ஓம் ஶிவ ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on June 8, 2021 at 05:30 AM

Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil-Om-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ஶிவ ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம் ||
ஓம்
ஸ்திர: ஸ்தாணு: ப்ரபுர்பானு: ப்ரவரோ வரதோ வர: ।
ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்யாத: ஸர்வ: ஸர்வகரோ பவ: ॥ 1 ॥
ஜடீ சர்மீ ஶிகண்டீ ச ஸர்வாங்க: ஸர்வாங்க: ஸர்வபாவன: ।
ஹரிஶ்ச ஹரிணாக்ஶஶ்ச ஸர்வபூதஹர: ப்ரபு: ॥ 2 ॥
ப்ரவ்ருத்திஶ்ச நிவ்ருத்திஶ்ச நியத: ஶாஶ்வதோ த்ருவ: ।
ஶ்மஶானசாரீ பகவான: கசரோ கோசரோர்தன: ॥ 3 ॥
அபிவாத்யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூத பாவன: ।
உன்மத்தவேஷப்ரச்சன்ன: ஸர்வலோகப்ரஜாபதி: ॥ 4 ॥
மஹாரூபோ மஹாகாயோ வ்ருஷரூபோ மஹாயஶா: ।
மஹாத்மா ஸர்வபூதஶ்ச விரூபோ வாமனோ மனு: ॥ 5 ॥
லோகபாலோன்தர்ஹிதாத்மா ப்ரஸாதோ ஹயகர்தபி: ।
பவித்ரஶ்ச மஹாம்ஶ்சைவ நியமோ நியமாஶ்ரய: ॥ 6 ॥
ஸர்வகர்மா ஸ்வயம்பூஶ்சாதிராதிகரோ நிதி: ।
ஸஹஸ்ராக்ஶோ விரூபாக்ஶ: ஸோமோ நக்ஶத்ரஸாதக: ॥ 7 ॥
சன்த்ர: ஸூர்ய: கதி: கேதுர்க்ரஹோ க்ரஹபதிர்வர: ।
அத்ரிரத்{}ர்யாலய: கர்தா ம்ருகபாணார்பணோனக: ॥ 8 ॥
மஹாதபா கோர தபாதீனோ தீனஸாதக: ।
ஸம்வத்ஸரகரோ மன்த்ர: ப்ரமாணம் பரமம் தப: ॥ 9 ॥
யோகீ யோஜ்யோ மஹாபீஜோ மஹாரேதா மஹாதபா: ।
ஸுவர்ணரேதா: ஸர்வக்ய: ஸுபீஜோ வ்ருஷவாஹன: ॥ 1௦ ॥
தஶபாஹுஸ்த்வனிமிஷோ நீலகண்ட உமாபதி: ।
விஶ்வரூப: ஸ்வயம் ஶ்ரேஷ்டோ பலவீரோபலோகண: ॥ 11 ॥
கணகர்தா கணபதிர்திக்வாஸா: காம ஏவ ச ।
பவித்ரம் பரமம் மன்த்ர: ஸர்வபாவ கரோ ஹர: ॥ 12 ॥
கமண்டலுதரோ தன்வீ பாணஹஸ்த: கபாலவான: ।
அஶனீ ஶதக்னீ கட்கீ பட்டிஶீ சாயுதீ மஹான: ॥ 13 ॥
