ஶ்ரீரகுராஜபதாப்ஜனிகேதன ஶ்ரீ ஹனுமத3ஷ்டகம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on August 7, 2020 at 08:55 PM

Hanuman Ashtakam Tamil-Sriraghurajapadabjaniketana-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Hanuman Ashtakam Lyrics In Tamil


|| ஶ்ரீ ஹனுமத3ஷ்டகம் ||
ஶ்ரீரகுராஜபதாப்ஜனிகேதன பங்கஜலோசன மங்கல்தராஶே
சண்டமஹாபுஜதண்ட ஸுராரிவிகண்டனபண்டித பாஹி தயால்தோ ।
பாதகினம் ச ஸமுத்தர மாம் மஹதாம் ஹி ஸதாமபி மானமுதாரம்
த்வாம் பஜதோ மம தேஹி தயாகன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதாம்புஜதாஸ்யம் ॥ 1 ॥
ஸம்ஸ்ருதிதாபமஹானலதக்ததனூருஹமர்மதனோரதிவேலம்
புத்ரதனஸ்வஜனாத்மக்ருஹாதிஷு ஸக்தமதேரதிகில்பிஷமூர்தே: ।
கேனசிதப்யமலேன புராக்ருதபுண்யஸுபுஞ்ஜலவேன விபோ வை
த்வாம் பஜதோ மம தேஹி தயாகன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதாம்புஜதாஸ்யம் ॥ 2 ॥
ஸம்ஸ்ருதிகூபமனல்பமகோரனிதாகனிதானமஜஸ்ரமஶேஷம்
ப்ராப்ய ஸுது:கஸஹஸ்ரபுஜங்கவிஷைகஸமாகுலஸர்வதனோர்மே ।
கோரமஹாக்ருபணாபதமேவ கதஸ்ய ஹரே பதிதஸ்ய பவாப்தௌ
த்வாம் பஜதோ மம தேஹி தயாகன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதாம்புஜதாஸ்யம் ॥ 3 ॥
ஸம்ஸ்ருதிஸின்துவிஶாலகராலமஹாபலகாலஜஷக்ரஸனார்தம்
வ்யக்ரஸமக்ரதியம் க்ருபணம் ச மஹாமதனக்ரஸுசக்ரஹ்ருதாஸும் ।
காலமஹாரஸனோர்மினிபீடிதமுத்தர தீனமனந்யகதிம் மாம்
த்வாம் பஜதோ மம தேஹி தயாகன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதாம்புஜதாஸ்யம் ॥ 4 ॥
ஸம்ஸ்ருதிகோரமஹாகஹனே சரதோ மணிரஞ்ஜிதபுண்யஸுமூர்தே:
மன்மதபீகரகோரமஹோக்ரம்ருகப்ரவரார்திதகாத்ரஸுஸன்தே: ।
மத்ஸரதாபவிஶேஷனிபீடிதபாஹ்யமதேஶ்ச கதம் சிதமேயம்
த்வாம் பஜதோ மம தேஹி தயாகன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதாம்புஜதாஸ்யம் ॥ 5 ॥
ஸம்ஸ்ருதிவ்ருக்ஷமனேகஶதாகனிதானமனந்தவிகர்மஸுஶாகம்
து:கபலம் கரணாதிபலாஶமனங்கஸுபுஷ்பமசின்த்யஸுமூலம் ।
தம் ஹ்யதிருஹ்ய ஹரே பதிதம் ஶரணாகதமேவ விமோசய மூடம்
த்வாம் பஜதோ மம தேஹி தயாகன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதாம்புஜதாஸ்யம் ॥ 6 ॥
ஸம்ஸ்ருதிபன்னகவக்த்ரபயங்கரதம்ஷ்ட்ரமஹாவிஷதக்தஶரீரம்
ப்ராணவினிர்கமபீதிஸமாகுலமன்தமனாதமதீவ விஷண்ணம் ।
மோஹமஹாகுஹரே பதிதம் தயயோத்தர மாமஜிதேன்த்ரியகாமம்
த்வாம் பஜதோ மம தேஹி தயாகன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதாம்புஜதாஸ்யம் ॥ 7 ॥
இன்த்ரியனாமகசோரகணைர்ஹ்ருததத்த்வவிவேகமஹாதனராஶிம்
ஸம்ஸ்ருதிஜாலனிபாதிதமேவ மஹாபலிபிஶ்ச விகண்டிதகாயம் ।
த்வத்பதபத்மமனுத்தமமாஶ்ரிதமாஶு கபீஶ்வர பாஹி க்ருபால்தோ
த்வாம் பஜதோ மம தேஹி தயாகன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதாம்புஜதாஸ்யம் ॥ 8 ॥
ப்ரஹ்மமருத்கணருத்ரமஹேன்த்ரகிரீடஸுகோடிலஸத்பதபீடம்
தாஶரதிம் ஜபதி க்ஷிதிமண்டல ஏஷ நிதாய ஸதைவ ஹ்ருதப்ஜே ।
தஸ்ய ஹனூமத ஏவ ஶிவங்கரமஷ்டகமேததனிஷ்டஹரம் வை
ய: ஸததம் ஹி படேத்ஸ நரோ லபதேச்யுதராமபதாப்ஜனிவாஸம் ॥ 9 ॥
இதி ஶ்ரீ மதுஸூதனாஶ்ரம ஶிஷ்யாச்யுதவிரசிதம் ஶ்ரீமத்தனுமதஷ்டகம் ।


