યેનેદં ભૂતં ભુવનં ભવિષ્યત્ શિવસંકલ્પોપનિષત્ (શિવ સંકલ્પમસ્તુ) લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on February 27, 2021 at 12:23 AM

Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati-Yenedam Bhutam-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Gujarati


|| શિવસંકલ્પોપનિષત્ (શિવ સંકલ્પમસ્તુ) ||
યેનેદં ભૂતં ભુવનં ભવિષ્યત્ પરિગૃહીતમમૃતેન સર્વમ્ ।
યેન યજ્ઞસ્તાયતે સપ્તહોતા તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 1॥
યેન કર્માણિ પ્રચરંતિ ધીરા યતો વાચા મનસા ચારુ યંતિ ।
યત્સમ્મિતમનુ સંયંતિ પ્રાણિનસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 2॥
યેન કર્માણ્યપસો મનીષિણો યજ્ઞે કૃણ્વંતિ વિદથેષુ ધીરાઃ ।
યદપૂર્વં યક્ષમંતઃ પ્રજાનાં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 3॥
યત્પ્રજ્ઞાનમુત ચેતો ધૃતિશ્ચ યજ્જ્યોતિરંતરમૃતં પ્રજાસુ ।
યસ્માન્ન ઋતે કિંચન કર્મ ક્રિયતે તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 4॥
સુષારથિરશ્વાનિવ યન્મનુષ્યાન્નેનીયતેઽભીશુભિર્વાજિન ઇવ ।
હૃત્પ્રતિષ્ઠં યદજિરં જવિષ્ઠં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 5॥
યસ્મિન્નૃચઃ સામ યજૂષિ યસ્મિન્ પ્રતિષ્ઠિતા રથનાભાવિવારાઃ ।
યસ્મિંશ્ચિત્તં સર્વમોતં પ્રજાનાં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 6॥
યદત્ર ષષ્ઠં ત્રિશતં સુવીરં યજ્ઞસ્ય ગુહ્યં નવનાવમાય્યં (?) ।
દશ પંચ ત્રિંશતં યત્પરં ચ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 7॥
યજ્જાગ્રતો દૂરમુદૈતિ દૈવં તદુ સુપ્તસ્ય તથૈવૈતિ ।
દૂરંગમં જ્યોતિષાં જ્યોતિરેકં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 8॥
યેન દ્યૌઃ પૃથિવી ચાંતરિક્ષં ચ યે પર્વતાઃ પ્રદિશો દિશશ્ચ ।
યેનેદં જગદ્વ્યાપ્તં પ્રજાનાં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 9॥
યેનેદં વિશ્વં જગતો બભૂવ યે દેવા અપિ મહતો જાતવેદાઃ ।
તદેવાગ્નિસ્તમસો જ્યોતિરેકં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 10॥
યે મનો હૃદયં યે ચ દેવા યે દિવ્યા આપો યે સૂર્યરશ્મિઃ ।
તે શ્રોત્રે ચક્ષુષી સંચરંતં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 11॥
અચિંત્યં ચાપ્રમેયં ચ વ્યક્તાવ્યક્તપરં ચ યત ।
સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરં જ્ઞેયં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 12॥
એકા ચ દશ શતં ચ સહસ્રં ચાયુતં ચ
નિયુતં ચ પ્રયુતં ચાર્બુદં ચ ન્યર્બુદં ચ ।
સમુદ્રશ્ચ મધ્યં ચાંતશ્ચ પરાર્ધશ્ચ
તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 13॥
યે પંચ પંચદશ શતં સહસ્રમયુતં ન્યર્બુદં ચ ।
તેઽગ્નિચિત્યેષ્ટકાસ્તં શરીરં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 14॥
વેદાહમેતં પુરુષં મહાંતમાદિત્યવર્ણં તમસઃ પરસ્તાત્ ।
યસ્ય યોનિં પરિપશ્યંતિ ધીરાસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥
યસ્યેદં ધીરાઃ પુનંતિ કવયો બ્રહ્માણમેતં ત્વા વૃણુત ઇંદુમ્ ।
સ્થાવરં જંગમં દ્યૌરાકાશં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 16॥
પરાત્ પરતરં ચૈવ યત્પરાચ્ચૈવ યત્પરમ્ ।
યત્પરાત્ પરતો જ્ઞેયં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 17॥
પરાત્ પરતરો બ્રહ્મા તત્પરાત્ પરતો હરિઃ ।
તત્પરાત્ પરતોઽધીશસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 18॥
યા વેદાદિષુ ગાયત્રી સર્વવ્યાપી મહેશ્વરી ।
ઋગ્યજુસ્સામાથર્વૈશ્ચ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 19॥
યો વૈ દેવં મહાદેવં પ્રણવં પુરુષોત્તમમ્ ।
યઃ સર્વે સર્વવેદૈશ્ચ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 20॥
પ્રયતઃ પ્રણવોંકારં પ્રણવં પુરુષોત્તમમ્ ।
ઓંકારં પ્રણવાત્માનં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 21॥
