త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం బిల్వాష్టకం లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు, PDF, MP3, డౌన్లోడ్ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on October 12, 2020 at 10:12 AM

Bilvaashtakam Telugu-Tridalam Trigunakaram-telugu-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Telugu


|| బిల్వాష్టకం ||
త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం ।
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 1 ॥
త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః ।
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 2 ॥
దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనం ।
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 3 ॥
సాలగ్రామేషు విప్రేషు తటాకే వనకూపయోః ।
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రాణాం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 4 ॥
దంతికోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతాని చ ।
కోటికన్యాప్రదానేన ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 5 ॥
ఏకం చ బిల్వపత్రైశ్చ కోటియజ్ఞ్న ఫలం లభేత్ ।
మహాదేవైశ్చ పూజార్థం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 6 ॥
కాశీక్షేత్రే నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం ।
గయాప్రయాగ మే దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 7 ॥
ఉమయా సహ దేవేశం వాహనం నందిశంకరం ।
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 8 ॥
ఇతి శ్రీ బిల్వాష్టకం ॥
----------------
వికల్ప సంకర్పణ
త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం ।
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః ।
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః ।
కాంచనం శైలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం ।
ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః ।
నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం తథా ।
తటాకానిచ సంధానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనం ।
కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ చ ।
భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః ।
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రస్య ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధశతక్రతౌ చ ।
కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం ।
అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
సహస్రవేద పాటేషు బ్రహ్మస్తాపనముచ్యతే ।
అనేకవ్రత కోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోపనయనం తధా ।
అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥
బిల్వాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥


🙏 Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram Lyrics in Telugu PDF, MP3 Download త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం బిల్వాష్టకం Lyrics in Telugu | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram Lyrics in Telugu Image

  tridalam-trigunakaram-bilvaashtakam-telugu-telugu-lyrics-download
  🌻 Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram Lyrics in Telugu PDF Download

  View the pdf for the Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram | త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం | బిల్వాష్టకం using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Tridalam Trigunakaram Lyrics in Telugu Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofBilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakarammeaning in Telugu or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram or How to chant Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namah Shivaya || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Bilvaashtakam Telugu Tridalam Trigunakaram for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^