તૈત્તિરીય બ્રહ્મણમ્ । અષ્ટકમ્ નક્ષત્ર સૂક્તમ્ (નક્ષત્રેષ્ટિ) લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on November 17, 2020 at 11:59 PM

Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati-Taittiriya Brahmanam-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Gujarati


|| નક્ષત્ર સૂક્તમ્ (નક્ષત્રેષ્ટિ) ||
તૈત્તિરીય બ્રહ્મણમ્ । અષ્ટકમ્ - 3 પ્રશ્નઃ - 1
તૈત્તિરીય સંહિતાઃ । કાંડ 3 પ્રપાઠકઃ - 5 અનુવાકમ્ - 1
ઓં ॥ અગ્નિર્નઃ પાતુ કૃત્તિકાઃ । નક્ષત્રં દેવમિંદ્રિયમ્ । ઇદમાસાં વિચક્ષણમ્
। હવિરાસં જુહોતન । યસ્ય ભાંતિ રશ્મયો યસ્ય કેતવઃ । યસ્યેમા વિશ્વા ભુવનાનિ
સર્વા । સ કૃત્તિકાભિરભિસંવસાનઃ । અગ્નિર્નો દેવસ્સુવિતે દધાતુ ॥ 1 ॥
પ્રજાપતે રોહિણીવેતુ પત્ની । વિશ્વરૂપા બૃહતી ચિત્રભાનુઃ । સા નો યજ્ઞસ્ય સુવિતે
દધાતુ । યથા જીવેમ શરદસ્સવીરાઃ । રોહિણી દેવ્યુદગાત્પુરસ્તાત્ । વિશ્વા રૂપાણિ
પ્રતિમોદમાના । પ્રજાપતિગ્-મ્ હવિષા વર્ધયંતી । પ્રિયા દેવાનામુપયાતુ યજ્ઞમ્
॥ 2 ॥
સોમો રાજા મૃગશીર્ષેણ આગન્ન્ । શિવં નક્ષત્રં પ્રિયમસ્ય ધામ । આપ્યાયમાનો બહુધા
જનેષુ । રેતઃ પ્રજાં યજમાને દધાતુ । યત્તે નક્ષત્રં મૃગશીર્ષમસ્તિ । પ્રિયગ્-મ્
રાજન્ પ્રિયતમં પ્રિયાણામ્ । તસ્મૈ તે સોમ હવિષા વિધેમ । શન્ન એધિ દ્વિપદે
શં ચતુષ્પદે ॥ 3 ॥
આર્દ્રયા રુદ્રઃ પ્રથમા ન એતિ । શ્રેષ્ઠો દેવાનાં પતિરઘ્નિયાનામ્ । નક્ષત્રમસ્ય
હવિષા વિધેમ । મા નઃ પ્રજાગ્-મ્ રીરિષન્મોત વીરાન્ । હેતિ રુદ્રસ્ય પરિણો વૃણક્તુ
। આર્દ્રા નક્ષત્રં જુષતાગ્-મ્ હવિર્નઃ । પ્રમુંચમાનૌ દુરિતાનિ વિશ્વા । અપાઘશગ્-મ્
સન્નુદતામરાતિમ્ । ॥ 4॥
પુનર્નો દેવ્યદિતિસ્પૃણોતુ । પુનર્વસૂનઃ પુનરેતાં યજ્ઞમ્ । પુનર્નો દેવા અભિયંતુ
સર્વે । પુનઃ પુનર્વો હવિષા યજામઃ । એવા ન દેવ્યદિતિરનર્વા । વિશ્વસ્ય ભર્ત્રી
જગતઃ પ્રતિષ્ઠા । પુનર્વસૂ હવિષા વર્ધયંતી । પ્રિયં દેવાના-મપ્યેતુ પાથઃ ॥
5॥
બૃહસ્પતિઃ પ્રથમં જાયમાનઃ । તિષ્યં નક્ષત્રમભિ સંબભૂવ । શ્રેષ્ઠો દેવાનાં પૃતનાસુજિષ્ણુઃ
। દિશોઽનુ સર્વા અભયન્નો અસ્તુ । તિષ્યઃ પુરસ્તાદુત મધ્યતો નઃ । બૃહસ્પતિર્નઃ
