ઓં શિવ સહસ્ર નામ સ્તોત્રમ્ લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on April 29, 2021 at 08:31 PM

Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati-Om-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Gujarati


|| શિવ સહસ્ર નામ સ્તોત્રમ્ ||
ઓં
સ્થિરઃ સ્થાણુઃ પ્રભુર્ભાનુઃ પ્રવરો વરદો વરઃ ।
સર્વાત્મા સર્વવિખ્યાતઃ સર્વઃ સર્વકરો ભવઃ ॥ 1 ॥
જટી ચર્મી શિખંડી ચ સર્વાંગઃ સર્વાંગઃ સર્વભાવનઃ ।
હરિશ્ચ હરિણાક્શશ્ચ સર્વભૂતહરઃ પ્રભુઃ ॥ 2 ॥
પ્રવૃત્તિશ્ચ નિવૃત્તિશ્ચ નિયતઃ શાશ્વતો ધ્રુવઃ ।
શ્મશાનચારી ભગવાનઃ ખચરો ગોચરોઽર્દનઃ ॥ 3 ॥
અભિવાદ્યો મહાકર્મા તપસ્વી ભૂત ભાવનઃ ।
ઉન્મત્તવેષપ્રચ્છન્નઃ સર્વલોકપ્રજાપતિઃ ॥ 4 ॥
મહારૂપો મહાકાયો વૃષરૂપો મહાયશાઃ ।
મહાઽઽત્મા સર્વભૂતશ્ચ વિરૂપો વામનો મનુઃ ॥ 5 ॥
લોકપાલોઽંતર્હિતાત્મા પ્રસાદો હયગર્દભિઃ ।
પવિત્રશ્ચ મહાંશ્ચૈવ નિયમો નિયમાશ્રયઃ ॥ 6 ॥
સર્વકર્મા સ્વયંભૂશ્ચાદિરાદિકરો નિધિઃ ।
સહસ્રાક્શો વિરૂપાક્શઃ સોમો નક્શત્રસાધકઃ ॥ 7 ॥
ચંદ્રઃ સૂર્યઃ ગતિઃ કેતુર્ગ્રહો ગ્રહપતિર્વરઃ ।
અદ્રિરદ્{}ર્યાલયઃ કર્તા મૃગબાણાર્પણોઽનઘઃ ॥ 8 ॥
મહાતપા ઘોર તપાઽદીનો દીનસાધકઃ ।
સંવત્સરકરો મંત્રઃ પ્રમાણં પરમં તપઃ ॥ 9 ॥
યોગી યોજ્યો મહાબીજો મહારેતા મહાતપાઃ ।
સુવર્ણરેતાઃ સર્વઘ્યઃ સુબીજો વૃષવાહનઃ ॥ 10 ॥
દશબાહુસ્ત્વનિમિષો નીલકંઠ ઉમાપતિઃ ।
વિશ્વરૂપઃ સ્વયં શ્રેષ્ઠો બલવીરોઽબલોગણઃ ॥ 11 ॥
ગણકર્તા ગણપતિર્દિગ્વાસાઃ કામ એવ ચ ।
પવિત્રં પરમં મંત્રઃ સર્વભાવ કરો હરઃ ॥ 12 ॥
કમંડલુધરો ધન્વી બાણહસ્તઃ કપાલવાનઃ ।
અશની શતઘ્ની ખડ્ગી પટ્ટિશી ચાયુધી મહાનઃ ॥ 13 ॥
સ્રુવહસ્તઃ સુરૂપશ્ચ તેજસ્તેજસ્કરો નિધિઃ ।
ઉષ્ણિષી ચ સુવક્ત્રશ્ચોદગ્રો વિનતસ્તથા ॥ 14 ॥
દીર્ઘશ્ચ હરિકેશશ્ચ સુતીર્થઃ કૃષ્ણ એવ ચ ।
સૃગાલ રૂપઃ સર્વાર્થો મુંડઃ કુંડી કમંડલુઃ ॥ 15 ॥
અજશ્ચ મૃગરૂપશ્ચ ગંધધારી કપર્દ્યપિ ।
ઉર્ધ્વરેતોર્ધ્વલિંગ ઉર્ધ્વશાયી નભસ્તલઃ ॥ 16 ॥
