ઓં ॥ હિરણ્યવર્ણાં હરિણીં શ્રી સૂક્તમ્ લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on August 29, 2020 at 08:58 AM

Sri Suktam Gujarati-Om Hiranyavarnam-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Laxmi Stotra Lyrics In Gujarati


|| શ્રી સૂક્તમ્ ||
ઓં ॥ હિરણ્યવર્ણાં હરિણીં સુવર્ણરજતસ્રજાં ।
ચંદ્રાં હિરણ્મયીં લક્ષ્મીં જાતવેદો મ આવહ ॥
તાં મ આવહ જાતવેદો લક્ષ્મીમનપગામિનીમ્ ।
યસ્યાં હિરણ્યં વિંદેયં ગામશ્વં પુરુષાનહમ્ ॥
અશ્વપૂર્વાં રથમધ્યાં હસ્તિનાદ-પ્રબોધિનીમ્ ।
શ્રિયં દેવીમુપહ્વયે શ્રીર્મા દેવીર્જુષતામ્ ॥
કાંસોસ્મિ તાં હિરણ્યપ્રાકારામાર્દ્રાં જ્વલંતીં તૃપ્તાં તર્પયંતીમ્ ।
પદ્મે સ્થિતાં પદ્મવર્ણાં તામિહોપહ્વયે શ્રિયમ્ ॥
ચંદ્રાં પ્રભાસાં યશસા જ્વલંતીં શ્રિયં લોકે દેવજુષ્ટામુદારામ્ ।
તાં પદ્મિનીમીં શરણમહં પ્રપદ્યેઽલક્ષ્મીર્મે નશ્યતાં ત્વાં વૃણે ॥
આદિત્યવર્ણે તપસોઽધિજાતો વનસ્પતિસ્તવ વૃક્ષોઽથ બિલ્વઃ ।
તસ્ય ફલાનિ તપસાનુદંતુ માયાંતરાયાશ્ચ બાહ્યા અલક્ષ્મીઃ ॥
ઉપૈતુ માં દેવસખઃ કીર્તિશ્ચ મણિના સહ ।
પ્રાદુર્ભૂતોઽસ્મિ રાષ્ટ્રેઽસ્મિન્ કીર્તિમૃદ્ધિં દદાતુ મે ॥
ક્ષુત્પિપાસામલાં જ્યેષ્ઠામલક્ષીં નાશયામ્યહમ્ ।
અભૂતિમસમૃદ્ધિં ચ સર્વાં નિર્ણુદ મે ગૃહાત્ ॥
ગંધદ્વારાં દુરાધર્ષાં નિત્યપુષ્ટાં કરીષિણીમ્ ।
ઈશ્વરીગ્-મ્ સર્વભૂતાનાં તામિહોપહ્વયે શ્રિયમ્ ॥
શ્રીર્મે ભજતુ । અલક્ષીર્મે નશ્યતુ ।
મનસઃ કામમાકૂતિં વાચઃ સત્યમશીમહિ ।
પશૂનાગ્-મ્ રૂપમન્યસ્ય મયિ શ્રીઃ શ્રયતાં યશઃ ॥
કર્દમેન પ્રજાભૂતા મયિ સંભવ કર્દમ ।
શ્રિયં વાસય મે કુલે માતરં પદ્મમાલિનીમ્ ॥
આપઃ સૃજંતુ સ્નિગ્ધાનિ ચિક્લીત વસ મે ગૃહે ।
નિ ચ દેવીં માતરં શ્રિયં વાસય મે કુલે ॥
આર્દ્રાં પુષ્કરિણીં પુષ્ટિં પિંગળામ્ પદ્મમાલિનીમ્ ।
ચંદ્રાં હિરણ્મયીં લક્ષ્મીં જાતવેદો મ આવહ ॥
આર્દ્રાં યઃ કરિણીં યષ્ટિં સુવર્ણામ્ હેમમાલિનીમ્ ।
સૂર્યાં હિરણ્મયીં લક્ષ્મીં જાતવેદો મ આવહ ॥
તાં મ આવહ જાતવેદો લક્ષીમનપગામિનીમ્ ।
યસ્યાં હિરણ્યં પ્રભૂતં ગાવો દાસ્યોઽશ્વાન્, વિંદેયં પુરુષાનહમ્ ॥
યશ્શુચિઃ પ્રયતો ભૂત્વા જુહુયા-દાજ્ય-મન્વહમ્ ।
શ્રિયઃ પંચદશર્ચં ચ શ્રીકામસ્સતતં જપેત્ ॥
આનંદઃ કર્દમશ્ચૈવ ચિક્લીત ઇતિ વિશ્રુતાઃ ।
