ശ്രീ ആംജനേയം പ്രസന്നാംജനേയം ആംജനേയ ദംഡകമ് ലിറിക്‌സ് ഇൻ മലയാളം, പി ഡി ഫ് , എം പി ത്രി, ഡൗലോഡ് 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on August 9, 2020 at 02:13 AM

Anjaneya Dandakam Malayalam-Sri Anjaneyam-malayalam-Lyrics-Pdf

🏵 Hanuman Stotra Lyrics In Malayalam


|| ആംജനേയ ദംഡകമ് ||
ശ്രീ ആംജനേയം പ്രസന്നാംജനേയം
പ്രഭാദിവ്യകായം പ്രകീര്തി പ്രദായം
ഭജേ വായുപുത്രം ഭജേ വാലഗാത്രം ഭജേഹം പവിത്രം
ഭജേ സൂര്യമിത്രം ഭജേ രുദ്രരൂപം
ഭജേ ബ്രഹ്മതേജം ബടംചുന് പ്രഭാതംബു
സായംത്രമുന് നീനാമസംകീര്തനല് ജേസി
നീ രൂപു വര്ണിംചി നീമീദ നേ ദംഡകം ബൊക്കടിന് ജേയ
നീ മൂര്തിഗാവിംചി നീസുംദരം ബെംചി നീ ദാസദാസുംഡവൈ
രാമഭക്തുംഡനൈ നിന്നു നേഗൊല്ചെദന്
നീ കടാക്ഷംബുനന് ജൂചിതേ വേഡുകല് ചേസിതേ
നാ മൊരാലിംചിതേ നന്നു രക്ഷിംചിതേ
അംജനാദേവി ഗര്ഭാന്വയാ ദേവ
നിന്നെംച നേനെംതവാഡന്
ദയാശാലിവൈ ജൂചിയുന് ദാതവൈ ബ്രോചിയുന്
ദഗ്ഗരന് നില്ചിയുന് ദൊല്ലി സുഗ്രീവുകുന്-മംത്രിവൈ
സ്വാമി കാര്യാര്ഥമൈ യേഗി
ശ്രീരാമ സൌമിത്രുലം ജൂചി വാരിന്വിചാരിംചി
സര്വേശു ബൂജിംചി യബ്ഭാനുജും ബംടു ഗാവിംചി
വാലിനിന് ജംപിംചി കാകുത്ഥ്സ തിലകുന് കൃപാദൃഷ്ടി വീക്ഷിംചി
കിഷ്കിംധകേതെംചി ശ്രീരാമ കാര്യാര്ഥമൈ ലംക കേതെംചിയുന്
ലംകിണിന് ജംപിയുന് ലംകനുന് ഗാല്ചിയുന്
യഭ്ഭൂമിജം ജൂചി യാനംദമുപ്പൊംഗി യായുംഗരംബിച്ചി
യാരത്നമുന് ദെച്ചി ശ്രീരാമുനകുന്നിച്ചി സംതോഷമുന്ജേസി
സുഗ്രീവുനിന് യംഗദുന് ജാംബവംതു ന്നലുന്നീലുലന് ഗൂഡി
യാസേതുവുന് ദാടി വാനരുല്മൂകലൈ പെന്മൂകലൈ
യാദൈത്യുലന് ദ്രുംചഗാ രാവണുംഡംത കാലാഗ്നി രുദ്രുംഡുഗാ വച്ചി
ബ്രഹ്മാംഡമൈനട്ടി യാ ശക്തിനിന്വൈചി യാലക്ഷണുന് മൂര്ഛനൊംദിംപഗാനപ്പുഡേ നീവു
സംജീവിനിന്ദെച്ചി സൌമിത്രികിന്നിച്ചി പ്രാണംബു രക്ഷിംപഗാ
കുംഭകര്ണാദുല ന്വീരുലം ബോര ശ്രീരാമ ബാണാഗ്നി
വാരംദരിന് രാവണുന് ജംപഗാ നംത ലോകംബു ലാനംദമൈ യുംഡ
നവ്വേളനു ന്വിഭീഷുണുന് വേഡുകന് ദോഡുകന് വച്ചി പട്ടാഭിഷേകംബു ചേയിംചി,
സീതാമഹാദേവിനിന് ദെച്ചി ശ്രീരാമുകുന്നിച്ചി,
യംതന്നയോധ്യാപുരിന്ജൊച്ചി പട്ടാഭിഷേകംബു സംരംഭമൈയുന്ന
നീകന്ന നാകെവ്വരുന് ഗൂര്മി ലേരംചു മന്നിംചി ശ്രീരാമഭക്ത പ്രശസ്തംബുഗാ
നിന്നു സേവിംചി നീ കീര്തനല് ചേസിനന് പാപമുല്ല്ബായുനേ ഭയമുലുന്
ദീരുനേ ഭാഗ്യമുല് ഗല്ഗുനേ സാമ്രാജ്യമുല് ഗല്ഗു സംപത്തുലുന് കല്ഗുനോ
വാനരാകാര യോഭക്ത മംദാര യോപുണ്യ സംചാര യോധീര യോവീര
നീവേ സമസ്തംബുഗാ നൊപ്പി യാതാരക ബ്രഹ്മ മംത്രംബു പഠിയിംചുചുന് സ്ഥിരമ്മുഗന്
വജ്രദേഹംബുനുന് ദാല്ചി ശ്രീരാമ ശ്രീരാമയംചുന് മനഃപൂതമൈന എപ്പുഡുന് തപ്പകന്
തലതുനാ ജിഹ്വയംദുംഡി നീ ദീര്ഘദേഹമ്മു ത്രൈലോക്യ സംചാരിവൈ രാമ
നാമാംകിതധ്യാനിവൈ ബ്രഹ്മതേജംബുനന് രൌദ്രനീജ്വാല
കല്ലോല ഹാവീര ഹനുമംത ഓംകാര ശബ്ദംബുലന് ഭൂത പ്രേതംബുലന് ബെന്
പിശാചംബുലന് ശാകിനീ ഢാകിനീത്യാദുലന് ഗാലിദയ്യംബുലന്
നീദു വാലംബുനന് ജുട്ടി നേലംബഡം ഗൊട്ടി നീമുഷ്ടി ഘാതംബുലന്
ബാഹുദംഡംബുലന് രോമഖംഡംബുലന് ദ്രുംചി കാലാഗ്നി
രുദ്രുംഡവൈ നീവു ബ്രഹ്മപ്രഭാഭാസിതംബൈന നീദിവ്യ തേജംബുനുന് ജൂചി
രാരോരി നാമുദ്ദു നരസിംഹ യന്ചുന് ദയാദൃഷ്ടി
വീക്ഷിംചി നന്നേലു നാസ്വാമിയോ യാംജനേയാ
നമസ്തേ സദാ ബ്രഹ്മചാരീ
നമസ്തേ നമോവായുപുത്രാ നമസ്തേ നമഃ