ત્રિજટૈશ્ચીરવાસાશ્ચ રુદ્રઃ સેનાપતિર્વિભુઃ ।
અહશ્ચરોઽથ નક્તં ચ તિગ્મમન્યુઃ સુવર્ચસઃ ॥ 17 ॥
ગજહા દૈત્યહા લોકો લોકધાતા ગુણાકરઃ ।
સિંહશાર્દૂલરૂપશ્ચ આર્દ્રચર્માંબરાવૃતઃ ॥ 18 ॥
કાલયોગી મહાનાદઃ સર્વવાસશ્ચતુષ્પથઃ ।
નિશાચરઃ પ્રેતચારી ભૂતચારી મહેશ્વરઃ ॥ 19 ॥
બહુભૂતો બહુધનઃ સર્વાધારોઽમિતો ગતિઃ ।
નૃત્યપ્રિયો નિત્યનર્તો નર્તકઃ સર્વલાસકઃ ॥ 20 ॥
ઘોરો મહાતપાઃ પાશો નિત્યો ગિરિ ચરો નભઃ ।
સહસ્રહસ્તો વિજયો વ્યવસાયો હ્યનિંદિતઃ ॥ 21 ॥
અમર્ષણો મર્ષણાત્મા યઘ્યહા કામનાશનઃ ।
દક્શયઘ્યાપહારી ચ સુસહો મધ્યમસ્તથા ॥ 22 ॥
તેજોઽપહારી બલહા મુદિતોઽર્થોઽજિતો વરઃ ।
ગંભીરઘોષો ગંભીરો ગંભીર બલવાહનઃ ॥ 23 ॥
ન્યગ્રોધરૂપો ન્યગ્રોધો વૃક્શકર્ણસ્થિતિર્વિભુઃ ।
સુદીક્શ્ણદશનશ્ચૈવ મહાકાયો મહાનનઃ ॥ 24 ॥
વિષ્વક્સેનો હરિર્યઘ્યઃ સંયુગાપીડવાહનઃ ।
તીક્શ્ણ તાપશ્ચ હર્યશ્વઃ સહાયઃ કર્મકાલવિતઃ ॥ 25 ॥
વિષ્ણુપ્રસાદિતો યઘ્યઃ સમુદ્રો વડવામુખઃ ।
હુતાશનસહાયશ્ચ પ્રશાંતાત્મા હુતાશનઃ ॥ 26 ॥
ઉગ્રતેજા મહાતેજા જયો વિજયકાલવિતઃ ।
જ્યોતિષામયનં સિદ્ધિઃ સંધિર્વિગ્રહ એવ ચ ॥ 27 ॥
શિખી દંડી જટી જ્વાલી મૂર્તિજો મૂર્ધગો બલી ।
વૈણવી પણવી તાલી કાલઃ કાલકટંકટઃ ॥ 28 ॥
નક્શત્રવિગ્રહ વિધિર્ગુણવૃદ્ધિર્લયોઽગમઃ ।
પ્રજાપતિર્દિશા બાહુર્વિભાગઃ સર્વતોમુખઃ ॥ 29 ॥
વિમોચનઃ સુરગણો હિરણ્યકવચોદ્ભવઃ ।
મેઢ્રજો બલચારી ચ મહાચારી સ્તુતસ્તથા ॥ 30 ॥
સર્વતૂર્ય નિનાદી ચ સર્વવાદ્યપરિગ્રહઃ ।
વ્યાલરૂપો બિલાવાસી હેમમાલી તરંગવિતઃ ॥ 31 ॥
ત્રિદશસ્ત્રિકાલધૃકઃ કર્મ સર્વબંધવિમોચનઃ ।
બંધનસ્ત્વાસુરેંદ્રાણાં યુધિ શત્રુવિનાશનઃ ॥ 32 ॥
સાંખ્યપ્રસાદો સુર્વાસાઃ સર્વસાધુનિષેવિતઃ ।
પ્રસ્કંદનો વિભાગશ્ચાતુલ્યો યઘ્યભાગવિતઃ ॥ 33 ॥
સર્વાવાસઃ સર્વચારી દુર્વાસા વાસવોઽમરઃ ।
હેમો હેમકરો યઘ્યઃ સર્વધારી ધરોત્તમઃ ॥ 34 ॥
લોહિતાક્શો મહાઽક્શશ્ચ વિજયાક્શો વિશારદઃ ।
સંગ્રહો નિગ્રહઃ કર્તા સર્પચીરનિવાસનઃ ॥ 35 ॥
મુખ્યોઽમુખ્યશ્ચ દેહશ્ચ દેહ ઋદ્ધિઃ સર્વકામદઃ ।
