ஓம் அதாத்மானக்ம் ஶிவாத்மானக் ஶ்ரீ ருத்3ரம் லகு4ன்யாஸம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on January 17, 2021 at 06:59 PM

Sri Rudram Laghunyasam Tamil-Om Athatmanagm-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ஶ்ரீ ருத்3ரம் லகு4ன்யாஸம் ||
ஓம் அதாத்மானக்ம் ஶிவாத்மானக் ஶ்ரீ ருத்ரரூபம் த்யாயேத் ॥
ஶுத்தஸ்படிக ஸங்காஶம் த்ரினேத்ரம் பஞ்ச வக்த்ரகம் ।
கங்காதரம் தஶபுஜம் ஸர்வாபரண பூஷிதம் ॥
நீலக்ரீவம் ஶஶாங்காங்கம் நாக யஜ்ஞோப வீதினம் ।
வ்யாக்ர சர்மோத்தரீயம் ச வரேண்யமபய ப்ரதம் ॥
கமண்டல்-வக்ஷ ஸூத்ராணாம் தாரிணம் ஶூலபாணினம் ।
ஜ்வலன்தம் பிங்கல்தஜடா ஶிகா முத்த்யோத தாரிணம் ॥
வ்ருஷ ஸ்கன்த ஸமாரூடம் உமா தேஹார்த தாரிணம் ।
அம்ருதேனாப்லுதம் ஶான்தம் திவ்யபோக ஸமன்விதம் ॥
திக்தேவதா ஸமாயுக்தம் ஸுராஸுர நமஸ்க்ருதம் ।
நித்யம் ச ஶாஶ்வதம் ஶுத்தம் த்ருவ-மக்ஷர-மவ்யயம் ।
ஸர்வ வ்யாபின-மீஶானம் ருத்ரம் வை விஶ்வரூபிணம் ।
ஏவம் த்யாத்வா த்விஜ: ஸம்யக் ததோ யஜனமாரபேத் ॥
அதாதோ ருத்ர ஸ்னானார்சனாபிஷேக விதிம் வ்யாக்ஷ்யாஸ்யாம: । ஆதித ஏவ தீர்தே ஸ்னாத்வா
உதேத்ய ஶுசி: ப்ரயதோ ப்ரஹ்மசாரீ ஶுக்லவாஸா தேவாபிமுக: ஸ்தித்வா ஆத்மனி தேவதா:
ஸ்தாபயேத் ॥
ப்ரஜனநே ப்ரஹ்மா திஷ்டது । பாதயோர்-விஷ்ணுஸ்திஷ்டது । ஹஸ்தயோர்-ஹரஸ்திஷ்டது
। பாஹ்வோரின்த்ரஸ்திஷ்டது । ஜடரேஅக்னிஸ்திஷ்டது । ஹ்ருதயே ஶிவஸ்திஷ்டது ।
கண்டே வஸவஸ்திஷ்டன்து । வக்த்ரே ஸரஸ்வதீ திஷ்டது । நாஸிகயோர்-வாயுஸ்திஷ்டது
। நயனயோs-சன்த்ராதித்யௌ திஷ்டேதாம் । கர்ணயோரஶ்வினௌ திஷ்டேதாம் । லலாடே
ருத்ராஸ்திஷ்டன்து । மூர்த்ன்யாதித்யாஸ்திஷ்டன்து । ஶிரஸி மஹாதேவஸ்திஷ்டது
। ஶிகாயாம் வாமதேவாஸ்திஷ்டது । ப்ருஷ்டே பினாகீ திஷ்டது । புரத: ஶூலீ திஷ்டது
। பார்ஶ்யயோ: ஶிவாஶங்கரௌ திஷ்டேதாம் । ஸர்வதோ வாயுஸ்திஷ்டது । ததோ பஹி:
ஸர்வதோக்னிர்-ஜ்வாலாமாலா-பரிவ்ருதஸ்திஷ்டது । ஸர்வேஷ்வங்கேஷு ஸர்வா தேவதா
யதாஸ்தானம் திஷ்டன்து । மாக்ம் ரக்ஷன்து ।
அக்னிர்மே வாசி ஶ்ரித: । வாக்த்ருதயே । ஹ்ருதயம் மயி । அஹமம்ருதே । அம்ருதம்
ப்ரஹ்மணி ।
வாயுர்மே ப்ராணே ஶ்ரித: । ப்ராணோ ஹ்ருதயே । ஹ்ருதயம் மயி । அஹமம்ருதே । அம்ருதம்
ப்ரஹ்மணி । ஸூர்யோ மே சக்ஷுஷி ஶ்ரித: । சக்ஷுர்-ஹ்ருதயே । ஹ்ருதயம் மயி ।
அஹமம்ருதே । அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி । சன்த்ரமா மே மனஸி ஶ்ரித: । மனோ ஹ்ருதயே ।
