മുനിരുവാച മഹാ ഗണപതി സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ് ലിറിക്‌സ് ഇൻ മലയാളം, പി ഡി ഫ് , എം പി ത്രി, ഡൗലോഡ് 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on May 1, 2021 at 10:03 PM

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam-Muniruvacha-malayalam-Lyrics-Pdf

🏵 Ganesh Stotra Lyrics In Malayalam


|| മഹാ ഗണപതി സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ് ||
മുനിരുവാച
കഥം നാമ്നാം സഹസ്രം തം ഗണേശ ഉപദിഷ്ടവാന് ।
ശിവദം തന്മമാചക്ഷ്വ ലോകാനുഗ്രഹതത്പര ॥ 1 ॥
ബ്രഹ്മോവാച
ദേവഃ പൂര്വം പുരാരാതിഃ പുരത്രയജയോദ്യമേ ।
അനര്ചനാദ്ഗണേശസ്യ ജാതോ വിഘ്നാകുലഃ കില ॥ 2 ॥
മനസാ സ വിനിര്ധാര്യ ദദൃശേ വിഘ്നകാരണമ് ।
മഹാഗണപതിം ഭക്ത്യാ സമഭ്യര്ച്യ യഥാവിധി ॥ 3 ॥
വിഘ്നപ്രശമനോപായമപൃച്ഛദപരിശ്രമമ് ।
സംതുഷ്ടഃ പൂജയാ ശംഭോര്മഹാഗണപതിഃ സ്വയമ് ॥ 4 ॥
സര്വവിഘ്നപ്രശമനം സര്വകാമഫലപ്രദമ് ।
തതസ്തസ്മൈ സ്വയം നാമ്നാം സഹസ്രമിദമബ്രവീത് ॥ 5 ॥
അസ്യ ശ്രീമഹാഗണപതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാമംത്രസ്യ ।
ഗണേശ ഋഷിഃ, മഹാഗണപതിര്ദേവതാ, നാനാവിധാനിച്ഛംദാംസി ।
ഹുമിതി ബീജമ്, തുംഗമിതി ശക്തിഃ, സ്വാഹാശക്തിരിതി കീലകമ് ।
സകലവിഘ്നവിനാശനദ്വാരാ ശ്രീമഹാഗണപതിപ്രസാദസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।
അഥ കരന്യാസഃ
ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡ ഇത്യംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
കുമാരഗുരുരീശാന ഇതി തര്ജനീഭ്യാം നമഃ ॥
ബ്രഹ്മാംഡകുംഭശ്ചിദ്വ്യോമേതി മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
രക്തോ രക്താംബരധര ഇത്യനാമികാഭ്യാം നമഃ
സര്വസദ്ഗുരുസംസേവ്യ ഇതി കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ലുപ്തവിഘ്നഃ സ്വഭക്താനാമിതി കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥
അഥ അംഗന്യാസഃ
ഛംദശ്ഛംദോദ്ഭവ ഇതി ഹൃദയായ നമഃ ।
നിഷ്കലോ നിര്മല ഇതി ശിരസേ സ്വാഹാ ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രീഡ ഇതി ശിഖായൈ വഷട് ।
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാനംദ ഇതി കവചായ ഹുമ് ।
അഷ്ടാംഗയോഗഫലഭൃദിതി നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
അനംതശക്തിസഹിത ഇത്യസ്ത്രായ ഫട് ।
ഭൂര്ഭുവഃ സ്വരോമ് ഇതി ദിഗ്ബംധഃ ।
അഥ ധ്യാനമ്
ഗജവദനമചിംത്യം തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രം ത്രിനേത്രം
ബൃഹദുദരമശേഷം ഭൂതിരാജം പുരാണമ് ।
അമരവരസുപൂജ്യം രക്തവര്ണം സുരേശം
പശുപതിസുതമീശം വിഘ്നരാജം നമാമി ॥
ശ്രീഗണപതിരുവാച
ഓം ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡോ ഗണനാഥോ ഗണാധിപഃ ।
ഏകദംതോ വക്രതുംഡോ ഗജവക്ത്രോ മഹോദരഃ ॥ 1 ॥
ലംബോദരോ ധൂമ്രവര്ണോ വികടോ വിഘ്നനാശനഃ ।
സുമുഖോ ദുര്മുഖോ ബുദ്ധോ വിഘ്നരാജോ ഗജാനനഃ ॥ 2 ॥
ഭീമഃ പ്രമോദ ആമോദഃ സുരാനംദോ മദോത്കടഃ ।
ഹേരംബഃ ശംബരഃ ശംഭുര്ലംബകര്ണോ മഹാബലഃ ॥ 3 ॥
നംദനോ ലംപടോ ഭീമോ മേഘനാദോ ഗണംജയഃ ।
വിനായകോ വിരൂപാക്ഷോ വീരഃ ശൂരവരപ്രദഃ ॥ 4 ॥
മഹാഗണപതിര്ബുദ്ധിപ്രിയഃ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ ।
രുദ്രപ്രിയോ ഗണാധ്യക്ഷ ഉമാപുത്രോഽഘനാശനഃ ॥ 5 ॥
കുമാരഗുരുരീശാനപുത്രോ മൂഷകവാഹനഃ ।
സിദ്ധിപ്രിയഃ സിദ്ധിപതിഃ സിദ്ധഃ സിദ്ധിവിനായകഃ ॥ 6 ॥
അവിഘ്നസ്തുംബുരുഃ സിംഹവാഹനോ മോഹിനീപ്രിയഃ ।
കടംകടോ രാജപുത്രഃ ശാകലഃ സംമിതോമിതഃ ॥ 7 ॥
കൂഷ്മാംഡസാമസംഭൂതിര്ദുര്ജയോ ധൂര്ജയോ ജയഃ ।
ഭൂപതിര്ഭുവനപതിര്ഭൂതാനാം പതിരവ്യയഃ ॥ 8 ॥
വിശ്വകര്താ വിശ്വമുഖോ വിശ്വരൂപോ നിധിര്ഗുണഃ ।
കവിഃ കവീനാമൃഷഭോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ ॥ 9 ॥
ജ്യേഷ്ഠരാജോ നിധിപതിര്നിധിപ്രിയപതിപ്രിയഃ ।
ഹിരണ്മയപുരാംതഃസ്ഥഃ സൂര്യമംഡലമധ്യഗഃ ॥ 10 ॥