પરિપાતુ પશ્ચાત્ । બાધેતાંદ્વેષો અભયં કૃણુતામ્ । સુવીર્યસ્ય પતયસ્યામ ॥ 6
ઇદગ્-મ્ સર્પેભ્યો હવિરસ્તુ જુષ્ટમ્ । આશ્રેષા યેષામનુયંતિ ચેતઃ । યે અંતરિક્ષં
પૃથિવીં ક્ષિયંતિ । તે નસ્સર્પાસો હવમાગમિષ્ઠાઃ । યે રોચને સૂર્યસ્યાપિ સર્પાઃ
। યે દિવં દેવીમનુસંચરંતિ । યેષામશ્રેષા અનુયંતિ કામમ્ । તેભ્યસ્સર્પેભ્યો
મધુમજ્જુહોમિ ॥ 7 ॥
ઉપહૂતાઃ પિતરો યે મઘાસુ । મનોજવસસ્સુકૃતસ્સુકૃત્યાઃ । તે નો નક્ષત્રે હવમાગમિષ્ઠાઃ
। સ્વધાભિર્યજ્ઞં પ્રયતં જુષંતામ્ । યે અગ્નિદગ્ધા યેઽનગ્નિદગ્ધાઃ । યેઽમુલ્લોકં
પિતરઃ ક્ષિયંતિ । યાગ્-શ્ચ વિદ્મયાગ્-મ્ ઉ ચ ન પ્રવિદ્મ । મઘાસુ યજ્ઞગ્-મ્
સુકૃતં જુષંતામ્ ॥ 8॥
ગવાં પતિઃ ફલ્ગુનીનામસિ ત્વમ્ । તદર્યમન્ વરુણમિત્ર ચારુ । તં ત્વા વયગ્-મ્
સનિતારગ્-મ્ સનીનામ્ । જીવા જીવંતમુપ સંવિશેમ । યેનેમા વિશ્વા ભુવનાનિ સંજિતા
। યસ્ય દેવા અનુસંયંતિ ચેતઃ । અર્યમા રાજાઽજરસ્તુ વિષ્માન્ । ફલ્ગુનીનામૃષભો
રોરવીતિ ॥ 9 ॥
શ્રેષ્ઠો દેવાનાં ભગવો ભગાસિ । તત્ત્વા વિદુઃ ફલ્ગુનીસ્તસ્ય વિત્તાત્ । અસ્મભ્યં
ક્ષત્રમજરગ્-મ્ સુવીર્યમ્ । ગોમદશ્વવદુપસન્નુદેહ । ભગોહ દાતા ભગ ઇત્પ્રદાતા
। ભગો દેવીઃ ફલ્ગુનીરાવિવેશ । ભગસ્યેત્તં પ્રસવં ગમેમ । યત્ર દેવૈસ્સધમાદં
મદેમ । ॥ 10 ॥
આયાતુ દેવસ્સવિતોપયાતુ । હિરણ્યયેન સુવૃતા રથેન । વહન્, હસ્તગ્-મ્ સુભગ્-મ્
વિદ્મનાપસમ્ । પ્રયચ્છંતં પપુરિં પુણ્યમચ્છ । હસ્તઃ પ્રયચ્છ ત્વમૃતં વસીયઃ
। દક્ષિણેન પ્રતિગૃભ્ણીમ એનત્ । દાતારમદ્ય સવિતા વિદેય । યો નો હસ્તાય પ્રસુવાતિ
યજ્ઞમ્ ॥11 ॥
ત્વષ્ટા નક્ષત્રમભ્યેતિ ચિત્રામ્ । સુભગ્-મ્ સસંયુવતિગ્-મ્ રાચમાનામ્ । નિવેશયન્નમૃતાન્મર્ત્યાગ્શ્ચ
। રૂપાણિ પિગ્-મ્શન્ ભુવનાનિ વિશ્વા । તન્નસ્ત્વષ્ટા તદુ ચિત્રા વિચષ્ટામ્
। તન્નક્ષત્રં ભૂરિદા અસ્તુ મહ્યમ્ । તન્નઃ પ્રજાં વીરવતીગ્-મ્ સનોતુ । ગોભિર્નો
અશ્વૈસ્સમનક્તુ યજ્ઞમ્ ॥ 12 ॥
વાયુર્નક્ષત્રમભ્યેતિ નિષ્ટ્યામ્ । તિગ્મશૃંગો વૃષભો રોરુવાણઃ । સમીરયન્ ભુવના
માતરિશ્વા । અપ દ્વેષાગ્-મ્સિ નુદતામરાતીઃ । તન્નો વાયસ્તદુ નિષ્ટ્યા શૃણોતુ
