મુનિરુવાચ મહા ગણપતિ સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on January 29, 2021 at 12:32 AM

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati-Muniruvacha-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Ganesh Stotra Lyrics In Gujarati


|| મહા ગણપતિ સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ ||
મુનિરુવાચ
કથં નામ્નાં સહસ્રં તં ગણેશ ઉપદિષ્ટવાન્ ।
શિવદં તન્મમાચક્ષ્વ લોકાનુગ્રહતત્પર ॥ 1 ॥
બ્રહ્મોવાચ
દેવઃ પૂર્વં પુરારાતિઃ પુરત્રયજયોદ્યમે ।
અનર્ચનાદ્ગણેશસ્ય જાતો વિઘ્નાકુલઃ કિલ ॥ 2 ॥
મનસા સ વિનિર્ધાર્ય દદૃશે વિઘ્નકારણમ્ ।
મહાગણપતિં ભક્ત્યા સમભ્યર્ચ્ય યથાવિધિ ॥ 3 ॥
વિઘ્નપ્રશમનોપાયમપૃચ્છદપરિશ્રમમ્ ।
સંતુષ્ટઃ પૂજયા શંભોર્મહાગણપતિઃ સ્વયમ્ ॥ 4 ॥
સર્વવિઘ્નપ્રશમનં સર્વકામફલપ્રદમ્ ।
તતસ્તસ્મૈ સ્વયં નામ્નાં સહસ્રમિદમબ્રવીત્ ॥ 5 ॥
અસ્ય શ્રીમહાગણપતિસહસ્રનામસ્તોત્રમાલામંત્રસ્ય ।
ગણેશ ઋષિઃ, મહાગણપતિર્દેવતા, નાનાવિધાનિચ્છંદાંસિ ।
હુમિતિ બીજમ્, તુંગમિતિ શક્તિઃ, સ્વાહાશક્તિરિતિ કીલકમ્ ।
સકલવિઘ્નવિનાશનદ્વારા શ્રીમહાગણપતિપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
અથ કરન્યાસઃ
ગણેશ્વરો ગણક્રીડ ઇત્યંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
કુમારગુરુરીશાન ઇતિ તર્જનીભ્યાં નમઃ ॥
બ્રહ્માંડકુંભશ્ચિદ્વ્યોમેતિ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
રક્તો રક્તાંબરધર ઇત્યનામિકાભ્યાં નમઃ
સર્વસદ્ગુરુસંસેવ્ય ઇતિ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
લુપ્તવિઘ્નઃ સ્વભક્તાનામિતિ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥
અથ અંગન્યાસઃ
છંદશ્છંદોદ્ભવ ઇતિ હૃદયાય નમઃ ।
નિષ્કલો નિર્મલ ઇતિ શિરસે સ્વાહા ।
સૃષ્ટિસ્થિતિલયક્રીડ ઇતિ શિખાયૈ વષટ્ ।
જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાનંદ ઇતિ કવચાય હુમ્ ।
અષ્ટાંગયોગફલભૃદિતિ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
અનંતશક્તિસહિત ઇત્યસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂર્ભુવઃ સ્વરોમ્ ઇતિ દિગ્બંધઃ ।
અથ ધ્યાનમ્
ગજવદનમચિંત્યં તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રં ત્રિનેત્રં
બૃહદુદરમશેષં ભૂતિરાજં પુરાણમ્ ।
અમરવરસુપૂજ્યં રક્તવર્ણં સુરેશં
