श्री रुद्र प्रश्नः श्री रुद्रं नमकम् लिरीक्स इन कोंकणी, पी डी एफ, एम पी थ्री डाउनलोड 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on October 26, 2020 at 08:22 AM

Sri Rudram Namakam Konkani-Sri Rudra Prasnah-konkani-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Konkani


|| श्री रुद्रं नमकम् ||
श्री रुद्र प्रश्नः
कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता
चतुर्थं वैश्वदेवं कांडम् पंचमः प्रपाठकः
ॐ नमो भगवते रुद्राय ॥
नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषवे नमः ।
नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः ॥
या त इषुः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः ।
शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्र मृडय ।
या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी ।
तया नस्तनुवा शंतमया गिरिशंताभिचाकशीहि ॥
यामिषुं गिरिशंत हस्ते बिभर्ष्यस्तवे ।
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिग्ंसीः पुरुषं जगत्॥
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि ।
यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मग्ं सुमना असत् ॥
अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक् ।
अहीग्श्च सर्वांजंभयंथ्सर्वाश्च यातुधान्यः ॥
असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंगलः ।
ये चेमाग्ं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशोऽवैषाग्ं हेड ईमहे ॥
असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः ।
उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः ।
उतैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः ॥
नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे ।
अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरन्नमः ॥
प्रमुंच धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नि योर्ज्यां ।
याश्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप ॥
अवतत्य धनुस्त्वग्ं सहस्राक्ष शतेषुधे ।
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव ॥
विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाग्ं उत ।
अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषंगथिः ॥
या ते हेतिर्मीडुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः ।
तयाऽस्मान्, विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिब्भुज ॥
नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे ।
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः ।
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तं ॥ 1 ॥
शंभवे नमः । नमस्ते अस्तु भगवन्-विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय
त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय
श्रीमन्-महादेवाय नमः ॥
नमो हिरण्य बाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां
पतये नमो नमः सस्पिंजराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुशाय विव्याधिनेऽन्नानां
पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां
पतये नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायाहंत्याय वनानां
पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मंत्रिणे वाणिजाय कक्षाणां
पतये नमो नमो भुवंतये वारिवस्कृता-यौषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्-घोषायाक्रंदयते
पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः ॥ 2 ॥
नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषंगिणे स्तेनानां
पतये नमो नमो निषंगिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वंचते परिवंचते स्तायूनां
पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिघाग्ंसद्भ्यो
मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तंचरद्भ्यः प्रकृंतानां पतये नमो नम उष्णीषिने
गिरिचराय कुलुंचानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्-वानेभ्यः
प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्-भ्यश्च वो नमो नमोऽस्सद्भ्यो
विद्यद्-भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्-भ्यश्च
वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्-भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो
नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः ॥ 3 ॥
नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यंतीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृग्ं-हतीभ्यश्च वो
नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो
नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो
नमो महद्भ्यः, क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्योऽरथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो
रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः, क्षत्तृभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च
वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो
नमो नमः पुंजिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्-भ्यश्च
वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः
॥ 4 ॥
नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च
नमः कपर्धिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च
शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते
च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नम आशवे
चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय
च द्वीप्याय च ॥ 5 ॥
नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय
च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय
च नम उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चाऽवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय
च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिंदते
च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय
च ॥ 6 ॥
नमो दुंदुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो दूताय च प्रहिताय
च नमो निषंगिणे चेषुधिमते च नमस्-तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने
च नमः स्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय
