વંદે વંદારુ મંદારમિંદિરાનંદ કનકધારા સ્તોત્રમ્ લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on October 30, 2020 at 05:39 PM

Kanakadhara Stotram Gujarati-Vande Vandaru-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Laxmi Stotra Lyrics In Gujarati


|| કનકધારા સ્તોત્રમ્ ||
વંદે વંદારુ મંદારમિંદિરાનંદ કંદલં
અમંદાનંદ સંદોહ બંધુરં સિંધુરાનનમ્
અંગં હરેઃ પુલકભૂષણમાશ્રયંતી
ભૃંગાંગનેવ મુકુળાભરણં તમાલમ્ ।
અંગીકૃતાખિલ વિભૂતિરપાંગલીલા
માંગલ્યદાસ્તુ મમ મંગળદેવતાયાઃ ॥ 1 ॥
મુગ્ધા મુહુર્વિદધતી વદને મુરારેઃ
પ્રેમત્રપાપ્રણિહિતાનિ ગતાગતાનિ ।
માલાદૃશોર્મધુકરીવ મહોત્પલે યા
સા મે શ્રિયં દિશતુ સાગર સંભવા યાઃ ॥ 2 ॥
આમીલિતાક્ષમધિગ્યમ મુદા મુકુંદમ્
આનંદકંદમનિમેષમનંગ તંત્રં ।
આકેકરસ્થિતકનીનિકપક્ષ્મનેત્રં
ભૂત્યૈ ભવન્મમ ભુજંગ શયાંગના યાઃ ॥ 3 ॥
બાહ્વંતરે મધુજિતઃ શ્રિતકૌસ્તુભે યા
હારાવળીવ હરિનીલમયી વિભાતિ ।
કામપ્રદા ભગવતોઽપિ કટાક્ષમાલા
કળ્યાણમાવહતુ મે કમલાલયા યાઃ ॥ 4 ॥
કાલાંબુદાળિ લલિતોરસિ કૈટભારેઃ
ધારાધરે સ્ફુરતિ યા તટિદંગનેવ ।
માતુસ્સમસ્તજગતાં મહનીયમૂર્તિઃ
ભદ્રાણિ મે દિશતુ ભાર્ગવનંદના યાઃ ॥ 5 ॥
પ્રાપ્તં પદં પ્રથમતઃ ખલુ યત્પ્રભાવાત્
માંગલ્યભાજિ મધુમાથિનિ મન્મથેન ।
મય્યાપતેત્તદિહ મંથરમીક્ષણાર્થં
મંદાલસં ચ મકરાલય કન્યકા યાઃ ॥ 6 ॥
વિશ્વામરેંદ્ર પદ વિભ્રમ દાનદક્ષમ્
આનંદહેતુરધિકં મુરવિદ્વિષોઽપિ ।
ઈષન્નિષીદતુ મયિ ક્ષણમીક્ષણાર્થં
ઇંદીવરોદર સહોદરમિંદિરા યાઃ ॥ 7 ॥
ઇષ્ટા વિશિષ્ટમતયોપિ યયા દયાર્દ્ર
દૃષ્ટ્યા ત્રિવિષ્ટપપદં સુલભં લભંતે ।
દૃષ્ટિઃ પ્રહૃષ્ટ કમલોદર દીપ્તિરિષ્ટાં
પુષ્ટિં કૃષીષ્ટ મમ પુષ્કર વિષ્ટરા યાઃ ॥ 8 ॥
દદ્યાદ્દયાનુ પવનો દ્રવિણાંબુધારાં
અસ્મિન્નકિંચન વિહંગ શિશૌ વિષણ્ણે ।
દુષ્કર્મઘર્મમપનીય ચિરાય દૂરં
નારાયણ પ્રણયિની નયનાંબુવાહઃ ॥ 9 ॥
ગીર્દેવતેતિ ગરુડધ્વજ સુંદરીતિ
શાકંબરીતિ શશિશેખર વલ્લભેતિ ।
સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રળય કેળિષુ સંસ્થિતાયૈ
તસ્યૈ નમસ્ત્રિભુવનૈક ગુરોસ્તરુણ્યૈ ॥ 10 ॥
શ્રુત્યૈ નમોઽસ્તુ શુભકર્મ ફલપ્રસૂત્યૈ
રત્યૈ નમોઽસ્તુ રમણીય ગુણાર્ણવાયૈ ।
શક્ત્યૈ નમોઽસ્તુ શતપત્ર નિકેતનાયૈ
પુષ્ટ્યૈ નમોઽસ્તુ પુરુષોત્તમ વલ્લભાયૈ ॥ 11 ॥
નમોઽસ્તુ નાળીક નિભાનનાયૈ
નમોઽસ્તુ દુગ્ધોદધિ જન્મભૂમ્યૈ ।
નમોઽસ્તુ સોમામૃત સોદરાયૈ
નમોઽસ્તુ નારાયણ વલ્લભાયૈ ॥ 12 ॥
નમોઽસ્તુ હેમાંબુજ પીઠિકાયૈ
નમોઽસ્તુ ભૂમંડલ નાયિકાયૈ ।
નમોઽસ્તુ દેવાદિ દયાપરાયૈ
નમોઽસ્તુ શારંગાયુધ વલ્લભાયૈ ॥ 13 ॥
નમોઽસ્તુ દેવ્યૈ ભૃગુનંદનાયૈ
નમોઽસ્તુ વિષ્ણોરુરસિ સ્થિતાયૈ ।
નમોઽસ્તુ લક્ષ્મ્યૈ કમલાલયાયૈ
નમોઽસ્તુ દામોદર વલ્લભાયૈ ॥ 14 ॥
નમોઽસ્તુ કાંત્યૈ કમલેક્ષણાયૈ
નમોઽસ્તુ ભૂત્યૈ ભુવનપ્રસૂત્યૈ ।
નમોઽસ્તુ દેવાદિભિરર્ચિતાયૈ
નમોઽસ્તુ નંદાત્મજ વલ્લભાયૈ ॥ 15 ॥
સંપત્કરાણિ સકલેંદ્રિય નંદનાનિ
સામ્રાજ્ય દાનવિભવાનિ સરોરુહાક્ષિ ।
ત્વદ્વંદનાનિ દુરિતા હરણોદ્યતાનિ
મામેવ માતરનિશં કલયંતુ માન્યે ॥ 16 ॥
યત્કટાક્ષ સમુપાસના વિધિઃ
સેવકસ્ય સકલાર્થ સંપદઃ ।
સંતનોતિ વચનાંગ માનસૈઃ
ત્વાં મુરારિહૃદયેશ્વરીં ભજે ॥ 17 ॥
સરસિજનિલયે સરોજહસ્તે
ધવળતમાંશુક ગંધમાલ્યશોભે ।
ભગવતિ હરિવલ્લભે મનોજ્ઞે
ત્રિભુવનભૂતિકરી પ્રસીદમહ્યં ॥ 18 ॥
દિગ્ઘસ્તિભિઃ કનક કુંભમુખાવસૃષ્ટ
સ્વર્વાહિની વિમલચારુજલાપ્લુતાંગીમ્ ।
પ્રાતર્નમામિ જગતાં જનનીમશેષ
લોકધિનાથ ગૃહિણીમમૃતાબ્ધિપુત્રીં ॥ 19 ॥
કમલે કમલાક્ષ વલ્લભે ત્વં
કરુણાપૂર તરંગિતૈરપાંગૈઃ ।
અવલોકય મામકિંચનાનાં
પ્રથમં પાત્રમકૃતિમં દયાયાઃ ॥ 20 ॥
દેવિ પ્રસીદ જગદીશ્વરિ લોકમાતઃ
કળ્યાણગાત્રિ કમલેક્ષણ જીવનાથે ।
દારિદ્ર્યભીતિહૃદયં શરણાગતં માં
આલોકય પ્રતિદિનં સદયૈરપાંગૈઃ ॥ 21 ॥
સ્તુવંતિ યે સ્તુતિભિરમીભિરન્વહં
ત્રયીમયીં ત્રિભુવનમાતરં રમાં ।
ગુણાધિકા ગુરુતુર ભાગ્ય ભાગિનઃ
ભવંતિ તે ભુવિ બુધ ભાવિતાશયાઃ ॥ 22 ॥
સુવર્ણધારા સ્તોત્રં યચ્છંકરાચાર્ય નિર્મિતં
ત્રિસંધ્યં યઃ પઠેન્નિત્યં સ કુબેરસમો ભવેત્ ॥


