ஶ்ரீவித்யுத்கலிதாஜவஞ்ஜவமஹா ஜீமூதபாபாம்புதா ஶ்ரீ கால்த3 ஹஸ்தீஶ்வர ஶதகம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on November 29, 2020 at 01:49 PM

Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil-Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ஶ்ரீ கால்த3 ஹஸ்தீஶ்வர ஶதகம் ||
ஶ்ரீவித்யுத்கலிதாஜவஞ்ஜவமஹா-ஜீமூதபாபாம்புதா-
ராவேகம்புன மன்மனோப்ஜஸமுதீ-ர்ணத்வம்பும் கோல்போயிதின் ।
தேவா! மீ கருணாஶரத்ஸமயமிம்-தேம் ஜாலும் ஜித்பாவனா-
ஸேவம் தாமரதம்பரை மனியெதன்- ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1 ॥
வாணீவல்லபதுர்லபம்பகு பவத்த்வாரம்புன ந்னில்சி நி
ர்வாணஶ்ரீம் ஜெறபட்டம் ஜூசின விசாரத்ரோஹமோ நித்ய க
ல்த்யாணக்ரீடலம் பாஸி துர்தஶலபா லை ராஜலோகாதம
ஶ்ரேணீத்வாரமு தூறஞ்ஜேஸி திபுடோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 2 ॥
அன்தா மித்ய தலஞ்சி சூசின நரும் டட்லௌ டெறிங்கின் ஸதா
கான்த ல்புத்ருலு நர்தமுன் தனுவு நி க்கம்பஞ்சு மோஹார்ணவ
சிப்ரான்திம் ஜென்தி ஜரிஞ்சு கானி பரமார்தம்பைன நீயன்தும் தாம்
ஜின்தாகன்தயு ஜின்த நில்பண்டுகதா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 3 ॥
நீ நா ஸன்தொடம்பாடுமாட வினுமா நீசேத ஜீதம்பு நேம்
கானிம் பட்டக ஸன்ததம்பு மதி வேட்கம் கொல்து நன்தஸ்ஸப
த்னானீகம்புன கொப்பகிம்பகுமு நன்னாபாடீயே சாலும் தே
ஜீனொல்லம் கரி நொல்ல நொல்ல ஸிருலன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 4 ॥
பவகேலீமதிராமதம்புன மஹா பாபாத்முண்டை வீடு ந
ந்னு விவேகிம்பம் டடஞ்சு நேனு நரகார்ணோராஶிபாலைனம் ப
ட்டவு; பாலுண்டொகசோட நாடதமிதோட ந்னூதம் கூலங்கம் தம்
ட்ரி விசாரிம்பக யுண்டுனா கடகடா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 5 ॥
ஸ்வாமித்ரோஹமும் ஜேஸி யேனொகனி கொல்வம்போதினோ காக நே
நீமாட ந்வினநொல்லகுண்டிதினொ நின்னே திக்குகாம் ஜூடனோ
யேமீ இட்டிவ்ருதாபராதினகு நன்னீ து:கவாராஶிவீ
சீ மத்யம்புன முஞ்சி யும்பதகுனா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 6 ॥
திவிஜக்ஷ்மா ருஹ தேனு ரத்ன கனபூதி ப்ரஸ்புரத்ரத்னஸா
நுவு நீ வில்லு நிதீஶ்வருண்டு ஸகும் டர்ணோராஶிகன்யாவிபும்
டுவிஶேஷார்சகும் டிங்க நீகென கனுண்டும் கல்குனே நீவு சூ
சி விசாரிம்பவு லேமி நெவ்வண்டுடுபுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 7 ॥
நீதோ யுத்தமு சேய நோம்பம் கவிதா நிர்மாணஶக்தி ந்னினும்
ப்ரீதுஞ்ஜேயகலேனு நீகொறகு தண்ட்ரிஞ்ஜம்பகாஞ்ஜால நா
சேதன் ரோகட நின்னுமொத்தவெறதுஞ்ஜீகாகு நாபக்தி யே
ரீதின்னாகிங்க நின்னு ஜூடகலுகன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 8 ॥
ஆலும்பிட்டலு தல்லிதண்ட்ருலு தனம்பஞ்சு ந்மஹாபன்தனம்
பேலா நாமெட கட்டினாடவிக நின்னேவேல்தம் ஜின்தின்து நி
ர்மூலம்பைன மனம்புலோ நெகடு துர்மோஹாப்திலோம் க்ருங்கி யீ
ஶீலாமாலபு ஜின்த நெட்லுடிபெதோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 9 ॥
நிப்பை பாதகதூலஶைல மடசுன் நீனாமமுன் மானவுல்
தப்பன் தவ்வுல வின்ன நன்தக புஜாதர்போத்ததக்லேஶமுல்
தப்புன்தாருனு முக்து லௌது ரவி ஶாஸ்த்ரம்புல்மஹாபண்டிதுல்
செப்பங்கா தமகிங்க ஶங்க வலெனா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦ ॥
வீடெம்பப்பின யப்புடும் தம நுதுல் வின்னப்புடும்பொட்டலோம்
கூடுன்னப்புடு ஶ்ரீவிலாஸமுலு பைகொன்னப்புடும் காயகுல்
பாடங்க வினுனப்புடுன் ஜெலங்கு தம்பப்ராயவிஶ்ராணன
க்ரீடாஸக்துல நேமி செப்பவலெனோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 11 ॥
நினு ஸேவிம்பக நாபதல் வொடமனீ நித்யோத்ஸவம் பப்பனீ
ஜனமாத்ருண்டனநீ மஹாத்மு டனநீ ஸம்ஸாரமோஹம்பு பை
கொனநீ ஜ்ஞானமு கல்கனீ க்ரஹகனுல் குன்திம்பனீ மேலுவ
ச்சின ரானீ யவி நாகு பூஷணமுலோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 12 ॥
ஏ வேதம்பு படிஞ்செ லூத புஜங்கம் பேஶாஸ்த்ரமுல்ஸூசெ தா
நே வித்யாப்யஸனம்பொனர்செம் கரி செஞ்சேமன்த்ர மூஹிஞ்செ போ
தாவிர்பாவனிதானமுல் சதுவுலய்யா! காவு! மீபாதஸம்
ஸேவாஸக்தியெ காக ஜன்துததிகின் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 13 ॥
காயல் காசெ வதூனகாக்ரமுலசே காயம்பு வக்ஷோஜமுல்
ராயன் ராபடெ றொம்மு மன்மத விஹாரக்லேஶவிப்ரான்திசே
ப்ராயம் பாயெனு பட்டகட்டெ தலசெப்பன் ரோத ஸம்ஸாரமேம்
ஜேயஞ்ஜால விரக்தும் ஜேயங்கதவே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 14 ॥
நின்னேரூபமுகா பஜின்து மதிலோ நீரூபு மோகாலொ ஸ்த்ரீ
சன்னோ குஞ்சமு மேகபெண்டிகயொ யீ ஸன்தேஹமுல்மான்பி நா
கன்னார ந்பவதீயமூர்தி ஸகுணா காரம்புகா ஜூபவே
சின்னீரேஜவிஹாரமத்தமதுபா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 15 ॥
நினு நாவாங்கிலி காவுமண்டினொ மருன்னீலாகாப்ரான்திம் கும்
டென பொம்மண்டினொ யெங்கிலிச்சி தினு திண்டேங்கானி காதண்டினோ
நினு நெம்மின்தக விஶ்வஸிஞ்சுஸுஜனானீகம்பு ரக்ஷிம்பஞ்ஜே
ஸின நாவின்னபமேல கைகொனவயா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 16 ॥
றாலன் றுவ்வகம் ஜேதுலாடவு குமாரா! ரம்மு ரம்ம்ஞ்சுனேம்
ஜாலன் ஜம்பங்க நேத்ரமு ந்திவியங்காஶக்துண்டனேம் கானு நா
ஶீலம் பேமனி செப்பனுன்னதிங்க நீ சித்தம்பு நா பாக்யமோ
ஶ்ரீலக்ஷ்மீபதிஸேவிதாங்க்ரியுகல்தா! ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 17 ॥
ராஜுல் மத்துலு வாரிஸேவ நரகப்ராயம்பு வாரிச்சுனம்
போஜாக்ஷீசதுரன்தயானதுரகீ பூஷாது லாத்மவ்யதா
பீஜம்புல் ததபேக்ஷ சாலு மரித்ருப்திம் பொன்திதின் ஜ்ஞானல
க்ஷ்மீஜாக்ரத்பரிணாம மிம்மு தயதோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 18 ॥
நீரூபம்பு தலம்பங்காம் துதமொதல் நேகான நீவைனசோ
ராரா ரம்மனி யஞ்சும் ஜெப்பவு ப்ருதாரம்பம்பு லிங்கேடிகின்!