સર્વકામપ્રસાદશ્ચ સુબલો બલરૂપધૃકઃ ॥ 36 ॥
સર્વકામવરશ્ચૈવ સર્વદઃ સર્વતોમુખઃ ।
આકાશનિધિરૂપશ્ચ નિપાતી ઉરગઃ ખગઃ ॥ 37 ॥
રૌદ્રરૂપોંઽશુરાદિત્યો વસુરશ્મિઃ સુવર્ચસી ।
વસુવેગો મહાવેગો મનોવેગો નિશાચરઃ ॥ 38 ॥
સર્વાવાસી શ્રિયાવાસી ઉપદેશકરો હરઃ ।
મુનિરાત્મ પતિર્લોકે સંભોજ્યશ્ચ સહસ્રદઃ ॥ 39 ॥
પક્શી ચ પક્શિરૂપી ચાતિદીપ્તો વિશાંપતિઃ ।
ઉન્માદો મદનાકારો અર્થાર્થકર રોમશઃ ॥ 40 ॥
વામદેવશ્ચ વામશ્ચ પ્રાગ્દક્શિણશ્ચ વામનઃ ।
સિદ્ધયોગાપહારી ચ સિદ્ધઃ સર્વાર્થસાધકઃ ॥ 41 ॥
ભિક્શુશ્ચ ભિક્શુરૂપશ્ચ વિષાણી મૃદુરવ્યયઃ ।
મહાસેનો વિશાખશ્ચ ષષ્ટિભાગો ગવાંપતિઃ ॥ 42 ॥
વજ્રહસ્તશ્ચ વિષ્કંભી ચમૂસ્તંભનૈવ ચ ।
ઋતુરૃતુ કરઃ કાલો મધુર્મધુકરોઽચલઃ ॥ 43 ॥
વાનસ્પત્યો વાજસેનો નિત્યમાશ્રમપૂજિતઃ ।
બ્રહ્મચારી લોકચારી સર્વચારી સુચારવિતઃ ॥ 44 ॥
ઈશાન ઈશ્વરઃ કાલો નિશાચારી પિનાકધૃકઃ ।
નિમિત્તસ્થો નિમિત્તં ચ નંદિર્નંદિકરો હરિઃ ॥ 45 ॥
નંદીશ્વરશ્ચ નંદી ચ નંદનો નંદિવર્ધનઃ ।
ભગસ્યાક્શિ નિહંતા ચ કાલો બ્રહ્મવિદાંવરઃ ॥ 46 ॥
ચતુર્મુખો મહાલિંગશ્ચારુલિંગસ્તથૈવ ચ ।
લિંગાધ્યક્શઃ સુરાધ્યક્શો લોકાધ્યક્શો યુગાવહઃ ॥ 47 ॥
બીજાધ્યક્શો બીજકર્તાઽધ્યાત્માનુગતો બલઃ ।
ઇતિહાસ કરઃ કલ્પો ગૌતમોઽથ જલેશ્વરઃ ॥ 48 ॥
દંભો હ્યદંભો વૈદંભો વૈશ્યો વશ્યકરઃ કવિઃ ।
લોક કર્તા પશુ પતિર્મહાકર્તા મહૌષધિઃ ॥ 49 ॥
અક્શરં પરમં બ્રહ્મ બલવાનઃ શક્ર એવ ચ ।
નીતિર્હ્યનીતિઃ શુદ્ધાત્મા શુદ્ધો માન્યો મનોગતિઃ ॥ 50 ॥
બહુપ્રસાદઃ સ્વપનો દર્પણોઽથ ત્વમિત્રજિતઃ ।
વેદકારઃ સૂત્રકારો વિદ્વાનઃ સમરમર્દનઃ ॥ 51 ॥
મહામેઘનિવાસી ચ મહાઘોરો વશીકરઃ ।
અગ્નિજ્વાલો મહાજ્વાલો અતિધૂમ્રો હુતો હવિઃ ॥ 52 ॥
વૃષણઃ શંકરો નિત્યો વર્ચસ્વી ધૂમકેતનઃ ।
નીલસ્તથાઽંગલુબ્ધશ્ચ શોભનો નિરવગ્રહઃ ॥ 53 ॥
સ્વસ્તિદઃ સ્વસ્તિભાવશ્ચ ભાગી ભાગકરો લઘુઃ ।
ઉત્સંગશ્ચ મહાંગશ્ચ મહાગર્ભઃ પરો યુવા ॥ 54 ॥
કૃષ્ણવર્ણઃ સુવર્ણશ્ચેંદ્રિયઃ સર્વદેહિનામઃ ।
મહાપાદો મહાહસ્તો મહાકાયો મહાયશાઃ ॥ 55 ॥