ஸ்ருவஹஸ்த: ஸுரூபஶ்ச தேஜஸ்தேஜஸ்கரோ நிதி: ।
உஷ்ணிஷீ ச ஸுவக்த்ரஶ்சோதக்ரோ வினதஸ்ததா ॥ 14 ॥
தீர்கஶ்ச ஹரிகேஶஶ்ச ஸுதீர்த: க்ருஷ்ண ஏவ ச ।
ஸ்ருகால ரூப: ஸர்வார்தோ முண்ட: குண்டீ கமண்டலு: ॥ 15 ॥
அஜஶ்ச ம்ருகரூபஶ்ச கன்ததாரீ கபர்த்யபி ।
உர்த்வரேதோர்த்வலிங்க உர்த்வஶாயீ நபஸ்தல: ॥ 16 ॥
த்ரிஜடைஶ்சீரவாஸாஶ்ச ருத்ர: ஸேனாபதிர்விபு: ।
அஹஶ்சரோத நக்தம் ச திக்மமன்யு: ஸுவர்சஸ: ॥ 17 ॥
கஜஹா தைத்யஹா லோகோ லோகதாதா குணாகர: ।
ஸிம்ஹஶார்தூலரூபஶ்ச ஆர்த்ரசர்மாம்பராவ்ருத: ॥ 18 ॥
காலயோகீ மஹானாத: ஸர்வவாஸஶ்சதுஷ்பத: ।
நிஶாசர: ப்ரேதசாரீ பூதசாரீ மஹேஶ்வர: ॥ 19 ॥
பஹுபூதோ பஹுதன: ஸர்வாதாரோமிதோ கதி: ।
ந்ருத்யப்ரியோ நித்யனர்தோ நர்தக: ஸர்வலாஸக: ॥ 2௦ ॥
கோரோ மஹாதபா: பாஶோ நித்யோ கிரி சரோ நப: ।
ஸஹஸ்ரஹஸ்தோ விஜயோ வ்யவஸாயோ ஹ்யனின்தித: ॥ 21 ॥
அமர்ஷணோ மர்ஷணாத்மா யக்யஹா காமனாஶன: ।
தக்ஶயக்யாபஹாரீ ச ஸுஸஹோ மத்யமஸ்ததா ॥ 22 ॥
தேஜோபஹாரீ பலஹா முதிதோர்தோஜிதோ வர: ।
கம்பீரகோஷோ கம்பீரோ கம்பீர பலவாஹன: ॥ 23 ॥
ந்யக்ரோதரூபோ ந்யக்ரோதோ வ்ருக்ஶகர்ணஸ்திதிர்விபு: ।
ஸுதீக்ஶ்ணதஶனஶ்சைவ மஹாகாயோ மஹானந: ॥ 24 ॥
விஷ்வக்ஸேனோ ஹரிர்யக்ய: ஸம்யுகாபீடவாஹன: ।
தீக்ஶ்ண தாபஶ்ச ஹர்யஶ்வ: ஸஹாய: கர்மகாலவித: ॥ 25 ॥
விஷ்ணுப்ரஸாதிதோ யக்ய: ஸமுத்ரோ வடவாமுக: ।
ஹுதாஶனஸஹாயஶ்ச ப்ரஶான்தாத்மா ஹுதாஶன: ॥ 26 ॥
உக்ரதேஜா மஹாதேஜா ஜயோ விஜயகாலவித: ।
ஜ்யோதிஷாமயனம் ஸித்தி: ஸன்திர்விக்ரஹ ஏவ ச ॥ 27 ॥
ஶிகீ தண்டீ ஜடீ ஜ்வாலீ மூர்திஜோ மூர்தகோ பலீ ।
வைணவீ பணவீ தாலீ கால: காலகடங்கட: ॥ 28 ॥
நக்ஶத்ரவிக்ரஹ விதிர்குணவ்ருத்திர்லயோகம: ।
ப்ரஜாபதிர்திஶா பாஹுர்விபாக: ஸர்வதோமுக: ॥ 29 ॥
விமோசன: ஸுரகணோ ஹிரண்யகவசோத்பவ: ।
மேட்ரஜோ பலசாரீ ச மஹாசாரீ ஸ்துதஸ்ததா ॥ 3௦ ॥
ஸர்வதூர்ய நினாதீ ச ஸர்வவாத்யபரிக்ரஹ: ।
