ଓଂ ଅଗ୍ନାଵିଷ୍ଣୋ ସଜୋଷସେମାଵର୍ଧଂତୁ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରଂ ଚମକମ୍ ଲିରିକ୍ସ ଇଂ ଓଡ଼ିଆ, PDF, MP3, ଡାଉନଲୋଡ଼ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on April 29, 2021 at 04:37 AM

Sri Rudram Chamakam Oriya-Om Agnavisno Sajosasemavardhantu-oriya-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Oriya


|| ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରଂ ଚମକମ୍ ||
ଓଂ ଅଗ୍ନାଵିଷ୍ଣୋ ସଜୋଷସେମାଵର୍ଧଂତୁ ଵାଂ ଗିରଃ । ଦ୍ଯୁମ୍ନୈର୍ଵାଜେଭିରାଗତମ୍ । ଵାଜଶ୍ଚ
ମେ ପ୍ରସଵଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରଯତିଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରସିତିଶ୍ଚ ମେ ଧୀତିଶ୍ଚ ମେ କ୍ରତୁଶ୍ଚ ମେ ସ୍ଵରଶ୍ଚ
ମେ ଶ୍ଲୋକଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ରାଵଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ରୁତିଶ୍ଚ ମେ ଜ୍ଯୋତିଶ୍ଚ ମେ ସୁଵଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରାଣଶ୍ଚ
ମେଽପାନଶ୍ଚ ମେ ଵ୍ଯାନଶ୍ଚ ମେଽସୁଶ୍ଚ ମେ ଚିତ୍ତଂ ଚ ମ ଆଧୀତଂ ଚ ମେ ଵାକ୍ଚ ମେ ମନଶ୍ଚ ମେ
ଚକ୍ଷୁଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ଚ ମେ ଦକ୍ଷଶ୍ଚ ମେ ବଲଂ ଚ ମ ଓଜଶ୍ଚ ମେ ସହଶ୍ଚ ମ ଆଯୁଶ୍ଚ ମେ
ଜରା ଚ ମ ଆତ୍ମା ଚ ମେ ତନୂଶ୍ଚ ମେ ଶର୍ମ ଚ ମେ ଵର୍ମ ଚ ମେଽଂଗାନି ଚ ମେଽସ୍ଥାନି ଚ ମେ
ପରୂଗ୍-ମ୍ଷି ଚ ମେ ଶରୀରାଣି ଚ ମେ ॥ 1 ॥
ଜୈଷ୍ଠ୍ଯଂ ଚ ମ ଆଧିପତ୍ଯଂ ଚ ମେ ମନ୍ଯୁଶ୍ଚ ମେ ଭାମଶ୍ଚ ମେଽମଶ୍ଚ ମେଽଂଭଶ୍ଚ ମେ ଜେମା
ଚ ମେ ମହିମା ଚ ମେ ଵରିମା ଚ ମେ ପ୍ରଥିମା ଚ ମେ ଵର୍ଷ୍ମା ଚ ମେ ଦ୍ରାଘୁଯା ଚ ମେ ଵୃଦ୍ଧଂ
ଚ ମେ ଵୃଦ୍ଧିଶ୍ଚ ମେ ସତ୍ଯଂ ଚ ମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚ ମେ ଜଗଚ୍ଚ ମେ ଧନଂ ଚ ମେ ଵଶଶ୍ଚ ମେ ତ୍ଵିଷିଶ୍ଚ
ମେ କ୍ରୀଡା ଚ ମେ ମୋଦଶ୍ଚ ମେ ଜାତଂ ଚ ମେ ଜନିଷ୍ଯମାଣଂ ଚ ମେ ସୂକ୍ତଂ ଚ ମେ ସୁକୃତଂ ଚ
ମେ ଵିତ୍ତଂ ଚ ମେ ଵେଦ୍ଯଂ ଚ ମେ ଭୂତଂ ଚ ମେ ଭଵିଷ୍ଯଚ୍ଚ ମେ ସୁଗଂ ଚ ମେ ସୁପଥଂ ଚ ମ ଋଦ୍ଧଂ
ଚ ମ ଋଦ୍ଧିଶ୍ଚ ମେ କ୍ଲୁପ୍ତଂ ଚ ମେ କ୍ଲୁପ୍ତିଶ୍ଚ ମେ ମତିଶ୍ଚ ମେ ସୁମତିଶ୍ଚ ମେ ॥ 2 ॥
ଶଂ ଚ ମେ ମଯଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରିଯଂ ଚ ମେଽନୁକାମଶ୍ଚ ମେ କାମଶ୍ଚ ମେ ସୌମନସଶ୍ଚ ମେ ଭଦ୍ରଂ ଚ
