ருக்வேத ஸம்ஹிதா மன்யு ஸூக்தம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on April 16, 2021 at 10:21 PM

Manyu Suktam Tamil-Rigveda Samhita-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| மன்யு ஸூக்தம் ||
ருக்வேத ஸம்ஹிதா; மண்டலம் 1௦; ஸூக்தம் 83,84
யஸ்தே மன்யோவிதத் வஜ்ர ஸாயக ஸஹ ஓஜ: புஷ்யதி விஶ்வமானுஷக் ।
ஸாஹ்யாம தாஸமார்யம் த்வயா யுஜா ஸஹஸ்க்ருதேன ஸஹஸா ஸஹஸ்வதா ॥ 1 ॥
மன்யுரின்த்ரோ மன்யுரேவாஸ தேவோ மன்யுர் ஹோதா வருணோ ஜாதவேதா: ।
மன்யும் விஶ ஈல்ததே மானுஷீர்யா: பாஹி நோ மன்யோ தபஸா ஸஜோஷா: ॥ 2 ॥
அபீஹி மன்யோ தவஸஸ்தவீயான் தபஸா யுஜா வி ஜஹி ஶத்ரூன் ।
அமித்ரஹா வ்ருத்ரஹா தஸ்யுஹா ச விஶ்வா வஸூன்யா பரா த்வம் ந: ॥ 3 ॥
த்வம் ஹி மன்யோ அபிபூத்யோஜா: ஸ்வயம்பூர்பாமோ அபிமாதிஷாஹ: ।
விஶ்வசர்-ஷணி: ஸஹுரி: ஸஹாவானஸ்மாஸ்வோஜ: ப்ருதனாஸு தேஹி ॥ 4 ॥
அபாக: ஸன்னப பரேதோ அஸ்மி தவ க்ரத்வா தவிஷஸ்ய ப்ரசேத: ।
தம் த்வா மன்யோ அக்ரதுர்ஜிஹீல்தாஹம் ஸ்வாதனூர்பலதேயாய மேஹி ॥ 5 ॥
அயம் தே அஸ்ம்யுப மேஹ்யர்வாங் ப்ரதீசீன: ஸஹுரே விஶ்வதாய: ।
மன்யோ வஜ்ரின்னபி மாமா வவ்ருத்ஸ்வஹனாவ தஸ்யூன் ருத போத்யாபே: ॥ 6 ॥
அபி ப்ரேஹி தக்ஷிணதோ பவா மேதா வ்ருத்ராணி ஜங்கனாவ பூரி ।
ஜுஹோமி தே தருணம் மத்வோ அக்ரமுபா உபாம்ஶு ப்ரதமா பிபாவ ॥ 7 ॥
த்வயா மன்யோ ஸரதமாருஜன்தோ ஹர்ஷமாணாஸோ த்ருஷிதா மருத்வ: ।
திக்மேஷவ ஆயுதா ஸம்ஶிஶானா அபி ப்ரயன்து நரோ அக்னிரூபா: ॥ 8 ॥
அக்னிரிவ மன்யோ த்விஷித: ஸஹஸ்வ ஸேனானீர்ன: ஸஹுரே ஹூத ஏதி ।
ஹத்வாய ஶத்ரூன் வி பஜஸ்வ வேத ஓஜோ மிமானோ விம்ருதோ நுதஸ்வ ॥ 9 ॥
ஸஹஸ்வ மன்யோ அபிமாதிமஸ்மே ருஜன் ம்ருணன் ப்ரம்ருணன் ப்ரேஹி ஶத்ரூன் ।
உக்ரம் தே பாஜோ நன்வா ருருத்ரே வஶீ வஶம் நயஸ ஏகஜ த்வம் ॥ 1௦ ॥
ஏகோ பஹூனாமஸி மன்யவீல்திதோ விஶம்விஶம் யுதயே ஸம் ஶிஶாதி ।
அக்ருத்தருக் த்வயா யுஜா வயம் த்யுமன்தம் கோஷம் விஜயாய க்ருண்மஹே ॥ 11 ॥
விஜேஷக்ருதின்த்ர இவானவப்ரவோ(ஓ)3ஸ்மாகம் மன்யோ அதிபா பவேஹ ।
ப்ரியம் தே நாம ஸஹுரே க்ருணீமஸி வித்மாதமுத்ஸம் யத ஆபபூத ॥ 12 ॥
ஆபூத்யா ஸஹஜா வஜ்ர ஸாயக ஸஹோ பிபர்ஷ்யபிபூத உத்தரம் ।
க்ரத்வா நோ மன்யோ ஸஹமேத்யேதி மஹாதனஸ்ய புருஹூத ஸம்ஸ்ருஜி ॥ 13 ॥
ஸம்ஸ்ருஷ்டம் தனமுபயம் ஸமாக்ருதமஸ்மப்யம் தத்தாம் வருணஶ்ச மன்யு: ।
பியம் ததானா ஹ்ருதயேஷு ஶத்ரவ: பராஜிதாஸோ அப நிலயன்தாம் ॥ 14 ॥
தன்வனாகாதன்வ நாஜிஞ்ஜயேம தன்வனா தீவ்ரா: ஸமதோ ஜயேம ।
தனு: ஶத்ரோரபகாமம் க்ருணோதி தன்வ நாஸர்வா: ப்ரதிஶோ ஜயேம ॥
பத்ரம் நோ அபி வாதய மன: ॥
ஓம் ஶான்தா ப்ருதிவீ ஶிவமன்தரிக்ஷம் த்யௌர்னோ தேவ்யபயன்னோ அஸ்து ।
ஶிவா திஶ: ப்ரதிஶ உத்திஶோ நஆபோ விஶ்வத: பரிபான்து ஸர்வத: ஶான்தி: ஶான்தி:
ஶான்தி: ॥


🙏 Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ருக்வேத ஸம்ஹிதா மன்யு ஸூக்தம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita Lyrics in Tamil Image

  rigveda-samhita-manyu-suktam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita | ருக்வேத ஸம்ஹிதா | மன்யு ஸூக்தம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Rigveda Samhita Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofManyu Suktam Tamil Rigveda Samhita chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhitameaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita or How to chant Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Manyu Suktam Tamil Rigveda Samhita for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^