യേനേദം ഭൂതം ഭുവനം ഭവിഷ്യത് ശിവസംകല്പോപനിഷത് (ശിവ സംകല്പമസ്തു) ലിറിക്‌സ് ഇൻ മലയാളം, പി ഡി ഫ് , എം പി ത്രി, ഡൗലോഡ് 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on November 2, 2020 at 03:55 PM

Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam-Yenedam Bhutam-malayalam-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Malayalam


|| ശിവസംകല്പോപനിഷത് (ശിവ സംകല്പമസ്തു) ||
യേനേദം ഭൂതം ഭുവനം ഭവിഷ്യത് പരിഗൃഹീതമമൃതേന സര്വമ് ।
യേന യജ്ഞസ്തായതേ സപ്തഹോതാ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 1॥
യേന കര്മാണി പ്രചരംതി ധീരാ യതോ വാചാ മനസാ ചാരു യംതി ।
യത്സമ്മിതമനു സംയംതി പ്രാണിനസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 2॥
യേന കര്മാണ്യപസോ മനീഷിണോ യജ്ഞേ കൃണ്വംതി വിദഥേഷു ധീരാഃ ।
യദപൂര്വം യക്ഷമംതഃ പ്രജാനാം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 3॥
യത്പ്രജ്ഞാനമുത ചേതോ ധൃതിശ്ച യജ്ജ്യോതിരംതരമൃതം പ്രജാസു ।
യസ്മാന്ന ഋതേ കിംചന കര്മ ക്രിയതേ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 4॥
സുഷാരഥിരശ്വാനിവ യന്മനുഷ്യാന്നേനീയതേഽഭീശുഭിര്വാജിന ഇവ ।
ഹൃത്പ്രതിഷ്ഠം യദജിരം ജവിഷ്ഠം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 5॥
യസ്മിന്നൃചഃ സാമ യജൂഷി യസ്മിന് പ്രതിഷ്ഠിതാ രഥനാഭാവിവാരാഃ ।
യസ്മിംശ്ചിത്തം സര്വമോതം പ്രജാനാം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 6॥
യദത്ര ഷഷ്ഠം ത്രിശതം സുവീരം യജ്ഞസ്യ ഗുഹ്യം നവനാവമായ്യം (?) ।
ദശ പംച ത്രിംശതം യത്പരം ച തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 7॥
യജ്ജാഗ്രതോ ദൂരമുദൈതി ദൈവം തദു സുപ്തസ്യ തഥൈവൈതി ।
ദൂരംഗമം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിരേകം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 8॥
യേന ദ്യൌഃ പൃഥിവീ ചാംതരിക്ഷം ച യേ പര്വതാഃ പ്രദിശോ ദിശശ്ച ।
യേനേദം ജഗദ്വ്യാപ്തം പ്രജാനാം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 9॥
യേനേദം വിശ്വം ജഗതോ ബഭൂവ യേ ദേവാ അപി മഹതോ ജാതവേദാഃ ।
തദേവാഗ്നിസ്തമസോ ജ്യോതിരേകം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 10॥
യേ മനോ ഹൃദയം യേ ച ദേവാ യേ ദിവ്യാ ആപോ യേ സൂര്യരശ്മിഃ ।
തേ ശ്രോത്രേ ചക്ഷുഷീ സംചരംതം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 11॥
അചിംത്യം ചാപ്രമേയം ച വ്യക്താവ്യക്തപരം ച യത ।
സൂക്ഷ്മാത്സൂക്ഷ്മതരം ജ്ഞേയം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 12॥
ഏകാ ച ദശ ശതം ച സഹസ്രം ചായുതം ച
നിയുതം ച പ്രയുതം ചാര്ബുദം ച ന്യര്ബുദം ച ।
സമുദ്രശ്ച മധ്യം ചാംതശ്ച പരാര്ധശ്ച
തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 13॥
യേ പംച പംചദശ ശതം സഹസ്രമയുതം ന്യര്ബുദം ച ।
തേഽഗ്നിചിത്യേഷ്ടകാസ്തം ശരീരം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 14॥
വേദാഹമേതം പുരുഷം മഹാംതമാദിത്യവര്ണം തമസഃ പരസ്താത് ।
യസ്യ യോനിം പരിപശ്യംതി ധീരാസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥
യസ്യേദം ധീരാഃ പുനംതി കവയോ ബ്രഹ്മാണമേതം ത്വാ വൃണുത ഇംദുമ് ।
സ്ഥാവരം ജംഗമം ദ്യൌരാകാശം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 16॥
പരാത് പരതരം ചൈവ യത്പരാച്ചൈവ യത്പരമ് ।
യത്പരാത് പരതോ ജ്ഞേയം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 17॥
പരാത് പരതരോ ബ്രഹ്മാ തത്പരാത് പരതോ ഹരിഃ ।
തത്പരാത് പരതോഽധീശസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 18॥
യാ വേദാദിഷു ഗായത്രീ സര്വവ്യാപീ മഹേശ്വരീ ।
ഋഗ്യജുസ്സാമാഥര്വൈശ്ച തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 19॥
യോ വൈ ദേവം മഹാദേവം പ്രണവം പുരുഷോത്തമമ് ।
യഃ സര്വേ സര്വവേദൈശ്ച തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 20॥
പ്രയതഃ പ്രണവോംകാരം പ്രണവം പുരുഷോത്തമമ് ।
ഓംകാരം പ്രണവാത്മാനം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 21॥
യോഽസൌ സര്വേഷു വേദേഷു പഠ്യതേ ഹ്യജ ഇശ്വരഃ ।
അകായോ നിര്ഗുണോ ഹ്യാത്മാ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 22॥