வ்யாலரூபோ பிலாவாஸீ ஹேமமாலீ தரங்கவித: ॥ 31 ॥
த்ரிதஶஸ்த்ரிகாலத்ருக: கர்ம ஸர்வபன்தவிமோசன: ।
பன்தனஸ்த்வாஸுரேன்த்ராணாம் யுதி ஶத்ருவினாஶன: ॥ 32 ॥
ஸாங்க்யப்ரஸாதோ ஸுர்வாஸா: ஸர்வஸாதுனிஷேவித: ।
ப்ரஸ்கன்தனோ விபாகஶ்சாதுல்யோ யக்யபாகவித: ॥ 33 ॥
ஸர்வாவாஸ: ஸர்வசாரீ துர்வாஸா வாஸவோமர: ।
ஹேமோ ஹேமகரோ யக்ய: ஸர்வதாரீ தரோத்தம: ॥ 34 ॥
லோஹிதாக்ஶோ மஹாக்ஶஶ்ச விஜயாக்ஶோ விஶாரத: ।
ஸங்க்ரஹோ நிக்ரஹ: கர்தா ஸர்பசீரனிவாஸன: ॥ 35 ॥
முக்யோமுக்யஶ்ச தேஹஶ்ச தேஹ ருத்தி: ஸர்வகாமத: ।
ஸர்வகாமப்ரஸாதஶ்ச ஸுபலோ பலரூபத்ருக: ॥ 36 ॥
ஸர்வகாமவரஶ்சைவ ஸர்வத: ஸர்வதோமுக: ।
ஆகாஶனிதிரூபஶ்ச நிபாதீ உரக: கக: ॥ 37 ॥
ரௌத்ரரூபோம்ஶுராதித்யோ வஸுரஶ்மி: ஸுவர்சஸீ ।
வஸுவேகோ மஹாவேகோ மனோவேகோ நிஶாசர: ॥ 38 ॥
ஸர்வாவாஸீ ஶ்ரியாவாஸீ உபதேஶகரோ ஹர: ।
முனிராத்ம பதிர்லோகே ஸம்போஜ்யஶ்ச ஸஹஸ்ரத: ॥ 39 ॥
பக்ஶீ ச பக்ஶிரூபீ சாதிதீப்தோ விஶாம்பதி: ।
உன்மாதோ மதனாகாரோ அர்தார்தகர ரோமஶ: ॥ 4௦ ॥
வாமதேவஶ்ச வாமஶ்ச ப்ராக்தக்ஶிணஶ்ச வாமன: ।
ஸித்தயோகாபஹாரீ ச ஸித்த: ஸர்வார்தஸாதக: ॥ 41 ॥
பிக்ஶுஶ்ச பிக்ஶுரூபஶ்ச விஷாணீ ம்ருதுரவ்யய: ।
மஹாஸேனோ விஶாகஶ்ச ஷஷ்டிபாகோ கவாம்பதி: ॥ 42 ॥
வஜ்ரஹஸ்தஶ்ச விஷ்கம்பீ சமூஸ்தம்பனைவ ச ।
ருதுர்ருது கர: காலோ மதுர்மதுகரோசல: ॥ 43 ॥
வானஸ்பத்யோ வாஜஸேனோ நித்யமாஶ்ரமபூஜித: ।
ப்ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ ஸர்வசாரீ ஸுசாரவித: ॥ 44 ॥
ஈஶான ஈஶ்வர: காலோ நிஶாசாரீ பினாகத்ருக: ।
நிமித்தஸ்தோ நிமித்தம் ச நன்திர்னந்திகரோ ஹரி: ॥ 45 ॥
நன்தீஶ்வரஶ்ச நன்தீ ச நன்தனோ நன்திவர்தன: ।
பகஸ்யாக்ஶி நிஹன்தா ச காலோ ப்ரஹ்மவிதாம்வர: ॥ 46 ॥
சதுர்முகோ மஹாலிங்கஶ்சாருலிங்கஸ்ததைவ ச ।
லிங்காத்யக்ஶ: ஸுராத்யக்ஶோ லோகாத்யக்ஶோ யுகாவஹ: ॥ 47 ॥
