ஓம் அக்னாவிஷ்ணோ ஸஜோஷஸேமாவர்தன்து ஶ்ரீ ருத்3ரம் சமகம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on February 15, 2021 at 05:54 PM

Sri Rudram Chamakam Tamil-Om Agnavisno Sajosasemavardhantu-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ஶ்ரீ ருத்3ரம் சமகம் ||
ஓம் அக்னாவிஷ்ணோ ஸஜோஷஸேமாவர்தன்து வாம் கிர: । த்யும்னைர்வாஜேபிராகதம் ।
வாஜஶ்ச மே ப்ரஸவஶ்ச மே ப்ரயதிஶ்ச மே ப்ரஸிதிஶ்ச மே தீதிஶ்ச மே க்ரதுஶ்ச மே
ஸ்வரஶ்ச மே ஶ்லோகஶ்ச மே ஶ்ராவஶ்ச மே ஶ்ருதிஶ்ச மே ஜ்யோதிஶ்ச மே ஸுவஶ்ச மே
ப்ராணஶ்ச மேபானஶ்ச மே வ்யானஶ்ச மேஸுஶ்ச மே சித்தம் ச ம ஆதீதம் ச மே வாக்ச மே
மனஶ்ச மே சக்ஷுஶ்ச மே ஶ்ரோத்ரம் ச மே தக்ஷஶ்ச மே பலம் ச ம ஓஜஶ்ச மே ஸஹஶ்ச
ம ஆயுஶ்ச மே ஜரா ச ம ஆத்மா ச மே தனூஶ்ச மே ஶர்ம ச மே வர்ம ச மேங்கானி ச மேஸ்தானி
ச மே பரூக்ம்ஷி ச மே ஶரீராணி ச மே ॥ 1 ॥
ஜைஷ்ட்யம் ச ம ஆதிபத்யம் ச மே மன்யுஶ்ச மே பாமஶ்ச மேமஶ்ச மேம்பஶ்ச மே ஜேமா
ச மே மஹிமா ச மே வரிமா ச மே ப்ரதிமா ச மே வர்ஷ்மா ச மே த்ராகுயா ச மே வ்ருத்தம்
ச மே வ்ருத்திஶ்ச மே ஸத்யம் ச மே ஶ்ரத்தா ச மே ஜகச்ச மே தனம் ச மே வஶஶ்ச மே
த்விஷிஶ்ச மே க்ரீடா ச மே மோதஶ்ச மே ஜாதம் ச மே ஜனிஷ்யமாணம் ச மே ஸூக்தம்
ச மே ஸுக்ருதம் ச மே வித்தம் ச மே வேத்யம் ச மே பூதம் ச மே பவிஷ்யச்ச மே ஸுகம்
ச மே ஸுபதம் ச ம ருத்தம் ச ம ருத்திஶ்ச மே க்லுப்தம் ச மே க்லுப்திஶ்ச மே மதிஶ்ச
மே ஸுமதிஶ்ச மே ॥ 2 ॥
ஶம் ச மே மயஶ்ச மே ப்ரியம் ச மேனுகாமஶ்ச மே காமஶ்ச மே ஸௌமனஸஶ்ச மே பத்ரம்
ச மே ஶ்ரேயஶ்ச மே வஸ்யஶ்ச மே யஶஶ்ச மே பகஶ்ச மே த்ரவிணம் ச மே யன்தா ச மே தர்தா
ச மே க்ஷேமஶ்ச மே த்ருதிஶ்ச மே விஶ்வம் ச மே மஹஶ்ச மே ஸம்விச்ச மே ஜ்ஞாத்ரம்
ச மே ஸூஶ்ச மே ப்ரஸூஶ்ச மே ஸீரம் ச மே லயஶ்ச ம ருதம் ச மேம்ருதம் ச மேயக்ஷ்மம்
ச மேனாமயச்ச மே ஜீவாதுஶ்ச மே தீர்காயுத்வம் ச மேனமித்ரம் ச மேபயம் ச மே ஸுகம்
ச மே ஶயனம் ச மே ஸூஷா ச மே ஸுதினம் ச மே ॥ 3 ॥
ஊர்க்ச மே ஸூன்ருதா ச மே பயஶ்ச மே ரஸஶ்ச மே க்ருதம் ச மே மது ச மே ஸக்திஶ்ச
மே ஸபீதிஶ்ச மே க்ருஷிஶ்ச மே வ்ருஷ்டிஶ்ச மே ஜைத்ரம் ச ம ஔத்பித்யம் ச மே
ரயிஶ்ச மே ராயஶ்ச மே புஷ்டம் ச மே புஷ்டிஶ்ச மே விபு ச மே ப்ரபு ச மே பஹு ச
மே பூயஶ்ச மே பூர்ணம் ச மே பூர்ணதரம் ச மேக்ஷிதிஶ்ச மே கூயவாஶ்ச மேன்னம் ச
மேக்ஷுச்ச மே வ்ரீஹயஶ்ச மே யவாஶ்ச மே மாஷாஶ்ச மே திலாஶ்ச மே முத்காஶ்ச மே கல்வாஶ்ச
