സൌരാഷ്ട്രദേശേ വിശദേഽതിരമ്യേ ദ്വാദശജ്യോതിര്ലിംഗസ്തോത്രമ് ലിറിക്‌സ് ഇൻ മലയാളം, പി ഡി ഫ് , എം പി ത്രി, ഡൗലോഡ് 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on April 20, 2021 at 01:56 AM

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam-Saurastradese-malayalam-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Malayalam


|| ദ്വാദശജ്യോതിര്ലിംഗസ്തോത്രമ് ||
സൌരാഷ്ട്രദേശേ വിശദേഽതിരമ്യേ ജ്യോതിര്മയം ചംദ്രകലാവതംസമ് ।
ഭക്തിപ്രദാനായ കൃപാവതീര്ണം തം സോമനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 1॥
ശ്രീശൈലശ‍ഋംഗേ വിബുധാതിസംഗേ തുലാദ്രിതുംഗേഽപി മുദാ വസംതമ് ।
തമര്ജുനം മല്ലികപൂര്വമേകം നമാമി സംസാരസമുദ്രസേതുമ് ॥ 2॥
അവംതികായാം വിഹിതാവതാരം മുക്തിപ്രദാനായ ച സജ്ജനാനാമ് ।
അകാലമൃത്യോഃ പരിരക്ഷണാര്ഥം വംദേ മഹാകാലമഹാസുരേശമ് ॥ 3॥
കാവേരികാനര്മദയോഃ പവിത്രേ സമാഗമേ സജ്ജനതാരണായ ।
സദൈവമാംധാതൃപുരേ വസംതമോംകാരമീശം ശിവമേകമീഡേ ॥ 4॥
പൂര്വോത്തരേ പ്രജ്വലികാനിധാനേ സദാ വസംതം ഗിരിജാസമേതമ് ।
സുരാസുരാരാധിതപാദപദ്മം ശ്രീവൈദ്യനാഥം തമഹം നമാമി ॥ 5॥
യാമ്യേ സദംഗേ നഗരേഽതിരമ്യേ വിഭൂഷിതാംഗം വിവിധൈശ്ച ഭോഗൈഃ ।
സദ്ഭക്തിമുക്തിപ്രദമീശമേകം ശ്രീനാഗനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 6॥
മഹാദ്രിപാര്ശ്വേ ച തടേ രമംതം സംപൂജ്യമാനം സതതം മുനീംദ്രൈഃ ।
സുരാസുരൈര്യക്ഷ മഹോരഗാഢ്യൈഃ കേദാരമീശം ശിവമേകമീഡേ ॥ 7॥
സഹ്യാദ്രിശീര്ഷേ വിമലേ വസംതം ഗോദാവരിതീരപവിത്രദേശേ ।
യദ്ധര്ശനാത്പാതകമാശു നാശം പ്രയാതി തം ത്ര്യംബകമീശമീഡേ ॥ 8॥
സുതാമ്രപര്ണീജലരാശിയോഗേ നിബധ്യ സേതും വിശിഖൈരസംഖ്യൈഃ ।
ശ്രീരാമചംദ്രേണ സമര്പിതം തം രാമേശ്വരാഖ്യം നിയതം നമാമി ॥ 9॥
യം ഡാകിനിശാകിനികാസമാജേ നിഷേവ്യമാണം പിശിതാശനൈശ്ച ।
സദൈവ ഭീമാദിപദപ്രസിദ്ദം തം ശംകരം ഭക്തഹിതം നമാമി ॥ 10॥
സാനംദമാനംദവനേ വസംതമാനംദകംദം ഹതപാപവൃംദമ് ।
വാരാണസീനാഥമനാഥനാഥം ശ്രീവിശ്വനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 11॥
ഇലാപുരേ രമ്യവിശാലകേഽസ്മിന് സമുല്ലസംതം ച ജഗദ്വരേണ്യമ് ।
വംദേ മഹോദാരതരസ്വഭാവം ഘൃഷ്ണേശ്വരാഖ്യം ശരണമ് പ്രപദ്യേ ॥ 12॥
ജ്യോതിര്മയദ്വാദശലിംഗകാനാം ശിവാത്മനാം പ്രോക്തമിദം ക്രമേണ ।
സ്തോത്രം പഠിത്വാ മനുജോഽതിഭക്ത്യാ ഫലം തദാലോക്യ നിജം ഭജേച്ച ॥
॥ ഇതി ശ്രീമദ്ശംകരാചാര്യവിരചിതം
ദ്വാദശജ്യോതിര്ലിംഗസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥


🙏 Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese Lyrics in Malayalam PDF, MP3 Download സൌരാഷ്ട്രദേശേ വിശദേഽതിരമ്യേ ദ്വാദശജ്യോതിര്ലിംഗസ്തോത്രമ് Lyrics in Malayalam | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese Lyrics in Malayalam Image

  saurastradese-dvadasha-jyothirlinga-stotram-malayalam-malayalam-lyrics-download
  🌻 Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese Lyrics in Malayalam PDF Download

  View the pdf for the Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese | സൌരാഷ്ട്രദേശേ വിശദേഽതിരമ്യേ | ദ്വാദശജ്യോതിര്ലിംഗസ്തോത്രമ് using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Saurastradese Lyrics in Malayalam Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofDvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradesemeaning in Malayalam or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese or How to chant Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Dvadasha Jyothirlinga Stotram Malayalam Saurastradese for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^