யேனேதம் பூதம் புவனம் பவிஷ்யத் ஶிவஸங்கல்போபனிஷத் (ஶிவ ஸங்கல்பமஸ்து) லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on May 1, 2021 at 08:51 AM

Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil-Yenedam Bhutam-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ஶிவஸங்கல்போபனிஷத் (ஶிவ ஸங்கல்பமஸ்து) ||
யேனேதம் பூதம் புவனம் பவிஷ்யத் பரிக்ருஹீதமம்ருதேன ஸர்வம் ।
யேன யஜ்ஞஸ்தாயதே ஸப்தஹோதா தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 1॥
யேன கர்மாணி ப்ரசரன்தி தீரா யதோ வாசா மனஸா சாரு யன்தி ।
யத்ஸம்மிதமனு ஸம்யன்தி ப்ராணினஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 2॥
யேன கர்மாண்யபஸோ மனீஷிணோ யஜ்ஞே க்ருண்வன்தி விததேஷு தீரா: ।
யதபூர்வம் யக்ஷமன்த: ப்ரஜானாம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 3॥
யத்ப்ரஜ்ஞானமுத சேதோ த்ருதிஶ்ச யஜ்ஜ்யோதிரன்தரம்ருதம் ப்ரஜாஸு ।
யஸ்மான்ன ருதே கிஞ்சன கர்ம க்ரியதே தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 4॥
ஸுஷாரதிரஶ்வானிவ யன்மனுஷ்யான்னேனீயதேபீஶுபிர்வாஜின இவ ।
ஹ்ருத்ப்ரதிஷ்டம் யதஜிரம் ஜவிஷ்டம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 5॥
யஸ்மின்ன்ருச: ஸாம யஜூஷி யஸ்மின் ப்ரதிஷ்டிதா ரதனாபாவிவாரா: ।
யஸ்மிம்ஶ்சித்தம் ஸர்வமோதம் ப்ரஜானாம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 6॥
யதத்ர ஷஷ்டம் த்ரிஶதம் ஸுவீரம் யஜ்ஞஸ்ய குஹ்யம் நவனாவமாய்யம் (?) ।
தஶ பஞ்ச த்ரிம்ஶதம் யத்பரம் ச தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 7॥
யஜ்ஜாக்ரதோ தூரமுதைதி தைவம் தது ஸுப்தஸ்ய ததைவைதி ।
தூரங்கமம் ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிரேகம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 8॥
யேன த்யௌ: ப்ருதிவீ சான்தரிக்ஷம் ச யே பர்வதா: ப்ரதிஶோ திஶஶ்ச ।
யேனேதம் ஜகத்வ்யாப்தம் ப்ரஜானாம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 9॥
யேனேதம் விஶ்வம் ஜகதோ பபூவ யே தேவா அபி மஹதோ ஜாதவேதா: ।
ததேவாக்னிஸ்தமஸோ ஜ்யோதிரேகம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 1௦॥
யே மனோ ஹ்ருதயம் யே ச தேவா யே திவ்யா ஆபோ யே ஸூர்யரஶ்மி: ।
தே ஶ்ரோத்ரே சக்ஷுஷீ ஸஞ்சரன்தம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 11॥
அசின்த்யம் சாப்ரமேயம் ச வ்யக்தாவ்யக்தபரம் ச யத ।
ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதரம் ஜ்ஞேயம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 12॥
ஏகா ச தஶ ஶதம் ச ஸஹஸ்ரம் சாயுதம் ச
நியுதம் ச ப்ரயுதம் சார்புதம் ச ந்யர்புதம் ச ।
ஸமுத்ரஶ்ச மத்யம் சான்தஶ்ச பரார்தஶ்ச
தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 13॥
யே பஞ்ச பஞ்சதஶ ஶதம் ஸஹஸ்ரமயுதம் ந்யர்புதம் ச ।
தேக்னிசித்யேஷ்டகாஸ்தம் ஶரீரம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 14॥
வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹான்தமாதித்யவர்ணம் தமஸ: பரஸ்தாத் ।
யஸ்ய யோனிம் பரிபஶ்யன்தி தீராஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥
யஸ்யேதம் தீரா: புனந்தி கவயோ ப்ரஹ்மாணமேதம் த்வா வ்ருணுத இன்தும் ।
ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் த்யௌராகாஶம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 16॥
பராத் பரதரம் சைவ யத்பராச்சைவ யத்பரம் ।
யத்பராத் பரதோ ஜ்ஞேயம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 17॥
பராத் பரதரோ ப்ரஹ்மா தத்பராத் பரதோ ஹரி: ।
தத்பராத் பரதோதீஶஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 18॥
யா வேதாதிஷு காயத்ரீ ஸர்வவ்யாபீ மஹேஶ்வரீ ।
ருக்யஜுஸ்ஸாமாதர்வைஶ்ச தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 19॥
யோ வை தேவம் மஹாதேவம் ப்ரணவம் புருஷோத்தமம் ।
ய: ஸர்வே ஸர்வவேதைஶ்ச தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 2௦॥
ப்ரயத: ப்ரணவோங்காரம் ப்ரணவம் புருஷோத்தமம் ।