பீஜாத்யக்ஶோ பீஜகர்தாத்யாத்மானுகதோ பல: ।
இதிஹாஸ கர: கல்போ கௌதமோத ஜலேஶ்வர: ॥ 48 ॥
தம்போ ஹ்யதம்போ வைதம்போ வைஶ்யோ வஶ்யகர: கவி: ।
லோக கர்தா பஶு பதிர்மஹாகர்தா மஹௌஷதி: ॥ 49 ॥
அக்ஶரம் பரமம் ப்ரஹ்ம பலவான: ஶக்ர ஏவ ச ।
நீதிர்ஹ்யனீதி: ஶுத்தாத்மா ஶுத்தோ மான்யோ மனோகதி: ॥ 5௦ ॥
பஹுப்ரஸாத: ஸ்வபனோ தர்பணோத த்வமித்ரஜித: ।
வேதகார: ஸூத்ரகாரோ வித்வான: ஸமரமர்தன: ॥ 51 ॥
மஹாமேகனிவாஸீ ச மஹாகோரோ வஶீகர: ।
அக்னிஜ்வாலோ மஹாஜ்வாலோ அதிதூம்ரோ ஹுதோ ஹவி: ॥ 52 ॥
வ்ருஷண: ஶங்கரோ நித்யோ வர்சஸ்வீ தூமகேதன: ।
நீலஸ்ததாங்கலுப்தஶ்ச ஶோபனோ நிரவக்ரஹ: ॥ 53 ॥
ஸ்வஸ்தித: ஸ்வஸ்திபாவஶ்ச பாகீ பாககரோ லகு: ।
உத்ஸங்கஶ்ச மஹாங்கஶ்ச மஹாகர்ப: பரோ யுவா ॥ 54 ॥
க்ருஷ்ணவர்ண: ஸுவர்ணஶ்சேன்த்ரிய: ஸர்வதேஹினாம: ।
மஹாபாதோ மஹாஹஸ்தோ மஹாகாயோ மஹாயஶா: ॥ 55 ॥
மஹாமூர்தா மஹாமாத்ரோ மஹானேத்ரோ திகாலய: ।
மஹாதன்தோ மஹாகர்ணோ மஹாமேட்ரோ மஹாஹனு: ॥ 56 ॥
மஹானாஸோ மஹாகம்புர்மஹாக்ரீவ: ஶ்மஶானத்ருக: ।
மஹாவக்ஶா மஹோரஸ்கோ அன்தராத்மா ம்ருகாலய: ॥ 57 ॥
லம்பனோ லம்பிதோஷ்டஶ்ச மஹாமாய: பயோனிதி: ।
மஹாதன்தோ மஹாதம்ஷ்ட்ரோ மஹாஜிஹ்வோ மஹாமுக: ॥ 58 ॥
மஹானகோ மஹாரோமா மஹாகேஶோ மஹாஜட: ।
அஸபத்ன: ப்ரஸாதஶ்ச ப்ரத்யயோ கிரி ஸாதன: ॥ 59 ॥
ஸ்னேஹனோஸ்னேஹனஶ்சைவாஜிதஶ்ச மஹாமுனி: ।
வ்ருக்ஶாகாரோ வ்ருக்ஶ கேதுரனலோ வாயுவாஹன: ॥ 6௦ ॥
மண்டலீ மேருதாமா ச தேவதானவதர்பஹா ।
அதர்வஶீர்ஷ: ஸாமாஸ்ய ருக:ஸஹஸ்ராமிதேக்ஶண: ॥ 61 ॥
யஜு: பாத புஜோ குஹ்ய: ப்ரகாஶோ ஜங்கமஸ்ததா ।
அமோகார்த: ப்ரஸாதஶ்சாபிகம்ய: ஸுதர்ஶன: ॥ 62 ॥
உபஹாரப்ரிய: ஶர்வ: கனக: காஜ்ண்சன: ஸ்திர: ।
நாபிர்னந்திகரோ பாவ்ய: புஷ்கரஸ்தபதி: ஸ்திர: ॥ 63 ॥
த்வாதஶஸ்த்ராஸனஶ்சாத்யோ யக்யோ யக்யஸமாஹித: ।
நக்தம் கலிஶ்ச காலஶ்ச மகர: காலபூஜித: ॥ 64 ॥
ஸகணோ கண காரஶ்ச பூத பாவன ஸாரதி: ।
