Namah Shivayai Gangayai Ganga Dashhara Stotra marathi Lyrics PDF

namah-shivayai-gangayai-ganga-dashhara-stotra

Posted on January 6, 2020 at 6:50 AM
Like the page... Share on Facebook

Namah Shivayai Gangayai Ganga Dashhara Stotra Lyrics in marathi | नमः शिवायै गंगायै शिवदायै | गंगा दशहरा स्तोत्रम् | Chalisa.online. You will also find Maa Ganga Mantra Chanting MP3 free download, Maa Ganga Mantra Chanting MP3 Ringtone download, Maa Ganga photo, Maa Ganga Wallpapers, Maa Ganga Whatsapp status.
॥ गंगादशहरास्तोत्रम् ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ब्रह्मोवाच --

नमः शिवायै गंगायै शिवदायै नमो नमः ।
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै शाङ्कर्यै ते नमो नमः ॥ १॥

नमस्ते विश्वरूपिण्यै ब्रह्मामूर्त्यै नमो नमः ।
सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो भेषजमूर्तये ॥ २॥

सर्वस्य सर्वव्याधीनां भिषक्ष्रेष्ठ्यै नमोऽस्तु ते ।
स्थाणुजङ्गमसम्भूतविषहन्त्र्यै नमो नमः ॥ ३॥

भोगोपभोगदायिन्यै भोगवत्यै नमो नमः ।
मन्दाकिन्यै नमस्तेऽस्तु स्वर्गदायै नमो नमः ॥ ४॥

नमस्त्रैलोक्यभूषायै जगद्धात्र्यै नमो नमः ।
नमस्त्रिशुक्लसंस्थायै तेजोवत्यै नमो नमः ॥ ५॥

नन्दायै लिङ्गधारिण्यै नारायण्यै नमो नमः ।
नमस्ते विश्वमुख्यायै रेवत्यै ते नमो नमः ॥ ६॥

बृहत्यै ते नमस्तेऽस्तु लोकधात्र्यै नमो नमः ।
नमस्ते विश्वमित्रायै नन्दिन्यै ते नमो नमः ॥ ७॥

पृथ्व्यै शिवामृतायै च सुवृषायै नमो नमः ।
शान्तायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः ॥ ८॥

उस्रायै सुखदोग्ध्र्यै च सञ्जीविन्यै नमो नमः ।
ब्रह्मिष्ठायै ब्रह्मदायै दुरितघ्न्यै नमो नमः ॥ ९॥

प्रणतार्तिप्रभञ्जिन्यै जगन्मात्रे नमोऽस्तु ते ।
सर्वापत्प्रतिपक्षायै मङ्गलायै नमो नमः ॥ १०॥

शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे ।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ ११॥

निर्लेपायै दुर्गहन्त्र्यै दक्षायै ते नमो नमः ।
परात्परतरे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे सदा ॥ १२॥

गंगे ममाग्रतो भूया गंगे मे देवि पृष्ठतः ।
गंगे मे पार्श्वयोरेहि त्वयि गंगेऽस्तु मे स्थितिः ॥ १३॥

आदौ त्वमन्ते मध्ये च सर्वं त्वं गां गते शिवे ।
त्वमेव मूलप्रकृतिस्त्वं हि नारायणः परः ॥ १४॥

गंगे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे ।
य इदं पठति स्तोत्रं भक्त्या नित्यं नरोऽपि यः ॥ १५॥

शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तः कायवाक्चित्तसम्भवैः ।
दशधासंस्थितैर्दोषैः सर्वैरेव प्रमुच्यते ॥ १६॥

सर्वान्कामानवाप्नोति प्रेत्य ब्रह्मणि लियते ।
ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता ॥ १७॥

तस्यां दशम्यामेतच्च स्तोत्रं गंगाजले स्थितः ।
यः पठेद्दशकृत्वस्तु दरिद्रो वापि चाक्षमः ॥ १८॥

सोऽपि तत्फलमाप्नोति गंगां सम्पूज्य यत्नतः ।
अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः ॥ १९॥

परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतम् ।
पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः ॥ २०॥

असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम् ।
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम् ॥ २१॥

वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम् ।
एतानि दश पापानि हर त्वं मम जाह्नवि ॥ २२॥

दशपापहरा यस्मात्तस्माद्दशहरा स्मृता ।
त्रयस्त्रिंशच्छतं पूर्वान् पितॄनथ पितामहान् ॥ २३॥