ஹ்ருதயம் மயி । அஹமம்ருதே । அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி । திஶோ மே ஶ்ரோத்ரே ஶ்ரிதா:
। ஶ்ரோத்ரக்ம் ஹ்ருதயே । ஹ்ருதயம் மயி । அஹமம்ருதே । அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி ।
ஆபோமே ரேதஸி ஶ்ரிதா: । ரேதோ ஹ்ருதயே । ஹ்ருதயம் மயி । அஹமம்ருதே । அம்ருதம்
ப்ரஹ்மணி । ப்ருதிவீ மே ஶரீரே ஶ்ரிதா: । ஶரீரக்ம் ஹ்ருதயே । ஹ்ருதயம் மயி ।
அஹமம்ருதே । அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி । ஓஷதி வனஸ்பதயோ மே லோமஸு ஶ்ரிதா: । லோமானி
ஹ்ருதயே । ஹ்ருதயம் மயி । அஹமம்ருதே । அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி । இன்த்ரோ மே பலே
ஶ்ரித: । பலக்ம் ஹ்ருதயே । ஹ்ருதயம் மயி । அஹமம்ருதே । அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி ।
பர்ஜன்யோ மே மூர்த்னி ஶ்ரித: । மூர்தா ஹ்ருதயே । ஹ்ருதயம் மயி । அஹமம்ருதே
। அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி । ஈஶானோ மே மன்யௌ ஶ்ரித: । மன்யுர்-ஹ்ருதயே । ஹ்ருதயம்
மயி । அஹமம்ருதே । அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி । ஆத்மா ம ஆத்மனி ஶ்ரித: । ஆத்மா ஹ்ருதயே
। ஹ்ருதயம் மயி । அஹமம்ருதே । அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி । புனர்ம ஆத்மா புனராயு ராகாத்
। புன: ப்ராண: புனராகூதமாகாத் । வைஶ்வானரோ ரஶ்மிபிர்-வாவ்ருதான: । அன்தஸ்திஷ்டத்வம்ருதஸ்ய
கோபா: ॥
அஸ்ய ஶ்ரீ ருத்ராத்யாய ப்ரஶ்ன மஹாமன்த்ரஸ்ய, அகோர ருஷி:, அனுஷ்டுப் சன்த:,
ஸங்கர்ஷண மூர்தி ஸ்வரூபோ யோஸாவாதித்ய: பரமபுருஷ: ஸ ஏஷ ருத்ரோ தேவதா । நம:
ஶிவாயேதி பீஜம் । ஶிவதராயேதி ஶக்தி: । மஹாதேவாயேதி கீலகம் । ஶ்ரீ ஸாம்ப ஸதாஶிவ
ப்ரஸாத ஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோக: ॥
ஓம் அக்னிஹோத்ராத்மனே அங்குஷ்டாப்யாம் நம: । தர்ஶபூர்ண மாஸாத்மனே தர்ஜனீப்யாம்
நம: । சாதுர்-மாஸ்யாத்மனே மத்யமாப்யாம் நம: । நிரூட பஶுபன்தாத்மனே அனாமிகாப்யாம்
நம: । ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மனே கனிஷ்டிகாப்யாம் நம: । ஸர்வக்ரத்வாத்மனே கரதல கரப்ருஷ்டாப்யாம்
நம: ॥
அக்னிஹோத்ராத்மனே ஹ்ருதயாய நம: । தர்ஶபூர்ண மாஸாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா । சாதுர்மாஸ்யாத்மனே
ஶிகாயை வஷட் । நிரூட பஶுபன்தாத்மனே கவசாய ஹும் । ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மனே நேத்ரத்ரயாய