കരാഹതിധ്വസ്തസിംധുസലിലഃ പൂഷദംതഭിത് ।
ഉമാംകകേലികുതുകീ മുക്തിദഃ കുലപാവനഃ ॥ 11 ॥
കിരീടീ കുംഡലീ ഹാരീ വനമാലീ മനോമയഃ ।
വൈമുഖ്യഹതദൈത്യശ്രീഃ പാദാഹതിജിതക്ഷിതിഃ ॥ 12 ॥
സദ്യോജാതഃ സ്വര്ണമുംജമേഖലീ ദുര്നിമിത്തഹൃത് ।
ദുഃസ്വപ്നഹൃത്പ്രസഹനോ ഗുണീ നാദപ്രതിഷ്ഠിതഃ ॥ 13 ॥
സുരൂപഃ സര്വനേത്രാധിവാസോ വീരാസനാശ്രയഃ ।
പീതാംബരഃ ഖംഡരദഃ ഖംഡവൈശാഖസംസ്ഥിതഃ ॥ 14 ॥
ചിത്രാംഗഃ ശ്യാമദശനോ ഭാലചംദ്രോ ഹവിര്ഭുജഃ ।
യോഗാധിപസ്താരകസ്ഥഃ പുരുഷോ ഗജകര്ണകഃ ॥ 15 ॥
ഗണാധിരാജോ വിജയഃ സ്ഥിരോ ഗജപതിധ്വജീ ।
ദേവദേവഃ സ്മരഃ പ്രാണദീപകോ വായുകീലകഃ ॥ 16 ॥
വിപശ്ചിദ്വരദോ നാദോ നാദഭിന്നമഹാചലഃ ।
വരാഹരദനോ മൃത്യുംജയോ വ്യാഘ്രാജിനാംബരഃ ॥ 17 ॥
ഇച്ഛാശക്തിഭവോ ദേവത്രാതാ ദൈത്യവിമര്ദനഃ ।
ശംഭുവക്ത്രോദ്ഭവഃ ശംഭുകോപഹാ ശംഭുഹാസ്യഭൂഃ ॥ 18 ॥
ശംഭുതേജാഃ ശിവാശോകഹാരീ ഗൌരീസുഖാവഹഃ ।
ഉമാംഗമലജോ ഗൌരീതേജോഭൂഃ സ്വര്ധുനീഭവഃ ॥ 19 ॥
യജ്ഞകായോ മഹാനാദോ ഗിരിവര്ഷ്മാ ശുഭാനനഃ ।
സര്വാത്മാ സര്വദേവാത്മാ ബ്രഹ്മമൂര്ധാ കകുപ്ശ്രുതിഃ ॥ 20 ॥
ബ്രഹ്മാംഡകുംഭശ്ചിദ്വ്യോമഭാലഃസത്യശിരോരുഹഃ ।
ജഗജ്ജന്മലയോന്മേഷനിമേഷോഽഗ്ന്യര്കസോമദൃക് ॥ 21 ॥
ഗിരീംദ്രൈകരദോ ധര്മാധര്മോഷ്ഠഃ സാമബൃംഹിതഃ ।
ഗ്രഹര്ക്ഷദശനോ വാണീജിഹ്വോ വാസവനാസികഃ ॥ 22 ॥
ഭ്രൂമധ്യസംസ്ഥിതകരോ ബ്രഹ്മവിദ്യാമദോദകഃ ।
കുലാചലാംസഃ സോമാര്കഘംടോ രുദ്രശിരോധരഃ ॥ 23 ॥
നദീനദഭുജഃ സര്പാംഗുലീകസ്താരകാനഖഃ ।
വ്യോമനാഭിഃ ശ്രീഹൃദയോ മേരുപൃഷ്ഠോഽര്ണവോദരഃ ॥ 24 ॥
കുക്ഷിസ്ഥയക്ഷഗംധര്വരക്ഷഃകിന്നരമാനുഷഃ ।
പൃഥ്വീകടിഃ സൃഷ്ടിലിംഗഃ ശൈലോരുര്ദസ്രജാനുകഃ ॥ 25 ॥
പാതാലജംഘോ മുനിപാത്കാലാംഗുഷ്ഠസ്ത്രയീതനുഃ ।
ജ്യോതിര്മംഡലലാംഗൂലോ ഹൃദയാലാനനിശ്ചലഃ ॥ 26 ॥
ഹൃത്പദ്മകര്ണികാശാലീ വിയത്കേലിസരോവരഃ ।
സദ്ഭക്തധ്യാനനിഗഡഃ പൂജാവാരിനിവാരിതഃ ॥ 27 ॥
പ്രതാപീ കാശ്യപോ മംതാ ഗണകോ വിഷ്ടപീ ബലീ ।
യശസ്വീ ധാര്മികോ ജേതാ പ്രഥമഃ പ്രമഥേശ്വരഃ ॥ 28 ॥
ചിംതാമണിര്ദ്വീപപതിഃ കല്പദ്രുമവനാലയഃ ।
രത്നമംഡപമധ്യസ്ഥോ രത്നസിംഹാസനാശ്രയഃ ॥ 29 ॥
തീവ്രാശിരോദ്ധൃതപദോ ജ്വാലിനീമൌലിലാലിതഃ ।
നംദാനംദിതപീഠശ്രീര്ഭോഗദോ ഭൂഷിതാസനഃ ॥ 30 ॥
സകാമദായിനീപീഠഃ സ്ഫുരദുഗ്രാസനാശ്രയഃ ।
തേജോവതീശിരോരത്നം സത്യാനിത്യാവതംസിതഃ ॥ 31 ॥
സവിഘ്നനാശിനീപീഠഃ സര്വശക്ത്യംബുജാലയഃ ।
ലിപിപദ്മാസനാധാരോ വഹ്നിധാമത്രയാലയഃ ॥ 32 ॥
ഉന്നതപ്രപദോ ഗൂഢഗുല്ഫഃ സംവൃതപാര്ഷ്ണികഃ ।
പീനജംഘഃ ശ്ലിഷ്ടജാനുഃ സ്ഥൂലോരുഃ പ്രോന്നമത്കടിഃ ॥ 33 ॥
നിമ്നനാഭിഃ സ്ഥൂലകുക്ഷിഃ പീനവക്ഷാ ബൃഹദ്ഭുജഃ ।
പീനസ്കംധഃ കംബുകംഠോ ലംബോഷ്ഠോ ലംബനാസികഃ ॥ 34 ॥
ഭഗ്നവാമരദസ്തുംഗസവ്യദംതോ മഹാഹനുഃ ।
ഹ്രസ്വനേത്രത്രയഃ ശൂര്പകര്ണോ നിബിഡമസ്തകഃ ॥ 35 ॥
സ്തബകാകാരകുംഭാഗ്രോ രത്നമൌലിര്നിരംകുശഃ ।
സര്പഹാരകടീസൂത്രഃ സര്പയജ്ഞോപവീതവാന് ॥ 36 ॥
സര്പകോടീരകടകഃ സര്പഗ്രൈവേയകാംഗദഃ ।
സര്പകക്ഷോദരാബംധഃ സര്പരാജോത്തരച്ഛദഃ ॥ 37 ॥
രക്തോ രക്താംബരധരോ രക്തമാലാവിഭൂഷണഃ ।
രക്തേക്ഷനോ രക്തകരോ രക്തതാല്വോഷ്ഠപല്ലവഃ ॥ 38 ॥
ശ്വേതഃ ശ്വേതാംബരധരഃ ശ്വേതമാലാവിഭൂഷണഃ ।
ശ്വേതാതപത്രരുചിരഃ ശ്വേതചാമരവീജിതഃ ॥ 39 ॥
സര്വാവയവസംപൂര്ണഃ സര്വലക്ഷണലക്ഷിതഃ ।
സര്വാഭരണശോഭാഢ്യഃ സര്വശോഭാസമന്വിതഃ ॥ 40 ॥
സര്വമംഗലമാംഗല്യഃ സര്വകാരണകാരണമ് ।
സര്വദേവവരഃ ശാരംഗീ ബീജപൂരീ ഗദാധരഃ ॥ 41 ॥
ശുഭാംഗോ ലോകസാരംഗഃ സുതംതുസ്തംതുവര്ധനഃ ।
കിരീടീ കുംഡലീ ഹാരീ വനമാലീ ശുഭാംഗദഃ ॥ 42 ॥
ഇക്ഷുചാപധരഃ ശൂലീ ചക്രപാണിഃ സരോജഭൃത് ।
പാശീ ധൃതോത്പലഃ ശാലിമംജരീഭൃത്സ്വദംതഭൃത് ॥ 43 ॥
കല്പവല്ലീധരോ വിശ്വാഭയദൈകകരോ വശീ ।
അക്ഷമാലാധരോ ജ്ഞാനമുദ്രാവാന് മുദ്ഗരായുധഃ ॥ 44 ॥
പൂര്ണപാത്രീ കംബുധരോ വിധൃതാംകുശമൂലകഃ ।
കരസ്ഥാമ്രഫലശ്ചൂതകലികാഭൃത്കുഠാരവാന് ॥ 45 ॥
പുഷ്കരസ്ഥസ്വര്ണഘടീപൂര്ണരത്നാഭിവര്ഷകഃ ।
ഭാരതീസുംദരീനാഥോ വിനായകരതിപ്രിയഃ ॥ 46 ॥
മഹാലക്ഷ്മീപ്രിയതമഃ സിദ്ധലക്ഷ്മീമനോരമഃ ।
രമാരമേശപൂര്വാംഗോ ദക്ഷിണോമാമഹേശ്വരഃ ॥ 47 ॥