நீர ந்மும்புமு பால மும்பு மிங்க நின்னே நம்மினாண்டம் ஜுமீ
ஶ்ரீராமார்சித பாதபத்மயுகல்தா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 19 ॥
நீகு ந்மாம்ஸமு வாஞ்சயேனி கறவா நீசேத லேடுண்டங்காம்
ஜோகைனட்டி குடாரமுண்ட நனல ஜ்யோதுண்ட நீருண்டங்கா
பாகம் பொப்ப கடிஞ்சி சேதிபுனுகன் பக்ஷிம்பகாபோயசேம்
ஜேகொம் டெங்கிலிமாம்ஸமிட்லு தகுனா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 2௦ ॥
ராஜை துஷ்க்ருதிம் ஜென்தெம் ஜன்துருண்டு ராராஜை குபேருண்டு த்ரு
க்ராஜீவம்புனம் காஞ்செ து:கமு குருக்ஷ்மாபாலும் டாமாடனே
யாஜிம் கூலெ ஸமஸ்தபன்துவுலதோ நா ராஜஶப்தம்பு சீ
சீ ஜன்மான்தரமன்து நொல்லனுஜுமீ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 21 ॥
ராஜர்தாதுண்டைனசோ நெசட தர்மம்புண்டு நேரீதி நா
நாஜாதிக்ரிய லேர்படுன் ஸுகமு மான்யஶ்ரேணி கெட்லப்பு ரூ
பாஜீவால்திகி நேதி திக்கு த்ருதினீ பக்துல் பவத்பாதனீ
ரேஜம்புல் பஜியின்து ரேதெறங்குனந் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 22 ॥
தரங்கல் பிப்பலபத்ரமுல் மெறங்கு டத்தம்புல் மருத்தீபமுல்
கரிகர்ணான்தமு லெண்டமாவுல ததுல் கத்யோத்கீடப்ரபல்
ஸுரவீதீலிகிதாக்ஷரம்பு லஸுவுல் ஜ்யோத்ஸ்னாப:பிண்டமுல்
ஸிருலன்தேல மதான்துலௌதுரு ஜனுல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 23 ॥
நின்னுன்னம்மின ரீதி நம்ம நொருலன் நீகன்ன நாகென்னலே
ரன்னல்தம்முலு தல்லிதண்ட்ருலு குருன்தாபத்ஸஹாயுன்து நா
யன்னா! யென்னடு நன்னு ஸம்ஸ்க்ருதிவிஷாதாம்போதி தாடிஞ்சி ய
ச்சின்னானந்தஸுகாப்திம் தேல்செதொ கதே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 24 ॥
நீ பஞ்சம் படியுண்டகாம் கலிகினந் பிக்ஷான்னமே சாலு ந்
க்ஷேபம் பப்பின ராஜகீடமுல நேஸேவிம்ப்ங்கானோப நா
ஶாபாஶம்புலம் ஜுட்டி த்ரிப்பகுமு ஸம்ஸாரார்தமை பண்டுகாம்
ஜேபட்டம் தய கல்கேனேனி மதிலோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 25 ॥
நீ பேருன் பவதங்க்ரிதீர்தமு பவன்னிஷ்ட்யூத தாம்பூலமுன்
நீ பல்த்லெம்பு ப்ரஸாதமும் கொனிகதா நே பிட்டனைனாண்ட ந
ந்னீபாடிம் கருணிம்பு மோம்ப நிங்க நீனெவ்வாரிகிம் பிட்டகாம்
ஜேபட்டம் தகும் பட்டி மானம் தகதோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 26 ॥
அம்மா யய்ய யடஞ்சு நெவ்வரினி நேனந்னந்ஶிவா! நின்னுனே
ஸும்மீ! நீ மதிம் தல்லிதண்ட்ருலனடஞ்சு ந்ஜூடங்காம்போகு நா
கிம்மைம் தல்லியும் தண்ட்ரியுன் குருண்டு நீவே காக ஸம்ஸாரபும்
ஜிம்மஞ்ஜீகண்டி கப்பின ந்கடவு நன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 27 ॥
கொடுகுல் புட்ட ரடஞ்சு நேட்து ரவிவேகுல் ஜீவனப்ரான்துலை
கொடுகுல் புட்டரெ கௌரவேன்த்ருன கனேகுல் வாரிசே நேகதுல்
வடஸெம் புத்ருலு லேனி யா ஶுகுனகுன் பாடில்லெனே துர்கதுல்!
செடுனே மோக்ஷபதம் மபுத்ரகுனகுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 28 ॥
க்ரஹதோஷம்புலு துர்னிமித்தமுலு நீகல்த்யாணனாமம்பு ப்ர
த்யஹமும் பேர்கொனுத்தமோத்தமுல பாதம்பெட்டகானோபுனே?