મહામૂર્ધા મહામાત્રો મહાનેત્રો દિગાલયઃ ।
મહાદંતો મહાકર્ણો મહામેઢ્રો મહાહનુઃ ॥ 56 ॥
મહાનાસો મહાકંબુર્મહાગ્રીવઃ શ્મશાનધૃકઃ ।
મહાવક્શા મહોરસ્કો અંતરાત્મા મૃગાલયઃ ॥ 57 ॥
લંબનો લંબિતોષ્ઠશ્ચ મહામાયઃ પયોનિધિઃ ।
મહાદંતો મહાદંષ્ટ્રો મહાજિહ્વો મહામુખઃ ॥ 58 ॥
મહાનખો મહારોમા મહાકેશો મહાજટઃ ।
અસપત્નઃ પ્રસાદશ્ચ પ્રત્યયો ગિરિ સાધનઃ ॥ 59 ॥
સ્નેહનોઽસ્નેહનશ્ચૈવાજિતશ્ચ મહામુનિઃ ।
વૃક્શાકારો વૃક્શ કેતુરનલો વાયુવાહનઃ ॥ 60 ॥
મંડલી મેરુધામા ચ દેવદાનવદર્પહા ।
અથર્વશીર્ષઃ સામાસ્ય ઋકઃસહસ્રામિતેક્શણઃ ॥ 61 ॥
યજુઃ પાદ ભુજો ગુહ્યઃ પ્રકાશો જંગમસ્તથા ।
અમોઘાર્થઃ પ્રસાદશ્ચાભિગમ્યઃ સુદર્શનઃ ॥ 62 ॥
ઉપહારપ્રિયઃ શર્વઃ કનકઃ કાઝ્ણ્ચનઃ સ્થિરઃ ।
નાભિર્નંદિકરો ભાવ્યઃ પુષ્કરસ્થપતિઃ સ્થિરઃ ॥ 63 ॥
દ્વાદશસ્ત્રાસનશ્ચાદ્યો યઘ્યો યઘ્યસમાહિતઃ ।
નક્તં કલિશ્ચ કાલશ્ચ મકરઃ કાલપૂજિતઃ ॥ 64 ॥
સગણો ગણ કારશ્ચ ભૂત ભાવન સારથિઃ ।
ભસ્મશાયી ભસ્મગોપ્તા ભસ્મભૂતસ્તરુર્ગણઃ ॥ 65 ॥
અગણશ્ચૈવ લોપશ્ચ મહાઽઽત્મા સર્વપૂજિતઃ ।
શંકુસ્ત્રિશંકુઃ સંપન્નઃ શુચિર્ભૂતનિષેવિતઃ ॥ 66 ॥
આશ્રમસ્થઃ કપોતસ્થો વિશ્વકર્માપતિર્વરઃ ।
શાખો વિશાખસ્તામ્રોષ્ઠો હ્યમુજાલઃ સુનિશ્ચયઃ ॥ 67 ॥
કપિલોઽકપિલઃ શૂરાયુશ્ચૈવ પરોઽપરઃ ।
ગંધર્વો હ્યદિતિસ્તાર્ક્શ્યઃ સુવિઘ્યેયઃ સુસારથિઃ ॥ 68 ॥
પરશ્વધાયુધો દેવાર્થ કારી સુબાંધવઃ ।
તુંબવીણી મહાકોપોર્ધ્વરેતા જલેશયઃ ॥ 69 ॥
ઉગ્રો વંશકરો વંશો વંશનાદો હ્યનિંદિતઃ ।
સર્વાંગરૂપો માયાવી સુહૃદો હ્યનિલોઽનલઃ ॥ 70 ॥
બંધનો બંધકર્તા ચ સુબંધનવિમોચનઃ ।
સયઘ્યારિઃ સકામારિઃ મહાદંષ્ટ્રો મહાઽઽયુધઃ ॥ 71 ॥
બાહુસ્ત્વનિંદિતઃ શર્વઃ શંકરઃ શંકરોઽધનઃ ।
અમરેશો મહાદેવો વિશ્વદેવઃ સુરારિહા ॥ 72 ॥
અહિર્બુધ્નો નિરૃતિશ્ચ ચેકિતાનો હરિસ્તથા ।
અજૈકપાચ્ચ કાપાલી ત્રિશંકુરજિતઃ શિવઃ ॥ 73 ॥
ધન્વંતરિર્ધૂમકેતુઃ સ્કંદો વૈશ્રવણસ્તથા ।
ધાતા શક્રશ્ચ વિષ્ણુશ્ચ મિત્રસ્ત્વષ્ટા ધ્રુવો ધરઃ ॥ 74 ॥