યોઽસૌ સર્વેષુ વેદેષુ પઠ્યતે હ્યજ ઇશ્વરઃ ।
અકાયો નિર્ગુણો હ્યાત્મા તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 22॥
ગોભિર્જુષ્ટં ધનેન હ્યાયુષા ચ બલેન ચ ।
પ્રજયા પશુભિઃ પુષ્કરાક્ષં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 23॥
ત્રિયંબકં યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ્ ।
ઉર્વારુકમિવ બંધનાન્મૃત્યોર્મુક્ષીય
માઽમૃતાત્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 24॥
કૈલાસશિખરે રમ્યે શંકરસ્ય શિવાલયે ।
દેવતાસ્તત્ર મોદંતે તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 25॥
વિશ્વતશ્ચક્ષુરુત વિશ્વતોમુખો વિશ્વતોહસ્ત ઉત વિશ્વતસ્પાત્ ।
સંબાહુભ્યાં નમતિ સંપતત્રૈર્દ્યાવાપૃથિવી
જનયન્ દેવ એકસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 26॥
ચતુરો વેદાનધીયીત સર્વશાસ્યમયં વિદુઃ ।
ઇતિહાસપુરાણાનાં તન્મે મન શિવસંકન્લ્પમસ્તુ ॥ 27॥
મા નો મહાંતમુત મા નો અર્ભકં મા ન ઉક્ષંતમુત મા ન ઉક્ષિતમ્ ।
મા નો વધીઃ પિતરં મોત માતરં પ્રિયા મા નઃ
તનુવો રુદ્ર રીરિષસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 28॥
મા નસ્તોકે તનયે મા ન આયુષિ મા નો ગોષુ મા નો અશ્વેષુ રીરિષઃ ।
વીરાન્મા નો રુદ્ર ભામિતો વધીર્હવિષ્મંતઃ
નમસા વિધેમ તે તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 29॥
ઋતં સત્યં પરં બ્રહ્મ પુરુષં કૃષ્ણપિંગળમ્ ।
ઊર્ધ્વરેતં વિરૂપાક્ષં વિશ્વરૂપાય વૈ નમો નમઃ
તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 30॥
કદ્રુદ્રાય પ્રચેતસે મીઢુષ્ટમાય તવ્યસે ।
વોચેમ શંતમં હૃદે । સર્વો હ્યેષ રુદ્રસ્તસ્મૈ રુદ્રાય
નમો અસ્તુ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 31॥
બ્રહ્મ જજ્ઞાનં પ્રથમં પુરસ્તાત્ વિ સીમતઃ સુરુચો વેન આવઃ ।
સ બુધ્નિયા ઉપમા અસ્ય વિષ્ઠાઃ સતશ્ચ યોનિં
અસતશ્ચ વિવસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 32॥
યઃ પ્રાણતો નિમિષતો મહિત્વૈક ઇદ્રાજા જગતો બભૂવ ।
ય ઈશે અસ્ય દ્વિપદશ્ચતુષ્પદઃ કસ્મૈ દેવાય
હવિષા વિધેમ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 33॥
ય આત્મદા બલદા યસ્ય વિશ્વે ઉપાસતે પ્રશિષં યસ્ય દેવાઃ ।
યસ્ય છાયાઽમૃતં યસ્ય મૃત્યુઃ કસ્મૈ દેવાય
હવિષા વિધેમ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 34॥
યો રુદ્રો અગ્નૌ યો અપ્સુ ય ઓષધીષુ યો રુદ્રો વિશ્વા ભુવનાઽઽવિવેશ ।
તસ્મૈ રુદ્રાય નમો અસ્તુ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 35॥
ગંધદ્વારાં દુરાધર્ષાં નિત્યપુષ્ટાં કરીષિણીમ્ ।
ઈશ્વરીં સર્વભૂતાનાં તામિહોપહ્વયે શ્રિયં
તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 36॥
ય ઇદં શિવસંકલ્પં સદા ધ્યાયંતિ બ્રાહ્મણાઃ ।
તે પરં મોક્ષં ગમિષ્યંતિ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 37॥
ઇતિ શિવસંકલ્પમંત્રાઃ સમાપ્તાઃ ।
(શૈવ-ઉપનિષદઃ)
ઇતિ શિવસંકલ્પોપનિષત્ સમાપ્ત ।


🙏 Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download યેનેદં ભૂતં ભુવનં ભવિષ્યત્ શિવસંકલ્પોપનિષત્ (શિવ સંકલ્પમસ્તુ) Lyrics in Gujarati | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam Lyrics in Gujarati Image

  yenedam-bhutam-shiva-sankalpa-upanishad-shiva-sankalpamastu-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam | યેનેદં ભૂતં ભુવનં ભવિષ્યત્ | શિવસંકલ્પોપનિષત્ (શિવ સંકલ્પમસ્તુ) using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Yenedam Bhutam Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutammeaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam or How to chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Gujarati Yenedam Bhutam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^