தஹனும் கப்பங்கஞ்ஜாலுனே ஶலபஸன்தானம்பு நீ ஸேவம் ஜே
ஸி ஹதக்லேஸுலு காருகாக மனுஜுல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 29 ॥
அடுகம்மோனிக நன்யமார்கரதுலம்ப்ராணாவனோத்ஸாஹினை
யடுகம்போயின மோது நீது பதபத்மாராதகஶ்ரேணியு
ந்னெடகு ந்னின்னு பஜிம்பங்காங்கனியு நாகேலா பராபேக்ஷ கோ
ரெடி திங்கேமி பவத்ப்ரஸாதமெ தகுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 3௦ ॥
மதமாதங்கமு லன்தலம்புல ஹருல் மாணிக்யமு ல்பல்லகுல்
முதிதல் சித்ரதுகூலமு ல்பரிமல்தம்பு ல்மோக்ஷமீஞ்ஜாலுனே?
மதிலோ வீனி நபேக்ஷஸேஸி ந்ருபதாமத்வாரதேஶம்பும் கா
சி தினம்புல் வ்ருதபுத்துரஜ்ஞுலகடா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 31 ॥
ரோஸீ ரோயது காமினீஜனுல தாருண்யோருஸௌக்யம்புலன்
பாஸீ பாயரு புத்ரமித்ரஜன ஸம்பத்ப்ரான்தி வாஞ்சாலதல்
கோஸீ கோயது நாமனம் பகட நீகும் ப்ரீதிகா ஸத் க்ரியல்
சேஸீ சேயது தீனி த்ருல்த்ல்தணபவே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 32 ॥
என்னேல்த்ல்துன்து நேமி கன்து நிங்கனேனெவ்வாரி ரக்ஷிஞ்செதன்
நின்னே நிஷ்ட பஜிஞ்செத ந்னிருபமோன்னித்ரப்ரமோதம்பு நா
கென்னண்டப்பெடு ந்ன்தகாலமிங்க நேனிட்லுன்ன நேமய்யெடிம்?
ஜின்னம்புச்சக நன்னு நேலுகொலவே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 33 ॥
சாவம் காலமு சேருவௌ டெறிங்கியும் ஜாலிம்பங்கா லேக ந
ந்னெவைத்யுண்டு சிகித்ஸம் ப்ரோவங்கலண்டோ யேமன்து ரக்ஷிஞ்சுனோ
ஏ வேல்புல் க்ருபஞ்ஜூதுரோ யனுசு நின்னின்தைனம் ஜின்திம்பண்டா
ஜீவச்ச்ராத்தமும் ஜேஸிகொன்ன யதியுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 34 ॥
தினமும் ஜித்தமுலோ ஸுவர்ணமுகரீ தீரப்ரதேஶாம்ரகா
நனமத்யோபல வேதிகாக்ரமுன நானந்தம்புனம் பங்கஜா
நனநிஷ்த ந்னுனும் ஜூடம் கன்னநதிவோ ஸௌக்யம்பு லக்ஷ்மீவிலா
ஸினிமாயானடனல் ஸுகம்பு லகுனே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 35 ॥
ஆலஞ்சு ந்மெடம் கட்டி தானிகி நவத்யஶ்ரேணிம் கல்பிஞ்சி த
த்பாலவ்ராதமு நிச்சிபுச்சுடனு ஸம்பன்தம்பு காவிஞ்சி யா
மாலர்மம்புன பான்தவம் பனெடி ப்ரேமம் கொன்தறம் த்ரிப்பங்காம்
ஸீலன்ஸீல யமர்சின ட்லொஸங்கிதோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 36 ॥
தனுவே நித்யமுகா நொனர்சு மதிலேதா சச்சி ஜன்மிம்பகும்
ட நுபாயம்பு கடிம்பு மாகதுல ரெண்ட ந்னேர்பு லேகுன்ன லே
தனி நாகிப்புட செப்பு சேயங்கல கார்யம்புன்ன ஸம்ஸேவம் ஜே
ஸி நினும் காஞ்செதங்காக காலமுனநோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 37 ॥
பதுனால்கேலெ மஹாயுகம்பு லொக பூபாலுண்டு; செல்லிஞ்செ ந
ய்யுதயாஸ்தாசலஸன்தி நாஜ்ஞ நொகம் டாயுஷ்மன்துண்டை வீரிய
ப்யுதயம் பெவ்வரு செப்பங்கா வினரொ யல்புல்மத்துலை யேல ச
ச்செதரோ ராஜுல மஞ்சு நக்கடகடா! ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 38 ॥
ராஜன்னந்தனெ போவுனா க்ருபயு தர்மம்பாபிஜாத்யம்பு வி
த்யாஜாதக்ஷம ஸத்யபாஷணமு வித்வன்மித்ரஸம்ரக்ஷயுன்
ஸௌகன்யம்பு க்ருதம்பெறுங்கடயு விஶ்வாஸம்பு காகுன்ன து
ர்பீஜஶ்ரேஷ்துலு காம் கதம்பு கலதே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 39 ॥
முனு நீசே நபவர்கராஜ்யபதவீ மூர்தாபிஷேகம்பு காம்
சின புண்யாத்முலு நேனு நொக்கஸரிவோ சின்திஞ்சி சூடங்க நெ
ட்லனினம் கீடபணீன்த்ரபோதமதவே தண்டோக்ரஹிம்ஸாவிசா
ரினி காங்காம் நினு கானங்காக மதிலோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 4௦ ॥
பவமானாஶனபூஷணப்ரகரமுன் பத்ரேபசர்மம்பு நா-
டவிகத்வம்பும் ப்ரியம்புலை புகஹஶுண்டாலாதவீசாருலன்
பவது:கம்புலம் பாபு டொப்பும் ஜெலன்திம்பாடிஞ்சி கைவல்யமி-
ச்சி வினோதிஞ்சுட கேமி காரணமயா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 41 ॥
அமரஸ்த்ரீல ரமிஞ்சினம் ஜெடது மோஹம் பின்தயுன் ப்ரஹ்மப-
ட்டமு ஸித்திஞ்சின நாஸ தீறது நிரூடக்ரோதமுன் ஸர்வலோ-
கமுல ந்ம்ரிங்கின மான தின்தும் கல ஸௌ-க்யம் பொல்ல நீஸேவம் ஜே-
ஸி மஹாபாதகவாரிராஶிம் கடதுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 42 ॥
சனுவாரிம் கனி யேத்சுவாரு ஜமுண்டா ஸத்யம்புகா வத்து மே
மனுமானம்பிங்க லேது நம்மமனி தாராவேல்த நாரேவுனந்
முனுங்கம்போவுசு பாஸ ஸேயுட ஸுமீ மும்மாடிகிம் ஜூடகாம்
ஜெனடு ல்கானரு தீனிபாவமிதிவோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 43 ॥
பவது:கம்புலு ராஜகீடமுல நேப்ரார்திஞ்சினம் பாயுனே
பவதங்க்ரிஸ்துதிசேதங்காக விலஸத்பாலக்ஷுதாக்லேஶது