பஸ்மஶாயீ பஸ்மகோப்தா பஸ்மபூதஸ்தருர்கண: ॥ 65 ॥
அகணஶ்சைவ லோபஶ்ச மஹாத்மா ஸர்வபூஜித: ।
ஶங்குஸ்த்ரிஶங்கு: ஸம்பன்ன: ஶுசிர்பூதனிஷேவித: ॥ 66 ॥
ஆஶ்ரமஸ்த: கபோதஸ்தோ விஶ்வகர்மாபதிர்வர: ।
ஶாகோ விஶாகஸ்தாம்ரோஷ்டோ ஹ்யமுஜால: ஸுனிஶ்சய: ॥ 67 ॥
கபிலோகபில: ஶூராயுஶ்சைவ பரோபர: ।
கன்தர்வோ ஹ்யதிதிஸ்தார்க்ஶ்ய: ஸுவிக்யேய: ஸுஸாரதி: ॥ 68 ॥
பரஶ்வதாயுதோ தேவார்த காரீ ஸுபான்தவ: ।
தும்பவீணீ மஹாகோபோர்த்வரேதா ஜலேஶய: ॥ 69 ॥
உக்ரோ வம்ஶகரோ வம்ஶோ வம்ஶனாதோ ஹ்யனின்தித: ।
ஸர்வாங்கரூபோ மாயாவீ ஸுஹ்ருதோ ஹ்யனிலோனல: ॥ 7௦ ॥
பன்தனோ பன்தகர்தா ச ஸுபன்தனவிமோசன: ।
ஸயக்யாரி: ஸகாமாரி: மஹாதம்ஷ்ட்ரோ மஹாயுத: ॥ 71 ॥
பாஹுஸ்த்வனின்தித: ஶர்வ: ஶங்கர: ஶங்கரோதன: ।
அமரேஶோ மஹாதேவோ விஶ்வதேவ: ஸுராரிஹா ॥ 72 ॥
அஹிர்புத்னோ நிர்ருதிஶ்ச சேகிதானோ ஹரிஸ்ததா ।
அஜைகபாச்ச காபாலீ த்ரிஶங்குரஜித: ஶிவ: ॥ 73 ॥
தன்வன்தரிர்தூமகேது: ஸ்கன்தோ வைஶ்ரவணஸ்ததா ।
தாதா ஶக்ரஶ்ச விஷ்ணுஶ்ச மித்ரஸ்த்வஷ்டா த்ருவோ தர: ॥ 74 ॥
ப்ரபாவ: ஸர்வகோ வாயுரர்யமா ஸவிதா ரவி: ।
உதக்ரஶ்ச விதாதா ச மான்தாதா பூத பாவன: ॥ 75 ॥
ரதிதீர்தஶ்ச வாக்மீ ச ஸர்வகாமகுணாவஹ: ।
பத்மகர்போ மஹாகர்பஶ்சன்த்ரவக்த்ரோமனோரம: ॥ 76 ॥
பலவாம்ஶ்சோபஶான்தஶ்ச புராண: புண்யசஜ்ண்சுரீ ।
குருகர்தா காலரூபீ குருபூதோ மஹேஶ்வர: ॥ 77 ॥
ஸர்வாஶயோ தர்பஶாயீ ஸர்வேஷாம் ப்ராணினாம்பதி: ।
தேவதேவ: முகோஸக்த: ஸதஸத: ஸர்வரத்னவித: ॥ 78 ॥
கைலாஸ ஶிகராவாஸீ ஹிமவத: கிரிஸம்ஶ்ரய: ।
கூலஹாரீ கூலகர்தா பஹுவித்யோ பஹுப்ரத: ॥ 79 ॥
வணிஜோ வர்தனோ வ்ருக்ஶோ நகுலஶ்சன்தனஶ்சத: ।
ஸாரக்ரீவோ மஹாஜத்ரு ரலோலஶ்ச மஹௌஷத: ॥ 8௦ ॥
ஸித்தார்தகாரீ ஸித்தார்தஶ்சன்தோ வ்யாகரணோத்தர: ।
ஸிம்ஹனாத: ஸிம்ஹதம்ஷ்ட்ர: ஸிம்ஹக: ஸிம்ஹவாஹன: ॥ 81 ॥
ப்ரபாவாத்மா ஜகத்காலஸ்தாலோ லோகஹிதஸ்தரு: ।
