ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, PDF, MP3, ದೌನ್ಲೋಡ್ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on May 9, 2021 at 10:33 PM

Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada-Om Nityagatayai-kannada-Lyrics-Pdf

🏵 Laxmi Namavali Lyrics In Kannada


|| ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ||
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅನಂತನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜನರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗವೈಭವಸಂಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಮಾತೃಕಾಬೀಜರುಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 20
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಿತ್ಯಬೋಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜನಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕರಾಳ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತಿಲೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ । 40
ಓಂ ಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕರಾಳವಕ್ತ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡರೂಪೇಶಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಾಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 60
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೇಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಾಗ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । 80
ಓಂ ಹವಿಃಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶಾನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜಾತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 100
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಸಂಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸೇವ್ಯದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಬೇರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕರವೀರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 120
ಓಂ ಕುಬ್ಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಇಡಾಪಿಂಗಳಿಕಾಮಧ್ಯಮೃಣಾಳೀತಂತುರುಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಿರ್ಬೀಜಧ್ಯಾನಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪರ್ವತವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । 140
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಷಡಂಗಾದಿಪದಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮೇನಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭವಬಂಧವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಧರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಧಿಕಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕುಹ್ವೇ ನಮಃ । 160
ಓಂ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಮತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನೀವಾಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೈಶ್ವದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಶಂಗಿಲಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪಿಪ್ಪಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷ್ಟಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ದುಷ್ಟವಿದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶರಸಂಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । 180
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಯುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಯುದ್ಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರಸ್ವತೀವೇಣೀಯಮುನಾನರ್ಮದಾಪಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮುದ್ರವಸನಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶ್ರೇಣಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 200
ಓಂ ಚಕ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಟುಕಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗಳಾರ್ಗಳವಿಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾರಾತ್ರಿರ್ದಿವಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮೇಷಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಉರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ । 220
ಓಂ ಕೀಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾನವಮಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ದೇವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭಯಭಂಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೈದಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅತಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನವವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಮಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸೌಮ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । 240
ಓಂ ಅತೀತದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸೂತ್ರಪ್ರಬೋಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಇಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೀಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿರಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 260
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಂದ್ರಜಾಲಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಈಷಣತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಯೋಗಿಧ್ಯಾನಾಂತಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಯೀಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನರುಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ । 280
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಈಶಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಿತ್ರಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಂದಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮನುಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭ್ರಾಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಮಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವೇಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ । 300
ಓಂ ಅಘೋರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ರುದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಲಾಭಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಷ್ಟಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಂದುನಾದಕಳಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬಿಂದುನಾದಕಳಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶವಾಯುಜಯಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಳಾಷೋಡಶಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಯಪ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಚಕ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮೃಡಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । 320
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಕ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಾರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಂಜಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಕಳಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗುಣಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮೃತಸಂಜೀವನ್ಯೈ ನಮಃ । 340
ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಮಾರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗುಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಂಡಿತಾಶುಭಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮುಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 360
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಿಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಸಂಹತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪಂಚಬಾಣಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಣಶ್ರೇಣಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಭುಜಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಬಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಣಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಾರುಣೀಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಂತ್ರರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮ್ಯವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 380
ಓಂ ನಾದರುಪಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹವಿಷ್ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಥರ್ವಣಿಃ ಶ್ರುತಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶೂನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತಾಜಾತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಪ್ರಮಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ । 400
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದವೀರೇಖಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕೋಕಿಲಾಕುಲಚಕ್ರೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಪಂಕ್ತಿಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಣಾವರವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತರುದ್ರಹರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 420
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪುರುಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌರುಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತುಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಪ್ರಸೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಯಾಜುಷೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । [ ಭೂಜುಷೀವಿದ್ಯಾಯೈ ]
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪಂಚಕೋಶವಿಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕೋಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರತೀಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಜ್ಜರಾಜನಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪಂಚಕರ್ಮಪ್ರಸೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 440
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಆಭರಣಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಸ್ಥಿತಾಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಚತುಃಷಷ್ಟಿಪೀಠಿಕಾವಿದ್ಯಾಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಳಿಕಾಕರ್ಷಣಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕೇತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಧರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋಗ್ರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂತರ್ಬಲಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜರಾಮರಣನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 460
