శ్రీరఘురాజపదాబ్జనికేతన శ్రీ హనుమదష్టకం లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు, PDF, MP3, డౌన్లోడ్ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on March 28, 2021 at 12:21 PM

Hanuman Ashtakam Telugu-Sriraghurajapadabjaniketana-telugu-Lyrics-Pdf

🏵 Hanuman Ashtakam Lyrics In Telugu


|| శ్రీ హనుమదష్టకం ||
శ్రీరఘురాజపదాబ్జనికేతన పంకజలోచన మంగళరాశే
చండమహాభుజదండ సురారివిఖండనపండిత పాహి దయాళో ।
పాతకినం చ సముద్ధర మాం మహతాం హి సతామపి మానముదారం
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 1 ॥
సంసృతితాపమహానలదగ్ధతనూరుహమర్మతనోరతివేలం
పుత్రధనస్వజనాత్మగృహాదిషు సక్తమతేరతికిల్బిషమూర్తేః ।
కేనచిదప్యమలేన పురాకృతపుణ్యసుపుంజలవేన విభో వై
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 2 ॥
సంసృతికూపమనల్పమఘోరనిదాఘనిదానమజస్రమశేషం
ప్రాప్య సుదుఃఖసహస్రభుజంగవిషైకసమాకులసర్వతనోర్మే ।
ఘోరమహాకృపణాపదమేవ గతస్య హరే పతితస్య భవాబ్ధౌ
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 3 ॥
సంసృతిసింధువిశాలకరాలమహాబలకాలఝషగ్రసనార్తం
వ్యగ్రసమగ్రధియం కృపణం చ మహామదనక్రసుచక్రహృతాసుం ।
కాలమహారసనోర్మినిపీడితముద్ధర దీనమనన్యగతిం మాం
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 4 ॥
సంసృతిఘోరమహాగహనే చరతో మణిరంజితపుణ్యసుమూర్తేః
మన్మథభీకరఘోరమహోగ్రమృగప్రవరార్దితగాత్రసుసంధేః ।
మత్సరతాపవిశేషనిపీడితబాహ్యమతేశ్చ కథం చిదమేయం
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 5 ॥
సంసృతివృక్షమనేకశతాఘనిదానమనంతవికర్మసుశాఖం
దుఃఖఫలం కరణాదిపలాశమనంగసుపుష్పమచింత్యసుమూలం ।
తం హ్యధిరుహ్య హరే పతితం శరణాగతమేవ విమోచయ మూఢం
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 6 ॥
సంసృతిపన్నగవక్త్రభయంకరదంష్ట్రమహావిషదగ్ధశరీరం
ప్రాణవినిర్గమభీతిసమాకులమందమనాథమతీవ విషణ్ణం ।
మోహమహాకుహరే పతితం దయయోద్ధర మామజితేంద్రియకామం
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 7 ॥
ఇంద్రియనామకచోరగణైర్హృతతత్త్వవివేకమహాధనరాశిం
సంసృతిజాలనిపాతితమేవ మహాబలిభిశ్చ విఖండితకాయం ।
త్వత్పదపద్మమనుత్తమమాశ్రితమాశు కపీశ్వర పాహి కృపాళో
త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 8 ॥
బ్రహ్మమరుద్గణరుద్రమహేంద్రకిరీటసుకోటిలసత్పదపీఠం
దాశరథిం జపతి క్షితిమండల ఏష నిధాయ సదైవ హృదబ్జే ।
తస్య హనూమత ఏవ శివంకరమష్టకమేతదనిష్టహరం వై
యః సతతం హి పఠేత్స నరో లభతేఽచ్యుతరామపదాబ్జనివాసం ॥ 9 ॥
ఇతి శ్రీ మధుసూదనాశ్రమ శిష్యాఽచ్యుతవిరచితం శ్రీమద్దనుమదష్టకం ।


🙏 Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Telugu PDF, MP3 Download శ్రీరఘురాజపదాబ్జనికేతన శ్రీ హనుమదష్టకం Lyrics in Telugu | chalisa.online.You will also find Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 free download, Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Hanuman photos and, Lord Hanuman Wallpapers, Lord Hanuman Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Hanuman  You may like this as well...
  Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Telugu Image

  sriraghurajapadabjaniketana-hanuman-ashtakam-telugu-telugu-lyrics-download
  🌻 Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Telugu PDF Download

  View the pdf for the Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana | శ్రీరఘురాజపదాబ్జనికేతన | శ్రీ హనుమదష్టకం using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Telugu Here...


  Few More Pages Related to Lord Hanuman

  🙏 Benefits of Chanting Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofHanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketanameaning in Telugu or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Hanuman for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana or How to chant Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Hanuman,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-hanuman-God-images

  🙏 Hindu God Lord Hanuman 🙏


  || Jai Shree Ram || 🙏

  | Jai Bajrang Bali |

  Lord Shree Hanuman is considered to be a great devotee of Shree Rama.
  Sri Hanuman is the son of Pawan and he is Mahabali (powerful) and has many powers.
  In Hinduism it is believed that when Ravana kidnapped Mata Sita, Hanuman departed towards Lanka and given the message of Lord Sri Rama to Mata Sita.
  But while returning, Ravana's soldiers grab Sri Hanuman and set his tail on fire.
  Then So Shri Hanuman set the whole Lanka on fire with his tail and went back to inform all the current situation of Mata Sita to Lord Rama.

  Then Sri Rama took all his army to Lanka and fought with Ravana.
  In this war, all Vanarseni and Shree Hanuman helped Lord Shree Rama.

  When Sri Lakshman was lying unconscious in the battle field due to the arrowing during the war, Sri Hanuman jumped towards Himalaya for his treatment and lifted the entire mountain named Dronagiri, on this mountain there was a medicine called Sanjeevani which help shri Laxman ji to regained his life.

  In this war, Lord Shri Rama killed Ravana and brought Maa Sita back to Ayodhya.

  As per Hindu mythology, Lord Sri Hanuman ji is everlasting and is still alive.

  Chaitra Purnima is considered to be the birth day of Shri Maruti Raya, hence Hanuman Jayanti is celebrated on this day with great enthusiasm.

  Shri Hanuman Gayatri Mantra -

  Om anjaneyay vidmihe vayuputray dhemahi |
  Tanno Hanuman Prachodayat ||


  You can read more about Hindu God Lord Hanuman here on Wikipedia


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Hanuman Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Hanuman


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Hanuman

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Hanuman Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Hanuman Ashtakam Telugu Sriraghurajapadabjaniketana for Hindu God Lord Hanuman on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^