ஸாரங்கோ நவசக்ராங்க: கேதுமாலீ ஸபாவன: ॥ 82 ॥
பூதாலயோ பூதபதிரஹோராத்ரமனின்தித: ॥ 83 ॥
வாஹிதா ஸர்வபூதானாம் நிலயஶ்ச விபுர்பவ: ।
அமோக: ஸம்யதோ ஹ்யஶ்வோ போஜன: ப்ராணதாரண: ॥ 84 ॥
த்ருதிமான: மதிமான: தக்ஶ: ஸத்க்ருதஶ்ச யுகாதிப: ।
கோபாலிர்கோபதிர்க்ராமோ கோசர்மவஸனோ ஹர: ॥ 85 ॥
ஹிரண்யபாஹுஶ்ச ததா குஹாபால: ப்ரவேஶினாம: ।
ப்ரதிஷ்டாயீ மஹாஹர்ஷோ ஜிதகாமோ ஜிதேன்த்ரிய: ॥ 86 ॥
கான்தாரஶ்ச ஸுராலஶ்ச தப: கர்ம ரதிர்தனு: ।
மஹாகீதோ மஹான்ருத்தோஹ்யப்ஸரோகணஸேவித: ॥ 87 ॥
மஹாகேதுர்தனுர்தாதுர்னைக ஸானுசரஶ்சல: ।
ஆவேதனீய ஆவேஶ: ஸர்வகன்தஸுகாவஹ: ॥ 88 ॥
தோரணஸ்தாரணோ வாயு: பரிதாவதி சைகத: ।
ஸம்யோகோ வர்தனோ வ்ருத்தோ மஹாவ்ருத்தோ கணாதிப: ॥ 89 ॥
நித்யாத்மஸஹாயஶ்ச தேவாஸுரபதி: பதி: ।
யுக்தஶ்ச யுக்தபாஹுஶ்ச த்விவிதஶ்ச ஸுபர்வண: ॥ 9௦ ॥
ஆஷாடஶ்ச ஸுஷாடஶ்ச த்ருவோ ஹரி ஹணோ ஹர: ।
வபுராவர்தமானேப்யோ வஸுஶ்ரேஷ்டோ மஹாபத: ॥ 91 ॥
ஶிரோஹாரீ விமர்ஶஶ்ச ஸர்வலக்ஶண பூஷித: ।
அக்ஶஶ்ச ரத யோகீ ச ஸர்வயோகீ மஹாபல: ॥ 92 ॥
ஸமாம்னாயோஸமாம்னாயஸ்தீர்ததேவோ மஹாரத: ।
நிர்ஜீவோ ஜீவனோ மன்த்ர: ஶுபாக்ஶோ பஹுகர்கஶ: ॥ 93 ॥
ரத்ன ப்ரபூதோ ரக்தாங்கோ மஹார்ணவனிபானவித: ।
மூலோ விஶாலோ ஹ்யம்ருதோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்தபோ நிதி: ॥ 94 ॥
ஆரோஹணோ நிரோஹஶ்ச ஶலஹாரீ மஹாதபா: ।
ஸேனாகல்போ மஹாகல்போ யுகாயுக கரோ ஹரி: ॥ 95 ॥
யுகரூபோ மஹாரூபோ பவனோ கஹனோ நக: ।
ந்யாய நிர்வாபண: பாத: பண்டிதோ ஹ்யசலோபம: ॥ 96 ॥
பஹுமாலோ மஹாமால: ஸுமாலோ பஹுலோசன: ।
விஸ்தாரோ லவண: கூப: குஸும: ஸபலோதய: ॥ 97 ॥
வ்ருஷபோ வ்ருஷபாங்காங்கோ மணி பில்வோ ஜடாதர: ।
இன்துர்விஸர்வ: ஸுமுக: ஸுர: ஸர்வாயுத: ஸஹ: ॥ 98 ॥
நிவேதன: ஸுதாஜாத: ஸுகன்தாரோ மஹாதனு: ।
கன்தமாலீ ச பகவான: உத்தான: ஸர்வகர்மணாம: ॥ 99 ॥
