ஓம் ககாரரூபாய நம: க3ணபதி க3கார அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3 லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on November 19, 2020 at 04:26 AM

Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil-Om Gakararupaya-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Ganesh Namavali Lyrics In Tamil


|| க3ணபதி க3கார அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3 ||
ஓம் ககாரரூபாய நம:
ஓம் கம்பீஜாய நம:
ஓம் கணேஶாய நம:
ஓம் கணவன்திதாய நம:
ஓம் கணாய நம:
ஓம் கண்யாய நம:
ஓம் கணனாதீதஸத்குணாய நம:
ஓம் ககனாதிகஸ்ருஜே நம:
ஓம் கங்காஸுதாய நம:
ஓம் கங்காஸுதார்சிதாய நம:
ஓம் கங்காதரப்ரீதிகராய நம:
ஓம் கவீஶேட்யாய நம:
ஓம் கதாபஹாய நம:
ஓம் கதாதரஸுதாய நம:
ஓம் கத்யபத்யாத்மககவித்வதாய நம:
ஓம் கஜாஸ்யாய நம:
ஓம் கஜலக்ஷ்மீபதே நம:
ஓம் கஜாவாஜிரதப்ரதாய நம:
ஓம் கஞ்ஜானிரதஶிக்ஷாக்ருதயே நம:
ஓம் கணிதஜ்ஞாய நம:
ஓம் கண்டதானாஞ்சிதாய நம:
ஓம் கன்த்ரே நம:
ஓம் கண்டோபலஸமாக்ருதயே நம:
ஓம் ககனவ்யாபகாய நம:
ஓம் கம்யாய நம:
ஓம் கமனாதிவிவர்ஜிதாய நம:
ஓம் கண்டதோஷஹராய நம:
ஓம் கண்டப்ரமத்ப்ரமரகுண்டலாய நம:
ஓம் கதாகதஜ்ஞாய நம:
ஓம் கதிதாய நம:
ஓம் கதம்ருத்யவே நம:
ஓம் கதோத்பவாய நம:
ஓம் கன்தப்ரியாய நம:
ஓம் கன்தவாஹாய நம:
ஓம் கன்தஸின்துரப்ருன்தகாய நம:
ஓம் கன்தாதிபூஜிதாய நம:
ஓம் கவ்யபோக்த்ரே நம:
ஓம் கர்காதிஸன்னுதாய நம:
ஓம் கரிஷ்டாய நம:
ஓம் கரபிதே நம:
ஓம் கர்வஹராய நம:
ஓம் கரல்திபூஷணாய நம:
ஓம் கவிஷ்டாய நம:
ஓம் கர்ஜிதாராவாய நம:
ஓம் கபீரஹ்ருதயாய நம:
ஓம் கதினே நம:
ஓம் கலத்குஷ்டஹராய நம:
ஓம் கர்பப்ரதாய நம:
ஓம் கர்பார்பரக்ஷகாய நம:
ஓம் கர்பாதாராய நம:
ஓம் கர்பவாஸிஶிஶுஜ்ஞானப்ரதாய நம:
ஓம் கருத்மத்துல்யஜவனாய நம:
ஓம் கருடத்வஜவன்திதாய நம:
ஓம் கயேடிதாய நம:
ஓம் கயாஶ்ராத்தபலதாய நம:
ஓம் கயாக்ருதயே நம:
ஓம் கதாதராவதாரிணே நம:
ஓம் கன்தர்வனகரார்சிதாய நம:
ஓம் கன்தர்வகானஸன்துஷ்டாய நம:
ஓம் கருடாக்ரஜவன்திதாய நம:
ஓம் கணராத்ரஸமாராத்யாய நம:
ஓம் கர்ஹணாஸ்துதிஸாம்யதியே நம:
ஓம் கர்தாபனாபயே நம:
ஓம் கவ்யூதிதீர்கதுண்டாய நம:
ஓம் கபஸ்திமதே நம:
ஓம் கர்ஹிதாசாரதூராய நம:
ஓம் கருடோபலபூஷிதாய நம:
ஓம் கஜாரிவிக்ரமாய நம:
ஓம் கன்தமூஷவாஜினே நம:
ஓம் கதஶ்ரமாய நம:
ஓம் கவேஷணீயாய நம:
ஓம் கஹனாய நம:
ஓம் கஹனஸ்தமுனிஸ்துதாய நம:
ஓம் கவயச்சிதே நம:
ஓம் கண்டகபிதே நம:
ஓம் கஹ்வராபதவாரணாய நம:
ஓம் கஜதன்தாயுதாய நம:
ஓம் கர்ஜத்ரிபுக்னாய நம:
ஓம் கஜகர்ணிகாய நம:
ஓம் கஜசர்மாமயச்சேத்ரே நம:
ஓம் கணாத்யக்ஷாய நம:
ஓம் கணார்சிதாய நம:
ஓம் கணிகானர்தனப்ரீதாய நம:
ஓம் கச்சதே நம:
ஓம் கன்தபலீப்ரியாய நம:
ஓம் கன்தகாதிரஸாதீஶாய நம:
ஓம் கணகானந்ததாயகாய நம:
ஓம் கரபாதிஜனுர்ஹர்த்ரே நம:
ஓம் கண்டகீகாஹனோத்ஸுகாய நம:
ஓம் கண்டூஷீக்ருதவாராஶயே நம:
ஓம் கரிமாலகிமாதிதாய நம:
ஓம் கவாக்ஷவத்ஸௌதவாஸினே நம:
ஓம் கர்பிதாய நம:
ஓம் கர்பிணீனுதாய நம:
ஓம் கன்தமாதனஶைலாபாய நம:
ஓம் கண்டபேருண்டவிக்ரமாய நம:
ஓம் கதிதாய நம:
ஓம் கத்கதாராவஸம்ஸ்துதாய நம:
ஓம் கஹ்வரீபதயே நம:
ஓம் கஜேஶாய நம:
ஓம் கரீயஸே நம:
ஓம் கத்யேட்யாய நம:
ஓம் கதபிதே நம:
ஓம் கதிதாகமாய நம:
ஓம் கர்ஹணீயகுணாபாவாய நம:
ஓம் கங்காதிகஶுசிப்ரதாய நம:
ஓம் கணனாதீதவித்யாஶ்ரீபலாயுஷ்யாதிதாயகாய நம:
॥ இதி கணபதி ககார அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவல்தி ॥