🙏 Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download વંદે વંદારુ મંદારમિંદિરાનંદ કનકધારા સ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati | www.chalisa.online.You will also find Maa Laxmi Mantra Chanting MP3 free download, Maa Laxmi Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Maa Laxmi photos and, Maa Laxmi Wallpapers, Maa Laxmi Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu Goddess Maa Laxmi  You may like this as well...
  Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru Lyrics in Gujarati Image

  vande-vandaru-kanakadhara-stotram-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru | વંદે વંદારુ મંદારમિંદિરાનંદ | કનકધારા સ્તોત્રમ્ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Vande Vandaru Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Maa Laxmi

  🙏 Benefits of Chanting Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofKanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandarumeaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Maa Laxmi for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru or How to chant Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Maa Laxmi,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Maa-laxmi-Goddess-images

  🙏 Hindu Goddess Maa Laxmi 🙏


  || Laxmi mata ki jai || 🙏

  ।। Mother Shri Lakshmi ।।

  ।। Om shreem Shriyem namah ।।

  Maa Lakshmi Devi is the goddess of prosperity and wealth in Hinduism.

  Mother Sri Lakshmi is the goddess of wealth and prosperity.

  Also in Hindu Purana, Sri Lakshmi Devi is considered as
  the goddess of wealth, beauty, peace and truth.

  Mother Sri Lakshmi is one of the main Goddesses of Tridevi i.e. Saraswati, Lakshmi and Parvati.

  According to Hindu mythology, Mother Lakshmi is the consort of Lord Vishnu
  and Sri Lakshmi is considered as the goddess of fortune.

  Mother Lakshmi is also called as Shree i.e. prosperity as well as happiness and splendor.

  In Deepawali festival, On the Ashwin Amavasya it has special significance
  for performing shri Maha Lakshmi puja in the evening.

  Shri Lakshmi Gayatri Mantra

  Om mahalakshmicha vidmahe
  vishnupatnicha dhimahi |
  tanno lakshmih prachodayaat ||


  You can read more about Hindu Goddess Maa Laxmi here on Wikipedia


  Maa-laxmi-Goddess-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu Goddess Maa Laxmi Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Laxmi only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu Goddess Maa Laxmi


  Maa-laxmi-Goddess-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Laxmi  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu Goddess Maa Laxmi

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Laxmi only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu Goddess Maa Laxmi Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Laxmi here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Kanakadhara Stotram Gujarati Vande Vandaru for Hindu Goddess Maa Laxmi on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^