മഹീവരാഹവാമാംഗോ രതികംദര്പപശ്ചിമഃ ।
ആമോദമോദജനനഃ സപ്രമോദപ്രമോദനഃ ॥ 48 ॥
സംവര്ധിതമഹാവൃദ്ധിരൃദ്ധിസിദ്ധിപ്രവര്ധനഃ ।
ദംതസൌമുഖ്യസുമുഖഃ കാംതികംദലിതാശ്രയഃ ॥ 49 ॥
മദനാവത്യാശ്രിതാംഘ്രിഃ കൃതവൈമുഖ്യദുര്മുഖഃ ।
വിഘ്നസംപല്ലവഃ പദ്മഃ സര്വോന്നതമദദ്രവഃ ॥ 50 ॥
വിഘ്നകൃന്നിമ്നചരണോ ദ്രാവിണീശക്തിസത്കൃതഃ ।
തീവ്രാപ്രസന്നനയനോ ജ്വാലിനീപാലിതൈകദൃക് ॥ 51 ॥
മോഹിനീമോഹനോ ഭോഗദായിനീകാംതിമംഡനഃ ।
കാമിനീകാംതവക്ത്രശ്രീരധിഷ്ഠിതവസുംധരഃ ॥ 52 ॥
വസുധാരാമദോന്നാദോ മഹാശംഖനിധിപ്രിയഃ ।
നമദ്വസുമതീമാലീ മഹാപദ്മനിധിഃ പ്രഭുഃ ॥ 53 ॥
സര്വസദ്ഗുരുസംസേവ്യഃ ശോചിഷ്കേശഹൃദാശ്രയഃ ।
ഈശാനമൂര്ധാ ദേവേംദ്രശിഖഃ പവനനംദനഃ ॥ 54 ॥
പ്രത്യുഗ്രനയനോ ദിവ്യോ ദിവ്യാസ്ത്രശതപര്വധൃക് ।
ഐരാവതാദിസര്വാശാവാരണോ വാരണപ്രിയഃ ॥ 55 ॥
വജ്രാദ്യസ്ത്രപരീവാരോ ഗണചംഡസമാശ്രയഃ ।
ജയാജയപരികരോ വിജയാവിജയാവഹഃ ॥ 56 ॥
അജയാര്ചിതപാദാബ്ജോ നിത്യാനംദവനസ്ഥിതഃ ।
വിലാസിനീകൃതോല്ലാസഃ ശൌംഡീ സൌംദര്യമംഡിതഃ ॥ 57 ॥
അനംതാനംതസുഖദഃ സുമംഗലസുമംഗലഃ ।
ജ്ഞാനാശ്രയഃ ക്രിയാധാര ഇച്ഛാശക്തിനിഷേവിതഃ ॥ 58 ॥
സുഭഗാസംശ്രിതപദോ ലലിതാലലിതാശ്രയഃ ।
കാമിനീപാലനഃ കാമകാമിനീകേലിലാലിതഃ ॥ 59 ॥
സരസ്വത്യാശ്രയോ ഗൌരീനംദനഃ ശ്രീനികേതനഃ ।
ഗുരുഗുപ്തപദോ വാചാസിദ്ധോ വാഗീശ്വരീപതിഃ ॥ 60 ॥
നലിനീകാമുകോ വാമാരാമോ ജ്യേഷ്ഠാമനോരമഃ ।
രൌദ്രീമുദ്രിതപാദാബ്ജോ ഹുംബീജസ്തുംഗശക്തികഃ ॥ 61 ॥
വിശ്വാദിജനനത്രാണഃ സ്വാഹാശക്തിഃ സകീലകഃ ।
അമൃതാബ്ധികൃതാവാസോ മദഘൂര്ണിതലോചനഃ ॥ 62 ॥
ഉച്ഛിഷ്ടോച്ഛിഷ്ടഗണകോ ഗണേശോ ഗണനായകഃ ।
സാര്വകാലികസംസിദ്ധിര്നിത്യസേവ്യോ ദിഗംബരഃ ॥ 63 ॥
അനപായോഽനംതദൃഷ്ടിരപ്രമേയോഽജരാമരഃ ।
അനാവിലോഽപ്രതിഹതിരച്യുതോഽമൃതമക്ഷരഃ ॥ 64 ॥
അപ്രതര്ക്യോഽക്ഷയോഽജയ്യോഽനാധാരോഽനാമയോമലഃ ।
അമേയസിദ്ധിരദ്വൈതമഘോരോഽഗ്നിസമാനനഃ ॥ 65 ॥
അനാകാരോഽബ്ധിഭൂമ്യഗ്നിബലഘ്നോഽവ്യക്തലക്ഷണഃ ।
ആധാരപീഠമാധാര ആധാരാധേയവര്ജിതഃ ॥ 66 ॥
ആഖുകേതന ആശാപൂരക ആഖുമഹാരഥഃ ।
ഇക്ഷുസാഗരമധ്യസ്ഥ ഇക്ഷുഭക്ഷണലാലസഃ ॥ 67 ॥
ഇക്ഷുചാപാതിരേകശ്രീരിക്ഷുചാപനിഷേവിതഃ ।
ഇംദ്രഗോപസമാനശ്രീരിംദ്രനീലസമദ്യുതിഃ ॥ 68 ॥
ഇംദീവരദലശ്യാമ ഇംദുമംഡലമംഡിതഃ ।
ഇധ്മപ്രിയ ഇഡാഭാഗ ഇഡാവാനിംദിരാപ്രിയഃ ॥ 69 ॥
ഇക്ഷ്വാകുവിഘ്നവിധ്വംസീ ഇതികര്തവ്യതേപ്സിതഃ ।
ഈശാനമൌലിരീശാന ഈശാനപ്രിയ ഈതിഹാ ॥ 70 ॥
ഈഷണാത്രയകല്പാംത ഈഹാമാത്രവിവര്ജിതഃ ।
ഉപേംദ്ര ഉഡുഭൃന്മൌലിരുഡുനാഥകരപ്രിയഃ ॥ 71 ॥
ഉന്നതാനന ഉത്തുംഗ ഉദാരസ്ത്രിദശാഗ്രണീഃ ।
ഊര്ജസ്വാനൂഷ്മലമദ ഊഹാപോഹദുരാസദഃ ॥ 72 ॥
ഋഗ്യജുഃസാമനയന ഋദ്ധിസിദ്ധിസമര്പകഃ ।
ഋജുചിത്തൈകസുലഭോ ഋണത്രയവിമോചനഃ ॥ 73 ॥
ലുപ്തവിഘ്നഃ സ്വഭക്താനാം ലുപ്തശക്തിഃ സുരദ്വിഷാമ് ।
ലുപ്തശ്രീര്വിമുഖാര്ചാനാം ലൂതാവിസ്ഫോടനാശനഃ ॥ 74 ॥
ഏകാരപീഠമധ്യസ്ഥ ഏകപാദകൃതാസനഃ ।
ഏജിതാഖിലദൈത്യശ്രീരേധിതാഖിലസംശ്രയഃ ॥ 75 ॥
ഐശ്വര്യനിധിരൈശ്വര്യമൈഹികാമുഷ്മികപ്രദഃ ।
ഐരംമദസമോന്മേഷ ഐരാവതസമാനനഃ ॥ 76 ॥
ഓംകാരവാച്യ ഓംകാര ഓജസ്വാനോഷധീപതിഃ ।
ഔദാര്യനിധിരൌദ്ധത്യധൈര്യ ഔന്നത്യനിഃസമഃ ॥ 77 ॥
അംകുശഃ സുരനാഗാനാമംകുശാകാരസംസ്ഥിതഃ ।
അഃ സമസ്തവിസര്ഗാംതപദേഷു പരികീര്തിതഃ ॥ 78 ॥
കമംഡലുധരഃ കല്പഃ കപര്ദീ കലഭാനനഃ ।
കര്മസാക്ഷീ കര്മകര്താ കര്മാകര്മഫലപ്രദഃ ॥ 79 ॥
കദംബഗോലകാകാരഃ കൂഷ്മാംഡഗണനായകഃ ।
കാരുണ്യദേഹഃ കപിലഃ കഥകഃ കടിസൂത്രഭൃത് ॥ 80 ॥
ഖര്വഃ ഖഡ്ഗപ്രിയഃ ഖഡ്ഗഃ ഖാംതാംതഃസ്ഥഃ ഖനിര്മലഃ ।
ഖല്വാടശൃംഗനിലയഃ ഖട്വാംഗീ ഖദുരാസദഃ ॥ 81 ॥
ഗുണാഢ്യോ ഗഹനോ ഗദ്യോ ഗദ്യപദ്യസുധാര്ണവഃ ।
ഗദ്യഗാനപ്രിയോ ഗര്ജോ ഗീതഗീര്വാണപൂര്വജഃ ॥ 82 ॥
ഗുഹ്യാചാരരതോ ഗുഹ്യോ ഗുഹ്യാഗമനിരൂപിതഃ ।
ഗുഹാശയോ ഗുഡാബ്ധിസ്ഥോ ഗുരുഗമ്യോ ഗുരുര്ഗുരുഃ ॥ 83 ॥
ഘംടാഘര്ഘരികാമാലീ ഘടകുംഭോ ഘടോദരഃ ।
ങകാരവാച്യോ ങാകാരോ ങകാരാകാരശുംഡഭൃത് ॥ 84 ॥
ചംഡശ്ചംഡേശ്വരശ്ചംഡീ ചംഡേശശ്ചംഡവിക്രമഃ ।
ചരാചരപിതാ ചിംതാമണിശ്ചര്വണലാലസഃ ॥ 85 ॥
ഛംദശ്ഛംദോദ്ഭവശ്ഛംദോ ദുര്ലക്ഷ്യശ്ഛംദവിഗ്രഹഃ ।