🙏 Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ஓம் ககாரரூபாய நம: க3ணபதி க3கார அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3 Lyrics in Tamil | chalisa.online.You will also find Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 free download, Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Ganesh photos and, Lord Ganesh Wallpapers, Lord Ganesh Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Ganesh







  You may like this as well...




  Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya Lyrics in Tamil Image

  om-gakararupaya-ganapati-gakara-ashtottara-sata-namavali-tamil-tamil-lyrics-download




  🌻 Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya | ஓம் ககாரரூபாய நம: | க3ணபதி க3கார அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3 using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Gakararupaya Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Lord Ganesh





  🙏 Benefits of Chanting Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofGanapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupayameaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Ganesh for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya or How to chant Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Ganesh,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.






  Lord-ganesh-God-images

  🙏 Hindu God Lord Ganesh 🙏


  Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha । Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryeshu Sarvada॥ 🙏

  Ganpati (Shri Ganesh) is the god of knowledge in Hinduism, also known as God of destroying obstacles.
  Ganesha worship is practiced in Hinduism (in India) as well as in many other countries.

  Especially in Maharashtra, Ganpati is widely worshiped And other religious rituals (Ganesh Yag) is also performed.

  The Ganesh Gayatri mantra is as follows:
  || Ekdantay vidhme vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat ||

  There are eight important places of Ganapati ji in Maharashtra which are known as Ashtavinayak.

  1 Morgaon
  2 Theur
  3 Siddhatek
  4 Rangangaon
  5 Ozar
  6 Lenyandri
  7 Mahad
  8 Pali

  Names of Ganesha

  In the Puranas, Ganapati is said to be the son of Shankar Parvati - Shivahar, Parvati-putra.
  Ganapati is mentioned in many places in Puran literature.

  Vakratund, Ekadant, Gajanan, Vikat and Lambodar are just a few of the names.


  You can read more about Hindu God Lord Ganesh here on Wikipedia


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Ganesh Mantras Online only on chalisa.online





  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Ganesh


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh



  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Ganesh

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online





  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Ganesh Mantra Online on chalisa.online





  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Tamil Om Gakararupaya for Hindu God Lord Ganesh on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free






  ^