। તન્નક્ષત્રં ભૂરિદા અસ્તુ મહ્યમ્ । તન્નો દેવાસો અનુજાનંતુ કામમ્ । યથા તરેમ
દુરિતાનિ વિશ્વા ॥ 13 ॥
દૂરમસ્મચ્છત્રવો યંતુ ભીતાઃ । તદિંદ્રાગ્ની કૃણુતાં તદ્વિશાખે । તન્નો દેવા
અનુમદંતુ યજ્ઞમ્ । પશ્ચાત્ પુરસ્તાદભયન્નો અસ્તુ । નક્ષત્રાણામધિપત્ની વિશાખે
। શ્રેષ્ઠાવિંદ્રાગ્ની ભુવનસ્ય ગોપૌ । વિષૂચશ્શત્રૂનપબાધમાનૌ । અપક્ષુધન્નુદતામરાતિમ્
। ॥ 14 ॥
પૂર્ણા પશ્ચાદુત પૂર્ણા પુરસ્તાત્ । ઉન્મધ્યતઃ પૌર્ણમાસી જિગાય । તસ્યાં દેવા
અધિસંવસંતઃ । ઉત્તમે નાક ઇહ માદયંતામ્ । પૃથ્વી સુવર્ચા યુવતિઃ સજોષાઃ । પૌર્ણમાસ્યુદગાચ્છોભમાના
। આપ્યાયયંતી દુરિતાનિ વિશ્વા । ઉરું દુહાં યજમાનાય યજ્ઞમ્ ।
ઋદ્ધ્યાસ્મ હવ્યૈર્નમસોપસદ્ય । મિત્રં દેવં મિત્રધેયં નો અસ્તુ । અનૂરાધાન્,
હવિષા વર્ધયંતઃ । શતં જીવેમ શરદઃ સવીરાઃ । ચિત્રં નક્ષત્રમુદગાત્પુરસ્તાત્
। અનૂરાધા સ ઇતિ યદ્વદંતિ । તન્મિત્ર એતિ પથિભિર્દેવયાનૈઃ । હિરણ્યયૈર્વિતતૈરંતરિક્ષે
॥ 16 ॥
ઇંદ્રો જ્યેષ્ઠામનુ નક્ષત્રમેતિ । યસ્મિન્ વૃત્રં વૃત્ર તૂર્યે તતાર । તસ્મિન્વય-મમૃતં
દુહાનાઃ । ક્ષુધંતરેમ દુરિતિં દુરિષ્ટિમ્ । પુરંદરાય વૃષભાય ધૃષ્ણવે । અષાઢાય
સહમાનાય મીઢુષે । ઇંદ્રાય જ્યેષ્ઠા મધુમદ્દુહાના । ઉરું કૃણોતુ યજમાનાય લોકમ્
। ॥ 17 ॥
મૂલં પ્રજાં વીરવતીં વિદેય । પરાચ્યેતુ નિરૃતિઃ પરાચા । ગોભિર્નક્ષત્રં પશુભિસ્સમક્તમ્
। અહર્ભૂયાદ્યજમાનાય મહ્યમ્ । અહર્નો અદ્ય સુવિતે દદાતુ । મૂલં નક્ષત્રમિતિ
યદ્વદંતિ । પરાચીં વાચા નિરૃતિં નુદામિ । શિવં પ્રજાયૈ શિવમસ્તુ મહ્યમ્ ॥ 18
યા દિવ્યા આપઃ પયસા સંબભૂવુઃ । યા અંતરિક્ષ ઉત પાર્થિવીર્યાઃ । યાસામષાઢા અનુયંતિ
કામમ્ । તા ન આપઃ શગ્ગ્ સ્યોના ભવંતુ । યાશ્ચ કૂપ્યા યાશ્ચ નાદ્યાસ્સમુદ્રિયાઃ
। યાશ્ચ વૈશંતીરુત પ્રાસચીર્યાઃ । યાસામષાઢા મધુ ભક્ષયંતિ । તા ન આપઃ શગ્ગ્
સ્યોના ભવંતુ ॥19 ॥
તન્નો વિશ્વે ઉપ શૃણ્વંતુ દેવાઃ । તદષાઢા અભિસંયંતુ યજ્ઞમ્ । તન્નક્ષત્રં પ્રથતાં
પશુભ્યઃ । કૃષિર્વૃષ્ટિર્યજમાનાય કલ્પતામ્ । શુભ્રાઃ કન્યા યુવતયસ્સુપેશસઃ
। કર્મકૃતસ્સુકૃતો વીર્યાવતીઃ । વિશ્વાન્ દેવાન્, હવિષા વર્ધયંતીઃ । અષાઢાઃ
