ശ്രീരഘുരാജപദാബ്ജനികേതന ശ്രീ ഹനുമദഷ്ടകമ് ലിറിക്‌സ് ഇൻ മലയാളം, പി ഡി ഫ് , എം പി ത്രി, ഡൗലോഡ് 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on October 10, 2020 at 11:58 AM

Hanuman Ashtakam Malayalam-Sriraghurajapadabjaniketana-malayalam-Lyrics-Pdf

🏵 Hanuman Ashtakam Lyrics In Malayalam


|| ശ്രീ ഹനുമദഷ്ടകമ് ||
ശ്രീരഘുരാജപദാബ്ജനികേതന പംകജലോചന മംഗളരാശേ
ചംഡമഹാഭുജദംഡ സുരാരിവിഖംഡനപംഡിത പാഹി ദയാളോ ।
പാതകിനം ച സമുദ്ധര മാം മഹതാം ഹി സതാമപി മാനമുദാരം
ത്വാം ഭജതോ മമ ദേഹി ദയാഘന ഹേ ഹനുമന് സ്വപദാംബുജദാസ്യമ് ॥ 1 ॥
സംസൃതിതാപമഹാനലദഗ്ധതനൂരുഹമര്മതനോരതിവേലം
പുത്രധനസ്വജനാത്മഗൃഹാദിഷു സക്തമതേരതികില്ബിഷമൂര്തേഃ ।
കേനചിദപ്യമലേന പുരാകൃതപുണ്യസുപുംജലവേന വിഭോ വൈ
ത്വാം ഭജതോ മമ ദേഹി ദയാഘന ഹേ ഹനുമന് സ്വപദാംബുജദാസ്യമ് ॥ 2 ॥
സംസൃതികൂപമനല്പമഘോരനിദാഘനിദാനമജസ്രമശേഷം
പ്രാപ്യ സുദുഃഖസഹസ്രഭുജംഗവിഷൈകസമാകുലസര്വതനോര്മേ ।
ഘോരമഹാകൃപണാപദമേവ ഗതസ്യ ഹരേ പതിതസ്യ ഭവാബ്ധൌ
ത്വാം ഭജതോ മമ ദേഹി ദയാഘന ഹേ ഹനുമന് സ്വപദാംബുജദാസ്യമ് ॥ 3 ॥
സംസൃതിസിംധുവിശാലകരാലമഹാബലകാലഝഷഗ്രസനാര്തം
വ്യഗ്രസമഗ്രധിയം കൃപണം ച മഹാമദനക്രസുചക്രഹൃതാസുമ് ।
കാലമഹാരസനോര്മിനിപീഡിതമുദ്ധര ദീനമനന്യഗതിം മാം
ത്വാം ഭജതോ മമ ദേഹി ദയാഘന ഹേ ഹനുമന് സ്വപദാംബുജദാസ്യമ് ॥ 4 ॥
സംസൃതിഘോരമഹാഗഹനേ ചരതോ മണിരംജിതപുണ്യസുമൂര്തേഃ
മന്മഥഭീകരഘോരമഹോഗ്രമൃഗപ്രവരാര്ദിതഗാത്രസുസംധേഃ ।
മത്സരതാപവിശേഷനിപീഡിതബാഹ്യമതേശ്ച കഥം ചിദമേയം
ത്വാം ഭജതോ മമ ദേഹി ദയാഘന ഹേ ഹനുമന് സ്വപദാംബുജദാസ്യമ് ॥ 5 ॥
സംസൃതിവൃക്ഷമനേകശതാഘനിദാനമനംതവികര്മസുശാഖം
ദുഃഖഫലം കരണാദിപലാശമനംഗസുപുഷ്പമചിംത്യസുമൂലമ് ।
തം ഹ്യധിരുഹ്യ ഹരേ പതിതം ശരണാഗതമേവ വിമോചയ മൂഢം
ത്വാം ഭജതോ മമ ദേഹി ദയാഘന ഹേ ഹനുമന് സ്വപദാംബുജദാസ്യമ് ॥ 6 ॥
സംസൃതിപന്നഗവക്ത്രഭയംകരദംഷ്ട്രമഹാവിഷദഗ്ധശരീരം
പ്രാണവിനിര്ഗമഭീതിസമാകുലമംദമനാഥമതീവ വിഷണ്ണമ് ।
മോഹമഹാകുഹരേ പതിതം ദയയോദ്ധര മാമജിതേംദ്രിയകാമം
ത്വാം ഭജതോ മമ ദേഹി ദയാഘന ഹേ ഹനുമന് സ്വപദാംബുജദാസ്യമ് ॥ 7 ॥
ഇംദ്രിയനാമകചോരഗണൈര്ഹൃതതത്ത്വവിവേകമഹാധനരാശിം
സംസൃതിജാലനിപാതിതമേവ മഹാബലിഭിശ്ച വിഖംഡിതകായമ് ।
ത്വത്പദപദ്മമനുത്തമമാശ്രിതമാശു കപീശ്വര പാഹി കൃപാളോ
ത്വാം ഭജതോ മമ ദേഹി ദയാഘന ഹേ ഹനുമന് സ്വപദാംബുജദാസ്യമ് ॥ 8 ॥
ബ്രഹ്മമരുദ്ഗണരുദ്രമഹേംദ്രകിരീടസുകോടിലസത്പദപീഠം
ദാശരഥിം ജപതി ക്ഷിതിമംഡല ഏഷ നിധായ സദൈവ ഹൃദബ്ജേ ।
തസ്യ ഹനൂമത ഏവ ശിവംകരമഷ്ടകമേതദനിഷ്ടഹരം വൈ
യഃ സതതം ഹി പഠേത്സ നരോ ലഭതേഽച്യുതരാമപദാബ്ജനിവാസമ് ॥ 9 ॥
ഇതി ശ്രീ മധുസൂദനാശ്രമ ശിഷ്യാഽച്യുതവിരചിതം ശ്രീമദ്ദനുമദഷ്ടകമ് ।