ജഗദ്യോനിര്ജഗത്സാക്ഷീ ജഗദീശോ ജഗന്മയഃ ॥ 86 ॥
ജപ്യോ ജപപരോ ജാപ്യോ ജിഹ്വാസിംഹാസനപ്രഭുഃ ।
സ്രവദ്ഗംഡോല്ലസദ്ധാനഝംകാരിഭ്രമരാകുലഃ ॥ 87 ॥
ടംകാരസ്ഫാരസംരാവഷ്ടംകാരമണിനൂപുരഃ ।
ഠദ്വയീപല്ലവാംതസ്ഥസര്വമംത്രേഷു സിദ്ധിദഃ ॥ 88 ॥
ഡിംഡിമുംഡോ ഡാകിനീശോ ഡാമരോ ഡിംഡിമപ്രിയഃ ।
ഢക്കാനിനാദമുദിതോ ഢൌംകോ ഢുംഢിവിനായകഃ ॥ 89 ॥
തത്ത്വാനാം പ്രകൃതിസ്തത്ത്വം തത്ത്വംപദനിരൂപിതഃ ।
താരകാംതരസംസ്ഥാനസ്താരകസ്താരകാംതകഃ ॥ 90 ॥
സ്ഥാണുഃ സ്ഥാണുപ്രിയഃ സ്ഥാതാ സ്ഥാവരം ജംഗമം ജഗത് ।
ദക്ഷയജ്ഞപ്രമഥനോ ദാതാ ദാനം ദമോ ദയാ ॥ 91 ॥
ദയാവാംദിവ്യവിഭവോ ദംഡഭൃദ്ദംഡനായകഃ ।
ദംതപ്രഭിന്നാഭ്രമാലോ ദൈത്യവാരണദാരണഃ ॥ 92 ॥
ദംഷ്ട്രാലഗ്നദ്വീപഘടോ ദേവാര്ഥനൃഗജാകൃതിഃ ।
ധനം ധനപതേര്ബംധുര്ധനദോ ധരണീധരഃ ॥ 93 ॥
ധ്യാനൈകപ്രകടോ ധ്യേയോ ധ്യാനം ധ്യാനപരായണഃ ।
ധ്വനിപ്രകൃതിചീത്കാരോ ബ്രഹ്മാംഡാവലിമേഖലഃ ॥ 94 ॥
നംദ്യോ നംദിപ്രിയോ നാദോ നാദമധ്യപ്രതിഷ്ഠിതഃ ।
നിഷ്കലോ നിര്മലോ നിത്യോ നിത്യാനിത്യോ നിരാമയഃ ॥ 95 ॥
പരം വ്യോമ പരം ധാമ പരമാത്മാ പരം പദമ് ॥ 96 ॥
പരാത്പരഃ പശുപതിഃ പശുപാശവിമോചനഃ ।
പൂര്ണാനംദഃ പരാനംദഃ പുരാണപുരുഷോത്തമഃ ॥ 97 ॥
പദ്മപ്രസന്നവദനഃ പ്രണതാജ്ഞാനനാശനഃ ।
പ്രമാണപ്രത്യയാതീതഃ പ്രണതാര്തിനിവാരണഃ ॥ 98 ॥
ഫണിഹസ്തഃ ഫണിപതിഃ ഫൂത്കാരഃ ഫണിതപ്രിയഃ ।
ബാണാര്ചിതാംഘ്രിയുഗലോ ബാലകേലികുതൂഹലീ ।
ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മാര്ചിതപദോ ബ്രഹ്മചാരീ ബൃഹസ്പതിഃ ॥ 99 ॥
ബൃഹത്തമോ ബ്രഹ്മപരോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ ।
ബൃഹന്നാദാഗ്ര്യചീത്കാരോ ബ്രഹ്മാംഡാവലിമേഖലഃ ॥ 100 ॥
ഭ്രൂക്ഷേപദത്തലക്ഷ്മീകോ ഭര്ഗോ ഭദ്രോ ഭയാപഹഃ ।
ഭഗവാന് ഭക്തിസുലഭോ ഭൂതിദോ ഭൂതിഭൂഷണഃ ॥ 101 ॥
ഭവ്യോ ഭൂതാലയോ ഭോഗദാതാ ഭ്രൂമധ്യഗോചരഃ ।
മംത്രോ മംത്രപതിര്മംത്രീ മദമത്തോ മനോ മയഃ ॥ 102 ॥
മേഖലാഹീശ്വരോ മംദഗതിര്മംദനിഭേക്ഷണഃ ।
മഹാബലോ മഹാവീര്യോ മഹാപ്രാണോ മഹാമനാഃ ॥ 103 ॥
യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യജ്ഞഗോപ്താ യജ്ഞഫലപ്രദഃ ।
യശസ്കരോ യോഗഗമ്യോ യാജ്ഞികോ യാജകപ്രിയഃ ॥ 104 ॥
രസോ രസപ്രിയോ രസ്യോ രംജകോ രാവണാര്ചിതഃ ।
രാജ്യരക്ഷാകരോ രത്നഗര്ഭോ രാജ്യസുഖപ്രദഃ ॥ 105 ॥
ലക്ഷോ ലക്ഷപതിര്ലക്ഷ്യോ ലയസ്ഥോ ലഡ്ഡുകപ്രിയഃ ।
ലാസപ്രിയോ ലാസ്യപരോ ലാഭകൃല്ലോകവിശ്രുതഃ ॥ 106 ॥
വരേണ്യോ വഹ്നിവദനോ വംദ്യോ വേദാംതഗോചരഃ ।
വികര്താ വിശ്വതശ്ചക്ഷുര്വിധാതാ വിശ്വതോമുഖഃ ॥ 107 ॥
വാമദേവോ വിശ്വനേതാ വജ്രിവജ്രനിവാരണഃ ।
വിവസ്വദ്ബംധനോ വിശ്വാധാരോ വിശ്വേശ്വരോ വിഭുഃ ॥ 108 ॥
ശബ്ദബ്രഹ്മ ശമപ്രാപ്യഃ ശംഭുശക്തിഗണേശ്വരഃ ।
ശാസ്താ ശിഖാഗ്രനിലയഃ ശരണ്യഃ ശംബരേശ്വരഃ ॥ 109 ॥
ഷഡൃതുകുസുമസ്രഗ്വീ ഷഡാധാരഃ ഷഡക്ഷരഃ ।
സംസാരവൈദ്യഃ സര്വജ്ഞഃ സര്വഭേഷജഭേഷജമ് ॥ 110 ॥
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രീഡഃ സുരകുംജരഭേദകഃ ।
സിംദൂരിതമഹാകുംഭഃ സദസദ്ഭക്തിദായകഃ ॥ 111 ॥
സാക്ഷീ സമുദ്രമഥനഃ സ്വയംവേദ്യഃ സ്വദക്ഷിണഃ ।
സ്വതംത്രഃ സത്യസംകല്പഃ സാമഗാനരതഃ സുഖീ ॥ 112 ॥
ഹംസോ ഹസ്തിപിശാചീശോ ഹവനം ഹവ്യകവ്യഭുക് ।
ഹവ്യം ഹുതപ്രിയോ ഹൃഷ്ടോ ഹൃല്ലേഖാമംത്രമധ്യഗഃ ॥ 113 ॥
ക്ഷേത്രാധിപഃ ക്ഷമാഭര്താ ക്ഷമാക്ഷമപരായണഃ ।
ക്ഷിപ്രക്ഷേമകരഃ ക്ഷേമാനംദഃ ക്ഷോണീസുരദ്രുമഃ ॥ 114 ॥
ധര്മപ്രദോഽര്ഥദഃ കാമദാതാ സൌഭാഗ്യവര്ധനഃ ।
വിദ്യാപ്രദോ വിഭവദോ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദഃ ॥ 115 ॥
ആഭിരൂപ്യകരോ വീരശ്രീപ്രദോ വിജയപ്രദഃ ।
സര്വവശ്യകരോ ഗര്ഭദോഷഹാ പുത്രപൌത്രദഃ ॥ 116 ॥
മേധാദഃ കീര്തിദഃ ശോകഹാരീ ദൌര്ഭാഗ്യനാശനഃ ।
പ്രതിവാദിമുഖസ്തംഭോ രുഷ്ടചിത്തപ്രസാദനഃ ॥ 117 ॥
പരാഭിചാരശമനോ ദുഃഖഹാ ബംധമോക്ഷദഃ ।
ലവസ്ത്രുടിഃ കലാ കാഷ്ഠാ നിമേഷസ്തത്പരക്ഷണഃ ॥ 118 ॥
ഘടീ മുഹൂര്തഃ പ്രഹരോ ദിവാ നക്തമഹര്നിശമ് ।
പക്ഷോ മാസര്ത്വയനാബ്ദയുഗം കല്പോ മഹാലയഃ ॥ 119 ॥