उद्धरत्येव संसारान्मन्त्रेणानेन पूजिता ॥ २४॥

नमो भगवत्यै दशपापहरायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै ।
शिवायै दक्षायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नन्दिन्यै ते नमो नमः ॥ २५॥

सितमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णां त्रिनेत्रां
करधृतकलशोद्यत्सोत्पलामत्यभीष्टाम् ।
विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटीरजुष्टां
कलितसितदुकूलां जाह्नवीं तां नमामि ॥ २६॥

आदावादिपितामहस्य निगमव्यापारपात्रे जलं
पश्चात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम् ।
भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिर्जह्नोर्महर्षेरियं कन्या
कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते ॥ २७॥

गंगा गंगेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ २८॥

इति स्कन्दे महापुराणे एकाशीति साहस्र्यां संहितायां
तृतीये काशीखण्डे धर्माब्धिस्था गंगास्तुतिः
अथवा श्रीगंगादशहरास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।
Namah Shivayai Gangayai Ganga Dashhara Stotra Image

namah-shivayai-gangayai-ganga-dashhara-stotra-marathi-Lyrics


Namah Shivayai Gangayai Ganga Dashhara Stotra Lyrics In marathi PDF Download

View the pdf for the Namah Shivayai Gangayai Ganga Dashhara Stotra | नमः शिवायै गंगायै शिवदायै | गंगा दशहरा स्तोत्रम् using the link given below.View the PDF file for Namah Shivayai Gangayai Ganga Dashhara Stotra Here...


Few More Pages Related to Lord ganga

Benefits of Ganga Dashhara Stotra


As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) of Ganga Dashhara Stotra chantings regularly.
You will get many blessing of Maa Ganga Maiya and get ample peace of mind.

It will be better to understand the Ganga Dashhara Stotra meaning in marathi or In your native language to maximize its Benefits.
You can chant Ganga Dashhara Stotra in Devanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalam or Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

Ganga Dashhara Stotra Paths or Jaaps (recites)


For regular worship single recital i.e. Ek paths of Ganga Dashhara Stotra is also sufficient.
You can recite Mantra or Stotra of Maa ganga for 108 times in a single go i.e. 108 bar paths of the same, but it has to be with complete devotion and without haste.

How to do Paths (recites) of Ganga Dashhara Stotra or How to chant Ganga Dashhara Stotra?


As per Hindu mythology, The good time to chant Ganga Dashhara Stotra early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

I.e. While performing puja of Maa ganga, you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of (Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop. You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor. You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform Puja of Maa ganga.

You can also chant Ganga Dashhara Stotra in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

Chanting Ganga Dashhara Stotra with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


lord_shree_ganga

Hindu Lord Ganga


|| नमामि गंगे ||


।। आई गंगा ।।

गंगा नदी हिंदूंनी (भारतात) आई आणि देवी म्हणून पवित्र मानली आहे.

हिंदू गंगा नदीची पूजा साक्षात आई देवीचे रूप म्हणून करतात. गंगा नदीत आंघोळ केल्याने सर्व पातके धुऊन जातात आणि जीवन आणि मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होते, असे हिंदू (भारतीय) मानतात.

गंगा नदीशी संबंधित असंख्य हिंदू पौराणिक कथा आहेत. वाराणसीत दररोज गंगा आरती केली जाते.

आई गंगेला जाह्नवी म्हणूनही ओळखले जाते.

गंगा गायत्री मंत्र

ॐ भागीर्थ्ये च विद्महे विश्नुपत्न्ये
च धीमहि ! तन्नो गंगा प्रचोदयात !


lord_shree_ganga_mp3_download

Listen to Digital Audio of - Ganga Mantras Online only on Chalisa.online

You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Lord Ganga only on Chalisa.onlineDownload the WhatsApp status for Lord Ganga
lord_shree_ganga_whatsapp_status_download

View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Lord GangaDownload Mobile and Desktop Wallpapers for Lord GangaYou can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Lord Ganesh only on Chalisa.online.

Watch the video for - Lord Ganga Mantra Online on Chalisa.You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Namah Shivayai Gangayai Ganga Dashhara Stotra here on the Chalisa.online.


Thanks for visiting the page about the information of - Namah Shivayai Gangayai Ganga Dashhara Stotra | नमः शिवायै गंगायै शिवदायै | गंगा दशहरा स्तोत्रम् | on our website - Chalisa.online
You may like this as well...


^