ઋષયસ્તે ત્રયઃ પુત્રાઃ સ્વયં શ્રીરેવ દેવતા ॥
પદ્માનને પદ્મ ઊરૂ પદ્માક્ષી પદ્મસંભવે ।
ત્વં માં ભજસ્વ પદ્માક્ષી યેન સૌખ્યં લભામ્યહમ્ ॥
અશ્વદાયી ચ ગોદાયી ધનદાયી મહાધને ।
ધનં મે જુષતાં દેવીં સર્વકામાર્થ સિદ્ધયે ॥
પુત્રપૌત્ર ધનં ધાન્યં હસ્ત્યશ્વાજાવિગો રથમ્ ।
પ્રજાનાં ભવસિ માતા આયુષ્મંતં કરોતુ મામ્ ॥
ચંદ્રાભાં લક્ષ્મીમીશાનાં સૂર્યાભાં શ્રિયમીશ્વરીમ્ ।
ચંદ્ર સૂર્યાગ્નિ સર્વાભાં શ્રી મહાલક્ષ્મી-મુપાસ્મહે ॥
ધન-મગ્નિ-ર્ધનં વાયુ-ર્ધનં સૂર્યો ધનં વસુઃ ।
ધનમિંદ્રો બૃહસ્પતિ-ર્વરુણં ધનમશ્નુતે ॥
વૈનતેય સોમં પિબ સોમં પિબતુ વૃત્રહા ।
સોમં ધનસ્ય સોમિનો મહ્યં દદાતુ સોમિની ॥
ન ક્રોધો ન ચ માત્સર્યં ન લોભો નાશુભા મતિઃ ।
ભવંતિ કૃત પુણ્યાનાં ભક્તાનાં શ્રી સૂક્તં જપેત્સદા ॥
વર્ષંતુ તે વિભાવરિ દિવો અભ્રસ્ય વિદ્યુતઃ ।
રોહંતુ સર્વબીજાન્યવ બ્રહ્મ દ્વિષો જહિ ॥
પદ્મપ્રિયે પદ્મિનિ પદ્મહસ્તે પદ્માલયે પદ્મ-દળાયતાક્ષી ।
વિશ્વપ્રિયે વિષ્ણુ મનોનુકૂલે ત્વત્પાદપદ્મં મયિ સન્નિધત્સ્વ ॥
યા સા પદ્માસનસ્થા વિપુલકટિતટી પદ્મપત્રાયતાક્ષી ।
ગંભીરા વર્તનાભિઃ સ્તનભરનમિતા શુભ્ર વસ્તોત્તરીયા ॥
લક્ષ્મી-ર્દિવ્યૈ-ર્ગજેંદ્રૈ-ર્મણિગણ ખચિતૈ-સ્સ્નાપિતા હેમકુંભૈઃ ।
નિત્યં સા પદ્મહસ્તા મમ વસતુ ગૃહે સર્વ માંગળ્યયુક્તા ॥
લક્ષ્મીં ક્ષીર સમુદ્ર રાજતનયાં શ્રીરંગ ધામેશ્વરીમ્ ।
દાસીભૂત સમસ્ત દેવ વનિતાં લોકૈક દીપાંકુરાં ।
શ્રીમન્મંદ કટાક્ષ લબ્ધ વિભવ બ્રહ્મેંદ્ર ગંગાધરાં ।
ત્વાં ત્રૈલોક્ય કુટુંબિનીં સરસિજાં વંદે મુકુંદપ્રિયાં ॥
સિદ્ધલક્ષ્મી-ર્મોક્ષલક્ષ્મી-ર્જયલક્ષ્મી-સ્સરસ્વતી ।
શ્રીલક્ષ્મી-ર્વરલક્ષ્મીશ્ચ પ્રસન્ના મમ સર્વદા ॥
વરાંકુશૌ પાશમભીતિ મુદ્રાં ।
કરૈર્વહંતીં કમલાસનસ્થામ્ ।
બાલર્કકોટિ પ્રતિભાં ત્રિનેત્રાં ।
ભજેઽહમંબાં જગદીશ્વરીં તામ્ ॥
સર્વમંગળ માંગળ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે ।
શરણ્યે ત્ય્રંબકે દેવી નારાયણિ નમોસ્તુતે ॥
ઓં મહાદેવ્યૈ ચ વિદ્મહે વિષ્ણુપત્ની ચ ધીમહિ । તન્નો લક્ષ્મીઃ પ્રચોદયાત્ ॥
શ્રી-ર્વર્ચસ્વ-માયુષ્ય-મારોગ્ય-માવીધાત્ પવમાનં મહીયતે ।
ધાન્યં ધનં પશું બહુપુત્રલાભં શતસંવત્સરં દીર્ઘમાયુઃ ॥
ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ॥


