నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తె, హనుమాన్ బజరంగ బాణ లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు, PDF, MP3, డౌన్లోడ్ 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on November 28, 2020 at 03:29 AM

Hanuman Bajrang Baan Telugu-Nischaya Prema-telugu-Lyrics-Pdf

🏵 Hanuman Stotra Lyrics In Telugu


|| హనుమాన్ బజరంగ బాణ ||
నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తె, బినయ కరై సనమాన ।
తేహి కే కారజ సకల సుభ, సిద్ధ కరై హనుమాన ॥
చౌపాఈ
జయ హనుమంత సంత హితకారీ । సున లీజై ప్రభు అరజ హమారీ ॥
జన కే కాజ బిలంబ న కీజై । ఆతుర దౌరి మహా సుఖ దీజై ॥
జైసే కూది సింధు మహిపారా । సురసా బదన పైఠి బిస్తారా ॥
ఆగే జాయ లంకినీ రోకా । మారేహు లాత గీ సురలోకా ॥
జాయ బిభీషన కో సుఖ దీన్హా । సీతా నిరఖి పరమపద లీన్హా ॥
బాగ ఉజారి సింధు మహం బోరా । అతి ఆతుర జమకాతర తోరా ॥
అక్షయ కుమార మారి సంహారా । లూమ లపేటి లంక కో జారా ॥
లాహ సమాన లంక జరి గీ । జయ జయ ధుని సురపుర నభ భీ ॥
అబ బిలంబ కేహి కారన స్వామీ । కృపా కరహు ఉర అంతరయామీ ॥
జయ జయ లఖన ప్రాన కే దాతా । ఆతుర హ్వై దుఖ కరహు నిపాతా ॥
జై హనుమాన జయతి బల-సాగర । సుర-సమూహ-సమరథ భట-నాగర ॥
ఓం హను హను హను హనుమంత హఠీలే । బైరిహి మారు బజ్ర కీ కీలే ॥
ఓం హ్నీం హ్నీం హ్నీం హనుమంత కపీసా । ఓం హుం హుం హుం హను అరి ఉర సీసా ॥
జయ అంజని కుమార బలవంతా । శంకరసువన బీర హనుమంతా ॥
బదన కరాల కాల-కుల-ఘాలక । రామ సహాయ సదా ప్రతిపాలక ॥
భూత, ప్రేత, పిసాచ నిసాచర । అగిన బేతాల కాల మారీ మర ॥
ఇన్హేం మారు, తోహి సపథ రామ కీ । రాఖు నాథ మరజాద నామ కీ ॥
సత్య హోహు హరి సపథ పాఇ కై । రామ దూత ధరు మారు ధాఇ కై ॥
జయ జయ జయ హనుమంత అగాధా । దుఖ పావత జన కేహి అపరాధా ॥
పూజా జప తప నేమ అచారా । నహిం జానత కఛు దాస తుమ్హారా ॥
బన ఉపబన మగ గిరి గృహ మాహీం । తుమ్హరే బల హౌం డరపత నాహీం ॥
జనకసుతా హరి దాస కహావౌ । తాకీ సపథ బిలంబ న లావౌ ॥
జై జై జై ధుని హోత అకాసా । సుమిరత హోయ దుసహ దుఖ నాసా ॥
చరన పకరి, కర జోరి మనావౌం । యహి ఔసర అబ కేహి గోహరావౌం ॥
ఉఠు, ఉఠు, చలు, తోహి రామ దుహాఈ । పాయం పరౌం, కర జోరి మనాఈ ॥
ఓం చం చం చం చం చపల చలంతా । ఓం హను హను హను హను హనుమంతా ॥
ఓం హం హం హాంక దేత కపి చంచల । ఓం సం సం సహమి పరానే ఖల-దల ॥
అపనే జన కో తురత ఉబారౌ । సుమిరత హోయ ఆనంద హమారౌ ॥
యహ బజరంగ-బాణ జేహి మారై । తాహి కహౌ ఫిరి కవన ఉబారై ॥
పాఠ కరై బజరంగ-బాణ కీ । హనుమత రక్షా కరై ప్రాన కీ ॥
యహ బజరంగ బాణ జో జాపైం । తాసోం భూత-ప్రేత సబ కాపైం ॥
ధూప దేయ జో జపై హమేసా । తాకే తన నహిం రహై కలేసా ॥
దోహా
ఉర ప్రతీతి దృఢ఼, సరన హ్వై, పాఠ కరై ధరి ధ్యాన ।
బాధా సబ హర, కరైం సబ కామ సఫల హనుమాన ॥


🙏 Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema Lyrics in Telugu PDF, MP3 Download నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తె, హనుమాన్ బజరంగ బాణ Lyrics in Telugu | www.chalisa.online.You will also find Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 free download, Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Hanuman photos and, Lord Hanuman Wallpapers, Lord Hanuman Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Hanuman  You may like this as well...
  Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema Lyrics in Telugu Image

  nischaya-prema-hanuman-bajrang-baan-telugu-telugu-lyrics-download
  🌻 Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema Lyrics in Telugu PDF Download

  View the pdf for the Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema | నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తె, | హనుమాన్ బజరంగ బాణ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Nischaya Prema Lyrics in Telugu Here...


  Few More Pages Related to Lord Hanuman

  🙏 Benefits of Chanting Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofHanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Premameaning in Telugu or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Hanuman for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema or How to chant Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Hanuman,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-hanuman-God-images

  🙏 Hindu God Lord Hanuman 🙏


  || Ram Bhakt Hanuman Ki Jai || 🙏

  | Jai Bajrang Bali |

  Lord Shree Hanuman is considered to be a great devotee of Shree Rama.
  Sri Hanuman is the son of Pawan and he is Mahabali (powerful) and has many powers.
  In Hinduism it is believed that when Ravana kidnapped Mata Sita, Hanuman departed towards Lanka and given the message of Lord Sri Rama to Mata Sita.
  But while returning, Ravana's soldiers grab Sri Hanuman and set his tail on fire.
  Then So Shri Hanuman set the whole Lanka on fire with his tail and went back to inform all the current situation of Mata Sita to Lord Rama.

  Then Sri Rama took all his army to Lanka and fought with Ravana.
  In this war, all Vanarseni and Shree Hanuman helped Lord Shree Rama.

  When Sri Lakshman was lying unconscious in the battle field due to the arrowing during the war, Sri Hanuman jumped towards Himalaya for his treatment and lifted the entire mountain named Dronagiri, on this mountain there was a medicine called Sanjeevani which help shri Laxman ji to regained his life.

  In this war, Lord Shri Rama killed Ravana and brought Maa Sita back to Ayodhya.

  As per Hindu mythology, Lord Sri Hanuman ji is everlasting and is still alive.

  Chaitra Purnima is considered to be the birth day of Shri Maruti Raya, hence Hanuman Jayanti is celebrated on this day with great enthusiasm.

  Shri Hanuman Gayatri Mantra -

  Om anjaneyay vidmihe vayuputray dhemahi |
  Tanno Hanuman Prachodayat ||


  You can read more about Hindu God Lord Hanuman here on Wikipedia


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Hanuman Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Hanuman


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Hanuman

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Hanuman Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Hanuman Bajrang Baan Telugu Nischaya Prema for Hindu God Lord Hanuman on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^