രാശിസ്താരാ തിഥിര്യോഗോ വാരഃ കരണമംശകമ് ।
ലഗ്നം ഹോരാ കാലചക്രം മേരുഃ സപ്തര്ഷയോ ധ്രുവഃ ॥ 120 ॥
രാഹുര്മംദഃ കവിര്ജീവോ ബുധോ ഭൌമഃ ശശീ രവിഃ ।
കാലഃ സൃഷ്ടിഃ സ്ഥിതിര്വിശ്വം സ്ഥാവരം ജംഗമം ജഗത് ॥ 121 ॥
ഭൂരാപോഽഗ്നിര്മരുദ്വ്യോമാഹംകൃതിഃ പ്രകൃതിഃ പുമാന് ।
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുഃ ശിവോ രുദ്ര ഈശഃ ശക്തിഃ സദാശിവഃ ॥ 122 ॥
ത്രിദശാഃ പിതരഃ സിദ്ധാ യക്ഷാ രക്ഷാംസി കിന്നരാഃ ।
സിദ്ധവിദ്യാധരാ ഭൂതാ മനുഷ്യാഃ പശവഃ ഖഗാഃ ॥ 123 ॥
സമുദ്രാഃ സരിതഃ ശൈലാ ഭൂതം ഭവ്യം ഭവോദ്ഭവഃ ।
സാംഖ്യം പാതംജലം യോഗം പുരാണാനി ശ്രുതിഃ സ്മൃതിഃ ॥ 124 ॥
വേദാംഗാനി സദാചാരോ മീമാംസാ ന്യായവിസ്തരഃ ।
ആയുര്വേദോ ധനുര്വേദോ ഗാംധര്വം കാവ്യനാടകമ് ॥ 125 ॥
വൈഖാനസം ഭാഗവതം മാനുഷം പാംചരാത്രകമ് ।
ശൈവം പാശുപതം കാലാമുഖംഭൈരവശാസനമ് ॥ 126 ॥
ശാക്തം വൈനായകം സൌരം ജൈനമാര്ഹതസംഹിതാ ।
സദസദ്വ്യക്തമവ്യക്തം സചേതനമചേതനമ് ॥ 127 ॥
ബംധോ മോക്ഷഃ സുഖം ഭോഗോ യോഗഃ സത്യമണുര്മഹാന് ।
സ്വസ്തി ഹുംഫട് സ്വധാ സ്വാഹാ ശ്രൌഷട് വൌഷട് വഷണ് നമഃ 128 ॥
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാനംദോ ബോധഃ സംവിത്സമോഽസമഃ ।
ഏക ഏകാക്ഷരാധാര ഏകാക്ഷരപരായണഃ ॥ 129 ॥
ഏകാഗ്രധീരേകവീര ഏകോഽനേകസ്വരൂപധൃക് ।
ദ്വിരൂപോ ദ്വിഭുജോ ദ്വ്യക്ഷോ ദ്വിരദോ ദ്വീപരക്ഷകഃ ॥ 130 ॥
ദ്വൈമാതുരോ ദ്വിവദനോ ദ്വംദ്വഹീനോ ദ്വയാതിഗഃ ।
ത്രിധാമാ ത്രികരസ്ത്രേതാ ത്രിവര്ഗഫലദായകഃ ॥ 131 ॥
ത്രിഗുണാത്മാ ത്രിലോകാദിസ്ത്രിശക്തീശസ്ത്രിലോചനഃ ।
ചതുര്വിധവചോവൃത്തിപരിവൃത്തിപ്രവര്തകഃ ॥ 132 ॥
ചതുര്ബാഹുശ്ചതുര്ദംതശ്ചതുരാത്മാ ചതുര്ഭുജഃ ।
ചതുര്വിധോപായമയശ്ചതുര്വര്ണാശ്രമാശ്രയഃ 133 ॥
ചതുര്ഥീപൂജനപ്രീതശ്ചതുര്ഥീതിഥിസംഭവഃ ॥
പംചാക്ഷരാത്മാ പംചാത്മാ പംചാസ്യഃ പംചകൃത്തമഃ ॥ 134 ॥
പംചാധാരഃ പംചവര്ണഃ പംചാക്ഷരപരായണഃ ।
പംചതാലഃ പംചകരഃ പംചപ്രണവമാതൃകഃ ॥ 135 ॥
പംചബ്രഹ്മമയസ്ഫൂര്തിഃ പംചാവരണവാരിതഃ ।
പംചഭക്ഷപ്രിയഃ പംചബാണഃ പംചശിഖാത്മകഃ ॥ 136 ॥
ഷട്കോണപീഠഃ ഷട്ചക്രധാമാ ഷഡ്ഗ്രംഥിഭേദകഃ ।
ഷഡംഗധ്വാംതവിധ്വംസീ ഷഡംഗുലമഹാഹ്രദഃ ॥ 137 ॥
ഷണ്മുഖഃ ഷണ്മുഖഭ്രാതാ ഷട്ശക്തിപരിവാരിതഃ ।
ഷഡ്വൈരിവര്ഗവിധ്വംസീ ഷഡൂര്മിഭയഭംജനഃ ॥ 138 ॥
ഷട്തര്കദൂരഃ ഷട്കര്മാ ഷഡ്ഗുണഃ ഷഡ്രസാശ്രയഃ ।
സപ്തപാതാലചരണഃ സപ്തദ്വീപോരുമംഡലഃ ॥ 139 ॥
സപ്തസ്വര്ലോകമുകുടഃ സപ്തസപ്തിവരപ്രദഃ ।
സപ്താംഗരാജ്യസുഖദഃ സപ്തര്ഷിഗണവംദിതഃ ॥ 140 ॥
സപ്തച്ഛംദോനിധിഃ സപ്തഹോത്രഃ സപ്തസ്വരാശ്രയഃ ।
സപ്താബ്ധികേലികാസാരഃ സപ്തമാതൃനിഷേവിതഃ ॥ 141 ॥
സപ്തച്ഛംദോ മോദമദഃ സപ്തച്ഛംദോ മഖപ്രഭുഃ ।
അഷ്ടമൂര്തിര്ധ്യേയമൂര്തിരഷ്ടപ്രകൃതികാരണമ് ॥ 142 ॥
അഷ്ടാംഗയോഗഫലഭൃദഷ്ടപത്രാംബുജാസനഃ ।
അഷ്ടശക്തിസമാനശ്രീരഷ്ടൈശ്വര്യപ്രവര്ധനഃ ॥ 143 ॥
അഷ്ടപീഠോപപീഠശ്രീരഷ്ടമാതൃസമാവൃതഃ ।
അഷ്ടഭൈരവസേവ്യോഽഷ്ടവസുവംദ്യോഽഷ്ടമൂര്തിഭൃത് ॥ 144 ॥
അഷ്ടചക്രസ്ഫുരന്മൂര്തിരഷ്ടദ്രവ്യഹവിഃപ്രിയഃ ।
അഷ്ടശ്രീരഷ്ടസാമശ്രീരഷ്ടൈശ്വര്യപ്രദായകഃ ।
നവനാഗാസനാധ്യാസീ നവനിധ്യനുശാസിതഃ ॥ 145 ॥
നവദ്വാരപുരാവൃത്തോ നവദ്വാരനികേതനഃ ।
നവനാഥമഹാനാഥോ നവനാഗവിഭൂഷിതഃ ॥ 146 ॥
നവനാരായണസ്തുല്യോ നവദുര്ഗാനിഷേവിതഃ ।
നവരത്നവിചിത്രാംഗോ നവശക്തിശിരോദ്ധൃതഃ ॥ 147 ॥
ദശാത്മകോ ദശഭുജോ ദശദിക്പതിവംദിതഃ ।
ദശാധ്യായോ ദശപ്രാണോ ദശേംദ്രിയനിയാമകഃ ॥ 148 ॥
ദശാക്ഷരമഹാമംത്രോ ദശാശാവ്യാപിവിഗ്രഹഃ ।
ഏകാദശമഹാരുദ്രൈഃസ്തുതശ്ചൈകാദശാക്ഷരഃ ॥ 149 ॥
ദ്വാദശദ്വിദശാഷ്ടാദിദോര്ദംഡാസ്ത്രനികേതനഃ ।
ത്രയോദശഭിദാഭിന്നോ വിശ്വേദേവാധിദൈവതമ് ॥ 150 ॥
ചതുര്ദശേംദ്രവരദശ്ചതുര്ദശമനുപ്രഭുഃ ।
ചതുര്ദശാദ്യവിദ്യാഢ്യശ്ചതുര്ദശജഗത്പതിഃ ॥ 151 ॥
സാമപംചദശഃ പംചദശീശീതാംശുനിര്മലഃ ।
തിഥിപംചദശാകാരസ്തിഥ്യാ പംചദശാര്ചിതഃ ॥ 152 ॥
ഷോഡശാധാരനിലയഃ ഷോഡശസ്വരമാതൃകഃ ।
ഷോഡശാംതപദാവാസഃ ഷോഡശേംദുകലാത്മകഃ ॥ 153 ॥
കലാസപ്തദശീ സപ്തദശസപ്തദശാക്ഷരഃ ।
അഷ്ടാദശദ്വീപപതിരഷ്ടാദശപുരാണകൃത് ॥ 154 ॥