🙏 Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download ઓં ॥ હિરણ્યવર્ણાં હરિણીં શ્રી સૂક્તમ્ Lyrics in Gujarati | chalisa.online.You will also find Maa Laxmi Mantra Chanting MP3 free download, Maa Laxmi Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Maa Laxmi photos and, Maa Laxmi Wallpapers, Maa Laxmi Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu Goddess Maa Laxmi  You may like this as well...
  Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam Lyrics in Gujarati Image

  om--hiranyavarnam-sri-suktam-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam | ઓં ॥ હિરણ્યવર્ણાં હરિણીં | શ્રી સૂક્તમ્ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Hiranyavarnam Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Maa Laxmi

  🙏 Benefits of Chanting Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnammeaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Maa Laxmi for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam or How to chant Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Maa Laxmi,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Maa-laxmi-Goddess-images

  🙏 Hindu Goddess Maa Laxmi 🙏


  || Jai Laxmi Maiya || 🙏

  ।। Mother Shri Lakshmi ।।

  ।। Om shreem Shriyem namah ।।

  Maa Lakshmi Devi is the goddess of prosperity and wealth in Hinduism.

  Mother Sri Lakshmi is the goddess of wealth and prosperity.

  Also in Hindu Purana, Sri Lakshmi Devi is considered as
  the goddess of wealth, beauty, peace and truth.

  Mother Sri Lakshmi is one of the main Goddesses of Tridevi i.e. Saraswati, Lakshmi and Parvati.

  According to Hindu mythology, Mother Lakshmi is the consort of Lord Vishnu
  and Sri Lakshmi is considered as the goddess of fortune.

  Mother Lakshmi is also called as Shree i.e. prosperity as well as happiness and splendor.

  In Deepawali festival, On the Ashwin Amavasya it has special significance
  for performing shri Maha Lakshmi puja in the evening.

  Shri Lakshmi Gayatri Mantra

  Om mahalakshmicha vidmahe
  vishnupatnicha dhimahi |
  tanno lakshmih prachodayaat ||


  You can read more about Hindu Goddess Maa Laxmi here on Wikipedia


  Maa-laxmi-Goddess-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu Goddess Maa Laxmi Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Laxmi only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu Goddess Maa Laxmi


  Maa-laxmi-Goddess-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Laxmi  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu Goddess Maa Laxmi

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu Goddess Maa Laxmi only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu Goddess Maa Laxmi Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu Goddess Maa Laxmi here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Suktam Gujarati Om Hiranyavarnam for Hindu Goddess Maa Laxmi on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^