോക്യ കുടുംബിനീം സരസിജാം വംദേ മുകുംദപ്രിയാമ് ॥ 15 ॥
മാതര്നമാമി! കമലേ! കമലായതാക്ഷി!
ശ്രീ വിഷ്ണു ഹൃത്-കമലവാസിനി! വിശ്വമാതഃ!
ക്ഷീരോദജേ കമല കോമല ഗര്ഭഗൌരി!
ലക്ഷ്മീ! പ്രസീദ സതതം സമതാം ശരണ്യേ ॥ 16 ॥
ത്രികാലം യോ ജപേത് വിദ്വാന് ഷണ്മാസം വിജിതേംദ്രിയഃ ।
ദാരിദ്ര്യ ധ്വംസനം കൃത്വാ സര്വമാപ്നോത്-യയത്നതഃ ।
ദേവീനാമ സഹസ്രേഷു പുണ്യമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
യേന ശ്രിയ മവാപ്നോതി കോടിജന്മ ദരിദ്രതഃ ॥ 17 ॥
ഭൃഗുവാരേ ശതം ധീമാന് പഠേത് വത്സരമാത്രകം ।
അഷ്ടൈശ്വര്യ മവാപ്നോതി കുബേര ഇവ ഭൂതലേ ॥
ദാരിദ്ര്യ മോചനം നാമ സ്തോത്രമംബാപരം ശതം ।
യേന ശ്രിയ മവാപ്നോതി കോടിജന്മ ദരിദ്രതഃ ॥ 18 ॥
ഭുക്ത്വാതു വിപുലാന് ഭോഗാന് അംതേ സായുജ്യമാപ്നുയാത് ।
പ്രാതഃകാലേ പഠേന്നിത്യം സര്വ ദുഃഖോപ ശാംതയേ ।
പഠംതു ചിംതയേദ്ദേവീം സര്വാഭരണ ഭൂഷിതാമ് ॥ 19 ॥
ഇതി ശ്രീ ലക്ഷ്മീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ്


🙏 Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha Lyrics in Malayalam PDF, MP3 Download ദേവ്യുവാച ശ്രീ ലക്ഷ്മീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രമ് Lyrics in Malayalam | chalisa.online.You will also find Maa Laxmi Mantra Chanting MP3 free download, Maa Laxmi Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Maa Laxmi photos and, Maa Laxmi Wallpapers, Maa Laxmi Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu Goddess Maa Laxmi  You may like this as well...
  Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha Lyrics in Malayalam Image

  devyuvacha-sree-lakshmi-ashtottara-satanaama-stotram-malayalam-malayalam-lyrics-download
  🌻 Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha Lyrics in Malayalam PDF Download

  View the pdf for the Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha | ദേവ്യുവാച | ശ്രീ ലക്ഷ്മീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രമ് using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Devyuvacha Lyrics in Malayalam Here...


  Few More Pages Related to Maa Laxmi

  🙏 Benefits of Chanting Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvachameaning in Malayalam or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Maa Laxmi for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha or How to chant Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Maa Laxmi,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Maa-laxmi-Goddess-images

  🙏 Hindu Goddess Maa Laxmi 🙏


  || Jai Laxmi Maiya || 🙏

  ।। Mother Shri Lakshmi ।।

  ।। Om shreem Shriyem namah ।।

  Maa Lakshmi Devi is the goddess of prosperity and wealth in Hinduism.

  Mother Sri Lakshmi is the goddess of wealth and prosperity.

  Also in Hindu Purana, Sri Lakshmi Devi is considered as
  the goddess of wealth, beauty, peace and truth.

  Mother Sri Lakshmi is one of the main Goddesses of Tridevi i.e. Saraswati, Lakshmi and Parvati.

  According to Hindu mythology, Mother Lakshmi is the consort of Lord Vishnu
  and Sri Lakshmi is considered as the goddess of fortune.

  Mother Lakshmi is also called as Shree i.e. prosperity as well as happiness and splendor.

  In Deepawali festival, On the Ashwin Amavasya it has special significance
  for performing shri Maha Lakshmi puja in the evening.

  Shri Lakshmi Gayatri Mantra

  Om mahalakshmicha vidmahe
  vishnupatnicha dhimahi |
  tanno lakshmih prachodayaat ||


  You can read more about Hindu Goddess Maa Laxmi here on Wikipedia


  Maa-laxmi-Goddess-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu Goddess Maa Laxmi Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Laxmi only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu Goddess Maa Laxmi


  Maa-laxmi-Goddess-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Laxmi  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu Goddess Maa Laxmi

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Laxmi only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu Goddess Maa Laxmi Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Laxmi here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Malayalam Devyuvacha for Hindu Goddess Maa Laxmi on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^