അഷ്ടാദശൌഷധീസൃഷ്ടിരഷ്ടാദശവിധിഃ സ്മൃതഃ ।
അഷ്ടാദശലിപിവ്യഷ്ടിസമഷ്ടിജ്ഞാനകോവിദഃ ॥ 155 ॥
അഷ്ടാദശാന്നസംപത്തിരഷ്ടാദശവിജാതികൃത് ।
ഏകവിംശഃ പുമാനേകവിംശത്യംഗുലിപല്ലവഃ ॥ 156 ॥
ചതുര്വിംശതിതത്ത്വാത്മാ പംചവിംശാഖ്യപൂരുഷഃ ।
സപ്തവിംശതിതാരേശഃ സപ്തവിംശതിയോഗകൃത് ॥ 157 ॥
ദ്വാത്രിംശദ്ഭൈരവാധീശശ്ചതുസ്ത്രിംശന്മഹാഹ്രദഃ ।
ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വസംഭൂതിരഷ്ടത്രിംശത്കലാത്മകഃ ॥ 158 ॥
പംചാശദ്വിഷ്ണുശക്തീശഃ പംചാശന്മാതൃകാലയഃ ।
ദ്വിപംചാശദ്വപുഃശ്രേണീത്രിഷഷ്ട്യക്ഷരസംശ്രയഃ ।
പംചാശദക്ഷരശ്രേണീപംചാശദ്രുദ്രവിഗ്രഹഃ ॥ 159 ॥
ചതുഃഷഷ്ടിമഹാസിദ്ധിയോഗിനീവൃംദവംദിതഃ ।
നമദേകോനപംചാശന്മരുദ്വര്ഗനിരര്ഗലഃ ॥ 160 ॥
ചതുഃഷഷ്ട്യര്ഥനിര്ണേതാ ചതുഃഷഷ്ടികലാനിധിഃ ।
അഷ്ടഷഷ്ടിമഹാതീര്ഥക്ഷേത്രഭൈരവവംദിതഃ ॥ 161 ॥
ചതുര്നവതിമംത്രാത്മാ ഷണ്ണവത്യധികപ്രഭുഃ ।
ശതാനംദഃ ശതധൃതിഃ ശതപത്രായതേക്ഷണഃ ॥ 162 ॥
ശതാനീകഃ ശതമഖഃ ശതധാരാവരായുധഃ ।
സഹസ്രപത്രനിലയഃ സഹസ്രഫണിഭൂഷണഃ ॥ 163 ॥
സഹസ്രശീര്ഷാ പുരുഷഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ।
സഹസ്രനാമസംസ്തുത്യഃ സഹസ്രാക്ഷബലാപഹഃ ॥ 164 ॥
ദശസാഹസ്രഫണിഭൃത്ഫണിരാജകൃതാസനഃ ।
അഷ്ടാശീതിസഹസ്രാദ്യമഹര്ഷിസ്തോത്രപാഠിതഃ ॥ 165 ॥
ലക്ഷാധാരഃ പ്രിയാധാരോ ലക്ഷാധാരമനോമയഃ ।
ചതുര്ലക്ഷജപപ്രീതശ്ചതുര്ലക്ഷപ്രകാശകഃ ॥ 166 ॥
ചതുരശീതിലക്ഷാണാം ജീവാനാം ദേഹസംസ്ഥിതഃ ।
കോടിസൂര്യപ്രതീകാശഃ കോടിചംദ്രാംശുനിര്മലഃ ॥ 167 ॥
ശിവോദ്ഭവാദ്യഷ്ടകോടിവൈനായകധുരംധരഃ ।
സപ്തകോടിമഹാമംത്രമംത്രിതാവയവദ്യുതിഃ ॥ 168 ॥
ത്രയസ്ത്രിംശത്കോടിസുരശ്രേണീപ്രണതപാദുകഃ ।
അനംതദേവതാസേവ്യോ ഹ്യനംതശുഭദായകഃ ॥ 169 ॥
അനംതനാമാനംതശ്രീരനംതോഽനംതസൌഖ്യദഃ ।
അനംതശക്തിസഹിതോ ഹ്യനംതമുനിസംസ്തുതഃ ॥ 170 ॥
ഇതി വൈനായകം നാമ്നാം സഹസ്രമിദമീരിതമ് ।
ഇദം ബ്രാഹ്മേ മുഹൂര്തേ യഃ പഠതി പ്രത്യഹം നരഃ ॥ 171 ॥
കരസ്ഥം തസ്യ സകലമൈഹികാമുഷ്മികം സുഖമ് ।
ആയുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യം ധൈര്യം ശൌര്യം ബലം യശഃ ॥ 172 ॥
മേധാ പ്രജ്ഞാ ധൃതിഃ കാംതിഃ സൌഭാഗ്യമഭിരൂപതാ ।
സത്യം ദയാ ക്ഷമാ ശാംതിര്ദാക്ഷിണ്യം ധര്മശീലതാ ॥ 173 ॥
ജഗത്സംവനനം വിശ്വസംവാദോ വേദപാടവമ് ।
സഭാപാംഡിത്യമൌദാര്യം ഗാംഭീര്യം ബ്രഹ്മവര്ചസമ് ॥ 174 ॥
ഓജസ്തേജഃ കുലം ശീലം പ്രതാപോ വീര്യമാര്യതാ ।
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം സ്ഥൈര്യം വിശ്വാസതാ തഥാ ॥ 175 ॥
ധനധാന്യാദിവൃദ്ധിശ്ച സകൃദസ്യ ജപാദ്ഭവേത് ।
വശ്യം ചതുര്വിധം വിശ്വം ജപാദസ്യ പ്രജായതേ ॥ 176 ॥
രാജ്ഞോ രാജകലത്രസ്യ രാജപുത്രസ്യ മംത്രിണഃ ।
ജപ്യതേ യസ്യ വശ്യാര്ഥേ സ ദാസസ്തസ്യ ജായതേ ॥ 177 ॥
ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷാണാമനായാസേന സാധനമ് ।
ശാകിനീഡാകിനീരക്ഷോയക്ഷഗ്രഹഭയാപഹമ് ॥ 178 ॥
സാമ്രാജ്യസുഖദം സര്വസപത്നമദമര്ദനമ് ।
സമസ്തകലഹധ്വംസി ദഗ്ധബീജപ്രരോഹണമ് ॥ 179 ॥
ദുഃസ്വപ്നശമനം ക്രുദ്ധസ്വാമിചിത്തപ്രസാദനമ് ।
ഷഡ്വര്ഗാഷ്ടമഹാസിദ്ധിത്രികാലജ്ഞാനകാരണമ് ॥ 180 ॥
പരകൃത്യപ്രശമനം പരചക്രപ്രമര്ദനമ് ।
സംഗ്രാമമാര്ഗേ സവേഷാമിദമേകം ജയാവഹമ് ॥ 181 ॥
സര്വവംധ്യത്വദോഷഘ്നം ഗര്ഭരക്ഷൈകകാരണമ് ।
പഠ്യതേ പ്രത്യഹം യത്ര സ്തോത്രം ഗണപതേരിദമ് ॥ 182 ॥
ദേശേ തത്ര ന ദുര്ഭിക്ഷമീതയോ ദുരിതാനി ച ।
ന തദ്ഗേഹം ജഹാതി ശ്രീര്യത്രായം ജപ്യതേ സ്തവഃ ॥ 183 ॥
ക്ഷയകുഷ്ഠപ്രമേഹാര്ശഭഗംദരവിഷൂചികാഃ ।
ഗുല്മം പ്ലീഹാനമശമാനമതിസാരം മഹോദരമ് ॥ 184 ॥
കാസം ശ്വാസമുദാവര്തം ശൂലം ശോഫാമയോദരമ് ।
ശിരോരോഗം വമിം ഹിക്കാം ഗംഡമാലാമരോചകമ് ॥ 185 ॥
വാതപിത്തകഫദ്വംദ്വത്രിദോഷജനിതജ്വരമ് ।
ആഗംതുവിഷമം ശീതമുഷ്ണം ചൈകാഹികാദികമ് ॥ 186 ॥
ഇത്യാദ്യുക്തമനുക്തം വാ രോഗദോഷാദിസംഭവമ് ।
സര്വം പ്രശമയത്യാശു സ്തോത്രസ്യാസ്യ സകൃജ്ജപഃ ॥ 187 ॥
പ്രാപ്യതേഽസ്യ ജപാത്സിദ്ധിഃ സ്ത്രീശൂദ്രൈഃ പതിതൈരപി ।
