ஶான்திபாட: த3க்ஷிணா மூர்தி ஸ்தோத்ரம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on June 10, 2021 at 09:53 PM

Dakshina Murthy Stotram Tamil-Santipathah-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| த3க்ஷிணா மூர்தி ஸ்தோத்ரம் ||
ஶான்திபாட:
ஓம் யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம்
யோ வை வேதாம்ஶ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை ।
தம்ஹதேவமாத்ம புத்திப்ரகாஶம்
முமுக்ஷுர்வை ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே ॥
த்யானம்
ஓம் மௌனவ்யாக்யா ப்ரகடிதபரப்ரஹ்மதத்வம்யுவானம்
வர்ஶிஷ்டான்தேவஸத்ருஷிகணைராவ்ருதம் ப்ரஹ்மனிஷ்டை: ।
ஆசார்யேன்த்ரம் கரகலித சின்முத்ரமானந்தமூர்திம்
ஸ்வாத்மராமம் முதிதவதனம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே ॥
வடவிடபிஸமீபே பூமிபாகே நிஷண்ணம்
ஸகலமுனிஜனானாம் ஜ்ஞானதாதாரமாராத் ।
த்ரிபுவனகுருமீஶம் தக்ஷிணாமூர்திதேவம்
ஜனநமரணது:கச்சேத தக்ஷம் நமாமி ॥
சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்தா: ஶிஷ்யா: குருர்யுவா ।
குரோஸ்து மௌனவ்யாக்யானம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சின்னஸம்ஶயா: ॥
ஓம் நம: ப்ரணவார்தாய ஶுத்தஜ்ஞானைகமூர்தயே ।
நிர்மலாய ப்ரஶான்தாய தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥
குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணு: குருர்தேவோ மஹேஶ்வர: ।
குருஸ்ஸாக்ஷாத் பரம் ப்ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ குரவே நம: ॥
நிதயே ஸர்வவித்யானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் ।
குரவே ஸர்வலோகானாம் தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥
சிதோகனாய மஹேஶாய வடமூலனிவாஸினே ।
ஸச்சிதானந்த ரூபாய தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥
ஈஶ்வரோ குருராத்மேதி மூர்திபேத விபாகினே ।
வ்யோமவத்-வ்யாப்ததேஹாய தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥
அங்குஷ்டதர்ஜனீ யோகமுத்ரா வ்யாஜேனயோகினாம் ।
ஶ்ருத்யர்தம் ப்ரஹ்மஜீவைக்யம் தர்ஶயன்யோகதா ஶிவ: ॥
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி: ॥
ஸ்தோத்ரம்
விஶ்வன்தர்பண த்ருஶ்யமான நகரீ துல்யம் நிஜான்தர்கதம்
பஶ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதானித்ரயா ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோதஸமயே ஸ்வாத்மானமே வாத்வயம்
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 1 ॥
பீஜஸ்யான்ததி வாங்குரோ ஜகதிதம் ப்ராங்னர்விகல்பம் புன:
மாயாகல்பித தேஶகாலகலனா வைசித்ர்யசித்ரீக்ருதம் ।
மாயாவீவ விஜ்ரும்பயத்யபி மஹாயோகீவ ய: ஸ்வேச்சயா
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 2 ॥
யஸ்யைவ ஸ்புரணம் ஸதாத்மகமஸத்கல்பார்தகம் பாஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேதவசஸா யோ போதயத்யாஶ்ரிதான் ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்பவேன்ன புரனாவ்ருத்திர்பவாம்போனிதௌ
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 3 ॥
நானாச்சித்ர கடோதர ஸ்தித மஹாதீப ப்ரபாபாஸ்வரம்
ஜ்ஞானம் யஸ்ய து சக்ஷுராதிகரண த்வாரா பஹி: ஸ்பன்ததே ।
ஜானாமீதி தமேவ பான்தமனுபாத்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜகத்
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 4 ॥
தேஹம் ப்ராணமபீன்த்ரியாண்யபி சலாம் புத்திம் ச ஶூன்யம் விது:
ஸ்த்ரீ பாலான்த ஜடோபமாஸ்த்வஹமிதி ப்ரான்தாப்ருஶம் வாதின: ।
மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 5 ॥
ராஹுக்ரஸ்த திவாகரேன்து ஸத்ருஶோ மாயா ஸமாச்சாதனாத்
ஸன்மாத்ர: கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோபூத்ஸுஷுப்த: புமான் ।
ப்ராகஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோதஸமயே ய: ப்ரத்யபிஜ்ஞாயதே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 6 ॥
பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா ஸர்வாஸ்வவஸ்தாஸ்வபி
வ்யாவ்ருத்தா ஸ்வனு வர்தமான மஹமித்யன்த: ஸ்புரன்தம் ஸதா ।
ஸ்வாத்மானம் ப்ரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 7 ॥
விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்பன்தத:
ஶிஷ்யசார்யதயா ததைவ பித்ரு புத்ராத்யாத்மனா பேதத: ।
ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்ராமித:
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 8 ॥
பூரம்பாம்ஸ்யனலோனிலோம்பர மஹர்னாதோ ஹிமாம்ஶு: புமான்
இத்யாபாதி சராசராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் ।
நான்யத்கிஞ்சன வித்யதே விம்ருஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்விபோ
தஸ்மை குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 9 ॥
ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்புடீக்ருதமிதம் யஸ்மாதமுஷ்மின் ஸ்தவே
தேனாஸ்வ ஶ்ரவணாத்ததர்த மனநாத்த்யானாச்ச ஸங்கீர்தனாத் ।
ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூதி ஸஹிதம் ஸ்யாதீஶ்வரத்வம் ஸ்வத:
ஸித்த்யேத்தத்புனரஷ்டதா பரிணதம் சைஶ்வர்ய மவ்யாஹதம் ॥ 1௦ ॥
॥ இதி ஶ்ரீமச்சங்கராசார்யவிரசிதம் தக்ஷிணாமுர்திஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥


🙏 Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ஶான்திபாட: த3க்ஷிணா மூர்தி ஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah Lyrics in Tamil Image

  santipathah-dakshina-murthy-stotram-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah | ஶான்திபாட: | த3க்ஷிணா மூர்தி ஸ்தோத்ரம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Santipathah Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofDakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathahmeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah or How to chant Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namo Bhagwate Rudraay || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Dakshina Murthy Stotram Tamil Santipathah for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^