Sri Rudra Prasnah Sri Rudram Namakam Lyrics in English, PDF, MP3, Download 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on August 26, 2020 at 07:08 PM

Sri Rudram Namakam English-Sri Rudra Prasnah-english-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In English


|| Sri Rudram Namakam ||
Sri Rudra Prasnah
Krsna Yajurvediya Taittiriya Samhita
Chaturtham Vaisvadevam Kandam Panchamah Prapathakah
Om Namo Bhagavate Rudraya ॥
Namaste Rudra Manyava Utota Isave Namah ।
Namaste Astu Dhanvane Bahubhyamuta Te Namah ॥
Ya Ta Isuh Sivatama Sivam Babhuva Te Dhanuh ।
Siva Saravya Ya Tava Taya No Rudra Mrdaya ।
Ya Te Rudra Siva Tanuraghorapapakasini ।
Taya Nastanuva Santamaya Girisantabhichakasihi ॥
Yamisum Girisanta Haste Bibharsyastave ।
Sivam Giritra Tam Kuru Ma Higmsih Purusam Jagat॥
Sivena Vachasa Tva Girisachcha Vadamasi ।
Yatha Nah Sarvamijjagadayaksmagm Sumana Asat ॥
Adhyavochadadhivakta Prathamo Daivyo Bhisak ।
Ahigscha Sarvamjambhayanthsarvascha Yatudhanyah ॥
Asau Yastamro Aruna Uta Babhruh Sumangalah ।
Ye Chemagm Rudra Abhito Diksu Sritah Sahasrasovaisagm Heda Imahe ॥
Asau Yovasarpati Nilagrivo Vilohitah ।
Utainam Gopa Adrsannadrsannudaharyah ।
Utainam Visva Bhutani Sa Drsto Mrdayati Nah ॥
Namo Astu Nilagrivaya Sahasraksaya Midhuse ।
Atho Ye Asya Satvanoham Tebhyokarannamah ॥
Pramuncha Dhanvanastvamubhayorartni Yorjyam ।
Yascha Te Hasta Isavah Para Ta Bhagavo Vapa ॥
Avatatya Dhanustvagm Sahasraksa Satesudhe ।
Nisirya Salyanam Mukha Sivo Nah Sumana Bhava ॥
Vijyam Dhanuh Kapardino Visalyo Banavagm Uta ।
Anesannasyesava Abhurasya Nisangathih ॥
Ya Te Hetirmidustama Haste Babhuva Te Dhanuh ।
Tayasman, Visvatastvamayaksmaya Paribbhuja ॥
Namaste Astvayudhayanatataya Dhrsnave ।
Ubhabhyamuta Te Namo Bahubhyam Tava Dhanvane ॥
Pari Te Dhanvano Hetirasman Vrnaktu Visvatah ।
Atho Ya Isudhistavare Asmannidhehi Tam ॥ 1 ॥
Sambhave Namah । Namaste Astu Bhagavan-visvesvaraya Mahadevaya Tryambakaya
Tripurantakaya Trikagnikalaya Kalagnirudraya Nilakanthaya Mrtyunjayaya Sarvesvaraya
Sadasivaya Sriman-mahadevaya Namah ॥
Namo Hiranya Bahave Senanye Disam Cha Pataye Namo Namo Vrksebhyo Harikesebhyah
Pasunam Pataye Namo Namah Saspinjaraya Tvisimate Pathinam Pataye Namo Namo
Babhlusaya Vivyadhinennanam Pataye Namo Namo Harikesayopavitine Pustanam
Pataye Namo Namo Bhavasya Hetyai Jagatam Pataye Namo Namo Rudrayatatavine
Ksetranam Pataye Namo Namah Sutayahantyaya Vananam Pataye Namo Namo Rohitaya
Sthapataye Vrksanam Pataye Namo Namo Mantrine Vanijaya Kaksanam Pataye Namo
Namo Bhuvantaye Varivaskrta-yausadhinam Pataye Namo Nama Uchchair-ghosayakrandayate
Pattinam Pataye Namo Namah Krtsnavitaya Dhavate Sattvanam Pataye Namah ॥