પશુપતિસુતમીશં વિઘ્નરાજં નમામિ ॥
શ્રીગણપતિરુવાચ
ઓં ગણેશ્વરો ગણક્રીડો ગણનાથો ગણાધિપઃ ।
એકદંતો વક્રતુંડો ગજવક્ત્રો મહોદરઃ ॥ 1 ॥
લંબોદરો ધૂમ્રવર્ણો વિકટો વિઘ્નનાશનઃ ।
સુમુખો દુર્મુખો બુદ્ધો વિઘ્નરાજો ગજાનનઃ ॥ 2 ॥
ભીમઃ પ્રમોદ આમોદઃ સુરાનંદો મદોત્કટઃ ।
હેરંબઃ શંબરઃ શંભુર્લંબકર્ણો મહાબલઃ ॥ 3 ॥
નંદનો લંપટો ભીમો મેઘનાદો ગણંજયઃ ।
વિનાયકો વિરૂપાક્ષો વીરઃ શૂરવરપ્રદઃ ॥ 4 ॥
મહાગણપતિર્બુદ્ધિપ્રિયઃ ક્ષિપ્રપ્રસાદનઃ ।
રુદ્રપ્રિયો ગણાધ્યક્ષ ઉમાપુત્રોઽઘનાશનઃ ॥ 5 ॥
કુમારગુરુરીશાનપુત્રો મૂષકવાહનઃ ।
સિદ્ધિપ્રિયઃ સિદ્ધિપતિઃ સિદ્ધઃ સિદ્ધિવિનાયકઃ ॥ 6 ॥
અવિઘ્નસ્તુંબુરુઃ સિંહવાહનો મોહિનીપ્રિયઃ ।
કટંકટો રાજપુત્રઃ શાકલઃ સંમિતોમિતઃ ॥ 7 ॥
કૂષ્માંડસામસંભૂતિર્દુર્જયો ધૂર્જયો જયઃ ।
ભૂપતિર્ભુવનપતિર્ભૂતાનાં પતિરવ્યયઃ ॥ 8 ॥
વિશ્વકર્તા વિશ્વમુખો વિશ્વરૂપો નિધિર્ગુણઃ ।
કવિઃ કવીનામૃષભો બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મવિત્પ્રિયઃ ॥ 9 ॥
જ્યેષ્ઠરાજો નિધિપતિર્નિધિપ્રિયપતિપ્રિયઃ ।
હિરણ્મયપુરાંતઃસ્થઃ સૂર્યમંડલમધ્યગઃ ॥ 10 ॥
કરાહતિધ્વસ્તસિંધુસલિલઃ પૂષદંતભિત્ ।
ઉમાંકકેલિકુતુકી મુક્તિદઃ કુલપાવનઃ ॥ 11 ॥
કિરીટી કુંડલી હારી વનમાલી મનોમયઃ ।
વૈમુખ્યહતદૈત્યશ્રીઃ પાદાહતિજિતક્ષિતિઃ ॥ 12 ॥
સદ્યોજાતઃ સ્વર્ણમુંજમેખલી દુર્નિમિત્તહૃત્ ।
દુઃસ્વપ્નહૃત્પ્રસહનો ગુણી નાદપ્રતિષ્ઠિતઃ ॥ 13 ॥
સુરૂપઃ સર્વનેત્રાધિવાસો વીરાસનાશ્રયઃ ।
પીતાંબરઃ ખંડરદઃ ખંડવૈશાખસંસ્થિતઃ ॥ 14 ॥
ચિત્રાંગઃ શ્યામદશનો ભાલચંદ્રો હવિર્ભુજઃ ।
યોગાધિપસ્તારકસ્થઃ પુરુષો ગજકર્ણકઃ ॥ 15 ॥
ગણાધિરાજો વિજયઃ સ્થિરો ગજપતિધ્વજી ।
દેવદેવઃ સ્મરઃ પ્રાણદીપકો વાયુકીલકઃ ॥ 16 ॥
વિપશ્ચિદ્વરદો નાદો નાદભિન્નમહાચલઃ ।
વરાહરદનો મૃત્યુંજયો વ્યાઘ્રાજિનાંબરઃ ॥ 17 ॥
ઇચ્છાશક્તિભવો દેવત્રાતા દૈત્યવિમર્દનઃ ।
શંભુવક્ત્રોદ્ભવઃ શંભુકોપહા શંભુહાસ્યભૂઃ ॥ 18 ॥
શંભુતેજાઃ શિવાશોકહારી ગૌરીસુખાવહઃ ।
ઉમાંગમલજો ગૌરીતેજોભૂઃ સ્વર્ધુનીભવઃ ॥ 19 ॥
યજ્ઞકાયો મહાનાદો ગિરિવર્ષ્મા શુભાનનઃ ।
સર્વાત્મા સર્વદેવાત્મા બ્રહ્મમૂર્ધા કકુપ્શ્રુતિઃ ॥ 20 ॥
બ્રહ્માંડકુંભશ્ચિદ્વ્યોમભાલઃસત્યશિરોરુહઃ ।
જગજ્જન્મલયોન્મેષનિમેષોઽગ્ન્યર્કસોમદૃક્ ॥ 21 ॥
ગિરીંદ્રૈકરદો ધર્માધર્મોષ્ઠઃ સામબૃંહિતઃ ।
ગ્રહર્ક્ષદશનો વાણીજિહ્વો વાસવનાસિકઃ ॥ 22 ॥
ભ્રૂમધ્યસંસ્થિતકરો બ્રહ્મવિદ્યામદોદકઃ ।