પ્રભાવઃ સર્વગો વાયુરર્યમા સવિતા રવિઃ ।
ઉદગ્રશ્ચ વિધાતા ચ માંધાતા ભૂત ભાવનઃ ॥ 75 ॥
રતિતીર્થશ્ચ વાગ્મી ચ સર્વકામગુણાવહઃ ।
પદ્મગર્ભો મહાગર્ભશ્ચંદ્રવક્ત્રોમનોરમઃ ॥ 76 ॥
બલવાંશ્ચોપશાંતશ્ચ પુરાણઃ પુણ્યચઝ્ણ્ચુરી ।
કુરુકર્તા કાલરૂપી કુરુભૂતો મહેશ્વરઃ ॥ 77 ॥
સર્વાશયો દર્ભશાયી સર્વેષાં પ્રાણિનાંપતિઃ ।
દેવદેવઃ મુખોઽસક્તઃ સદસતઃ સર્વરત્નવિતઃ ॥ 78 ॥
કૈલાસ શિખરાવાસી હિમવદઃ ગિરિસંશ્રયઃ ।
કૂલહારી કૂલકર્તા બહુવિદ્યો બહુપ્રદઃ ॥ 79 ॥
વણિજો વર્ધનો વૃક્શો નકુલશ્ચંદનશ્છદઃ ।
સારગ્રીવો મહાજત્રુ રલોલશ્ચ મહૌષધઃ ॥ 80 ॥
સિદ્ધાર્થકારી સિદ્ધાર્થશ્ચંદો વ્યાકરણોત્તરઃ ।
સિંહનાદઃ સિંહદંષ્ટ્રઃ સિંહગઃ સિંહવાહનઃ ॥ 81 ॥
પ્રભાવાત્મા જગત્કાલસ્થાલો લોકહિતસ્તરુઃ ।
સારંગો નવચક્રાંગઃ કેતુમાલી સભાવનઃ ॥ 82 ॥
ભૂતાલયો ભૂતપતિરહોરાત્રમનિંદિતઃ ॥ 83 ॥
વાહિતા સર્વભૂતાનાં નિલયશ્ચ વિભુર્ભવઃ ।
અમોઘઃ સંયતો હ્યશ્વો ભોજનઃ પ્રાણધારણઃ ॥ 84 ॥
ધૃતિમાનઃ મતિમાનઃ દક્શઃ સત્કૃતશ્ચ યુગાધિપઃ ।
ગોપાલિર્ગોપતિર્ગ્રામો ગોચર્મવસનો હરઃ ॥ 85 ॥
હિરણ્યબાહુશ્ચ તથા ગુહાપાલઃ પ્રવેશિનામઃ ।
પ્રતિષ્ઠાયી મહાહર્ષો જિતકામો જિતેંદ્રિયઃ ॥ 86 ॥
ગાંધારશ્ચ સુરાલશ્ચ તપઃ કર્મ રતિર્ધનુઃ ।
મહાગીતો મહાનૃત્તોહ્યપ્સરોગણસેવિતઃ ॥ 87 ॥
મહાકેતુર્ધનુર્ધાતુર્નૈક સાનુચરશ્ચલઃ ।
આવેદનીય આવેશઃ સર્વગંધસુખાવહઃ ॥ 88 ॥
તોરણસ્તારણો વાયુઃ પરિધાવતિ ચૈકતઃ ।
સંયોગો વર્ધનો વૃદ્ધો મહાવૃદ્ધો ગણાધિપઃ ॥ 89 ॥
નિત્યાત્મસહાયશ્ચ દેવાસુરપતિઃ પતિઃ ।
યુક્તશ્ચ યુક્તબાહુશ્ચ દ્વિવિધશ્ચ સુપર્વણઃ ॥ 90 ॥
આષાઢશ્ચ સુષાડશ્ચ ધ્રુવો હરિ હણો હરઃ ।
વપુરાવર્તમાનેભ્યો વસુશ્રેષ્ઠો મહાપથઃ ॥ 91 ॥
શિરોહારી વિમર્શશ્ચ સર્વલક્શણ ભૂષિતઃ ।
અક્શશ્ચ રથ યોગી ચ સર્વયોગી મહાબલઃ ॥ 92 ॥
સમામ્નાયોઽસમામ્નાયસ્તીર્થદેવો મહારથઃ ।
નિર્જીવો જીવનો મંત્રઃ શુભાક્શો બહુકર્કશઃ ॥ 93 ॥
રત્ન પ્રભૂતો રક્તાંગો મહાઽર્ણવનિપાનવિતઃ ।
મૂલો વિશાલો હ્યમૃતો વ્યક્તાવ્યક્તસ્તપો નિધિઃ ॥ 94 ॥