🙏 Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Malayalam PDF, MP3 Download ശ്രീരഘുരാജപദാബ്ജനികേതന ശ്രീ ഹനുമദഷ്ടകമ് Lyrics in Malayalam | chalisa.online.You will also find Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 free download, Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Hanuman photos and, Lord Hanuman Wallpapers, Lord Hanuman Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Hanuman  You may like this as well...
  Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Malayalam Image

  sriraghurajapadabjaniketana-hanuman-ashtakam-malayalam-malayalam-lyrics-download
  🌻 Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Malayalam PDF Download

  View the pdf for the Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana | ശ്രീരഘുരാജപദാബ്ജനികേതന | ശ്രീ ഹനുമദഷ്ടകമ് using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Sriraghurajapadabjaniketana Lyrics in Malayalam Here...


  Few More Pages Related to Lord Hanuman

  🙏 Benefits of Chanting Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofHanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketanameaning in Malayalam or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Hanuman for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana or How to chant Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Hanuman,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-hanuman-God-images

  🙏 Hindu God Lord Hanuman 🙏


  || Ram Bhakt Hanuman Ki Jai || 🙏

  | Jai Bajrang Bali |

  Lord Shree Hanuman is considered to be a great devotee of Shree Rama.
  Sri Hanuman is the son of Pawan and he is Mahabali (powerful) and has many powers.
  In Hinduism it is believed that when Ravana kidnapped Mata Sita, Hanuman departed towards Lanka and given the message of Lord Sri Rama to Mata Sita.
  But while returning, Ravana's soldiers grab Sri Hanuman and set his tail on fire.
  Then So Shri Hanuman set the whole Lanka on fire with his tail and went back to inform all the current situation of Mata Sita to Lord Rama.

  Then Sri Rama took all his army to Lanka and fought with Ravana.
  In this war, all Vanarseni and Shree Hanuman helped Lord Shree Rama.

  When Sri Lakshman was lying unconscious in the battle field due to the arrowing during the war, Sri Hanuman jumped towards Himalaya for his treatment and lifted the entire mountain named Dronagiri, on this mountain there was a medicine called Sanjeevani which help shri Laxman ji to regained his life.

  In this war, Lord Shri Rama killed Ravana and brought Maa Sita back to Ayodhya.

  As per Hindu mythology, Lord Sri Hanuman ji is everlasting and is still alive.

  Chaitra Purnima is considered to be the birth day of Shri Maruti Raya, hence Hanuman Jayanti is celebrated on this day with great enthusiasm.

  Shri Hanuman Gayatri Mantra -

  Om anjaneyay vidmihe vayuputray dhemahi |
  Tanno Hanuman Prachodayat ||


  You can read more about Hindu God Lord Hanuman here on Wikipedia


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Hanuman Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Hanuman


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Hanuman

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Hanuman Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Hanuman Ashtakam Malayalam Sriraghurajapadabjaniketana for Hindu God Lord Hanuman on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^