ஷ்டவிதுல்மானுனெ சூட மேங்கமெடசண்டன்தல்லி காருண்யத்ப
ஷ்திவிஶேஷம்புன நிச்சி சண்டம்பலெ நோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 44 ॥
பவி புஷ்பம்பகு நக்னி மஞ்சகு நகூபாரம்பு பூமீஸ்தலம்
பவு ஶத்ரும் டதிமித்ருண்டௌ விஷமு திவ்யாஹாரமௌ நென்னங்கா
நவனீமண்டலிலோபலன் ஶிவ ஶிவே த்யாபாஷணோல்லாஸிகின்
ஶிவ நீ நாமமு ஸர்வவஶ்யகரமௌ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 45 ॥
லேவோ கானலம் கன்தமூலபலமுல் லேவோ குஹல் தோயமுல்
லேவோ யேறுலம் பல்லவாஸ்தரணமுல் லேவோ ஸதா யாத்மலோ
லேவோ நீவு விரக்துல ந்மனுப ஜாலிம் பொன்தி பூபாலுரன்
ஸேவல் ஸேயங்கம் போது ரேலொகொ ஜனுல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 46 ॥
முனு நேம் புட்டின புட்டு லென்னி கலவோ மோஹம்புசே நன்துஞ்ஜே
ஸின கர்மம்புல ப்ரோவு லென்னி கலவோ சின்திஞ்சினந் கான நீ
ஜனநம்பே யனி யுன்ன வாட நிதியே சாலிம்பவே நின்னும் கொ
ல்சின புண்யம்புனகும் க்ருபாரதுண்டவை ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 47 ॥
தனு வென்தாக தரித்ரி நுண்டு நனு நன்தாகன் மஹாரோகதீ
பனது:காதுலம் பொன்தகுண்ட நனுகம்பாத்ருஷ்டி வீக்ஷிஞ்சி யா
வெனுகன் நீபதபத்மமுல் தலஞ்சுசுன் விஶ்வப்ரபஞ்சம்பும் பா
ஸின சித்தம்புன நுண்டஞ்ஜேயங்கதவே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 48 ॥
மலபூயிஷ்ட மனோஜதாமமு ஸுஷும்னாத்வாரமோ யாரு கும்
டலியோ பாதகராக்ஷியுக்மம்புலு ஷட்கஞ்ஜம்புலோ மோமு தா
ஜலஜம்போ நிடலம்பு சன்த்ரகல்தயோ ஸங்கம்பு யோகம்பொ கா
ஸிலி ஸேவின்துரு கான்தலன் புவி ஜனுல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 49 ॥
ஜலகம்புல் ரஸமுல் ப்ரஸூனமுலு வாசாபன்தமுல் வாத்யமு
ல்கலஶப்தத்வனு லஞ்சிதாம்பர மலங்காரம்பு தீப்து ல்மெறும்
குலு நைவேத்யமு மாதுரீ மஹிமகாம் கொல்துன்னினுன் பக்திரம்
ஜில திவ்யார்சன கூர்சி நேர்சின க்ரியன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 5௦ ॥
ஏலீல ந்னுதியிம்பவச்சு நுபமோத்ப்ரேக்ஷாத்வனிவ்யங்க்யஶ
ப்தாலங்காரவிஶேஷபாஷல கலப்யம்பைன நீரூபமும்
ஜாலுஞ்ஜாலும் கவித்வமுல்னிலுசுனே ஸத்யம்பு வர்ணிஞ்சுசோ
சீ! லஜ்ஜிம்பருகாக மாத்ருஶகவுல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 51 ॥
பாலும் புவ்வயும் பெட்டெதம் குடுவரா பாபன்ன ரா யன்ன லே
லேலெம்மன்ன நரண்டிபண்ட்லும் கொனி தேலேகுன்ன நேனொல்லனம்
டே லாலிம்பரே தல்லிதண்ட்ருலபு டட்லே தெச்சி வாத்ஸல்ய ல
க்ஷ்மீலீலாவசனம்புலம் குடுபரா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 52 ॥
கலலஞ்சுன் ஶகுனம்புலஞ்சு க்ரஹயோகம் பஞ்சு ஸாமுத்ரிகம்
பு லடஞ்சும் தெவுலஞ்சு திஷ்ட்மனுசுன் பூதம்புலஞ்சு ந்விஷா
துலடஞ்சு ந்னிமிஷார்த ஜீவனமுலஞ்சும் ப்ரீதிம் புட்டிஞ்சி யீ
ஸிலுகுல் ப்ராணுலகென்னி சேஸிதிவயா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 53 ॥
தலமீன்தம் குஸுமப்ரஸாத மலிகஸ்தானம்புபை பூதியுன்
கல்தஸீமம்புன தண்ட நாஸிகதுதன் கன்தப்ரஸாரம்பு லோ
பல நைவேத்யமும் ஜேர்சு நே மனுஜ்ம் டாபக்துண்டு நீகெப்புடும்
ஜெலிகாடை விஹரிஞ்சு ரௌப்யகிரிபை ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 54 ॥
ஆலும் பிட்டலு மித்ருலுன் ஹிதுலு நிஷ்டர்தம்பு லீனேர்துரே
வேல்த ந்வாரி பஜிம்பம் ஜாலிபட காவிர்பூத மோதம்புனம்
காலம்பெல்ல ஸுகம்பு நீகு நிங்க பக்தஶ்ரேணி ரக்ஷிம்பகே
ஶ்ரீலெவ்வாரிகிம் கூடம்பெட்டெதவயா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 55 ॥
ஸுலபுல்மூர்கு லனுத்தமோத்தமுல ராஜுல்கல்கியேவேல்த ந
ந்னலன்தலபெட்டின நீ பதாப்தமுலம் பாயஞ்ஜால நேமிச்சினம்
கலதௌதாசல மேலு டம்புனிதிலோம் காபுண்டு டப்ஜம்பு பைம்
ஜெலுவொப்புன் ஸுகியிம்பம் காஞ்சுட ஸுமீ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 56 ॥
கலதௌதாத்ரியு நஸ்திமாலிகயு கோகன்தர்வமுன் புன்கயும்
புலிதோலு ந்பஸிதம்பும் பாம்பதொதவுல் போகுண்டம் தோம்புட்லகை
தொலி நேவாரலதோடம் புட்டக கல்தாதுல்கல்கெ மேலய்யெனா
ஸிலுவுல்தூரமுசேஸிகொம் டெறிங்கியே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 57 ॥
ஶ்ருதுலப்யாஸமுசேஸி ஶாஸ்த்ரகரிமல் ஶோதிஞ்சி தத்த்வம்புலன்
மதி நூஹிஞ்சி ஶரீர மஸ்திரமு ப்ரஹ்மம்பென்ன ஸத்யம்பு காம்
சிதி மஞ்சுன் ஸபலன் வ்ருதாவசனமு ல்செப்பங்கனே கானி நி
ர்ஜிதசித்தஸ்திர ஸௌக்யமுல் தெலியரோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 58 ॥