ಓಂ ಶ್ರೀರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅದಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಓಂ ಅಷ್ಟಪುತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಷ್ಟಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಷ್ಟವಿಭ್ರಾಜದ್ವಿಕೃತಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಖ್ಯಾತಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ದೇವಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶೋಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗರುಡೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । 480
ಓಂ ಸಿಂಹಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾದ್ರಿಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರೈಕಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಡಾಪಿಂಗಳಿಕಾಮಧ್ಯಸುಷುಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಾಶ್ರಯೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶಾರದ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೋಣಿವೇಲಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬಹಿರ್ವಲಯೇ ನಮಃ । 500
ಓಂ ಜಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜೃಂಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಭಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗಣಕಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಕ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಚಿಕಿತ್ಸಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಕ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ದೇವಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿಧಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಏಕಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 520
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಾರ್ಥಪರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಏಕವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೇಷಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಷಷ್ಠೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಲೋಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಬಂಧ್ವಾನಂದಸಂದೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅನಿರೂಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಾಧುಬಂಧಪದನ್ಯಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೌಕಸೇ ನಮಃ । ಓಂ ಘಟಿಕಾವಲಯೇ ನಮಃ । 540
ಓಂ ಷಟ್ಕರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕರ್ಕಶಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂತಾನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೇದವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಶ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋವೇದವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೈದಿಕ್ಯೈ ನಮಃ । 560
ಓಂ ವೇದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪದಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪತ್ತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪತ್ತಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ । 580
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೀಣಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕ್ಷಸೂತ್ರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲಂತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಗ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ವೇಷ್ಟದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಾಸಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ । 600
ಓಂ ಅಷ್ಟಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಶಕ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಂದೋಗಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಲ್ಮಾಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶನಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಶಿಲ್ಪವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿದ್ಯೋತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋಭದ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯನಿಬಂಧನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಸಂಪತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಸರ್ವವರ್ಣಕೃತಸ್ಥಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ । 620
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರೀರೂಪಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಉಚ್ಛ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಗತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಹಂಸಯುಕ್ತವಿಮಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಶಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಾಸನಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕೃತಿಸ್ಥಾಖಿಲಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅಖಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಂತ್ರಹೇತವೇ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಗಂಗಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರ್ಷಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 640
ಓಂ ಮಹಾನದ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನದೀಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಣ್ಯಪುಣ್ಯಗುಣಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಮಾಧಿಗತಲಭ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಾಮಾಕ್ಷರಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಸರ್ಗನಖಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಿಪಾತೋರುದ್ವಯೀಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಸೀನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಯಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಷ್ಠಂತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಧಾವನಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಯೋಗಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತಾದ್ರೂಪ್ಯಗಣನಾಕೃತಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನೈಕರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 660
ಓಂ ತಸ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಇಂದುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಸಮಾಸತದ್ಧಿತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಕ್ತಿವಚನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಪತ್ಯರ್ಧಾಂಗನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಯೋನಿಲಿಂಗಾರ್ಧಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೇಷವಾಸುಕಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರವರ್ಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಕಾರಸಂಪತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀಲಕೃತೇ ನಮಃ । ಓಂ ಮಂತ್ರಕೀಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಬೀಜಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । 680
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಕಾಮನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ಥಿವಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ । [ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ, ನಂದಾಯೈ ] ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಾಯಾಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಣಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಚಿದಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ತ್ರಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಮದಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 700
ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುಪಾಸ್ತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಸುಭಕ್ತಿಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೂಪಿತಾದ್ವಯೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಜಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವಸತ್ಪಥದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಲಂಧರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭವಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಕಾಲಿಕಜ್ಞಾನತಂತವೇ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಧಾತ್ರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 720
ಓಂ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಶೇಷಿತಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹೇಮಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವಿಚಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಪರಾರ್ಧಾಂತಸ್ವರವ್ಯಂಜನವೈಖರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಧುಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಧುಮಾಸೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧವೇ ನಮಃ । ಓಂ ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮೇಘಗಂಭೀರನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾದಿಜ್ಞಾತವ್ಯಾರ್ಥವಿಶೇಷಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಾಭೌವಹ್ನಿಶಿಖಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಾಟೇಚಂದ್ರಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇಭಾಸ್ಕರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದಿಸರ್ವತಾರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾದಿಭರಣ್ಯಂತ ನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಟ್ಯಾರ್ಚಿತೋದಯಾಯೈ ನಮಃ । 740
ಓಂ ಗ್ರಹವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದೇ ನಮಃ । ಓಂ ಮತಿಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಾವರಣದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೈರಾಜೋತ್ತಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಕುಶಲೋದಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬಗಳಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮೇರುವಿಂಧ್ಯಾತಿಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸುವರ್ಣದಾಯೈ ನಮಃ । 760
