ఓం అగ్నావిష్ణో సజోషసేమావర్ధంతు శ్రీ రుద్రం చమకం లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు, PDF, MP3, డౌన్లోడ్ 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on January 10, 2021 at 09:41 PM

Sri Rudram Chamakam Telugu-Om Agnavisno Sajosasemavardhantu-telugu-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Telugu


|| శ్రీ రుద్రం చమకం ||
ఓం అగ్నావిష్ణో సజోషసేమావర్ధంతు వాం గిరః । ద్యుమ్నైర్వాజేభిరాగతం । వాజశ్చ
మే ప్రసవశ్చ మే ప్రయతిశ్చ మే ప్రసితిశ్చ మే ధీతిశ్చ మే క్రతుశ్చ మే స్వరశ్చ
మే శ్లోకశ్చ మే శ్రావశ్చ మే శ్రుతిశ్చ మే జ్యోతిశ్చ మే సువశ్చ మే ప్రాణశ్చ
మేఽపానశ్చ మే వ్యానశ్చ మేఽసుశ్చ మే చిత్తం చ మ ఆధీతం చ మే వాక్చ మే మనశ్చ మే
చక్షుశ్చ మే శ్రోత్రం చ మే దక్షశ్చ మే బలం చ మ ఓజశ్చ మే సహశ్చ మ ఆయుశ్చ మే
జరా చ మ ఆత్మా చ మే తనూశ్చ మే శర్మ చ మే వర్మ చ మేఽంగాని చ మేఽస్థాని చ మే
పరూగ్ంషి చ మే శరీరాణి చ మే ॥ 1 ॥
జైష్ఠ్యం చ మ ఆధిపత్యం చ మే మన్యుశ్చ మే భామశ్చ మేఽమశ్చ మేఽంభశ్చ మే జేమా
చ మే మహిమా చ మే వరిమా చ మే ప్రథిమా చ మే వర్ష్మా చ మే ద్రాఘుయా చ మే వృద్ధం
చ మే వృద్ధిశ్చ మే సత్యం చ మే శ్రద్ధా చ మే జగచ్చ మే ధనం చ మే వశశ్చ మే త్విషిశ్చ
మే క్రీడా చ మే మోదశ్చ మే జాతం చ మే జనిష్యమాణం చ మే సూక్తం చ మే సుకృతం చ
మే విత్తం చ మే వేద్యం చ మే భూతం చ మే భవిష్యచ్చ మే సుగం చ మే సుపథం చ మ ఋద్ధం
చ మ ఋద్ధిశ్చ మే క్లుప్తం చ మే క్లుప్తిశ్చ మే మతిశ్చ మే సుమతిశ్చ మే ॥ 2 ॥
శం చ మే మయశ్చ మే ప్రియం చ మేఽనుకామశ్చ మే కామశ్చ మే సౌమనసశ్చ మే భద్రం చ మే
శ్రేయశ్చ మే వస్యశ్చ మే యశశ్చ మే భగశ్చ మే ద్రవిణం చ మే యంతా చ మే ధర్తా చ
మే క్షేమశ్చ మే ధృతిశ్చ మే విశ్వం చ మే మహశ్చ మే సంవిచ్చ మే జ్ఞాత్రం చ మే
సూశ్చ మే ప్రసూశ్చ మే సీరం చ మే లయశ్చ మ ఋతం చ మేఽమృతం చ మేఽయక్ష్మం చ మేఽనామయచ్చ
మే జీవాతుశ్చ మే దీర్ఘాయుత్వం చ మేఽనమిత్రం చ మేఽభయం చ మే సుగం చ మే శయనం చ
మే సూషా చ మే సుదినం చ మే ॥ 3 ॥
ఊర్క్చ మే సూనృతా చ మే పయశ్చ మే రసశ్చ మే ఘృతం చ మే మధు చ మే సగ్ధిశ్చ మే సపీతిశ్చ
మే కృషిశ్చ మే వృష్టిశ్చ మే జైత్రం చ మ ఔద్భిద్యం చ మే రయిశ్చ మే రాయశ్చ మే
పుష్టం చ మే పుష్టిశ్చ మే విభు చ మే ప్రభు చ మే బహు చ మే భూయశ్చ మే పూర్ణం
చ మే పూర్ణతరం చ మేఽక్షితిశ్చ మే కూయవాశ్చ మేఽన్నం చ మేఽక్షుచ్చ మే వ్రీహయశ్చ
మే యవాశ్చ మే మాషాశ్చ మే తిలాశ్చ మే ముద్గాశ్చ మే ఖల్వాశ్చ మే గోధూమాశ్చ మే