આરોહણો નિરોહશ્ચ શલહારી મહાતપાઃ ।
સેનાકલ્પો મહાકલ્પો યુગાયુગ કરો હરિઃ ॥ 95 ॥
યુગરૂપો મહારૂપો પવનો ગહનો નગઃ ।
ન્યાય નિર્વાપણઃ પાદઃ પંડિતો હ્યચલોપમઃ ॥ 96 ॥
બહુમાલો મહામાલઃ સુમાલો બહુલોચનઃ ।
વિસ્તારો લવણઃ કૂપઃ કુસુમઃ સફલોદયઃ ॥ 97 ॥
વૃષભો વૃષભાંકાંગો મણિ બિલ્વો જટાધરઃ ।
ઇંદુર્વિસર્વઃ સુમુખઃ સુરઃ સર્વાયુધઃ સહઃ ॥ 98 ॥
નિવેદનઃ સુધાજાતઃ સુગંધારો મહાધનુઃ ।
ગંધમાલી ચ ભગવાનઃ ઉત્થાનઃ સર્વકર્મણામઃ ॥ 99 ॥
મંથાનો બહુલો બાહુઃ સકલઃ સર્વલોચનઃ ।
તરસ્તાલી કરસ્તાલી ઊર્ધ્વ સંહનનો વહઃ ॥ 100 ॥
છત્રં સુચ્છત્રો વિખ્યાતઃ સર્વલોકાશ્રયો મહાનઃ ।
મુંડો વિરૂપો વિકૃતો દંડિ મુંડો વિકુર્વણઃ ॥ 101 ॥
હર્યક્શઃ કકુભો વજ્રી દીપ્તજિહ્વઃ સહસ્રપાતઃ ।
સહસ્રમૂર્ધા દેવેંદ્રઃ સર્વદેવમયો ગુરુઃ ॥ 102 ॥
સહસ્રબાહુઃ સર્વાંગઃ શરણ્યઃ સર્વલોકકૃતઃ ।
પવિત્રં ત્રિમધુર્મંત્રઃ કનિષ્ઠઃ કૃષ્ણપિંગલઃ ॥ 103 ॥
બ્રહ્મદંડવિનિર્માતા શતઘ્ની શતપાશધૃકઃ ।
પદ્મગર્ભો મહાગર્ભો બ્રહ્મગર્ભો જલોદ્ભવઃ ॥ 104 ॥
ગભસ્તિર્બ્રહ્મકૃદઃ બ્રહ્મા બ્રહ્મવિદઃ બ્રાહ્મણો ગતિઃ ।
અનંતરૂપો નૈકાત્મા તિગ્મતેજાઃ સ્વયંભુવઃ ॥ 105 ॥
ઊર્ધ્વગાત્મા પશુપતિર્વાતરંહા મનોજવઃ ।
ચંદની પદ્મમાલાઽગ્{}ર્યઃ સુરભ્યુત્તરણો નરઃ ॥ 106 ॥
કર્ણિકાર મહાસ્રગ્વી નીલમૌલિઃ પિનાકધૃકઃ ।
ઉમાપતિરુમાકાંતો જાહ્નવી ધૃગુમાધવઃ ॥ 107 ॥
વરો વરાહો વરદો વરેશઃ સુમહાસ્વનઃ ।
મહાપ્રસાદો દમનઃ શત્રુહા શ્વેતપિંગલઃ ॥ 108 ॥
પ્રીતાત્મા પ્રયતાત્મા ચ સંયતાત્મા પ્રધાનધૃકઃ ।
સર્વપાર્શ્વ સુતસ્તાર્ક્શ્યો ધર્મસાધારણો વરઃ ॥ 109 ॥
ચરાચરાત્મા સૂક્શ્માત્મા સુવૃષો ગો વૃષેશ્વરઃ ।
સાધ્યર્ષિર્વસુરાદિત્યો વિવસ્વાનઃ સવિતાઽમૃતઃ ॥ 110 ॥
વ્યાસઃ સર્વસ્ય સંક્શેપો વિસ્તરઃ પર્યયો નયઃ ।
ઋતુઃ સંવત્સરો માસઃ પક્શઃ સંખ્યા સમાપનઃ ॥ 111 ॥
કલાકાષ્ઠા લવોમાત્રા મુહૂર્તોઽહઃ ક્શપાઃ ક્શણાઃ ।
વિશ્વક્શેત્રં પ્રજાબીજં લિંગમાદ્યસ્ત્વનિંદિતઃ ॥ 112 ॥
સદસદઃ વ્યક્તમવ્યક્તં પિતા માતા પિતામહઃ ।