സഹസ്രനാമമംത്രോഽയം ജപിതവ്യഃ ശുഭാപ്തയേ ॥ 188 ॥
മഹാഗണപതേഃ സ്തോത്രം സകാമഃ പ്രജപന്നിദമ് ।
ഇച്ഛയാ സകലാന് ഭോഗാനുപഭുജ്യേഹ പാര്ഥിവാന് ॥ 189 ॥
മനോരഥഫലൈര്ദിവ്യൈര്വ്യോമയാനൈര്മനോരമൈഃ ।
ചംദ്രേംദ്രഭാസ്കരോപേംദ്രബ്രഹ്മശര്വാദിസദ്മസു ॥ 190 ॥
കാമരൂപഃ കാമഗതിഃ കാമദഃ കാമദേശ്വരഃ ।
ഭുക്ത്വാ യഥേപ്സിതാന്ഭോഗാനഭീഷ്ടൈഃ സഹ ബംധുഭിഃ ॥ 191 ॥
ഗണേശാനുചരോ ഭൂത്വാ ഗണോ ഗണപതിപ്രിയഃ ।
നംദീശ്വരാദിസാനംദൈര്നംദിതഃ സകലൈര്ഗണൈഃ ॥ 192 ॥
ശിവാഭ്യാം കൃപയാ പുത്രനിര്വിശേഷം ച ലാലിതഃ ।
ശിവഭക്തഃ പൂര്ണകാമോ ഗണേശ്വരവരാത്പുനഃ ॥ 193 ॥
ജാതിസ്മരോ ധര്മപരഃ സാര്വഭൌമോഽഭിജായതേ ।
നിഷ്കാമസ്തു ജപന്നിത്യം ഭക്ത്യാ വിഘ്നേശതത്പരഃ ॥ 194 ॥
യോഗസിദ്ധിം പരാം പ്രാപ്യ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസംയുതഃ ।
നിരംതരേ നിരാബാധേ പരമാനംദസംജ്ഞിതേ ॥ 195 ॥
വിശ്വോത്തീര്ണേ പരേ പൂര്ണേ പുനരാവൃത്തിവര്ജിതേ ।
ലീനോ വൈനായകേ ധാമ്നി രമതേ നിത്യനിര്വൃതേ ॥ 196 ॥
യോ നാമഭിര്ഹുതൈര്ദത്തൈഃ പൂജയേദര്ചയേഏന്നരഃ ।
രാജാനോ വശ്യതാം യാംതി രിപവോ യാംതി ദാസതാമ് ॥ 197 ॥
തസ്യ സിധ്യംതി മംത്രാണാം ദുര്ലഭാശ്ചേഷ്ടസിദ്ധയഃ ।
മൂലമംത്രാദപി സ്തോത്രമിദം പ്രിയതമം മമ ॥ 198 ॥
നഭസ്യേ മാസി ശുക്ലായാം ചതുര്ഥ്യാം മമ ജന്മനി ।
ദൂര്വാഭിര്നാമഭിഃ പൂജാം തര്പണം വിധിവച്ചരേത് ॥ 199 ॥
അഷ്ടദ്രവ്യൈര്വിശേഷേണ കുര്യാദ്ഭക്തിസുസംയുതഃ ।
തസ്യേപ്സിതം ധനം ധാന്യമൈശ്വര്യം വിജയോ യശഃ ॥ 200 ॥
ഭവിഷ്യതി ന സംദേഹഃ പുത്രപൌത്രാദികം സുഖമ് ।
ഇദം പ്രജപിതം സ്തോത്രം പഠിതം ശ്രാവിതം ശ്രുതമ് ॥ 201 ॥
വ്യാകൃതം ചര്ചിതം ധ്യാതം വിമൃഷ്ടമഭിവംദിതമ് ।
ഇഹാമുത്ര ച വിശ്വേഷാം വിശ്വൈശ്വര്യപ്രദായകമ് ॥ 202 ॥
സ്വച്ഛംദചാരിണാപ്യേഷ യേന സംധാര്യതേ സ്തവഃ ।
സ രക്ഷ്യതേ ശിവോദ്ഭൂതൈര്ഗണൈരധ്യഷ്ടകോടിഭിഃ ॥ 203 ॥
ലിഖിതം പുസ്തകസ്തോത്രം മംത്രഭൂതം പ്രപൂജയേത് ।
തത്ര സര്വോത്തമാ ലക്ഷ്മീഃ സന്നിധത്തേ നിരംതരമ് ॥ 204 ॥
ദാനൈരശേഷൈരഖിലൈര്വ്രതൈശ്ച തീര്ഥൈരശേഷൈരഖിലൈര്മഖൈശ്ച ।
ന തത്ഫലം വിംദതി യദ്ഗണേശസഹസ്രനാമസ്മരണേന സദ്യഃ ॥ 205 ॥
ഏതന്നാമ്നാം സഹസ്രം പഠതി ദിനമണൌ പ്രത്യഹംപ്രോജ്ജിഹാനേ
സായം മധ്യംദിനേ വാ ത്രിഷവണമഥവാ സംതതം വാ ജനോ യഃ ।
സ സ്യാദൈശ്വര്യധുര്യഃ പ്രഭവതി വചസാം കീര്തിമുച്ചൈസ്തനോതി
ദാരിദ്ര്യം ഹംതി വിശ്വം വശയതി സുചിരം വര്ധതേ പുത്രപൌത്രൈഃ ॥ 206 ॥
അകിംചനോപ്യേകചിത്തോ നിയതോ നിയതാസനഃ ।
പ്രജപംശ്ചതുരോ മാസാന് ഗണേശാര്ചനതത്പരഃ ॥ 207 ॥
ദരിദ്രതാം സമുന്മൂല്യ സപ്തജന്മാനുഗാമപി ।
ലഭതേ മഹതീം ലക്ഷ്മീമിത്യാജ്ഞാ പാരമേശ്വരീ ॥ 208 ॥
ആയുഷ്യം വീതരോഗം കുലമതിവിമലം സംപദശ്ചാര്തിനാശഃ
കീര്തിര്നിത്യാവദാതാ ഭവതി ഖലു നവാ കാംതിരവ്യാജഭവ്യാ ।
പുത്രാഃ സംതഃ കലത്രം ഗുണവദഭിമതം യദ്യദന്യച്ച തത്ത -
ന്നിത്യം യഃ സ്തോത്രമേതത് പഠതി ഗണപതേസ്തസ്യ ഹസ്തേ സമസ്തമ് ॥ 209 ॥
ഗണംജയോ ഗണപതിര്ഹേരംബോ ധരണീധരഃ ।
മഹാഗണപതിര്ബുദ്ധിപ്രിയഃ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ ॥ 210 ॥
അമോഘസിദ്ധിരമൃതമംത്രശ്ചിംതാമണിര്നിധിഃ ।
സുമംഗലോ ബീജമാശാപൂരകോ വരദഃ കലഃ ॥ 211 ॥
കാശ്യപോ നംദനോ വാചാസിദ്ധോ ഢുംഢിര്വിനായകഃ ।
മോദകൈരേഭിരത്രൈകവിംശത്യാ നാമഭിഃ പുമാന് ॥ 212 ॥
ഉപായനം ദദേദ്ഭക്ത്യാ മത്പ്രസാദം ചികീര്ഷതി ।
വത്സരം വിഘ്നരാജോഽസ്യ തഥ്യമിഷ്ടാര്ഥസിദ്ധയേ ॥ 213 ॥
യഃ സ്തൌതി മദ്ഗതമനാ മമാരാധനതത്പരഃ ।
സ്തുതോ നാമ്നാ സഹസ്രേണ തേനാഹം നാത്ര സംശയഃ ॥ 214 ॥
നമോ നമഃ സുരവരപൂജിതാംഘ്രയേ
നമോ നമോ നിരുപമമംഗലാത്മനേ ।
നമോ നമോ വിപുലദയൈകസിദ്ധയേ
നമോ നമഃ കരികലഭാനനായ തേ ॥ 215 ॥
കിംകിണീഗണരചിതചരണഃ
പ്രകടിതഗുരുമിതചാരുകരണഃ ।
മദജലലഹരീകലിതകപോലഃ
ശമയതു ദുരിതം ഗണപതിനാമ്നാ ॥ 216 ॥
॥ ഇതി ശ്രീഗണേശപുരാണേ ഉപാസനാഖംഡേ ഈശ്വരഗണേശസംവാദേ
ഗണേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം നാമ ഷട്ചത്വാരിംശോധ്യായഃ ॥