ମେ ଶ୍ରେଯଶ୍ଚ ମେ ଵସ୍ଯଶ୍ଚ ମେ ଯଶଶ୍ଚ ମେ ଭଗଶ୍ଚ ମେ ଦ୍ରଵିଣଂ ଚ ମେ ଯଂତା ଚ ମେ ଧର୍ତା
ଚ ମେ କ୍ଷେମଶ୍ଚ ମେ ଧୃତିଶ୍ଚ ମେ ଵିଶ୍ଵଂ ଚ ମେ ମହଶ୍ଚ ମେ ସଂଵିଚ୍ଚ ମେ ଜ୍ଞାତ୍ରଂ ଚ ମେ
ସୂଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରସୂଶ୍ଚ ମେ ସୀରଂ ଚ ମେ ଲଯଶ୍ଚ ମ ଋତଂ ଚ ମେଽମୃତଂ ଚ ମେଽଯକ୍ଷ୍ମଂ ଚ ମେଽନାମଯଚ୍ଚ
ମେ ଜୀଵାତୁଶ୍ଚ ମେ ଦୀର୍ଘାଯୁତ୍ଵଂ ଚ ମେଽନମିତ୍ରଂ ଚ ମେଽଭଯଂ ଚ ମେ ସୁଗଂ ଚ ମେ ଶଯନଂ ଚ
ମେ ସୂଷା ଚ ମେ ସୁଦିନଂ ଚ ମେ ॥ 3 ॥
ଊର୍କ୍ଚ ମେ ସୂନୃତା ଚ ମେ ପଯଶ୍ଚ ମେ ରସଶ୍ଚ ମେ ଘୃତଂ ଚ ମେ ମଧୁ ଚ ମେ ସଗ୍ଧିଶ୍ଚ ମେ ସପୀତିଶ୍ଚ
ମେ କୃଷିଶ୍ଚ ମେ ଵୃଷ୍ଟିଶ୍ଚ ମେ ଜୈତ୍ରଂ ଚ ମ ଔଦ୍ଭିଦ୍ଯଂ ଚ ମେ ରଯିଶ୍ଚ ମେ ରାଯଶ୍ଚ ମେ
ପୁଷ୍ଟଂ ଚ ମେ ପୁଷ୍ଟିଶ୍ଚ ମେ ଵିଭୁ ଚ ମେ ପ୍ରଭୁ ଚ ମେ ବହୁ ଚ ମେ ଭୂଯଶ୍ଚ ମେ ପୂର୍ଣଂ
ଚ ମେ ପୂର୍ଣତରଂ ଚ ମେଽକ୍ଷିତିଶ୍ଚ ମେ କୂଯଵାଶ୍ଚ ମେଽନ୍ନଂ ଚ ମେଽକ୍ଷୁଚ୍ଚ ମେ ଵ୍ରୀହଯଶ୍ଚ
ମେ ଯଵାଶ୍ଚ ମେ ମାଷାଶ୍ଚ ମେ ତିଲାଶ୍ଚ ମେ ମୁଦ୍ଗାଶ୍ଚ ମେ ଖଲ୍ଵାଶ୍ଚ ମେ ଗୋଧୂମାଶ୍ଚ ମେ
ମସୁରାଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରିଯଂଗଵଶ୍ଚ ମେଽଣଵଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ଯାମାକାଶ୍ଚ ମେ ନୀଵାରାଶ୍ଚ ମେ ॥ 4 ॥
ଅଶ୍ମା ଚ ମେ ମୃତ୍ତିକା ଚ ମେ ଗିରଯଶ୍ଚ ମେ ପର୍ଵତାଶ୍ଚ ମେ ସିକତାଶ୍ଚ ମେ ଵନସ୍ପତଯଶ୍ଚ
ମେ ହିରଣ୍ଯଂ ଚ ମେଽଯଶ୍ଚ ମେ ସୀସଂ ଚ ମେ ତ୍ରପୁଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ଯାମଂ ଚ ମେ ଲୋହଂ ଚ ମେଽଗ୍ନିଶ୍ଚ
ମ ଆପଶ୍ଚ ମେ ଵୀରୁଧଶ୍ଚ ମ ଓଷଧଯଶ୍ଚ ମେ କୃଷ୍ଟପଚ୍ଯଂ ଚ ମେଽକୃଷ୍ଟପଚ୍ଯଂ ଚ ମେ ଗ୍ରାମ୍ଯାଶ୍ଚ
ମେ ପଶଵ ଆରଣ୍ଯାଶ୍ଚ ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପଂତାଂ ଵିତ୍ତଂ ଚ ମେ ଵିତ୍ତିଶ୍ଚ ମେ ଭୂତଂ ଚ ମେ ଭୂତିଶ୍ଚ
ମେ ଵସୁ ଚ ମେ ଵସତିଶ୍ଚ ମେ କର୍ମ ଚ ମେ ଶକ୍ତିଶ୍ଚ ମେଽର୍ଥଶ୍ଚ ମ ଏମଶ୍ଚ ମ ଇତିଶ୍ଚ ମେ
ଗତିଶ୍ଚ ମେ ॥ 5 ॥
ଅଗ୍ନିଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ସୋମଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ସଵିତା ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ସରସ୍ଵତୀ
ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ପୂଷା ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ବୃହସ୍ପତିଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ମିତ୍ରଶ୍ଚ
ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ଵରୁଣଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ତ୍ଵଷ୍ଠା ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ଧାତା ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ
ମେ ଵିଷ୍ଣୁଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେଽଶ୍ଵିନୌ ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ମରୁତଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ
ଵିଶ୍ଵେ ଚ ମେ ଦେଵା ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ପୃଥିଵୀ ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେଽଂତରିକ୍ଷଂ ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ
ମେ ଦ୍ଯୌଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ଦିଶଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ମୂର୍ଧା ଚ ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରଜାପତିଶ୍ଚ
ମ ଇଂଦ୍ରଶ୍ଚ ମେ ॥ 6 ॥
ଅଗ୍-ମ୍ଶୁଶ୍ଚ ମେ ରଶ୍ମିଶ୍ଚ ମେଽଦାଭ୍ଯଶ୍ଚ ମେଽଧିପତିଶ୍ଚ ମ ଉପାଗ୍-ମ୍ଶୁଶ୍ଚ ମେଽଂତର୍ଯାମଶ୍ଚ
ମ ଐଂଦ୍ରଵାଯଵଶ୍ଚ ମେ ମୈତ୍ରାଵରୁଣଶ୍ଚ ମ ଆଶ୍ଵିନଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରତିପ୍ରସ୍ଥାନଶ୍ଚ ମେ ଶୁକ୍ରଶ୍ଚ
ମେ ମଂଥୀ ଚ ମ ଆଗ୍ରଯଣଶ୍ଚ ମେ ଵୈଶ୍ଵଦେଵଶ୍ଚ ମେ ଧ୍ରୁଵଶ୍ଚ ମେ ଵୈଶ୍ଵାନରଶ୍ଚ ମ ଋତୁଗ୍ରହାଶ୍ଚ
ମେଽତିଗ୍ରାହ୍ଯାଶ୍ଚ ମ ଐଂଦ୍ରାଗ୍ନଶ୍ଚ ମେ ଵୈଶ୍ଵଦେଵଶ୍ଚ ମେ ମରୁତ୍ଵତୀଯାଶ୍ଚ ମେ ମାହେଂଦ୍ରଶ୍ଚ
ମ ଆଦିତ୍ଯଶ୍ଚ ମେ ସାଵିତ୍ରଶ୍ଚ ମେ ସାରସ୍ଵତଶ୍ଚ ମେ ପୌଷ୍ଣଶ୍ଚ ମେ ପାତ୍ନୀଵତଶ୍ଚ ମେ ହାରିଯୋଜନଶ୍ଚ
ମେ ॥ 7 ॥
ଇଧ୍ମଶ୍ଚ ମେ ବର୍ହିଶ୍ଚ ମେ ଵେଦିଶ୍ଚ ମେ ଦିଷ୍ଣିଯାଶ୍ଚ ମେ ସ୍ରୁଚଶ୍ଚ ମେ ଚମସାଶ୍ଚ ମେ
ଗ୍ରାଵାଣଶ୍ଚ ମେ ସ୍ଵରଵଶ୍ଚ ମ ଉପରଵାଶ୍ଚ ମେଽଧିଷଵଣେ ଚ ମେ ଦ୍ରୋଣକଲଶଶ୍ଚ ମେ ଵାଯଵ୍ଯାନି
ଚ ମେ ପୂତଭୃଚ୍ଚ ମ ଆଧଵନୀଯଶ୍ଚ ମ ଆଗ୍ନୀଧ୍ରଂ ଚ ମେ ହଵିର୍ଧାନଂ ଚ ମେ ଗୃହାଶ୍ଚ ମେ ସଦଶ୍ଚ
ମେ ପୁରୋଡାଶାଶ୍ଚ ମେ ପଚତାଶ୍ଚ ମେଽଵଭୃଥଶ୍ଚ ମେ ସ୍ଵଗାକାରଶ୍ଚ ମେ ॥ 8 ॥
ଅଗ୍ନିଶ୍ଚ ମେ ଘର୍ମଶ୍ଚ ମେଽର୍କଶ୍ଚ ମେ ସୂର୍ଯଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରାଣଶ୍ଚ ମେଽଶ୍ଵମେଧଶ୍ଚ ମେ ପୃଥିଵୀ