સ્વર્ગદ્વારં પ્રજાદ્વારં મોક્શદ્વારં ત્રિવિષ્ટપમઃ ॥ 113 ॥
નિર્વાણં હ્લાદનં ચૈવ બ્રહ્મલોકઃ પરાગતિઃ ।
દેવાસુરવિનિર્માતા દેવાસુરપરાયણઃ ॥ 114 ॥
દેવાસુરગુરુર્દેવો દેવાસુરનમસ્કૃતઃ ।
દેવાસુરમહામાત્રો દેવાસુરગણાશ્રયઃ ॥ 115 ॥
દેવાસુરગણાધ્યક્શો દેવાસુરગણાગ્રણીઃ ।
દેવાતિદેવો દેવર્ષિર્દેવાસુરવરપ્રદઃ ॥ 116 ॥
દેવાસુરેશ્વરોદેવો દેવાસુરમહેશ્વરઃ ।
સર્વદેવમયોઽચિંત્યો દેવતાઽઽત્માઽઽત્મસંભવઃ ॥ 117 ॥
ઉદ્ભિદસ્ત્રિક્રમો વૈદ્યો વિરજો વિરજોઽંબરઃ ।
ઈડ્યો હસ્તી સુરવ્યાઘ્રો દેવસિંહો નરર્ષભઃ ॥ 118 ॥
વિબુધાગ્રવરઃ શ્રેષ્ઠઃ સર્વદેવોત્તમોત્તમઃ ।
પ્રયુક્તઃ શોભનો વર્જૈશાનઃ પ્રભુરવ્યયઃ ॥ 119 ॥
ગુરુઃ કાંતો નિજઃ સર્ગઃ પવિત્રઃ સર્વવાહનઃ ।
શૃંગી શૃંગપ્રિયો બભ્રૂ રાજરાજો નિરામયઃ ॥ 120 ॥
અભિરામઃ સુરગણો વિરામઃ સર્વસાધનઃ ।
લલાટાક્શો વિશ્વદેહો હરિણો બ્રહ્મવર્ચસઃ ॥ 121 ॥
સ્થાવરાણાંપતિશ્ચૈવ નિયમેંદ્રિયવર્ધનઃ ।
સિદ્ધાર્થઃ સર્વભૂતાર્થોઽચિંત્યઃ સત્યવ્રતઃ શુચિઃ ॥ 122 ॥
વ્રતાધિપઃ પરં બ્રહ્મ મુક્તાનાં પરમાગતિઃ ।
વિમુક્તો મુક્તતેજાશ્ચ શ્રીમાનઃ શ્રીવર્ધનો જગતઃ ॥ 123 ॥
શ્રીમાનઃ શ્રીવર્ધનો જગતઃ ઓં નમ ઇતિ ॥
ઇતિ શ્રી મહાભારતે અનુશાસન પર્વે શ્રી શિવ સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ સંપૂર્ણમ્ ॥


🙏 Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download ઓં શિવ સહસ્ર નામ સ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om Lyrics in Gujarati Image

  om-shiva-sahasra-nama-stotram-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om | ઓં | શિવ સહસ્ર નામ સ્તોત્રમ્ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Ommeaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om or How to chant Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Sahasra Nama Stotram Gujarati Om for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^