మసురాశ్చ మే ప్రియంగవశ్చ మేఽణవశ్చ మే శ్యామాకాశ్చ మే నీవారాశ్చ మే ॥ 4 ॥
అశ్మా చ మే మృత్తికా చ మే గిరయశ్చ మే పర్వతాశ్చ మే సికతాశ్చ మే వనస్పతయశ్చ
మే హిరణ్యం చ మేఽయశ్చ మే సీసం చ మే త్రపుశ్చ మే శ్యామం చ మే లోహం చ మేఽగ్నిశ్చ
మ ఆపశ్చ మే వీరుధశ్చ మ ఓషధయశ్చ మే కృష్టపచ్యం చ మేఽకృష్టపచ్యం చ మే గ్రామ్యాశ్చ
మే పశవ ఆరణ్యాశ్చ యజ్ఞేన కల్పంతాం విత్తం చ మే విత్తిశ్చ మే భూతం చ మే భూతిశ్చ
మే వసు చ మే వసతిశ్చ మే కర్మ చ మే శక్తిశ్చ మేఽర్థశ్చ మ ఏమశ్చ మ ఇతిశ్చ మే
గతిశ్చ మే ॥ 5 ॥
అగ్నిశ్చ మ ఇంద్రశ్చ మే సోమశ్చ మ ఇంద్రశ్చ మే సవితా చ మ ఇంద్రశ్చ మే సరస్వతీ
చ మ ఇంద్రశ్చ మే పూషా చ మ ఇంద్రశ్చ మే బృహస్పతిశ్చ మ ఇంద్రశ్చ మే మిత్రశ్చ
మ ఇంద్రశ్చ మే వరుణశ్చ మ ఇంద్రశ్చ మే త్వష్ఠా చ మ ఇంద్రశ్చ మే ధాతా చ మ ఇంద్రశ్చ
మే విష్ణుశ్చ మ ఇంద్రశ్చ మేఽశ్వినౌ చ మ ఇంద్రశ్చ మే మరుతశ్చ మ ఇంద్రశ్చ మే
విశ్వే చ మే దేవా ఇంద్రశ్చ మే పృథివీ చ మ ఇంద్రశ్చ మేఽంతరిక్షం చ మ ఇంద్రశ్చ
మే ద్యౌశ్చ మ ఇంద్రశ్చ మే దిశశ్చ మ ఇంద్రశ్చ మే మూర్ధా చ మ ఇంద్రశ్చ మే ప్రజాపతిశ్చ
మ ఇంద్రశ్చ మే ॥ 6 ॥
అగ్ంశుశ్చ మే రశ్మిశ్చ మేఽదాభ్యశ్చ మేఽధిపతిశ్చ మ ఉపాగ్ంశుశ్చ మేఽంతర్యామశ్చ
మ ఐంద్రవాయవశ్చ మే మైత్రావరుణశ్చ మ ఆశ్వినశ్చ మే ప్రతిప్రస్థానశ్చ మే శుక్రశ్చ
మే మంథీ చ మ ఆగ్రయణశ్చ మే వైశ్వదేవశ్చ మే ధ్రువశ్చ మే వైశ్వానరశ్చ మ ఋతుగ్రహాశ్చ
మేఽతిగ్రాహ్యాశ్చ మ ఐంద్రాగ్నశ్చ మే వైశ్వదేవశ్చ మే మరుత్వతీయాశ్చ మే మాహేంద్రశ్చ
మ ఆదిత్యశ్చ మే సావిత్రశ్చ మే సారస్వతశ్చ మే పౌష్ణశ్చ మే పాత్నీవతశ్చ మే హారియోజనశ్చ
మే ॥ 7 ॥
ఇధ్మశ్చ మే బర్హిశ్చ మే వేదిశ్చ మే దిష్ణియాశ్చ మే స్రుచశ్చ మే చమసాశ్చ మే
గ్రావాణశ్చ మే స్వరవశ్చ మ ఉపరవాశ్చ మేఽధిషవణే చ మే ద్రోణకలశశ్చ మే వాయవ్యాని
చ మే పూతభృచ్చ మ ఆధవనీయశ్చ మ ఆగ్నీధ్రం చ మే హవిర్ధానం చ మే గృహాశ్చ మే సదశ్చ
మే పురోడాశాశ్చ మే పచతాశ్చ మేఽవభృథశ్చ మే స్వగాకారశ్చ మే ॥ 8 ॥
అగ్నిశ్చ మే ఘర్మశ్చ మేఽర్కశ్చ మే సూర్యశ్చ మే ప్రాణశ్చ మేఽశ్వమేధశ్చ మే పృథివీ
చ మేఽదితిశ్చ మే దితిశ్చ మే ద్యౌశ్చ మే శక్వరీరంగులయో దిశశ్చ మే యజ్ఞేన కల్పంతామృక్చ
మే సామ చ మే స్తోమశ్చ మే యజుశ్చ మే దీక్షా చ మే తపశ్చ మ ఋతుశ్చ మే వ్రతం చ
మేఽహోరాత్రయోర్-దృష్ట్యా బృహద్రథంతరే చ మే యజ్ఞేన కల్పేతాం ॥ 9 ॥
గర్భాశ్చ మే వత్సాశ్చ మే త్ర్యవిశ్చ మే త్ర్యవీచ మే దిత్యవాట్ చ మే దిత్యౌహీ
చ మే పంచావిశ్చ మే పంచావీ చ మే త్రివత్సశ్చ మే త్రివత్సా చ మే తుర్యవాట్ చ
మే తుర్యౌహీ చ మే పష్ఠవాట్ చ మే పష్ఠౌహీ చ మ ఉక్షా చ మే వశా చ మ ఋషభశ్చ మే