ಓಂ ಮಹಾಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪಂಚಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಸಂಹತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಸುಪ್ರಜಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವೀರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸುಪೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗೃಹಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜಾಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹತಕಂದರ್ಪಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಮುದ್ರವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಬಿಂದುಸಮಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯರಸಜೀವಾತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಾಸಾರವಿವೇಕದೃಶೇ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿವಲ್ಯಾದಿಸುಪುಷ್ಟಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭರತಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜ್ಞಾನಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಪರಾಯೈ ನಮಃ । 780
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಿರುಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕೈವಲ್ಯಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಲಿಕೇಯಮಹೋದಾರವೀರ್ಯವಿಕ್ರಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಡವಾಗ್ನಿಶಿಖಾವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾಕವಲತರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೂತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾದರ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾಕ್ರತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಂಪತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷೋವಿಭೂಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಿವಕ್ತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರವರಾಯೈ ನಮಃ । 800
ಓಂ ವರಹೇತುಕ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಾಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವಾಗಮಸದಾಚಾರಮರ್ಯಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾತುಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಪ್ರಬಂಧಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಾಮಗಾನಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೋತ್ರಕರ್ಣರಸಾಯನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜೀವಲೋಕೈಕಜೀವಾತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರೋದಾರವಿಲೋಕನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತಡಿತ್ಕೋಟಿಲಸತ್ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹರಿಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀನನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸುಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ । 820
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಂಗಳದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಹೃದ್ದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ದೀಪ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿಹ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅರ್ಧಚಂದ್ರೋಲ್ಲಸದ್ದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞವಾಟೀವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾದೇವಬಲೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಾಕಿನೀಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕಿನೀಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸಮಸ್ತಜುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಾಕಿವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭುವನಜ್ಞಾನನಿಃಶ್ರೇಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಾಕಾರವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಾಶ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । 840
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಸ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಾನಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹಂಸಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಲಂಕೃತಕರಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಪ್ರಾಣಿಶಿರೋರೇಖಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸದದೃಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಂಕರ್ಯದೋಷಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗ್ರಹೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಜಂತುಭಯಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಷರೋಗಾದಿಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸದಾಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹಚ್ಛಿದ್ರನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಲಿದೋಷಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಪುರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ । 860
ಓಂ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಘನ್ಯಾಕೃತಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮೂಲಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಸುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುರತ್ನಪರಿಚ್ಛದಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಛಾಂದಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಂತ್ರಸ್ವಚ್ಛಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೈಜಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚದಿವ್ಯಾಯುಧಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಚತ್ಕೌಸ್ತುಭಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಹರಿಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 880
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮೃತ್ಯುಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಿಷ್ಠಾಂತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮೈತ್ರೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತ್ರವಿಂದಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶೇಷ್ಯಶೇಷಕಲಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಣಸೀವಾಸಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । [ ವಾರಾಣಸೀವಾಸರತಾಯೈ ] ಓಂ ಆರ್ಯಾವರ್ತಜನಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಾನಸಂಹಾರತ್ರಯಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ । 900
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿಪಂಚಾಗ್ನಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪಂಚಕಪಂಚಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂತ್ರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಆದ್ಯಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಾರಣಾಕಾರವಿತತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಲ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನವಕೋಟಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಮುಪಾಸ್ಯಪದಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನತ್ಸೌವರ್ಣರತ್ನಾಢ್ಯಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । 920 ಓಂ ಅನಂತಾನಿತ್ಯಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೇಶ್ವರನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಅತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಪದಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮವ್ಯೋಮನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಾಕಪೃಷ್ಠಗತಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಲೋಕವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೈಕುಂಠರಾಜಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಗರಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ರಂಗನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿರುದ್ರಾದಿಕೀರ್ತಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮಾತುಲುಂಗಮಯಂ ಖೇಟಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌವರ್ಣಚಷಕಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪದ್ಮದ್ವಯಂ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕೀರಂ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಭಯೇ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪಾಶಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ । 940
ಓಂ ಅಂಕುಶಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಂಖಂ ವಹಂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಂ ವಹಂತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶೂಲಂ ವಹಂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಣಿಕಾಂ ವಹಂತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಧನುರ್ಬಾಣೌ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಷ್ಟಾದಶಪೀಠಗಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಭೂಮಿನೀಲಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಾನುವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಾಭಿಷೇಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಂದಿರಾಭಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ । 960
ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶೀಕೃತಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಮಂಗಳಾನಾಂಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾನಾಂದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಉತ್ತಮಾನಾಮುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ನಮಃ । ಓಂ ಪರಮಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಸುಖೋಚ್ಛ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಂದೋಳಿಕಾದಿಸೌಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಮತ್ತೇಭಾದಿಮಹೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ವಿದ್ಯಾಭೋಗಬಲಾದಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪತ್ತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶವಿಭೂತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಯಾಪಾಂಗಸಂದತ್ತಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿಪದಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಅವ್ಯಾಹತಮಹಾಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 980
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವೇದಾನಾಮ್ಸಮನ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನಾಮವಿರೋಧಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪದಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪದಪ್ರಾಪ್ತಿಫಲಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಮಂತ್ರರಾಜರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜ ಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪತ್ತಿಮಾರ್ಗಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಥಮಕಿಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾರ್ಥಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಸೌಮಂಗಳ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಯಂತ್ರಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 1000
ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।