च नमो नाद्याय च वैशंताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय
च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम ईध्रियाय चातप्याय च नमो वात्याय च रेष्मियाय
च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॥ 7 ॥
नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नम उग्राय
च भीमाय च नमो अग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमो हंत्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो
हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमश्शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय
च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय
चोत्तरणाय च नम आतार्याय चालाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय
च प्रवाह्याय च ॥ 8 ॥
नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किग्ंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये
च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय
च नमो हृदय्याय च निवेष्प्याय च नमः पाग्ं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय
च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय
च पर्णशद्याय च नमोऽपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आख्खिदते च प्रख्खिदते च नमो
वः किरिकेभ्यो देवानाग्म् हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो
नम आनिर् हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः ॥ 9 ॥
द्रापे अंधसस्पते दरिद्रन्-नीललोहित ।
एषां पुरुषाणामेषां पशूनां मा भेर्माऽरो मो एषां किंचनाममत् ।
या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहभेषजी ।
शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे ॥
इमाग्ं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं ।
यथा नः शमसद् द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं ।
मृडा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते ।
यच्छं च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ ।
मा नो महांतमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षंतमुत मा न उक्षितं ।
मा नोऽवधीः पितरं मोत मातरं प्रिया मा नस्तनुवो रुद्र रीरिषः ।
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः ।
वीरान्मा नो रुद्र भामितोऽवधीर्-हविष्मंतो नमसा विधेम ते ।
आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्-नमस्मे ते अस्तु ।
रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यथा च नः शर्म यच्छ द्विबर्हाः ।
स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहंतुमुग्रम् ।
मृडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यंते अस्मन्निवपंतु सेनाः ।
परिणो रुद्रस्य हेतिर्-वृणक्तु परि त्वेषस्य दुर्मति रघायोः ।
अव स्थिरा मघवद्-भ्यस्-तनुष्व मीढ्-वस्तोकाय तनयाय मृडय ।
मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव ।
परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि ।
विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः ।
यास्ते सहस्रग्ं हेतयोन्यमस्मन्-निवपंतु ताः ।
सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः ।
तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि ॥ 10 ॥
सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधि भूम्याम् ।
तेषाग्ं सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि ।
अस्मिन्-महत्-यर्णवेंऽतरिक्षे भवा अधि ।
नीलग्रीवाः शितिकंठाः शर्वा अधः, क्षमाचराः ।
नीलग्रीवाः शितिकंठा दिवग्ं रुद्रा उपश्रिताः ।
ये वृक्षेषु सस्पिंजरा नीलग्रीवा विलोहिताः ।
ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ।
ये अन्नेषु विविध्यंति पात्रेषु पिबतो जनान् । ये पथां पथिरक्षय ऐलबृदा यव्युधः
। ये तीर्थानि प्रचरंति सृकावंतो निषंगिणः । य एतावंतश्च भूयाग्ंसश्च दिशो
रुद्रा वितस्थिरे । तेषाग्ं सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि । नमो रुध्रेभ्यो ये
पृथिव्यां येंऽतरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश
दक्षिणा दश प्रतीचीर्-दशो-दीचीर्-दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयंतु ते यं
द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तं वो जंभे दधामि ॥ 11 ॥
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं । उर्वारुकमिव बंधनान्-मृत्योर्-मुक्षीय
माऽमृतात् । यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश
तस्मै रुद्राय नमो अस्तु । तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति
भेषजस्य । यक्ष्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिर्-देवमसुरं दुवस्य । अयं मे हस्तो
भगवानयं मे भगवत्तरः । अयं मे विश्वभेषजोऽयग्ं शिवाभिमर्शनः । ये ते सहस्रमयुतं
पाशा मृत्यो मर्त्याय हंतवे । तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे । मृत्यवे
स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । प्राणानां ग्रंथिरसि रुद्रो मा विशांतकः । तेनान्नेनाप्यायस्व
ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ॥
सदाशिवों ।
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः


🙏 Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah Lyrics in Konkani PDF, MP3 Download श्री रुद्र प्रश्नः श्री रुद्रं नमकम् Lyrics in Konkani | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah Lyrics in Konkani Image

  sri-rudra-prasnah-sri-rudram-namakam-konkani-konkani-lyrics-download
  🌻 Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah Lyrics in Konkani PDF Download

  View the pdf for the Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah | श्री रुद्र प्रश्नः | श्री रुद्रं नमकम् using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Sri Rudra Prasnah Lyrics in Konkani Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnahmeaning in Konkani or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah or How to chant Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namo Bhagwate Rudraay || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Rudram Namakam Konkani Sri Rudra Prasnah for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^