கதி நீவஞ்சு பஜிஞ்சுவார லபவர்கம் பொன்தகானேல ஸம்
ததமும் கூடிகினை சரிம்ப வினலேதா யாயு ரன்னம் ப்ரய
ச்சதி யஞ்சுன்மொறவெட்டகா ஶ்ருதுலு ஸம்ஸாரான்தகாராபி தூ
ஷிததுர்மார்குல் கானம் கானம்படவோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 59 ॥
ரதிரா ஜுத்ததி மீற நொக்கபரி கோராஜாஶ்வுனி ந்னொத்தம் போ
நதம் டாதர்பகு வேக நொத்த கவயம் பாம்போதுனும் தாங்கி யு
க்ரதம் போராடங்கனுன்ன யுன்னடிமி லேங்கல்வோலெ ஶோகானல
ஸ்திதிபாலை மொறபெட்டுனந் மனுபவே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 6௦ ॥
அன்தா ஸம்ஶயமே ஶரீரகடனம்பன்தா விசாரம்பெ லோ
நன்தா து:கபரம்பரானிவிதமெ மேனந்தா பயப்ரான்தமே
யன்தானந்தஶரீரஶோஷணமெ துர்வ்யாபாரமே தேஹிகின்
ஜின்தன் நின்னும் தலஞ்சி பொன்தரு நருல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 61 ॥
ஸன்தோஷிஞ்சிதினிம் ஜாலுஞ்ஜாலு ரதிராஜத்வாரஸௌக்யம்புலன்
ஶான்தின் பொன்திதிம் ஜாலுஞ்ஜாலு பஹுராஜத்வாரஸௌக்யம்புலன்
ஶான்திம் பொன்தெதம் ஜூபு ப்ரஹ்மபதராஜத்வாரஸௌக்யம்பு நி
ஶ்சின்தன் ஶான்துண்ட நௌது நீ கருணசே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 62 ॥
ஸ்தோத்ரம் பன்யுலம் ஜேயனொல்லனி வ்ரதஸ்துல்வோலெ வேஸம்புதோம்
புத்ரீ புத்ர கலத்ர ரக்ஷண கல்தாபுத்தின் ந்ருபாலா(அ)தமன்
பாத்ரம் பஞ்சு பஜிம்பம்போது ரிதியுன் பாஷ்யம்பெ யிவ்வாரிசா
ரித்ரம் பென்னண்டு மெச்ச நெஞ்ச மதிலோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 63 ॥
அகலங்கஸ்திதி நில்பி நாட மனு கண்டா(ஆ)ராவமுன் பின்துதீ
பகல்தாஶ்ரேணி விவேகஸாதனமுலொப்பன் பூனி யானந்ததா
ரகதுர்காடவிலோ மனோம்ருகமுகர்வஸ்பூர்தி வாரிஞ்சுவா
ரிகிங்கா வீடு பவோக்ரபன்தலதிகல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 64 ॥
ஒகயர்தம்பு நின்னு நே நடுகங்கா நூஹிஞ்சி நெட்லைனம் பொ
ம்மு கவித்வம்புலு நாகும் ஜென்தனிவி யேமோ யண்டிவா நாதுஜி
ஹ்வகு நைஸர்கிக க்ருத்ய மின்திய ஸுமீ ப்ரார்திஞ்சுடே காது கோ
ரிகல ந்னின்னுனுகான நாகு வஶமா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 65 ॥
ஶுகமுல் கிம்ஶுகபுஷ்பமுல் கனி பலஸ்தோமம் படஞ்சுன்ஸமு
த்ஸுகதம் தேரங்கம் போவு நச்சட மஹா து:கம்பு ஸித்திஞ்சும்; க
ர்மகல்தாபாஷலகெல்லம் ப்ராபுலகு ஶாஸ்த்ரம்பு ல்விலோகிஞ்சுவா
ரிகி நித்யத்வமனீஷ தூரமகுஞ்ஜூ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 66 ॥
ஒகரிம் ஜம்பி பதஸ்துலை ப்ரதுகம் தாமொக்கொக்க ரூஹின்துரே
லொகொ தாமென்னண்டும் ஜாவரோ தமகும் போவோ ஸம்பதல் புத்ரமி
த்ரகல்தத்ராதுலதோட நித்ய ஸுகமன்தம் கன்துரோ யுன்னவா
ரிகி லேதோ ம்ருதி யென்னண்டும் கடகட ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 67 ॥
நீ காருண்யமும் கல்கினட்டி நரும் டேனீசாலயம்புல ஜொரம்
டேகார்பண்யபு மாடலாட நருகம் டெவ்வாரிதோ வேஷமுல்
கைகோடே மதமுல் பஜிம்பம் டிலனேகஷ்டப்ரகாரம்புலன்
ஜீகாகை செடிபோன்து ஜீவனதஶன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 68 ॥
ஜ்ஞாதுல் த்ரோஹம்பு வாண்ட்ரு ஸேயுகபடேர்யாதி க்ரியாதோஷமுல்
மாதண்ட்ரான ஸஹிம்பராது ப்ரதிகர்மம்பிஞ்சுகே ஜேயகாம்
போதே தோஸமு கான மானி யதினை போங்கோரினந் ஸர்வதா
சேத:க்ரோதமு மான தெட்லு நடுதுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 69 ॥
சதுவுல் நேர்சின பண்டிதாதமுலு ஸ்வேச்சாபாஷணக்ரீடலன்
வதரன் ஸம்ஶயபீகராடவுலம் த்ரோவல்தப்பி வர்திம்பங்கா
மதனக்ரோதகிராதுலன்தும் கனி பீமப்ரௌடிசேம் தாங்கினம்
ஜெதரும் ஜித்தமு சித்தகிம்பங்கதவே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 7௦ ॥
ரோஸிம் தேண்டிதி ரோன்த தேண்டிதி மனொ ரோகஸ்துண்டை தேஹி தாம்
பூஸின்தேண்டிதி பூன்த லேண்டிவி மதா(அ)பூதம்பு லீ தேஹமுல்
மூஸின்தேண்டிதி மூன்தலேண்டிவி ஸதாமூடத்வமே கானி தாம்
ஜேஸின்தேண்டிதி சேன்தலேண்டிவி வ்ருதா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 71 ॥
ஶ்ரீ ஶைலேஶு பஜின்துனோ யபவுங்காஞ்சீ நாது ஸேவின்துனோ
காஶீவல்லபும் கொல்வம்போதுனொ மஹா கால்தேஶும் பூஜின்துனோ
நாஶீலம் பணுவைன மேரு வனுசுன் ரக்ஷிம்பவே நீ க்ருபா
ஶ்ரீ ஶ்ருங்காரவிலாஸஹாஸமுலசே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 72 ॥
அயவாரை சரியிம்பவச்சும் தன பாதாம்(அ)போஜதீர்தம்புலன்
தயதோம் கொம்மனவச்சு ஸேவகுனி யர்தப்ராணதேஹாதுல
ந்னியு நா ஸொம்மனவச்சுங்கானி ஸிருலன்னின்திஞ்சி நின்னாத்மனி
ஷ்க்ரியதம் கானங்கராது பண்டிதுலகுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 73 ॥