2 ॥
Namah Sahamanaya Nivyadhina Avyadhininam Pataye Namo Namah Kakubhaya Nisangine
Stenanam Pataye Namo Namo Nisangina Isudhimate Taskaranam Pataye Namo Namo
Vanchate Parivanchate Stayunam Pataye Namo Namo Nicherave Paricharayaranyanam
Pataye Namo Namah Srkavibhyo Jighagmsadbhyo Musnatam Pataye Namo Namosimadbhyo
Naktancharadbhyah Prakrntanam Pataye Namo Nama Usnisine Giricharaya Kulunchanam
Pataye Namo Nama Isumadbhyo Dhanvavibhyascha Vo Namo Nama Atan-vanebhyah
Pratidadhanebhyascha Vo Namo Nama Ayachchadbhyo Visrjad-bhyascha Vo Namo
Namossadbhyo Vidyad-bhyascha Vo Namo Nama Asinebhyah Sayanebhyascha Vo Namo
Namah Svapadbhyo Jagrad-bhyascha Vo Namo Namastisthadbhyo Dhavad-bhyascha
Vo Namo Namah Sabhabhyah Sabhapatibhyascha Vo Namo Namo Asvebhyosvapatibhyascha
Vo Namah ॥ 3 ॥
Nama Avyadhinibhyo Vividhyantibhyascha Vo Namo Nama Uganabhyastrgm-hatibhyascha
Vo Namo Namo Grtsebhyo Grtsapatibhyascha Vo Namo Namo Vratebhyo Vratapatibhyascha
Vo Namo Namo Ganebhyo Ganapatibhyascha Vo Namo Namo Virupebhyo Visvarupebhyascha
Vo Namo Namo Mahadbhyah, Ksullakebhyascha Vo Namo Namo Rathibhyorathebhyascha
Vo Namo Namo Rathebhyo Rathapatibhyascha Vo Namo Namah Senabhyah Senanibhyascha
Vo Namo Namah, Ksattrbhyah Sangrahitrbhyascha Vo Namo Namastaksabhyo Rathakarebhyascha
Vo Namo Namah Kulalebhyah Karmarebhyascha Vo Namo Namah Punjistebhyo Nisadebhyascha
Vo Namo Namah Isukrdbhyo Dhanvakrd-bhyascha Vo Namo Namo Mrgayubhyah Svanibhyascha
Vo Namo Namah Svabhyah Svapatibhyascha Vo Namah ॥ 4 ॥
Namo Bhavaya Cha Rudraya Cha Namah Sarvaya Cha Pasupataye Cha Namo Nilagrivaya
Cha Sitikanthaya Cha Namah Kapardhine Cha Vyuptakesaya Cha Namah Sahasraksaya
Cha Satadhanvane Cha Namo Girisaya Cha Sipivistaya Cha Namo Midhustamaya
Chesumate Cha Namo Hrasvaya Cha Vamanaya Cha Namo Brhate Cha Varsiyase Cha
Namo Vrddhaya Cha Samvrdhvane Cha Namo Agriyaya Cha Prathamaya Cha Nama
Asave Chajiraya Cha Namah Sighriyaya Cha Sibhyaya Cha Nama Urmyaya Chavasvanyaya
Cha Namah Srotasyaya Cha Dvipyaya Cha ॥ 5 ॥
Namo Jyesthaya Cha Kanisthaya Cha Namah Purvajaya Chaparajaya Cha Namo Madhyamaya
Chapagalbhaya Cha Namo Jaghanyaya Cha Budhniyaya Cha Namah Sobhyaya Cha
Pratisaryaya Cha Namo Yamyaya Cha Ksemyaya Cha Nama Urvaryaya Cha Khalyaya
Cha Namah Slokyaya Chavasanyaya Cha Namo Vanyaya Cha Kaksyaya Cha Namah
Sravaya Cha Pratisravaya Cha Nama Asusenaya Chasurathaya Cha Namah Suraya
Chavabhindate Cha Namo Varmine Cha Varudhine Cha Namo Bilmine Cha Kavachine
Cha Namah Srutaya Cha Srutasenaya Cha ॥ 6 ॥
Namo Dundubhyaya Chahananyaya Cha Namo Dhrsnave Cha Pramrsaya Cha Namo Dutaya
Cha Prahitaya Cha Namo Nisangine Chesudhimate Cha Namas-tiksnesave Chayudhine