மன்தானோ பஹுலோ பாஹு: ஸகல: ஸர்வலோசன: ।
தரஸ்தாலீ கரஸ்தாலீ ஊர்த்வ ஸம்ஹனநோ வஹ: ॥ 1௦௦ ॥
சத்ரம் ஸுச்சத்ரோ விக்யாத: ஸர்வலோகாஶ்ரயோ மஹான: ।
முண்டோ விரூபோ விக்ருதோ தண்டி முண்டோ விகுர்வண: ॥ 1௦1 ॥
ஹர்யக்ஶ: ககுபோ வஜ்ரீ தீப்தஜிஹ்வ: ஸஹஸ்ரபாத: ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா தேவேன்த்ர: ஸர்வதேவமயோ குரு: ॥ 1௦2 ॥
ஸஹஸ்ரபாஹு: ஸர்வாங்க: ஶரண்ய: ஸர்வலோகக்ருத: ।
பவித்ரம் த்ரிமதுர்மன்த்ர: கனிஷ்ட: க்ருஷ்ணபிங்கல: ॥ 1௦3 ॥
ப்ரஹ்மதண்டவினிர்மாதா ஶதக்னீ ஶதபாஶத்ருக: ।
பத்மகர்போ மஹாகர்போ ப்ரஹ்மகர்போ ஜலோத்பவ: ॥ 1௦4 ॥
கபஸ்திர்ப்ரஹ்மக்ருத: ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்மவித: ப்ராஹ்மணோ கதி: ।
அனந்தரூபோ நைகாத்மா திக்மதேஜா: ஸ்வயம்புவ: ॥ 1௦5 ॥
ஊர்த்வகாத்மா பஶுபதிர்வாதரம்ஹா மனோஜவ: ।
சன்தனீ பத்மமாலாக்{}ர்ய: ஸுரப்யுத்தரணோ நர: ॥ 1௦6 ॥
கர்ணிகார மஹாஸ்ரக்வீ நீலமௌலி: பினாகத்ருக: ।
உமாபதிருமாகான்தோ ஜாஹ்னவீ த்ருகுமாதவ: ॥ 1௦7 ॥
வரோ வராஹோ வரதோ வரேஶ: ஸுமஹாஸ்வன: ।
மஹாப்ரஸாதோ தமன: ஶத்ருஹா ஶ்வேதபிங்கல: ॥ 1௦8 ॥
ப்ரீதாத்மா ப்ரயதாத்மா ச ஸம்யதாத்மா ப்ரதானத்ருக: ।
ஸர்வபார்ஶ்வ ஸுதஸ்தார்க்ஶ்யோ தர்மஸாதாரணோ வர: ॥ 1௦9 ॥
சராசராத்மா ஸூக்ஶ்மாத்மா ஸுவ்ருஷோ கோ வ்ருஷேஶ்வர: ।
ஸாத்யர்ஷிர்வஸுராதித்யோ விவஸ்வான: ஸவிதாம்ருத: ॥ 11௦ ॥
வ்யாஸ: ஸர்வஸ்ய ஸங்க்ஶேபோ விஸ்தர: பர்யயோ நய: ।
ருது: ஸம்வத்ஸரோ மாஸ: பக்ஶ: ஸங்க்யா ஸமாபன: ॥ 111 ॥
கலாகாஷ்டா லவோமாத்ரா முஹூர்தோஹ: க்ஶபா: க்ஶணா: ।
விஶ்வக்ஶேத்ரம் ப்ரஜாபீஜம் லிங்கமாத்யஸ்த்வனின்தித: ॥ 112 ॥
ஸதஸத: வ்யக்தமவ்யக்தம் பிதா மாதா பிதாமஹ: ।
ஸ்வர்கத்வாரம் ப்ரஜாத்வாரம் மோக்ஶத்வாரம் த்ரிவிஷ்டபம: ॥ 113 ॥
நிர்வாணம் ஹ்லாதனம் சைவ ப்ரஹ்மலோக: பராகதி: ।