ଚ ମେଽଦିତିଶ୍ଚ ମେ ଦିତିଶ୍ଚ ମେ ଦ୍ଯୌଶ୍ଚ ମେ ଶକ୍ଵରୀରଂଗୁଲଯୋ ଦିଶଶ୍ଚ ମେ ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପଂତାମୃକ୍ଚ
ମେ ସାମ ଚ ମେ ସ୍ତୋମଶ୍ଚ ମେ ଯଜୁଶ୍ଚ ମେ ଦୀକ୍ଷା ଚ ମେ ତପଶ୍ଚ ମ ଋତୁଶ୍ଚ ମେ ଵ୍ରତଂ ଚ
ମେଽହୋରାତ୍ରଯୋର୍-ଦୃଷ୍ଟ୍ଯା ବୃହଦ୍ରଥଂତରେ ଚ ମେ ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପେତାଂ ॥ 9 ॥
ଗର୍ଭାଶ୍ଚ ମେ ଵତ୍ସାଶ୍ଚ ମେ ତ୍ର୍ଯଵିଶ୍ଚ ମେ ତ୍ର୍ଯଵୀଚ ମେ ଦିତ୍ଯଵାଟ୍ ଚ ମେ ଦିତ୍ଯୌହୀ
ଚ ମେ ପଂଚାଵିଶ୍ଚ ମେ ପଂଚାଵୀ ଚ ମେ ତ୍ରିଵତ୍ସଶ୍ଚ ମେ ତ୍ରିଵତ୍ସା ଚ ମେ ତୁର୍ଯଵାଟ୍ ଚ
ମେ ତୁର୍ଯୌହୀ ଚ ମେ ପଷ୍ଠଵାଟ୍ ଚ ମେ ପଷ୍ଠୌହୀ ଚ ମ ଉକ୍ଷା ଚ ମେ ଵଶା ଚ ମ ଋଷଭଶ୍ଚ ମେ
ଵେହଚ୍ଚ ମେଽନଡ୍ଵାଂ ଚ ମେ ଧେନୁଶ୍ଚ ମ ଆଯୁର୍-ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପତାଂ ପ୍ରାଣୋ ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପତାମ୍-ଅପାନୋ
ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପତାଂ ଵ୍ଯାନୋ ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପତାଂ ଚକ୍ଷୁର୍-ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପତାଗ୍ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ
ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପତାଂ ମନୋ ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପତାଂ ଵାଗ୍-ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପତାମ୍-ଆତ୍ମା ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପତାଂ
ଯଜ୍ଞୋ ଯଜ୍ଞେନ କଲ୍ପତାମ୍ ॥ 10 ॥
ଏକା ଚ ମେ ତିସ୍ରଶ୍ଚ ମେ ପଂଚ ଚ ମେ ସପ୍ତ ଚ ମେ ନଵ ଚ ମ ଏକାଦଶ ଚ ମେ ତ୍ରଯୋଦଶ ଚ ମେ
ପଂଚଦଶ ଚ ମେ ସପ୍ତଦଶ ଚ ମେ ନଵଦଶ ଚ ମ ଏକଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମେ ତ୍ରଯୋଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମେ
ପଂଚଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମେ ସପ୍ତ ଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମେ ନଵଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମ ଏକତ୍ରିଗ୍-ମ୍ଶଚ୍ଚ
ମେ ତ୍ରଯସ୍ତ୍ରିଗ୍-ମ୍ଶଚ୍ଚ ମେ ଚତସ୍-ରଶ୍ଚ ମେଽଷ୍ଟୌ ଚ ମେ ଦ୍ଵାଦଶ ଚ ମେ ଷୋଡଶ ଚ ମେ
ଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମେ ଚତୁର୍ଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମେଽଷ୍ଟାଵିଗ୍-ମ୍ଶତିଶ୍ଚ ମେ ଦ୍ଵାତ୍ରିଗ୍-ମ୍ଶଚ୍ଚ
ମେ ଷଟ୍-ତ୍ରିଗ୍-ମ୍ଶଚ୍ଚ ମେ ଚତ୍ଵାରିଗ୍-ମ୍ଶଚ୍ଚ ମେ ଚତୁଶ୍ଚତ୍ଵାରିଗ୍-ମ୍ଶଚ୍ଚ ମେଽଷ୍ଟାଚତ୍ଵାରିଗ୍-ମ୍ଶଚ୍ଚ
ମେ ଵାଜଶ୍ଚ ପ୍ରସଵଶ୍ଚାପିଜଶ୍ଚ କ୍ରତୁଶ୍ଚ ସୁଵଶ୍ଚ ମୂର୍ଧା ଚ ଵ୍ଯଶ୍ନିଯଶ୍ଚାଂତ୍ଯାଯନଶ୍ଚାଂତ୍ଯଶ୍ଚ
ଭୌଵନଶ୍ଚ ଭୁଵନଶ୍ଚାଧିପତିଶ୍ଚ ॥ 11 ॥
ଓଂ ଇଡା ଦେଵହୂର୍-ମନୁର୍-ଯଜ୍ଞନୀର୍-ବୃହସ୍ପତିରୁକ୍ଥାମଦାନି ଶଗ୍-ମ୍ସିଷଦ୍-ଵିଶ୍ଵେ-ଦେଵାଃ
ସୂକ୍ତଵାଚଃ ପୃଥିଵିମାତର୍ମା ମା ହିଗ୍-ମ୍ସୀର୍-ମଧୁ ମନିଷ୍ଯେ ମଧୁ ଜନିଷ୍ଯେ ମଧୁ ଵକ୍ଷ୍ଯାମି
ମଧୁ ଵଦିଷ୍ଯାମି ମଧୁମତୀଂ ଦେଵେଭ୍ଯୋ ଵାଚମୁଦ୍ଯାସଗ୍-ମ୍ଶୁଶ୍ରୂଷେଣ୍ଯାମ୍ ମନୁଷ୍ଯେଭ୍ଯସ୍ତଂ
ମା ଦେଵା ଅଵଂତୁ ଶୋଭାଯୈ ପିତରୋଽନୁମଦଂତୁ ॥
ଓଂ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ ॥


🙏 Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Oriya PDF, MP3 Download ଓଂ ଅଗ୍ନାଵିଷ୍ଣୋ ସଜୋଷସେମାଵର୍ଧଂତୁ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରଂ ଚମକମ୍ Lyrics in Oriya | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Oriya Image

  om-agnavisno-sajosasemavardhantu-sri-rudram-chamakam-oriya-oriya-lyrics-download
  🌻 Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Oriya PDF Download

  View the pdf for the Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu | ଓଂ ଅଗ୍ନାଵିଷ୍ଣୋ ସଜୋଷସେମାଵର୍ଧଂତୁ | ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରଂ ଚମକମ୍ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Lyrics in Oriya Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantumeaning in Oriya or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu or How to chant Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam | Urvarukamiva Bandhanath Mrityormukshiya Mamritat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Rudram Chamakam Oriya Om Agnavisno Sajosasemavardhantu for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^