மாயா(அ) ஜாண்டகரண்டகோடிம் பொடிகாமர்திஞ்சிரோ விக்ரமா(அ)
ஜேயும் காயஜும் ஜம்பிரோ கபடலக்ஷ்மீ மோஹமும் பாஸிரோ
யாயுர்தயபுஜங்கம்ருத்யுவு நனாயாஸம்புனந் கெல்சிரோ
ஶ்ரேயோதாயக் லௌது ரெட்டு லிதருல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 74 ॥
சவிகாம் ஜூட வினங்க மூர்கொனம் தனூஸங்கர்ஷணாஸ்வாதமொம்
த வினிர்மிஞ்செத வேல ஜன்துவுல நேதத்க்ரீடலே பாதக
வ்யவஹாரம்பலு ஸேயுனேமிடிகி மாயாவித்யசே ப்ரொத்துபு
ச்சி வினோதிம்பங்க தீன நேமி பலமோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 75 ॥
வெனுக்ம் ஜேஸின கோரதுர்தஶலு பாவிம்பங்க ரோன்தய்யெடுன்
வெனுகன் முன்தட வச்சு துர்மரணமுல் வீக்ஷிம்ப பீதய்யெடுன்
நனு நேஞ்ஜூடக நாவிதுல்தலஞ்சியுன் நாகே பயம் பய்யெடும்
ஜெனகுஞ்ஜீங்கடியாயெம் காலமுனகுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 76 ॥
பரிஶீலிஞ்சிதி மன்த்ரதன்த்ரமுலு செப்ப ந்விண்டி ஸாங்க்யாதியோ
க ரஹஸ்யம்புலு வேத ஶாஸ்த்ரமுலு வக்காணிஞ்சிதின் ஶங்கவோ
தரயம் கும்மடிகாயலோனி யவகிஞ்ஜன்தைன நம்மிச்ஞ்சி ஸு
ஸ்திரவிஜ்ஞானமு த்ரோவம் ஜெப்பங்கதவே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 77 ॥
மொதலம் ஜேஸினவாரி தர்மமுலு நிர்மூலம்புகாம் ஜேஸி து
ர்மதுலை யிப்புடு வாரெ தர்மமு லொனர்பம் தம்மு தைவம்பு ந
வ்வடெ ரானுன்ன துராத்முலெல்ல தமத்ரோவம் போவரே ஏல சே
ஸெதரோ மீன்து தலஞ்சிசூட கதமுல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 78 ॥
காஸன்தைன ஸுகம் பொனர்சுனொ மன:காமம்பு லீடேர்சுனோ
வீஸம்பைனநு வெண்டவச்சுனொ ஜகத்விக்யாதிம் காவிஞ்சுனோ
தோஸம்பு ல்பெடம் பொபுனோ வலஸினந்தோட்தோ மிமும் ஜூபுனோ
சீ! ஸம்ஸாரதுராஶ யேலுதுபவோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 79 ॥
ஒகபூண்டிஞ்சுக கூட தக்குவகுனே நோர்வங்கலேம் டெண்டகோ
பக நீடன்வெதகும் ஜலிம் ஜடிசி கும்பட்லெத்துகோஞ்ஜூசு வா
நகு நிண்டிண்ட்லுனு தூறு நீதனுவு தீனந்வச்சு ஸௌக்யம்பு ரோ
ஸி கடாஸிம்பருகாக மர்த்வுலகட ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 8௦ ॥
கேதாராதிஸமஸ்ததீர்தமுலு கோர்மிஞ்ஜூடம் போனேண்டிகின்
காடா முங்கிலி வாரணாஸி! கடுபே கைலாஸஶைலம்பு மீ
பாதத்யானமு ஸம்பவிஞ்சுனபுடே பாவிம்ப நஜ்ஞானல
க்ஷ்மீதாரித்ர்யுலு காரெ லோகு லகடா! ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 81 ॥
தமகொம் பொப்பம் பராங்கனாஜனபர த்ரவ்யம்புலன் ம்ருச்சிலம்
க மஹோத்யோகமு ஸேயனெம்மனமுதொங்கம் பட்டி வைராக்யபா
ஶமுலம் ஜுட்டி பிகிமஞ்சி நீதுசரண ஸ்தம்பஞ்ஜுனம் கட்டிவை
சி முதம் பெப்புடும் கல்கஞ்ஜேய கடவே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 82 ॥
வேதம் திட்டகராதுகானி புவிலோ வித்வாம்ஸுலஞ்ஜேய நே
லா தீசாதுரிம் ஜேஸெம் ஜேஸின குலாமாபாடனே போக க்ஷு
த்பாதாதுல் கலிகிம்பனேல யதி க்ருத்யம்பைன துர்மார்குலம்
ஜீ! தாத்ரீஶுலம் ஜேயனேண்டி ககடா! ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 83 ॥
புடமி ந்னின்னொக பில்வபத்ரமுனநேம் பூஜிஞ்சி புண்யம்புனும்
படயன்னேரக பெக்குதைவமுலகும் பப்புல் ப்ரஸாதம்புலம்
குடுமுல் தோஸெலு ஸாரெஸத்துலடுகுல் குக்கில்த்ல்துனும் பேட்டுசும்
ஜெடி யென்தும் கொறகாகபோது ரகடா! ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 84 ॥
வித்தஜ்ஞானமு பாது சித்தமு பவாவேஶம்பு ரக்ஷாம்புவுல்
மத்தத்வம்பு ததங்குரம் ஐன்ருதமுல் மாறாகு லத்யன்தது
த்வ்ருத்துல் புவ்வுலும் பண்ட்லு மன்மதமுகா விர்பூததோஷம்புலும்
ஜித்தாத்யுன்னதனிம்பபூஜமுனகுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 85 ॥
நீபைம் காப்யமு செப்புசுன்ன யதண்டுன்னீபத்யமுல் வ்ராஸியி
ம்மா பாடம்மொனரின்துனந்ன யதண்டுன் மஞ்ஜுப்ரபன்தம்பு நி
ஷ்டாபூர்திம் படியிஞ்சுசுன்ன யதண்டுன் ஸத்பான்தவுல் காக சீ
சீ! ப்ருஷ்டாகதபான்தவம்பு நிஜமா! ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 86 ॥
ஸம்பத்கர்வமும் பாறன்த்ரோலி ரிபுலன் ஜங்கிஞ்சி யாகாங்க்ஷலன்
தம்புல்வெட்டி கல்தங்கமு ல்னறகி பன்தக்லேஶதோஷம்புலம்
ஜிம்புல்ஸேஸி வயோவிலாஸமுலு ஸங்க்ஷேபிஞ்சி பூதம்புலம்
ஜெம்பல்வேயக நின்னும் கானநகுனா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 87 ॥
ராஜஶ்ரேணிகி தாஸுலை ஸிருலம் கோரம் ஜேரங்கா ஸௌக்யமோ
யீ ஜன்மம்பு தரிம்பஞ்ஜேயகல மிம்மே ப்ரொத்து ஸேவிஞ்சு நி
ர்வ்யாஜாசாரமு ஸௌக்யமோ தெலியலேரௌ மானவு ல்பாபரா