Cha Namah Svayudhaya Cha Sudhanvane Cha Namah Srutyaya Cha Pathyaya Cha
Namah Katyaya Cha Nipyaya Cha Namah Sudyaya Cha Sarasyaya Cha Namo Nadyaya
Cha Vaisantaya Cha Namah Kupyaya Chavatyaya Cha Namo Varsyaya Chavarsyaya
Cha Namo Meghyaya Cha Vidyutyaya Cha Nama Idhriyaya Chatapyaya Cha Namo
Vatyaya Cha Resmiyaya Cha Namo Vastavyaya Cha Vastupaya Cha ॥ 7 ॥
Namah Somaya Cha Rudraya Cha Namastamraya Charunaya Cha Namah Sangaya Cha
Pasupataye Cha Nama Ugraya Cha Bhimaya Cha Namo Agrevadhaya Cha Durevadhaya
Cha Namo Hantre Cha Haniyase Cha Namo Vrksebhyo Harikesebhyo Namastaraya
Namassambhave Cha Mayobhave Cha Namah Sankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah
Sivaya Cha Sivataraya Cha Namastirthyaya Cha Kulyaya Cha Namah Paryaya Chavaryaya
Cha Namah Prataranaya Chottaranaya Cha Nama Ataryaya Chaladyaya Cha Namah
Saspyaya Cha Phenyaya Cha Namah Sikatyaya Cha Pravahyaya Cha ॥ 8 ॥
Nama Irinyaya Cha Prapathyaya Cha Namah Kigmsilaya Cha Ksayanaya Cha Namah
Kapardine Cha Pulastaye Cha Namo Gosthyaya Cha Grhyaya Cha Namastalpyaya
Cha Gehyaya Cha Namah Katyaya Cha Gahvaresthaya Cha Namo Hrdayyaya Cha Nivespyaya
Cha Namah Pagm Savyaya Cha Rajasyaya Cha Namah Suskyaya Cha Harityaya Cha
Namo Lopyaya Cholapyaya Cha Nama Urvyaya Cha Surmyaya Cha Namah Parnyaya
Cha Parnasadyaya Cha Namopaguramanaya Chabhighnate Cha Nama Akhkhidate Cha
Prakhkhidate Cha Namo Vah Kirikebhyo Devanagm Hrdayebhyo Namo Viksinakebhyo
Namo Vichinvatkebhyo Nama Anir Hatebhyo Nama Amivatkebhyah ॥ 9 ॥
Drape Andhasaspate Daridran-nilalohita ।
Esam Purusanamesam Pasunam Ma Bhermaro Mo Esam Kinchanamamat ।
Ya Te Rudra Siva Tanuh Siva Visvahabhesaji ।
Siva Rudrasya Bhesaji Taya No Mrda Jivase ॥
Imagm Rudraya Tavase Kapardine Ksayadviraya Prabharamahe Matim ।
Yatha Nah Samasad Dvipade Chatuspade Visvam Pustam Grame Asminnanaturam
Mrda No Rudrota No Mayaskrdhi Ksayadviraya Namasa Vidhema Te ।
Yachcham Cha Yoscha Manurayaje Pita Tadasyama Tava Rudra Pranitau ।
Ma No Mahantamuta Ma No Arbhakam Ma Na Uksantamuta Ma Na Uksitam ।
Ma Novadhih Pitaram Mota Mataram Priya Ma Nastanuvo Rudra Ririsah ।
Ma Nastoke Tanaye Ma Na Ayusi Ma No Gosu Ma No Asvesu Ririsah ।
Viranma No Rudra Bhamitovadhir-havismanto Namasa Vidhema Te ।
Aratte Goghna Uta Purusaghne Ksayadviraya Sum-namasme Te Astu ।
Raksa Cha No Adhi Cha Deva Bruhyatha Cha Nah Sarma Yachcha Dvibarhah ।
Stuhi Srutam Gartasadam Yuvanam Mrganna Bhimamupahantumugram ।
Mrda Jaritre Rudra Stavano Anyante Asmannivapantu Senah ।
Parino Rudrasya Hetir-vrnaktu Pari Tvesasya Durmati Raghayoh ।
Ava Sthira Maghavad-bhyas-tanusva Midh-vastokaya Tanayaya Mrdaya ।
Midhustama Sivatama Sivo Nah Sumana Bhava ।