🙏 Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai Lyrics in Kannada PDF, MP3 Download ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ Lyrics in Kannada | chalisa.online.You will also find Maa Laxmi Mantra Chanting MP3 free download, Maa Laxmi Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Maa Laxmi photos and, Maa Laxmi Wallpapers, Maa Laxmi Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu Goddess Maa Laxmi  You may like this as well...
  Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai Lyrics in Kannada Image

  om-nityagatayai-sri-lakshmi-sahasra-namavali-kannada-kannada-lyrics-download
  🌻 Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai Lyrics in Kannada PDF Download

  View the pdf for the Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai | ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಯೈ ನಮಃ । | ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Nityagatayai Lyrics in Kannada Here...


  Few More Pages Related to Maa Laxmi

  🙏 Benefits of Chanting Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayaimeaning in Kannada or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Maa Laxmi for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai or How to chant Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Maa Laxmi,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Maa-laxmi-Goddess-images

  🙏 Hindu Goddess Maa Laxmi 🙏


  || Laxmi mata ki jai || 🙏

  ।। Mother Shri Lakshmi ।।

  ।। Om shreem Shriyem namah ।।

  Maa Lakshmi Devi is the goddess of prosperity and wealth in Hinduism.

  Mother Sri Lakshmi is the goddess of wealth and prosperity.

  Also in Hindu Purana, Sri Lakshmi Devi is considered as
  the goddess of wealth, beauty, peace and truth.

  Mother Sri Lakshmi is one of the main Goddesses of Tridevi i.e. Saraswati, Lakshmi and Parvati.

  According to Hindu mythology, Mother Lakshmi is the consort of Lord Vishnu
  and Sri Lakshmi is considered as the goddess of fortune.

  Mother Lakshmi is also called as Shree i.e. prosperity as well as happiness and splendor.

  In Deepawali festival, On the Ashwin Amavasya it has special significance
  for performing shri Maha Lakshmi puja in the evening.

  Shri Lakshmi Gayatri Mantra

  Om mahalakshmicha vidmahe
  vishnupatnicha dhimahi |
  tanno lakshmih prachodayaat ||


  You can read more about Hindu Goddess Maa Laxmi here on Wikipedia


  Maa-laxmi-Goddess-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu Goddess Maa Laxmi Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Laxmi only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu Goddess Maa Laxmi


  Maa-laxmi-Goddess-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Laxmi  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu Goddess Maa Laxmi

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Laxmi only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu Goddess Maa Laxmi Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Laxmi here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Lakshmi Sahasra Namavali Kannada Om Nityagatayai for Hindu Goddess Maa Laxmi on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^