ஜீஜாதாதிமதான்தபுத்து லகுசுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 88 ॥
நின்னம் ஜூடரொ மொன்னம் ஜூடரோ ஜனுல் நித்யம்பு ஜாவங்க நா
பன்னு ல்கன்னநிதான மய்யெடி தனப்ரான்தின் விஸர்ஜிம்பலே
குன்னா ரென்னண்டு நின்னு கண்டு ரிக மர்த்வுல் கொல்வரேமோ நினுன்
வின்னம் போவக யன்யதைவரதுலன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 89 ॥
நன்னே யெனுங்குதோலுதுப்படமு புவ்வாகாலகூதம்பு சே
கின்னே ப்ரஹ்மகபால முக்ரமகு போகே கண்டஹாரம்பு மேல்
நின்னீலாகுன நுண்டயும் தெலிஸியுன் நீபாதபத்மம்பு சே
ர்சென் நாரயணும் டெட்லு மானஸமும் தா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 9௦ ॥
த்வாரத்வாரமுலன்தும் ஜஞ்சுகிஜனவ்ராதம்பு தண்டம்முலன்
தோரன்த்ஸ்தலி பக்கனம் பொடுசுசுன் துர்பாஷலாட ந்மறின்
வாரிம் ப்ரார்தனசேஸி ராஜுலகு ஸேவல்ஸேயங்காம்போருல
க்ஷ்மீராஜ்யம்புனு கோரி நீமரிஜனுல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 91 ॥
ஊரூரம் ஜனுலெல்ல பிக்ஷ மிதரோயுன்தம் குஹல்கல்கவோ
சீரானீகமு வீதுலம் தொருகரோ ஶீதாம்ருதஸ்வச்சவா:
பூரம் பேருலம் பாறதோ தபஸுலம்ப்ரோவங்க நீவோபவோ
சேரம் போவுதுரேல ராகுல ஜனுல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 92 ॥
தய ஜூடுண்டனி கொன்தறாடுதுரு நித்யம்புன் நினும் கொல்சுசுன்
நியமம் பென்தோ பலம்பு நன்தியெகதா நீவீய பிண்டென்தோ அம்
தியகா நிப்படியும் தலம்பனநு புத்திம் ஜூட; நேலப்புனி
ஷ்க்ரியதன் நின்னு பஜிம்ப கிஷ்டஸுகமுல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 93 ॥
ஆராவம் புதயிஞ்செம் தாரகமுக நாத்மாப்ரவீதின்மஹா(அ)
காரோகாரமகாரயுக்தமகு நோங்காராபிதானம்பு செ
ந்னாருன் விஶ்வ மனங்கம் தன்மஹிமசே நானாதபின்துல் ஸுக
ஶ்ரீ ரஞ்ஜில்லம் கடங்கு நீவதெ ஸுமீ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 94 ॥
நீபக்து ல்மதிவேல பங்குல நினுன்ஸேவிம்புசுன் வேடங்கா
லோபம்பேடிகி வாரி கோர்குலு க்ருபல்துத்வம்புனம் தீர்மரா
தா பவ்யம்பும் தலஞ்சி சூடு பரமார்தம் பிச்சி பொம்மன்ன நீ
ஶ்ரீ பாண்டரமுலோம் கொறன்தபடுனா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 95 ॥
மொதலன்பக்துலகிச்சினாண்டவுகதா மோக்ஷம்பு நேம் டேமயா
முதியங்கா முதியங்கம் புட்டு கனமௌ மோஹம்பு லோபம்பு ந
ந்னதி ஸத்யம்பு க்ருபம் தலம்ப நொகவுண்யாத்முண்டு நின்னாத்ம கொ
ல்சி தினம்புன் மொறவெட்டங்காம் கடகடா! ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 96 ॥
காலத்வாரகவாடபன்தனமு துஷ்கால்ப்ரமாணக்ரியா
லோலாஜாலகசித்ரகுப்தமுகவ ல்மீகோக்ரஜிஹ்வாத்புத
வ்யல்தவ்யால்தவிரோதி ம்ருத்யுமுகதம்ஷ்ட்ரா(அ)ஹார்ய வஜ்ரம்பு தி
க்சேலாலங்க்ருத! நீதுனாம மரயன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 97 ॥
பதிவேலலைனநு லோககண்டகுலசேம் ப்ராப்ரிஞ்சு ஸௌக்யம்பு நா
மதிகிம் பத்யமு காது ஸர்வமுனகுன் மத்யஸ்துண்டை ஸத்யதா
நதயாதுல் கல ராஜு நாகொஸங்கு மேனவ்வானி நீ யட்லசூ
சி தினம்புன் முதமொன்துதுன் கடபடன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 98 ॥
தாதல் தல்லியும் தண்ட்ரியுன் மறியும் பெத்தல் சாவகாம் ஜூடரோ
பீதிம் பொன்தங்கனேல சாவுனகுங்காம் பெண்ட்லாமுபிட்டல் ஹித
வ்ராதம்புன் பலவிம்ப ஜன்துவுலகுன் வாலாயமையுண்டங்காம்
ஜேதோவீதி நருண்டு நின்கொலுவண்டோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 99 ॥
ஜாதுல் ஸெப்புட ஸேவஸேயுட ம்ருஷல் ஸன்திஞ்சு டன்யாயவி
க்யாதிம் பொன்துட கொண்டெகாண்டவுட ஹிம்ஸாரம்பகுண்டௌட மி
த்யாதாத்பர்யமுலாடுடன்னியும் பரத்ரவ்யம்புனாஶிஞ்சி யீ
ஶ்ரீ தா நென்னியுகம்பு லுண்டங்கலதோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦௦ ॥
செடுகுல் கொன்தறு கூடி சேயங்கம்பனுல் சீகட்லு தூறங்கம் மா
ல்படிதிம் கான க்ரஹிம்பரானி நினு நொல்லஞ்ஜாலம் பொம்மஞ்சு நில்
வெலன்த்ரோசினம் ஜூருபட்டுகொனி நே வ்ரேலாடுதும் கோர்கிம் கோ
ரெடி யர்தம்புலு நாகு நேல யிடவோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦1 ॥
பஸிதோத்தூல்தனதூஸராங்குலு ஜடாபாரோத்தமாங்குல் தபோ
வ்யஸனமுல் ஸாதிதபஞ்சவர்ணரஸமுல் வைராக்யவன்துல் நிதாம்
தஸுகஸ்வான்துலு ஸத்யபாஷணலு நுத்யத்ரத்னருத்ராக்ஷரா
ஜிஸமேதுல் துதனெவ்வரைன கொலுதுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦2 ॥
ஜலஜஶ்ரீ கல மஞ்சினீல்த்ல்து கலவாசத்ராதிலோ பாபுரே!
வெலிவாட ந்மறி பாம்பனில்லுகலதாவேஸாலுகா நக்கடா!