வௌஷட் । ஸர்வக்ரத்வாத்மனே அஸ்த்ராயபட் । பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பன்த: ॥
த்யானம்
ஆபாதால்த-னப:ஸ்தலான்த-புவன-ப்ரஹ்மாண்ட-மாவிஸ்புரத்-
ஜ்யோதி: ஸ்பாடிக-லிங்க-மௌல்தி-விலஸத்-பூர்ணேன்து-வான்தாம்ருதை: ।
அஸ்தோகாப்லுத-மேக-மீஶ-மனிஶம் ருத்ரானு-வாகாஞ்ஜபன்
த்யாயே-தீப்ஸித-ஸித்தயே த்ருவபதம் விப்ரோபிஷிஞ்சே-ச்சிவம் ॥
ப்ரஹ்மாண்ட வ்யாப்ததேஹா பஸித ஹிமருசா பாஸமானா புஜங்கை:
கண்டே காலா: கபர்தா: கலித-ஶஶிகலா-ஶ்சண்ட கோதண்ட ஹஸ்தா: ।
த்ர்யக்ஷா ருத்ராக்ஷமாலா: ப்ரகடிதவிபவா: ஶாம்பவா மூர்திபேதா:
ருத்ரா: ஶ்ரீருத்ரஸூக்த-ப்ரகடிதவிபவா ந: ப்ரயச்சன்து ஸௌக்யம் ॥
ஓம் கணானாம் த்வா கணபதிக்ம் ஹவாமஹே கவிம் கவீனாமுபமஶ்ரவஸ்தமம் । ஜ்யேஷ்டராஜம்
ப்ரஹ்மணாம் ப்ரஹ்மணஸ்பத ஆ ந: ஶ்ருண்வன்னூதிபிஸ்ஸீத ஸாதனம் ॥ மஹாகணபதயே நம:
ஶம் ச மே மயஶ்ச மே ப்ரியம் ச மேனுகாமஶ்ச மே காமஶ்ச மே ஸௌமனஸஶ்ச மே பத்ரம்
ச மே ஶ்ரேயஶ்ச மே வஸ்யஶ்ச மே யஶஶ்ச மே பகஶ்ச மே த்ரவிணம் ச மே யன்தா ச மே தர்தா
ச மே க்ஷேமஶ்ச மே த்ருதிஶ்ச மே விஶ்வம் ச மே மஹஶ்ச மே ஸம்விச்ச மே ஜ்ஞாத்ரம்
ச மே ஸூஶ்ச மே ப்ரஸூஶ்ச மே ஸீரம் ச மே லயஶ்ச ம ருதம் ச மேம்ருதம் ச மேயக்ஷ்மம்
ச மேனாமயச்ச மே ஜீவாதுஶ்ச மே தீர்காயுத்வம் ச மேனமித்ரம் ச மேபயம் ச மே ஸுகம்
ச மே ஶயனம் ச மே ஸூஷா ச மே ஸுதினம் ச மே ॥
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி: ॥


🙏 Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ஓம் அதாத்மானக்ம் ஶிவாத்மானக் ஶ்ரீ ருத்3ரம் லகு4ன்யாஸம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm Lyrics in Tamil Image

  om-athatmanagm-sri-rudram-laghunyasam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm | ஓம் அதாத்மானக்ம் ஶிவாத்மானக் | ஶ்ரீ ருத்3ரம் லகு4ன்யாஸம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Athatmanagm Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagmmeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm or How to chant Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namo Bhagwate Rudraay || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Rudram Laghunyasam Tamil Om Athatmanagm for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^