ஓங்காரம் ப்ரணவாத்மானம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 21॥
யோஸௌ ஸர்வேஷு வேதேஷு பட்யதே ஹ்யஜ இஶ்வர: ।
அகாயோ நிர்குணோ ஹ்யாத்மா தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 22॥
கோபிர்ஜுஷ்டம் தனேன ஹ்யாயுஷா ச பலேன ச ।
ப்ரஜயா பஶுபி: புஷ்கராக்ஷம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 23॥
த்ரியம்பகம் யஜாமஹே ஸுகன்திம் புஷ்டிவர்தனம் ।
உர்வாருகமிவ பன்தனான்ம்ருத்யோர்முக்ஷீய
மாம்ருதாத்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 24॥
கைலாஸஶிகரே ரம்யே ஶங்கரஸ்ய ஶிவாலயே ।
தேவதாஸ்தத்ர மோதன்தே தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 25॥
விஶ்வதஶ்சக்ஷுருத விஶ்வதோமுகோ விஶ்வதோஹஸ்த உத விஶ்வதஸ்பாத் ।
ஸம்பாஹுப்யாம் நமதி ஸம்பதத்ரைர்த்யாவாப்ருதிவீ
ஜனயன் தேவ ஏகஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 26॥
சதுரோ வேதானதீயீத ஸர்வஶாஸ்யமயம் விது: ।
இதிஹாஸபுராணானாம் தன்மே மன ஶிவஸங்கன்ல்பமஸ்து ॥ 27॥
மா நோ மஹான்தமுத மா நோ அர்பகம் மா ந உக்ஷன்தமுத மா ந உக்ஷிதம் ।
மா நோ வதீ: பிதரம் மோத மாதரம் ப்ரியா மா ந:
தனுவோ ருத்ர ரீரிஷஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 28॥
மா நஸ்தோகே தனயே மா ந ஆயுஷி மா நோ கோஷு மா நோ அஶ்வேஷு ரீரிஷ: ।
வீரான்மா நோ ருத்ர பாமிதோ வதீர்ஹவிஷ்மன்த:
நமஸா விதேம தே தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 29॥
ருதம் ஸத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம புருஷம் க்ருஷ்ணபிங்கல்தம் ।
ஊர்த்வரேதம் விரூபாக்ஷம் விஶ்வரூபாய வை நமோ நம:
தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 3௦॥
கத்ருத்ராய ப்ரசேதஸே மீடுஷ்டமாய தவ்யஸே ।
வோசேம ஶன்தமம் ஹ்ருதே । ஸர்வோ ஹ்யேஷ ருத்ரஸ்தஸ்மை ருத்ராய
நமோ அஸ்து தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 31॥
ப்ரஹ்ம ஜஜ்ஞானம் ப்ரதமம் புரஸ்தாத் வி ஸீமத: ஸுருசோ வேன ஆவ: ।
ஸ புத்னியா உபமா அஸ்ய விஷ்டா: ஸதஶ்ச யோனிம்
அஸதஶ்ச விவஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 32॥
ய: ப்ராணதோ நிமிஷதோ மஹித்வைக இத்ராஜா ஜகதோ பபூவ ।
ய ஈஶே அஸ்ய த்விபதஶ்சதுஷ்பத: கஸ்மை தேவாய
ஹவிஷா விதேம தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 33॥
ய ஆத்மதா பலதா யஸ்ய விஶ்வே உபாஸதே ப்ரஶிஷம் யஸ்ய தேவா: ।
யஸ்ய சாயாம்ருதம் யஸ்ய ம்ருத்யு: கஸ்மை தேவாய
ஹவிஷா விதேம தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 34॥
யோ ருத்ரோ அக்னௌ யோ அப்ஸு ய ஓஷதீஷு யோ ருத்ரோ விஶ்வா புவனாவிவேஶ ।
தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 35॥
கன்தத்வாராம் துராதர்ஷாம் நித்யபுஷ்டாம் கரீஷிணீம் ।
ஈஶ்வரீம் ஸர்வபூதானாம் தாமிஹோபஹ்வயே ஶ்ரியம்
தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 36॥
ய இதம் ஶிவஸங்கல்பம் ஸதா த்யாயன்தி ப்ராஹ்மணா: ।
தே பரம் மோக்ஷம் கமிஷ்யன்தி தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 37॥
இதி ஶிவஸங்கல்பமன்த்ரா: ஸமாப்தா: ।
(ஶைவ-உபனிஷத:)
இதி ஶிவஸங்கல்போபனிஷத் ஸமாப்த ।


🙏 Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download யேனேதம் பூதம் புவனம் பவிஷ்யத் ஶிவஸங்கல்போபனிஷத் (ஶிவ ஸங்கல்பமஸ்து) Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam Lyrics in Tamil Image

  yenedam-bhutam-shiva-sankalpa-upanishad-shiva-sankalpamastu-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam | யேனேதம் பூதம் புவனம் பவிஷ்யத் | ஶிவஸங்கல்போபனிஷத் (ஶிவ ஸங்கல்பமஸ்து) using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Yenedam Bhutam Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutammeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam or How to chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namo Bhagwate Rudraay || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Tamil Yenedam Bhutam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^