நலி நா ரெண்டு குணம்பு லெஞ்சி மதிலோ நன்னேமி ரோயங்க நீ
செலுவம்பைன குணம்பு லெஞ்சுகொனவே ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦3 ॥
கடியல் ரெண்டிகொ மூண்டிகோ கடியகோ காதேனி நேண்டெல்லியோ
கட நேண்டாதிகொ யென்னண்டோ யெறும் க மீகாயம்பு லீபூமிபைம்
படகா நுன்னவி தர்மமார்கமொகடிம் பாடிம்ப ரீ மானவுல்
செடுகுல் நீபதபக்தியும் தெலியரோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦4 ॥
க்ஷிதிலோ தொட்டதுரங்கஸாமஜமு லேசித்ரம்மு லான்தோல்திகா
தது லே லெக்க விலாஸினீஜனஸுவஸ்ரவ்ராத பூஷாகலா
பதனூஜாதிக மேமிதுர்லபமு நீ பாதம்மு லர்சிஞ்சுசோ
ஜிதபங்கேருஹபாதபத்மயுகல்தா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦5 ॥
ஸலிலம்முல் ஜுகுகப்ரமாண மொக புஷ்மம்முன் பவன்மௌல்தி நி
ஶ்சலபக்திப்ரபத்திசே நருண்டு பூஜல் ஸேயங்கா தன்யுண்டௌ
நில கங்காஜலசன்த்ரகண்டமுல தானின்தும் துதிம் காஞ்சு நீ
செலுவம் பன்தயு நீ மஹத்த்வ மிதிகா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦6 ॥
தமனேத்ரத்யுதிம் தாமெ சூட ஸுகமைதாதாத்ம்யமுன் கூர்பங்கா
விமலம்முல் கமலாபமுல் ஜிதலஸத்வித்யுல்லதாலாஸ்யமுல்
ஸுமனோபாணஜயப்ரதம்முலனுசுன் ஜூசுன் ஜனம்பூனிஹா
ரிம்ருகாக்ஷீனிவஹம்முகன்னுகவலன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦7 ॥
படவத்ரஜ்ஜுபுஜங்கவத்ரஜதவி ப்ரான்திஸ்புரச்சுக்திவ
த்கடவச்சன்த்ரஶிலாஜபாகுஸுமரு க்ஸாங்கத்யவத்தஞ்சுவா
க்படிமல் நேர்துரு சித்ஸுகம் பனுபவிம்பன் லேக துர்மேதனுல்
சிடுகன்னம் தலபோயஞ்ஜூது ரதமுல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦8 ॥
நினு நின்திஞ்சின தக்ஷுபைம் தெகவொ வாணீனாது ஶாஸிம்பவோ
சனுனா நீ பாதபத்மஸேவகுலம் துச்சம் பாடு துர்மார்குலம்
பெனுபன் நீகுனு நீதுபக்தததிகின் பேதம்பு கானங்க வ
ச்செனொ லேகுண்டின நூறகுண்டகலவா ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦9 ॥
கரிதைத்யுன் பொரிகொன்ன ஶூலமு க(ரா)ரக்ர(ஸ்த)ஸ்தம்பு காதோ ரதீ
ஶ்வருனின் கால்சின பாலலோசனஶிகா வர்கம்பு சல்லாறெனோ
பரனின்தாபருலன் வதிம்ப விதியுன் பாஷ்யம்பெ வாரேமி சே
ஸிரி நீகுன் பரமோபகார மரயன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 11௦ ॥
துரமுன் துர்கமு ராயபாரமு மறின் தொங்கர்மமுன் வைத்யமுன்
நரனாதாஶ்ரய மோடபேரமுனு பென்மன்த்ரம்பு ஸித்திஞ்சினந்
அரயன் தொட்டபலம்பு கல்குனதிகா காகார்யமே தப்பினந்
ஸிரியும் போவுனு ப்ராணஹானியு நகுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 111 ॥
தனயும் காஞ்சி தனம்பு நிஞ்சி திவிஜஸ்தானம்பு கட்டிஞ்சி வி
ப்ருன குத்வாஹமு ஜேஸி ஸத்க்ருதிகிம் பாத்ருண்டை தடாகம்பு நே
ர்புனம் த்ரவ்விஞ்சி வனம்பு வெட்டி மனநீ போலேடு நீஸேவம் ஜே
ஸின புண்யாத்முண்டு போவு லோகமுனகுன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 112 ॥
க்ஷிதினாதோத்தம! ஸத்கவீஶ்வருண்ட் வச்சென் மிம்முலம் ஜூடங்கா
நதண்டே மேடி கவித்வவைகரினி ஸத்ய:காவ்யனிர்மாத தத்
ப்ரதிப ல்மஞ்சினி திட்டுபத்யமுலு செப்பும் தாதண்டைனந் மமும்
க்ரிதமே சூசெனு பொம்மடஞ்சு ரதமுல் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 113 ॥
நீகும் கானி கவித்வ மெவ்வரிகி நேனீனஞ்சு மீதெத்திதின்
ஜேகொண்டின் பிருதம்பு கங்கணமு முஞ்ஜேம் கட்டிதிம் பட்டிதின்
லோகுல் மெச்ச வ்ரதம்பு நாதனுவு கீலுல் நேர்புலும் காவு சீ
சீ காலம்புலரீதி தப்பெடு ஜுமீ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 114 ॥
நிச்சல் நின்னு பஜிஞ்சி சின்மயமஹா நிர்வாணபீடம்பு பை
ரச்சல்ஸேயக யார்ஜவம்பு குஜன வ்ராதம்புசேம் க்ராங்கி பூ
ப்ருச்சண்டாலுரம் கொல்சி வாரு தனும் கோபிம்மன் புதும் டார்துண்டை
சிச்சாரம் ஜமு ரெல்லம் ஜல்லுகொனுனோ ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 115 ॥
தன்தம்பு ல்படனப்புடே தனுவுனந்தாரூடி யுன்னப்புடே
கான்தாஸங்கமு ரோயனப்புடே ஜரக்ரான்தம்பு கானப்புடே
விதல்மேன ஜரிஞ்சனப்புடெ குருல்வெல்லெல்ல கானப்புடே
சின்திம்பன்வலெ நீபதாம்புஜமுலன் ஶ்ரீ கால்தஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 116 ॥


🙏 Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ஶ்ரீவித்யுத்கலிதாஜவஞ்ஜவமஹா ஜீமூதபாபாம்புதா ஶ்ரீ கால்த3 ஹஸ்தீஶ்வர ஶதகம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha Lyrics in Tamil Image

  srividyutkalitajavanjavamaha-jimutapapambudha--sree-kaala-hastiswara-satakam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha | ஶ்ரீவித்யுத்கலிதாஜவஞ்ஜவமஹா ஜீமூதபாபாம்புதா | ஶ்ரீ கால்த3 ஹஸ்தீஶ்வர ஶதகம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudhameaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha or How to chant Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namo Bhagwate Rudraay || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sree Kaala Hastiswara Satakam Tamil Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^