వేహచ్చ మేఽనడ్వాం చ మే ధేనుశ్చ మ ఆయుర్-యజ్ఞేన కల్పతాం ప్రాణో యజ్ఞేన కల్పతాం-అపానో
యజ్ఞేన కల్పతాం వ్యానో యజ్ఞేన కల్పతాం చక్షుర్-యజ్ఞేన కల్పతాగ్ శ్రోత్రం యజ్ఞేన
కల్పతాం మనో యజ్ఞేన కల్పతాం వాగ్-యజ్ఞేన కల్పతాం-ఆత్మా యజ్ఞేన కల్పతాం యజ్ఞో
యజ్ఞేన కల్పతాం ॥ 10 ॥
ఏకా చ మే తిస్రశ్చ మే పంచ చ మే సప్త చ మే నవ చ మ ఏకాదశ చ మే త్రయోదశ చ మే పంచదశ
చ మే సప్తదశ చ మే నవదశ చ మ ఏకవిగ్ంశతిశ్చ మే త్రయోవిగ్ంశతిశ్చ మే పంచవిగ్ంశతిశ్చ
మే సప్త విగ్ంశతిశ్చ మే నవవిగ్ంశతిశ్చ మ ఏకత్రిగ్ంశచ్చ మే త్రయస్త్రిగ్ంశచ్చ
మే చతస్-రశ్చ మేఽష్టౌ చ మే ద్వాదశ చ మే షోడశ చ మే విగ్ంశతిశ్చ మే చతుర్విగ్ంశతిశ్చ
మేఽష్టావిగ్ంశతిశ్చ మే ద్వాత్రిగ్ంశచ్చ మే షట్-త్రిగ్ంశచ్చ మే చత్వారిగ్ంశచ్చ
మే చతుశ్చత్వారిగ్ంశచ్చ మేఽష్టాచత్వారిగ్ంశచ్చ మే వాజశ్చ ప్రసవశ్చాపిజశ్చ క్రతుశ్చ
సువశ్చ మూర్ధా చ వ్యశ్నియశ్చాంత్యాయనశ్చాంత్యశ్చ భౌవనశ్చ భువనశ్చాధిపతిశ్చ
॥ 11 ॥
ఓం ఇడా దేవహూర్-మనుర్-యజ్ఞనీర్-బృహస్పతిరుక్థామదాని శగ్ంసిషద్-విశ్వే-దేవాః
సూక్తవాచః పృథివిమాతర్మా మా హిగ్ంసీర్-మధు మనిష్యే మధు జనిష్యే మధు వక్ష్యామి
మధు వదిష్యామి మధుమతీం దేవేభ్యో వాచముద్యాసగ్ంశుశ్రూషేణ్యాం మనుష్యేభ్యస్తం
మా దేవా అవంతు శోభాయై పితరోఽనుమదంతు ॥
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥


🙏 Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Telugu PDF, MP3 Download ఓం అగ్నావిష్ణో సజోషసేమావర్ధంతు శ్రీ రుద్రం చమకం Lyrics in Telugu | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Telugu Image

  om-agnavisno-sajosasemavardhantu-sri-rudram-chamakam-telugu-telugu-lyrics-download
  🌻 Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Telugu PDF Download

  View the pdf for the Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu | ఓం అగ్నావిష్ణో సజోషసేమావర్ధంతు | శ్రీ రుద్రం చమకం using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Telugu Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantumeaning in Telugu or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu or How to chant Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namah Shivaya || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Rudram Chamakam Telugu Om Agnavisno Sajosasemavardhantu for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^