ఓం ॥ హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం శ్రీ సూక్తం లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు, PDF, MP3, డౌన్లోడ్ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on May 4, 2021 at 11:09 PM

Sri Suktam Telugu-Om Hiranyavarnam-telugu-Lyrics-Pdf

🏵 Laxmi Stotra Lyrics In Telugu


|| శ్రీ సూక్తం ||
ఓం ॥ హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం ।
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ॥
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం ।
యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానహం ॥
అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాద-ప్రబోధినీం ।
శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జుషతాం ॥
కాంసోస్మి తాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం ।
పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం ॥
చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం ।
తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యేఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే ॥
ఆదిత్యవర్ణే తపసోఽధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోఽథ బిల్వః ।
తస్య ఫలాని తపసానుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః ॥
ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ ।
ప్రాదుర్భూతోఽస్మి రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే ॥
క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్షీం నాశయామ్యహం ।
అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహాత్ ॥
గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీం ।
ఈశ్వరీగ్ం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం ॥
శ్రీర్మే భజతు । అలక్షీర్మే నశ్యతు ।
మనసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమశీమహి ।
పశూనాగ్ం రూపమన్యస్య మయి శ్రీః శ్రయతాం యశః ॥
కర్దమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్దమ ।
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీం ॥
ఆపః సృజంతు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వస మే గృహే ।
ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే ॥
ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీం ।
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ॥
ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం ।
సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ॥
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్షీమనపగామినీం ।
యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోఽశ్వాన్, విందేయం పురుషానహం ॥
యశ్శుచిః ప్రయతో భూత్వా జుహుయా-దాజ్య-మన్వహం ।
శ్రియః పంచదశర్చం చ శ్రీకామస్సతతం జపేత్ ॥
ఆనందః కర్దమశ్చైవ చిక్లీత ఇతి విశ్రుతాః ।
ఋషయస్తే త్రయః పుత్రాః స్వయం శ్రీరేవ దేవతా ॥
పద్మాననే పద్మ ఊరూ పద్మాక్షీ పద్మసంభవే ।
త్వం మాం భజస్వ పద్మాక్షీ యేన సౌఖ్యం లభామ్యహం ॥
అశ్వదాయీ చ గోదాయీ ధనదాయీ మహాధనే ।
ధనం మే జుషతాం దేవీం సర్వకామార్థ సిద్ధయే ॥
పుత్రపౌత్ర ధనం ధాన్యం హస్త్యశ్వాజావిగో రథం ।
ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మంతం కరోతు మాం ॥
చంద్రాభాం లక్ష్మీమీశానాం సూర్యాభాం శ్రియమీశ్వరీం ।
చంద్ర సూర్యాగ్ని సర్వాభాం శ్రీ మహాలక్ష్మీ-ముపాస్మహే ॥
ధన-మగ్ని-ర్ధనం వాయు-ర్ధనం సూర్యో ధనం వసుః ।
ధనమింద్రో బృహస్పతి-ర్వరుణం ధనమశ్నుతే ॥
వైనతేయ సోమం పిబ సోమం పిబతు వృత్రహా ।
సోమం ధనస్య సోమినో మహ్యం దదాతు సోమినీ ॥
న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభా మతిః ।
భవంతి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీ సూక్తం జపేత్సదా ॥
వర్షంతు తే విభావరి దివో అభ్రస్య విద్యుతః ।
రోహంతు సర్వబీజాన్యవ బ్రహ్మ ద్విషో జహి ॥
పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మ-దళాయతాక్షీ ।
విశ్వప్రియే విష్ణు మనోనుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ ॥
యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ ।
గంభీరా వర్తనాభిః స్తనభరనమితా శుభ్ర వస్తోత్తరీయా ॥
లక్ష్మీ-ర్దివ్యై-ర్గజేంద్రై-ర్మణిగణ ఖచితై-స్స్నాపితా హేమకుంభైః ।
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వ మాంగళ్యయుక్తా ॥
లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజతనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం ।
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం ।
శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం ।
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం ॥
సిద్ధలక్ష్మీ-ర్మోక్షలక్ష్మీ-ర్జయలక్ష్మీ-స్సరస్వతీ ।
శ్రీలక్ష్మీ-ర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా ॥
వరాంకుశౌ పాశమభీతి ముద్రాం ।
కరైర్వహంతీం కమలాసనస్థాం ।
బాలర్కకోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం ।
భజేఽహమంబాం జగదీశ్వరీం తాం ॥
సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే ।
శరణ్యే త్య్రంబకే దేవీ నారాయణి నమోస్తుతే ॥
ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి । తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్
శ్రీ-ర్వర్చస్వ-మాయుష్య-మారోగ్య-మావీధాత్ పవమానం మహీయతే ।
ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయుః ॥
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥


🙏 Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam Lyrics in Telugu PDF, MP3 Download ఓం ॥ హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం శ్రీ సూక్తం Lyrics in Telugu | chalisa.online.You will also find Maa Laxmi Mantra Chanting MP3 free download, Maa Laxmi Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Maa Laxmi photos and, Maa Laxmi Wallpapers, Maa Laxmi Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu Goddess Maa Laxmi  You may like this as well...
  Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam Lyrics in Telugu Image

  om--hiranyavarnam-sri-suktam-telugu-telugu-lyrics-download
  🌻 Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam Lyrics in Telugu PDF Download

  View the pdf for the Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam | ఓం ॥ హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం | శ్రీ సూక్తం using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Hiranyavarnam Lyrics in Telugu Here...


  Few More Pages Related to Maa Laxmi

  🙏 Benefits of Chanting Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnammeaning in Telugu or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Maa Laxmi for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam or How to chant Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Maa Laxmi,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Maa-laxmi-Goddess-images

  🙏 Hindu Goddess Maa Laxmi 🙏


  || Jai Laxmi Maiya || 🙏

  ।। Mother Shri Lakshmi ।।

  ।। Om shreem Shriyem namah ।।

  Maa Lakshmi Devi is the goddess of prosperity and wealth in Hinduism.

  Mother Sri Lakshmi is the goddess of wealth and prosperity.

  Also in Hindu Purana, Sri Lakshmi Devi is considered as
  the goddess of wealth, beauty, peace and truth.

  Mother Sri Lakshmi is one of the main Goddesses of Tridevi i.e. Saraswati, Lakshmi and Parvati.

  According to Hindu mythology, Mother Lakshmi is the consort of Lord Vishnu
  and Sri Lakshmi is considered as the goddess of fortune.

  Mother Lakshmi is also called as Shree i.e. prosperity as well as happiness and splendor.

  In Deepawali festival, On the Ashwin Amavasya it has special significance
  for performing shri Maha Lakshmi puja in the evening.

  Shri Lakshmi Gayatri Mantra

  Om mahalakshmicha vidmahe
  vishnupatnicha dhimahi |
  tanno lakshmih prachodayaat ||


  You can read more about Hindu Goddess Maa Laxmi here on Wikipedia


  Maa-laxmi-Goddess-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu Goddess Maa Laxmi Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Laxmi only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu Goddess Maa Laxmi


  Maa-laxmi-Goddess-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Laxmi  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu Goddess Maa Laxmi

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Laxmi only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu Goddess Maa Laxmi Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Laxmi here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Suktam Telugu Om Hiranyavarnam for Hindu Goddess Maa Laxmi on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^