ഗോഭിര്ജുഷ്ടം ധനേന ഹ്യായുഷാ ച ബലേന ച ।
പ്രജയാ പശുഭിഃ പുഷ്കരാക്ഷം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 23॥
ത്രിയംബകം യജാമഹേ സുഗംധിം പുഷ്ടിവര്ധനമ് ।
ഉര്വാരുകമിവ ബംധനാന്മൃത്യോര്മുക്ഷീയ
മാഽമൃതാത്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 24॥
കൈലാസശിഖരേ രമ്യേ ശംകരസ്യ ശിവാലയേ ।
ദേവതാസ്തത്ര മോദംതേ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 25॥
വിശ്വതശ്ചക്ഷുരുത വിശ്വതോമുഖോ വിശ്വതോഹസ്ത ഉത വിശ്വതസ്പാത് ।
സംബാഹുഭ്യാം നമതി സംപതത്രൈര്ദ്യാവാപൃഥിവീ
ജനയന് ദേവ ഏകസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 26॥
ചതുരോ വേദാനധീയീത സര്വശാസ്യമയം വിദുഃ ।
ഇതിഹാസപുരാണാനാം തന്മേ മന ശിവസംകന്ല്പമസ്തു ॥ 27॥
മാ നോ മഹാംതമുത മാ നോ അര്ഭകം മാ ന ഉക്ഷംതമുത മാ ന ഉക്ഷിതമ് ।
മാ നോ വധീഃ പിതരം മോത മാതരം പ്രിയാ മാ നഃ
തനുവോ രുദ്ര രീരിഷസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 28॥
മാ നസ്തോകേ തനയേ മാ ന ആയുഷി മാ നോ ഗോഷു മാ നോ അശ്വേഷു രീരിഷഃ ।
വീരാന്മാ നോ രുദ്ര ഭാമിതോ വധീര്ഹവിഷ്മംതഃ
നമസാ വിധേമ തേ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 29॥
ഋതം സത്യം പരം ബ്രഹ്മ പുരുഷം കൃഷ്ണപിംഗളമ് ।
ഊര്ധ്വരേതം വിരൂപാക്ഷം വിശ്വരൂപായ വൈ നമോ നമഃ
തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 30॥
കദ്രുദ്രായ പ്രചേതസേ മീഢുഷ്ടമായ തവ്യസേ ।
വോചേമ ശംതമം ഹൃദേ । സര്വോ ഹ്യേഷ രുദ്രസ്തസ്മൈ രുദ്രായ
നമോ അസ്തു തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 31॥
ബ്രഹ്മ ജജ്ഞാനം പ്രഥമം പുരസ്താത് വി സീമതഃ സുരുചോ വേന ആവഃ ।
സ ബുധ്നിയാ ഉപമാ അസ്യ വിഷ്ഠാഃ സതശ്ച യോനിം
അസതശ്ച വിവസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 32॥
യഃ പ്രാണതോ നിമിഷതോ മഹിത്വൈക ഇദ്രാജാ ജഗതോ ബഭൂവ ।
യ ഈശേ അസ്യ ദ്വിപദശ്ചതുഷ്പദഃ കസ്മൈ ദേവായ
ഹവിഷാ വിധേമ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 33॥
യ ആത്മദാ ബലദാ യസ്യ വിശ്വേ ഉപാസതേ പ്രശിഷം യസ്യ ദേവാഃ ।
യസ്യ ഛായാഽമൃതം യസ്യ മൃത്യുഃ കസ്മൈ ദേവായ
ഹവിഷാ വിധേമ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 34॥
യോ രുദ്രോ അഗ്നൌ യോ അപ്സു യ ഓഷധീഷു യോ രുദ്രോ വിശ്വാ ഭുവനാഽഽവിവേശ ।
തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 35॥
ഗംധദ്വാരാം ദുരാധര്ഷാം നിത്യപുഷ്ടാം കരീഷിണീമ് ।
ഈശ്വരീം സര്വഭൂതാനാം താമിഹോപഹ്വയേ ശ്രിയം
തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 36॥
യ ഇദം ശിവസംകല്പം സദാ ധ്യായംതി ബ്രാഹ്മണാഃ ।
തേ പരം മോക്ഷം ഗമിഷ്യംതി തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 37॥
ഇതി ശിവസംകല്പമംത്രാഃ സമാപ്താഃ ।
(ശൈവ-ഉപനിഷദഃ)
ഇതി ശിവസംകല്പോപനിഷത് സമാപ്ത ।


🙏 Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam Lyrics in Malayalam PDF, MP3 Download യേനേദം ഭൂതം ഭുവനം ഭവിഷ്യത് ശിവസംകല്പോപനിഷത് (ശിവ സംകല്പമസ്തു) Lyrics in Malayalam | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam Lyrics in Malayalam Image

  yenedam-bhutam-shiva-sankalpa-upanishad-shiva-sankalpamastu-malayalam-malayalam-lyrics-download
  🌻 Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam Lyrics in Malayalam PDF Download

  View the pdf for the Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam | യേനേദം ഭൂതം ഭുവനം ഭവിഷ്യത് | ശിവസംകല്പോപനിഷത് (ശിവ സംകല്പമസ്തു) using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Yenedam Bhutam Lyrics in Malayalam Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutammeaning in Malayalam or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam or How to chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namo Bhagwate Rudraay || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Malayalam Yenedam Bhutam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^