કામમુપાયંતુ યજ્ઞમ્ ॥ 20 ॥
યસ્મિન્ બ્રહ્માભ્યજયત્સર્વમેતત્ । અમુંચ લોકમિદમૂચ સર્વમ્ । તન્નો નક્ષત્રમભિજિદ્વિજિત્ય
। શ્રિયં દધાત્વહૃણીયમાનમ્ । ઉભૌ લોકૌ બ્રહ્મણા સંજિતેમૌ । તન્નો નક્ષત્રમભિજિદ્વિચષ્ટામ્
। તસ્મિન્વયં પૃતનાસ્સંજયેમ । તન્નો દેવાસો અનુજાનંતુ કામમ્ ॥ 21 ॥
શૃણ્વંતિ શ્રોણામમૃતસ્ય ગોપામ્ । પુણ્યામસ્યા ઉપશૃણોમિ વાચમ્ । મહીં દેવીં
વિષ્ણુપત્નીમજૂર્યામ્ । પ્રતીચી મેનાગ્-મ્ હવિષા યજામઃ । ત્રેધા વિષ્ણુરુરુગાયો
વિચક્રમે । મહીં દિવં પૃથિવીમંતરિક્ષમ્ । તચ્છ્રોણૈતિશ્રવ-ઇચ્છમાના । પુણ્યગ્ગ્
શ્લોકં યજમાનાય કૃણ્વતી ॥ 22 ॥
અષ્ટૌ દેવા વસવસ્સોમ્યાસઃ । ચતસ્રો દેવીરજરાઃ શ્રવિષ્ઠાઃ । તે યજ્ઞં પાંતુ
રજસઃ પુરસ્તાત્ । સંવત્સરીણમમૃતગ્ગ્ સ્વસ્તિ । યજ્ઞં નઃ પાંતુ વસવઃ પુરસ્તાત્
। દક્ષિણતોઽભિયંતુ શ્રવિષ્ઠાઃ । પુણ્યન્નક્ષત્રમભિ સંવિશામ । મા નો અરાતિરઘશગ્-મ્સાઽગન્ન્
॥ 23 ॥
ક્ષત્રસ્ય રાજા વરુણોઽધિરાજઃ । નક્ષત્રાણાગ્-મ્ શતભિષગ્વસિષ્ઠઃ । તૌ દેવેભ્યઃ
કૃણુતો દીર્ઘમાયુઃ । શતગ્-મ્ સહસ્રા ભેષજાનિ ધત્તઃ । યજ્ઞન્નો રાજા વરુણ ઉપયાતુ
। તન્નો વિશ્વે અભિ સંયંતુ દેવાઃ । તન્નો નક્ષત્રગ્-મ્ શતભિષગ્જુષાણમ્ । દીર્ઘમાયુઃ
પ્રતિરદ્ભેષજાનિ ॥ 24 ॥
અજ એકપાદુદગાત્પુરસ્તાત્ । વિશ્વા ભૂતાનિ પ્રતિ મોદમાનઃ । તસ્ય દેવાઃ પ્રસવં
યંતિ સર્વે । પ્રોષ્ઠપદાસો અમૃતસ્ય ગોપાઃ । વિભ્રાજમાનસ્સમિધા ન ઉગ્રઃ । આઽંતરિક્ષમરુહદગંદ્યામ્
। તગ્-મ્ સૂર્યં દેવમજમેકપાદમ્ । પ્રોષ્ઠપદાસો અનુયંતિ સર્વે ॥ 25 ॥
અહિર્બુધ્નિયઃ પ્રથમા ન એતિ । શ્રેષ્ઠો દેવાનામુત માનુષાણામ્ । તં બ્રાહ્મણાસ્સોમપાસ્સોમ્યાસઃ
। પ્રોષ્ઠપદાસો અભિરક્ષંતિ સર્વે । ચત્વાર એકમભિ કર્મ દેવાઃ । પ્રોષ્ઠપદા સ
ઇતિ યાન્, વદંતિ । તે બુધ્નિયં પરિષદ્યગ્ગ્ સ્તુવંતઃ । અહિગ્-મ્ રક્ષંતિ નમસોપસદ્ય
॥ 26 ॥
પૂષા રેવત્યન્વેતિ પંથામ્ । પુષ્ટિપતી પશુપા વાજબસ્ત્યૌ । ઇમાનિ હવ્યા પ્રયતા
જુષાણા । સુગૈર્નો યાનૈરુપયાતાં યજ્ઞમ્ । ક્ષુદ્રાન્ પશૂન્ રક્ષતુ રેવતી નઃ
। ગાવો નો અશ્વાગ્-મ્ અન્વેતુ પૂષા । અન્નગ્-મ્ રક્ષંતૌ બહુધા વિરૂપમ્ । વાજગ્-મ્