மே கோதூமாஶ்ச மே மஸுராஶ்ச மே ப்ரியங்கவஶ்ச மேணவஶ்ச மே ஶ்யாமாகாஶ்ச மே நீவாராஶ்ச
மே ॥ 4 ॥
அஶ்மா ச மே ம்ருத்திகா ச மே கிரயஶ்ச மே பர்வதாஶ்ச மே ஸிகதாஶ்ச மே வனஸ்பதயஶ்ச
மே ஹிரண்யம் ச மேயஶ்ச மே ஸீஸம் ச மே த்ரபுஶ்ச மே ஶ்யாமம் ச மே லோஹம் ச மேக்னிஶ்ச
ம ஆபஶ்ச மே வீருதஶ்ச ம ஓஷதயஶ்ச மே க்ருஷ்டபச்யம் ச மேக்ருஷ்டபச்யம் ச மே க்ராம்யாஶ்ச
மே பஶவ ஆரண்யாஶ்ச யஜ்ஞேன கல்பன்தாம் வித்தம் ச மே வித்திஶ்ச மே பூதம் ச மே
பூதிஶ்ச மே வஸு ச மே வஸதிஶ்ச மே கர்ம ச மே ஶக்திஶ்ச மேர்தஶ்ச ம ஏமஶ்ச ம இதிஶ்ச
மே கதிஶ்ச மே ॥ 5 ॥
அக்னிஶ்ச ம இன்த்ரஶ்ச மே ஸோமஶ்ச ம இன்த்ரஶ்ச மே ஸவிதா ச ம இன்த்ரஶ்ச மே ஸரஸ்வதீ
ச ம இன்த்ரஶ்ச மே பூஷா ச ம இன்த்ரஶ்ச மே ப்ருஹஸ்பதிஶ்ச ம இன்த்ரஶ்ச மே மித்ரஶ்ச
ம இன்த்ரஶ்ச மே வருணஶ்ச ம இன்த்ரஶ்ச மே த்வஷ்டா ச ம இன்த்ரஶ்ச மே தாதா ச ம
இன்த்ரஶ்ச மே விஷ்ணுஶ்ச ம இன்த்ரஶ்ச மேஶ்வினௌ ச ம இன்த்ரஶ்ச மே மருதஶ்ச ம
இன்த்ரஶ்ச மே விஶ்வே ச மே தேவா இன்த்ரஶ்ச மே ப்ருதிவீ ச ம இன்த்ரஶ்ச மேன்தரிக்ஷம்
ச ம இன்த்ரஶ்ச மே த்யௌஶ்ச ம இன்த்ரஶ்ச மே திஶஶ்ச ம இன்த்ரஶ்ச மே மூர்தா ச
ம இன்த்ரஶ்ச மே ப்ரஜாபதிஶ்ச ம இன்த்ரஶ்ச மே ॥ 6 ॥
அக்ம்ஶுஶ்ச மே ரஶ்மிஶ்ச மேதாப்யஶ்ச மேதிபதிஶ்ச ம உபாக்ம்ஶுஶ்ச மேன்தர்யாமஶ்ச
ம ஐன்த்ரவாயவஶ்ச மே மைத்ராவருணஶ்ச ம ஆஶ்வினஶ்ச மே ப்ரதிப்ரஸ்தானஶ்ச மே ஶுக்ரஶ்ச
மே மன்தீ ச ம ஆக்ரயணஶ்ச மே வைஶ்வதேவஶ்ச மே த்ருவஶ்ச மே வைஶ்வானரஶ்ச ம ருதுக்ரஹாஶ்ச
மேதிக்ராஹ்யாஶ்ச ம ஐன்த்ராக்னஶ்ச மே வைஶ்வதேவஶ்ச மே மருத்வதீயாஶ்ச மே மாஹேன்த்ரஶ்ச
ம ஆதித்யஶ்ச மே ஸாவித்ரஶ்ச மே ஸாரஸ்வதஶ்ச மே பௌஷ்ணஶ்ச மே பாத்னீவதஶ்ச மே ஹாரியோஜனஶ்ச
மே ॥ 7 ॥
இத்மஶ்ச மே பர்ஹிஶ்ச மே வேதிஶ்ச மே திஷ்ணியாஶ்ச மே ஸ்ருசஶ்ச மே சமஸாஶ்ச மே
க்ராவாணஶ்ச மே ஸ்வரவஶ்ச ம உபரவாஶ்ச மேதிஷவணே ச மே த்ரோணகலஶஶ்ச மே வாயவ்யானி
ச மே பூதப்ருச்ச ம ஆதவனீயஶ்ச ம ஆக்னீத்ரம் ச மே ஹவிர்தானம் ச மே க்ருஹாஶ்ச
மே ஸதஶ்ச மே புரோடாஶாஶ்ச மே பசதாஶ்ச மேவப்ருதஶ்ச மே ஸ்வகாகாரஶ்ச மே ॥ 8 ॥
அக்னிஶ்ச மே கர்மஶ்ச மேர்கஶ்ச மே ஸூர்யஶ்ச மே ப்ராணஶ்ச மேஶ்வமேதஶ்ச மே ப்ருதிவீ
ச மேதிதிஶ்ச மே திதிஶ்ச மே த்யௌஶ்ச மே ஶக்வரீரங்குலயோ திஶஶ்ச மே யஜ்ஞேன கல்பன்தாம்ருக்ச
மே ஸாம ச மே ஸ்தோமஶ்ச மே யஜுஶ்ச மே தீக்ஷா ச மே தபஶ்ச ம ருதுஶ்ச மே வ்ரதம்
ச மேஹோராத்ரயோர்-த்ருஷ்ட்யா ப்ருஹத்ரதன்தரே ச மே யஜ்ஞேன கல்பேதாம் ॥ 9 ॥
கர்பாஶ்ச மே வத்ஸாஶ்ச மே த்ர்யவிஶ்ச மே த்ர்யவீச மே தித்யவாட் ச மே தித்யௌஹீ