Parame Vrksa Ayudhannidhaya Krttim Vasana Achara Pinakam Bibhradagahi ।
Vikirida Vilohita Namaste Astu Bhagavah ।
Yaste Sahasragm Hetayonyamasman-nivapantu Tah ।
Sahasrani Sahasradha Bahuvostava Hetayah ।
Tasamisano Bhagavah Parachina Mukha Krdhi ॥ 10 ॥
Sahasrani Sahasraso Ye Rudra Adhi Bhumyam ।
Tesagm Sahasrayojanevadhanvani Tanmasi ।
Asmin-mahat-yarnavemtarikse Bhava Adhi ।
Nilagrivah Sitikanthah Sarva Adhah, Ksamacharah ।
Nilagrivah Sitikantha Divagm Rudra Upasritah ।
Ye Vrksesu Saspinjara Nilagriva Vilohitah ।
Ye Bhutanamadhipatayo Visikhasah Kapardinah ।
Ye Annesu Vividhyanti Patresu Pibato Janan । Ye Patham Pathiraksaya Ailabrda
Yavyudhah । Ye Tirthani Pracharanti Srkavanto Nisanginah । Ya Etavantascha
Bhuyagmsascha Diso Rudra Vitasthire । Tesagm Sahasrayojanevadhanvani Tanmasi
। Namo Rudhrebhyo Ye Prthivyam Yemtarikse Ye Divi Yesamannam Vato Varsamisavastebhyo
Dasa Prachirdasa Daksina Dasa Pratichir-daso-dichir-dasordhvastebhyo Namaste
No Mrdayantu Te Yam Dvismo Yascha No Dvesti Tam Vo Jambhe Dadhami ॥ 11 ॥
Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam । Urvarukamiva Bandhanan-mrtyor-muksiya
Mamrtat । Yo Rudro Agnau Yo Apsu Ya Osadhisu Yo Rudro Visva Bhuvana Vivesa
Tasmai Rudraya Namo Astu । Tamu Stuhi Yah Svisuh Sudhanva Yo Visvasya Ksayati
Bhesajasya । Yaksvamahe Saumanasaya Rudram Namobhir-devamasuram Duvasya
। Ayam Me Hasto Bhagavanayam Me Bhagavattarah । Ayam Me Visvabhesajoyagm
Sivabhimarsanah । Ye Te Sahasramayutam Pasa Mrtyo Martyaya Hantave । Tan
Yajnasya Mayaya Sarvanava Yajamahe । Mrtyave Svaha Mrtyave Svaha । Prananam
Granthirasi Rudro Ma Visantakah । Tenannenapyayasva ॥
Om Namo Bhagavate Rudraya Visnave Mrtyurme Pahi ॥
Sadasivom ।
Om Santih Santih Santih


🙏 Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah Lyrics in English PDF, MP3 Download Sri Rudra Prasnah Sri Rudram Namakam Lyrics in English | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah Lyrics in English Image

  sri-rudra-prasnah-sri-rudram-namakam-english-english-lyrics-download
  🌻 Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah Lyrics in English PDF Download

  View the pdf for the Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah | Sri Rudra Prasnah | Sri Rudram Namakam using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Sri Rudra Prasnah Lyrics in English Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnahmeaning in English or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah or How to chant Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Rudram Namakam English Sri Rudra Prasnah for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^