தேவாஸுரவினிர்மாதா தேவாஸுரபராயண: ॥ 114 ॥
தேவாஸுரகுருர்தேவோ தேவாஸுரனமஸ்க்ருத: ।
தேவாஸுரமஹாமாத்ரோ தேவாஸுரகணாஶ்ரய: ॥ 115 ॥
தேவாஸுரகணாத்யக்ஶோ தேவாஸுரகணாக்ரணீ: ।
தேவாதிதேவோ தேவர்ஷிர்தேவாஸுரவரப்ரத: ॥ 116 ॥
தேவாஸுரேஶ்வரோதேவோ தேவாஸுரமஹேஶ்வர: ।
ஸர்வதேவமயோசின்த்யோ தேவதாத்மாத்மஸம்பவ: ॥ 117 ॥
உத்பிதஸ்த்ரிக்ரமோ வைத்யோ விரஜோ விரஜோம்பர: ।
ஈட்யோ ஹஸ்தீ ஸுரவ்யாக்ரோ தேவஸிம்ஹோ நரர்ஷப: ॥ 118 ॥
விபுதாக்ரவர: ஶ்ரேஷ்ட: ஸர்வதேவோத்தமோத்தம: ।
ப்ரயுக்த: ஶோபனோ வர்ஜைஶான: ப்ரபுரவ்யய: ॥ 119 ॥
குரு: கான்தோ நிஜ: ஸர்க: பவித்ர: ஸர்வவாஹன: ।
ஶ்ருங்கீ ஶ்ருங்கப்ரியோ பப்ரூ ராஜராஜோ நிராமய: ॥ 12௦ ॥
அபிராம: ஸுரகணோ விராம: ஸர்வஸாதன: ।
லலாடாக்ஶோ விஶ்வதேஹோ ஹரிணோ ப்ரஹ்மவர்சஸ: ॥ 121 ॥
ஸ்தாவராணாம்பதிஶ்சைவ நியமேன்த்ரியவர்தன: ।
ஸித்தார்த: ஸர்வபூதார்தோசின்த்ய: ஸத்யவ்ரத: ஶுசி: ॥ 122 ॥
வ்ரதாதிப: பரம் ப்ரஹ்ம முக்தானாம் பரமாகதி: ।
விமுக்தோ முக்ததேஜாஶ்ச ஶ்ரீமான: ஶ்ரீவர்தனோ ஜகத: ॥ 123 ॥
ஶ்ரீமான: ஶ்ரீவர்தனோ ஜகத: ஓம் நம இதி ॥
இதி ஶ்ரீ மஹாபாரதே அனுஶாஸன பர்வே ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்


🙏 Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ஓம் ஶிவ ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om Lyrics in Tamil Image

  om-shiva-sahasra-nama-stotram-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om | ஓம் | ஶிவ ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Ommeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om or How to chant Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Sahasra Nama Stotram Tamil Om for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^