🙏 Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ஶ்ரீரகுராஜபதாப்ஜனிகேதன ஶ்ரீ ஹனுமத3ஷ்டகம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 free download, Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Hanuman photos and, Lord Hanuman Wallpapers, Lord Hanuman Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Hanuman  You may like this as well...
  Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Tamil Image

  sriraghurajapadabjaniketana-hanuman-ashtakam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana | ஶ்ரீரகுராஜபதாப்ஜனிகேதன | ஶ்ரீ ஹனுமத3ஷ்டகம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Lord Hanuman

  🙏 Benefits of Chanting Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofHanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketanameaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Hanuman for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana or How to chant Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Hanuman,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-hanuman-God-images

  🙏 Hindu God Lord Hanuman 🙏


  || Bhagwan Bajrang Bali ki Jai || 🙏

  | Jai Bajrang Bali |

  Lord Shree Hanuman is considered to be a great devotee of Shree Rama.
  Sri Hanuman is the son of Pawan and he is Mahabali (powerful) and has many powers.
  In Hinduism it is believed that when Ravana kidnapped Mata Sita, Hanuman departed towards Lanka and given the message of Lord Sri Rama to Mata Sita.
  But while returning, Ravana's soldiers grab Sri Hanuman and set his tail on fire.
  Then So Shri Hanuman set the whole Lanka on fire with his tail and went back to inform all the current situation of Mata Sita to Lord Rama.

  Then Sri Rama took all his army to Lanka and fought with Ravana.
  In this war, all Vanarseni and Shree Hanuman helped Lord Shree Rama.

  When Sri Lakshman was lying unconscious in the battle field due to the arrowing during the war, Sri Hanuman jumped towards Himalaya for his treatment and lifted the entire mountain named Dronagiri, on this mountain there was a medicine called Sanjeevani which help shri Laxman ji to regained his life.

  In this war, Lord Shri Rama killed Ravana and brought Maa Sita back to Ayodhya.

  As per Hindu mythology, Lord Sri Hanuman ji is everlasting and is still alive.

  Chaitra Purnima is considered to be the birth day of Shri Maruti Raya, hence Hanuman Jayanti is celebrated on this day with great enthusiasm.

  Shri Hanuman Gayatri Mantra -

  Om anjaneyay vidmihe vayuputray dhemahi |
  Tanno Hanuman Prachodayat ||


  You can read more about Hindu God Lord Hanuman here on Wikipedia


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Hanuman Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Hanuman


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Hanuman

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Hanuman Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Hanuman Ashtakam Tamil Sriraghurajapadabjaniketana for Hindu God Lord Hanuman on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^