🙏 Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam Lyrics in Malayalam PDF, MP3 Download ശ്രീ ആംജനേയം പ്രസന്നാംജനേയം ആംജനേയ ദംഡകമ് Lyrics in Malayalam | www.chalisa.online.You will also find Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 free download, Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Hanuman photos and, Lord Hanuman Wallpapers, Lord Hanuman Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Hanuman  You may like this as well...
  Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam Lyrics in Malayalam Image

  sri-anjaneyam-anjaneya-dandakam-malayalam-malayalam-lyrics-download
  🌻 Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam Lyrics in Malayalam PDF Download

  View the pdf for the Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam | ശ്രീ ആംജനേയം പ്രസന്നാംജനേയം | ആംജനേയ ദംഡകമ് using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Sri Anjaneyam Lyrics in Malayalam Here...


  Few More Pages Related to Lord Hanuman

  🙏 Benefits of Chanting Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofAnjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyammeaning in Malayalam or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Hanuman for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam or How to chant Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Hanuman,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-hanuman-God-images

  🙏 Hindu God Lord Hanuman 🙏


  || Siya-var Ramchandra Ki Jai || 🙏

  | Jai Bajrang Bali |

  Lord Shree Hanuman is considered to be a great devotee of Shree Rama.
  Sri Hanuman is the son of Pawan and he is Mahabali (powerful) and has many powers.
  In Hinduism it is believed that when Ravana kidnapped Mata Sita, Hanuman departed towards Lanka and given the message of Lord Sri Rama to Mata Sita.
  But while returning, Ravana's soldiers grab Sri Hanuman and set his tail on fire.
  Then So Shri Hanuman set the whole Lanka on fire with his tail and went back to inform all the current situation of Mata Sita to Lord Rama.

  Then Sri Rama took all his army to Lanka and fought with Ravana.
  In this war, all Vanarseni and Shree Hanuman helped Lord Shree Rama.

  When Sri Lakshman was lying unconscious in the battle field due to the arrowing during the war, Sri Hanuman jumped towards Himalaya for his treatment and lifted the entire mountain named Dronagiri, on this mountain there was a medicine called Sanjeevani which help shri Laxman ji to regained his life.

  In this war, Lord Shri Rama killed Ravana and brought Maa Sita back to Ayodhya.

  As per Hindu mythology, Lord Sri Hanuman ji is everlasting and is still alive.

  Chaitra Purnima is considered to be the birth day of Shri Maruti Raya, hence Hanuman Jayanti is celebrated on this day with great enthusiasm.

  Shri Hanuman Gayatri Mantra -

  Om anjaneyay vidmihe vayuputray dhemahi |
  Tanno Hanuman Prachodayat ||


  You can read more about Hindu God Lord Hanuman here on Wikipedia


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Hanuman Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Hanuman


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Hanuman

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Hanuman Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Anjaneya Dandakam Malayalam Sri Anjaneyam for Hindu God Lord Hanuman on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^