ஶ்ரீகணேஶாய நம: । மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம் (ருத்3ரம் பஶுபதிம்) லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on October 19, 2020 at 01:34 AM

Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil-Sriganesaya Namah-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம் (ருத்3ரம் பஶுபதிம்) ||
ஶ்ரீகணேஶாய நம: ।
ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீமஹாம்ருத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரமன்த்ரஸ்ய ஶ்ரீ மார்கண்டேய ருஷி:,
அனுஷ்டுப்சன்த:, ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜயோ தேவதா, கௌரீ ஶக்தி:,
மம ஸர்வாரிஷ்டஸமஸ்தம்ருத்யுஶான்த்யர்தம் ஸகலைஶ்வர்யப்ராப்த்யர்தம்
ஜபே வினோயோக: ।
த்யானம்
சன்த்ரார்காக்னிவிலோசனம் ஸ்மிதமுகம் பத்மத்வயான்தஸ்திதம்
முத்ராபாஶம்ருகாக்ஷஸத்ரவிலஸத்பாணிம் ஹிமாம்ஶுப்ரபம் ।
கோடீன்துப்ரகலத்ஸுதாப்லுததமும் ஹாராதிபூஷோஜ்ஜ்வலம்
கான்தம் விஶ்வவிமோஹனம் பஶுபதிம் ம்ருத்யுஞ்ஜயம் பாவயேத் ॥
ருத்ரம் பஶுபதிம் ஸ்தாணும் நீலகண்டமுமாபதிம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 1॥
நீலகண்டம் காலமூர்த்திம் காலஜ்ஞம் காலனாஶனம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 2॥
நீலகண்டம் விரூபாக்ஷம் நிர்மலம் நிலயப்ரதம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 3॥
வாமதேவம் மஹாதேவம் லோகனாதம் ஜகத்குரும் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 4॥
தேவதேவம் ஜகன்னாதம் தேவேஶம் வ்ருஷபத்வஜம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 5॥
த்ர்யக்ஷம் சதுர்புஜம் ஶான்தம் ஜடாமகுடதாரிணம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 6॥
பஸ்மோத்தூலிதஸர்வாங்கம் நாகாபரணபூஷிதம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 7॥
அனந்தமவ்யயம் ஶான்தம் அக்ஷமாலாதரம் ஹரம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 8॥
ஆனந்தம் பரமம் நித்யம் கைவல்யபததாயினம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 9॥
அர்த்தனாரீஶ்வரம் தேவம் பார்வதீப்ராணனாயகம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 1௦॥
ப்ரலயஸ்திதிகர்த்தாரமாதிகர்த்தாரமீஶ்வரம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 11॥
வ்யோமகேஶம் விரூபாக்ஷம் சன்த்ரார்த்தக்ருதஶேகரம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 12॥
கங்காதரம் ஶஶிதரம் ஶங்கரம் ஶூலபாணினம் ।
(பாடபேத:) கங்காதரம் மஹாதேவம் ஸர்வாபரணபூஷிதம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 13॥
அனாத: பரமானந்தம் கைவல்யபதகாமினி ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 14॥
ஸ்வர்காபவர்கதாதாரம் ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யன்தகாரணம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 15॥
கல்பாயுர்த்தேஹி மே புண்யம் யாவதாயுரரோகதாம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 16॥
ஶிவேஶானாம் மஹாதேவம் வாமதேவம் ஸதாஶிவம் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 17॥
உத்பத்திஸ்திதிஸம்ஹாரகர்தாரமீஶ்வரம் குரும் ।
நமாமி ஶிரஸா தேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி ॥ 18॥
பலஶ்ருதி
மார்கண்டேயக்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ய: படேச்சிவஸன்னிதௌ ।
தஸ்ய ம்ருத்யுபயம் நாஸ்தி நாக்னிசௌரபயம் க்வசித் ॥ 19॥
ஶதாவர்த்தம் ப்ரகர்தவ்யம் ஸங்கடே கஷ்டனாஶனம் ।
ஶுசிர்பூத்வா பதேத்ஸ்தோத்ரம் ஸர்வஸித்திப்ரதாயகம் ॥ 2௦॥
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதேவ த்ராஹி மாம் ஶரணாகதம் ।
ஜன்மம்ருத்யுஜராரோகை: பீடிதம் கர்மபன்தனை: ॥ 21॥
தாவகஸ்த்வத்கத: ப்ராணஸ்த்வச்சித்தோஹம் ஸதா ம்ருட ।
இதி விஜ்ஞாப்ய தேவேஶம் த்ர்யம்பகாக்யமனும் ஜபேத் ॥ 23॥
நம: ஶிவாய ஸாம்பாய ஹரயே பரமாத்மனே ।
ப்ரணதக்லேஶனாஶாய யோகினாம் பதயே நம: ॥ 24॥
ஶதாங்காயுர்மன்த்ர: ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரைம் ஹ்ர:
ஹன ஹன தஹ தஹ பச பச க்ருஹாண க்ருஹாண
மாரய மாரய மர்தய மர்தய மஹாமஹாபைரவ பைரவரூபேண
துனய துனய கம்பய கம்பய விக்னய விக்னய விஶ்வேஶ்வர
க்ஷோபய க்ஷோபய கடுகடு மோஹய மோஹய ஹும் பட்
ஸ்வாஹா இதி மன்த்ரமாத்ரேண ஸமாபீஷ்டோ பவதி ॥
॥ இதி ஶ்ரீமார்கண்டேயபுராணே மார்கண்டேயக்ருத மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம்
ஸம்பூர்ணம் ॥


🙏 Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ஶ்ரீகணேஶாய நம: । மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம் (ருத்3ரம் பஶுபதிம்) Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah Lyrics in Tamil Image

  sriganesaya-namah-maha-mrutyunjaya-stotram-rudram-pasupatim-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah | ஶ்ரீகணேஶாய நம: । | மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம் (ருத்3ரம் பஶுபதிம்) using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Sriganesaya Namah Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofMaha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namahmeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah or How to chant Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Tamil Sriganesaya Namah for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^