🙏 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha Lyrics in Malayalam PDF, MP3 Download മുനിരുവാച മഹാ ഗണപതി സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ് Lyrics in Malayalam | www.chalisa.online.You will also find Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 free download, Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Ganesh photos and, Lord Ganesh Wallpapers, Lord Ganesh Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Ganesh  You may like this as well...
  Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha Lyrics in Malayalam Image

  muniruvacha-sri-maha-ganapati-sahasranama-stotram-malayalam-malayalam-lyrics-download
  🌻 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha Lyrics in Malayalam PDF Download

  View the pdf for the Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha | മുനിരുവാച | മഹാ ഗണപതി സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ് using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Muniruvacha Lyrics in Malayalam Here...


  Few More Pages Related to Lord Ganesh

  🙏 Benefits of Chanting Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvachameaning in Malayalam or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Ganesh for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha or How to chant Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Ganesh,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-ganesh-God-images

  🙏 Hindu God Lord Ganesh 🙏


  "Thathpurushyaaya VidhmaheVakarathundaaya DheemahiThanno Dhandhi Prachodayaaath" 🙏

  Ganpati (Shri Ganesh) is the god of knowledge in Hinduism, also known as God of destroying obstacles.
  Ganesha worship is practiced in Hinduism (in India) as well as in many other countries.

  Especially in Maharashtra, Ganpati is widely worshiped And other religious rituals (Ganesh Yag) is also performed.

  The Ganesh Gayatri mantra is as follows:
  || Ekdantay vidhme vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat ||

  There are eight important places of Ganapati ji in Maharashtra which are known as Ashtavinayak.

  1 Morgaon
  2 Theur
  3 Siddhatek
  4 Rangangaon
  5 Ozar
  6 Lenyandri
  7 Mahad
  8 Pali

  Names of Ganesha

  In the Puranas, Ganapati is said to be the son of Shankar Parvati - Shivahar, Parvati-putra.
  Ganapati is mentioned in many places in Puran literature.

  Vakratund, Ekadant, Gajanan, Vikat and Lambodar are just a few of the names.


  You can read more about Hindu God Lord Ganesh here on Wikipedia


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Ganesh Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Ganesh


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Ganesh

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Ganesh Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Malayalam Muniruvacha for Hindu God Lord Ganesh on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^