ச மே பஞ்சாவிஶ்ச மே பஞ்சாவீ ச மே த்ரிவத்ஸஶ்ச மே த்ரிவத்ஸா ச மே துர்யவாட்
ச மே துர்யௌஹீ ச மே பஷ்டவாட் ச மே பஷ்டௌஹீ ச ம உக்ஷா ச மே வஶா ச ம ருஷபஶ்ச
மே வேஹச்ச மேனட்வாம் ச மே தேனுஶ்ச ம ஆயுர்-யஜ்ஞேன கல்பதாம் ப்ராணோ யஜ்ஞேன
கல்பதாம்-அபானோ யஜ்ஞேன கல்பதாம் வ்யானோ யஜ்ஞேன கல்பதாம் சக்ஷுர்-யஜ்ஞேன கல்பதாக்
ஶ்ரோத்ரம் யஜ்ஞேன கல்பதாம் மனோ யஜ்ஞேன கல்பதாம் வாக்-யஜ்ஞேன கல்பதாம்-ஆத்மா
யஜ்ஞேன கல்பதாம் யஜ்ஞோ யஜ்ஞேன கல்பதாம் ॥ 1௦ ॥
ஏகா ச மே திஸ்ரஶ்ச மே பஞ்ச ச மே ஸப்த ச மே நவ ச ம ஏகாதஶ ச மே த்ரயோதஶ ச மே
பஞ்சதஶ ச மே ஸப்ததஶ ச மே நவதஶ ச ம ஏகவிக்ம்ஶதிஶ்ச மே த்ரயோவிக்ம்ஶதிஶ்ச மே
பஞ்சவிக்ம்ஶதிஶ்ச மே ஸப்த விக்ம்ஶதிஶ்ச மே நவவிக்ம்ஶதிஶ்ச ம ஏகத்ரிக்ம்ஶச்ச
மே த்ரயஸ்த்ரிக்ம்ஶச்ச மே சதஸ்-ரஶ்ச மேஷ்டௌ ச மே த்வாதஶ ச மே ஷோடஶ ச மே விக்ம்ஶதிஶ்ச
மே சதுர்விக்ம்ஶதிஶ்ச மேஷ்டாவிக்ம்ஶதிஶ்ச மே த்வாத்ரிக்ம்ஶச்ச மே ஷட்-த்ரிக்ம்ஶச்ச
மே சத்வாரிக்ம்ஶச்ச மே சதுஶ்சத்வாரிக்ம்ஶச்ச மேஷ்டாசத்வாரிக்ம்ஶச்ச மே வாஜஶ்ச
ப்ரஸவஶ்சாபிஜஶ்ச க்ரதுஶ்ச ஸுவஶ்ச மூர்தா ச வ்யஶ்னியஶ்சான்த்யாயனஶ்சான்த்யஶ்ச
பௌவனஶ்ச புவனஶ்சாதிபதிஶ்ச ॥ 11 ॥
ஓம் இடா தேவஹூர்-மனுர்-யஜ்ஞனீர்-ப்ருஹஸ்பதிருக்தாமதானி ஶக்ம்ஸிஷத்-விஶ்வே-தேவா:
ஸூக்தவாச: ப்ருதிவிமாதர்மா மா ஹிக்ம்ஸீர்-மது மனிஷ்யே மது ஜனிஷ்யே மது வக்ஷ்யாமி
மது வதிஷ்யாமி மதுமதீம் தேவேப்யோ வாசமுத்யாஸக்ம்ஶுஶ்ரூஷேண்யாம் மனுஷ்யேப்யஸ்தம்
மா தேவா அவன்து ஶோபாயை பிதரோனுமதன்து ॥
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி: ॥


🙏 Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ஓம் அக்னாவிஷ்ணோ ஸஜோஷஸேமாவர்தன்து ஶ்ரீ ருத்3ரம் சமகம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Tamil Image

  om-agnavisno-sajosasemavardhantu-sri-rudram-chamakam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu | ஓம் அக்னாவிஷ்ணோ ஸஜோஷஸேமாவர்தன்து | ஶ்ரீ ருத்3ரம் சமகம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantumeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu or How to chant Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam | Urvarukamiva Bandhanath Mrityormukshiya Mamritat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Rudram Chamakam Tamil Om Agnavisno Sajosasemavardhantu for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^