સનુતાં યજમાનાય યજ્ઞમ્ ॥ 27 ॥
તદશ્વિનાવશ્વયુજોપયાતામ્ । શુભંગમિષ્ઠૌ સુયમેભિરશ્વૈઃ । સ્વં નક્ષત્રગ્-મ્
હવિષા યજંતૌ । મધ્વાસંપૃક્તૌ યજુષા સમક્તૌ । યૌ દેવાનાં ભિષજૌ હવ્યવાહૌ । વિશ્વસ્ય
દૂતાવમૃતસ્ય ગોપૌ । તૌ નક્ષત્રં જુજુષાણોપયાતામ્ । નમોઽશ્વિભ્યાં કૃણુમોઽશ્વયુગ્ભ્યામ્
॥ 28 ॥
અપ પાપ્માનં ભરણીર્ભરંતુ । તદ્યમો રાજા ભગવાન્, વિચષ્ટામ્ । લોકસ્ય રાજા મહતો
મહાન્, હિ । સુગં નઃ પંથામભયં કૃણોતુ । યસ્મિન્નક્ષત્રે યમ એતિ રાજા । યસ્મિન્નેનમભ્યષિંચંત
દેવાઃ । તદસ્ય ચિત્રગ્-મ્ હવિષા યજામ । અપ પાપ્માનં ભરણીર્ભરંતુ ॥ 29 ॥
નિવેશની સંગમની વસૂનાં વિશ્વા રૂપાણિ વસૂન્યાવેશયંતી । સહસ્રપોષગ્-મ્ સુભગા
રરાણા સા ન આગન્વર્ચસા સંવિદાના । યત્તે દેવા અદધુર્ભાગધેયમમાવાસ્યે સંવસંતો
મહિત્વા । સા નો યજ્ઞં પિપૃહિ વિશ્વવારે રયિન્નો ધેહિ સુભગે સુવીરમ્ ॥ 30 ॥
ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ।


🙏 Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download તૈત્તિરીય બ્રહ્મણમ્ । અષ્ટકમ્ નક્ષત્ર સૂક્તમ્ (નક્ષત્રેષ્ટિ) Lyrics in Gujarati | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam Lyrics in Gujarati Image

  taittiriya-brahmanam-nakshatra-suktam-nakshatreshti-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam | તૈત્તિરીય બ્રહ્મણમ્ । અષ્ટકમ્ | નક્ષત્ર સૂક્તમ્ (નક્ષત્રેષ્ટિ) using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Taittiriya Brahmanam Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofNakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanammeaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam or How to chant Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam | Urvarukamiva Bandhanath Mrityormukshiya Mamritat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Nakshatra Suktam Nakshatreshti Gujarati Taittiriya Brahmanam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^