કુલાચલાંસઃ સોમાર્કઘંટો રુદ્રશિરોધરઃ ॥ 23 ॥
નદીનદભુજઃ સર્પાંગુલીકસ્તારકાનખઃ ।
વ્યોમનાભિઃ શ્રીહૃદયો મેરુપૃષ્ઠોઽર્ણવોદરઃ ॥ 24 ॥
કુક્ષિસ્થયક્ષગંધર્વરક્ષઃકિન્નરમાનુષઃ ।
પૃથ્વીકટિઃ સૃષ્ટિલિંગઃ શૈલોરુર્દસ્રજાનુકઃ ॥ 25 ॥
પાતાલજંઘો મુનિપાત્કાલાંગુષ્ઠસ્ત્રયીતનુઃ ।
જ્યોતિર્મંડલલાંગૂલો હૃદયાલાનનિશ્ચલઃ ॥ 26 ॥
હૃત્પદ્મકર્ણિકાશાલી વિયત્કેલિસરોવરઃ ।
સદ્ભક્તધ્યાનનિગડઃ પૂજાવારિનિવારિતઃ ॥ 27 ॥
પ્રતાપી કાશ્યપો મંતા ગણકો વિષ્ટપી બલી ।
યશસ્વી ધાર્મિકો જેતા પ્રથમઃ પ્રમથેશ્વરઃ ॥ 28 ॥
ચિંતામણિર્દ્વીપપતિઃ કલ્પદ્રુમવનાલયઃ ।
રત્નમંડપમધ્યસ્થો રત્નસિંહાસનાશ્રયઃ ॥ 29 ॥
તીવ્રાશિરોદ્ધૃતપદો જ્વાલિનીમૌલિલાલિતઃ ।
નંદાનંદિતપીઠશ્રીર્ભોગદો ભૂષિતાસનઃ ॥ 30 ॥
સકામદાયિનીપીઠઃ સ્ફુરદુગ્રાસનાશ્રયઃ ।
તેજોવતીશિરોરત્નં સત્યાનિત્યાવતંસિતઃ ॥ 31 ॥
સવિઘ્નનાશિનીપીઠઃ સર્વશક્ત્યંબુજાલયઃ ।
લિપિપદ્માસનાધારો વહ્નિધામત્રયાલયઃ ॥ 32 ॥
ઉન્નતપ્રપદો ગૂઢગુલ્ફઃ સંવૃતપાર્ષ્ણિકઃ ।
પીનજંઘઃ શ્લિષ્ટજાનુઃ સ્થૂલોરુઃ પ્રોન્નમત્કટિઃ ॥ 33 ॥
નિમ્નનાભિઃ સ્થૂલકુક્ષિઃ પીનવક્ષા બૃહદ્ભુજઃ ।
પીનસ્કંધઃ કંબુકંઠો લંબોષ્ઠો લંબનાસિકઃ ॥ 34 ॥
ભગ્નવામરદસ્તુંગસવ્યદંતો મહાહનુઃ ।
હ્રસ્વનેત્રત્રયઃ શૂર્પકર્ણો નિબિડમસ્તકઃ ॥ 35 ॥
સ્તબકાકારકુંભાગ્રો રત્નમૌલિર્નિરંકુશઃ ।
સર્પહારકટીસૂત્રઃ સર્પયજ્ઞોપવીતવાન્ ॥ 36 ॥
સર્પકોટીરકટકઃ સર્પગ્રૈવેયકાંગદઃ ।
સર્પકક્ષોદરાબંધઃ સર્પરાજોત્તરચ્છદઃ ॥ 37 ॥
રક્તો રક્તાંબરધરો રક્તમાલાવિભૂષણઃ ।
રક્તેક્ષનો રક્તકરો રક્તતાલ્વોષ્ઠપલ્લવઃ ॥ 38 ॥
શ્વેતઃ શ્વેતાંબરધરઃ શ્વેતમાલાવિભૂષણઃ ।
શ્વેતાતપત્રરુચિરઃ શ્વેતચામરવીજિતઃ ॥ 39 ॥
સર્વાવયવસંપૂર્ણઃ સર્વલક્ષણલક્ષિતઃ ।
સર્વાભરણશોભાઢ્યઃ સર્વશોભાસમન્વિતઃ ॥ 40 ॥
સર્વમંગલમાંગલ્યઃ સર્વકારણકારણમ્ ।
સર્વદેવવરઃ શારંગી બીજપૂરી ગદાધરઃ ॥ 41 ॥
શુભાંગો લોકસારંગઃ સુતંતુસ્તંતુવર્ધનઃ ।
કિરીટી કુંડલી હારી વનમાલી શુભાંગદઃ ॥ 42 ॥
ઇક્ષુચાપધરઃ શૂલી ચક્રપાણિઃ સરોજભૃત્ ।
પાશી ધૃતોત્પલઃ શાલિમંજરીભૃત્સ્વદંતભૃત્ ॥ 43 ॥
કલ્પવલ્લીધરો વિશ્વાભયદૈકકરો વશી ।
અક્ષમાલાધરો જ્ઞાનમુદ્રાવાન્ મુદ્ગરાયુધઃ ॥ 44 ॥
પૂર્ણપાત્રી કંબુધરો વિધૃતાંકુશમૂલકઃ ।
કરસ્થામ્રફલશ્ચૂતકલિકાભૃત્કુઠારવાન્ ॥ 45 ॥
પુષ્કરસ્થસ્વર્ણઘટીપૂર્ણરત્નાભિવર્ષકઃ ।
ભારતીસુંદરીનાથો વિનાયકરતિપ્રિયઃ ॥ 46 ॥
મહાલક્ષ્મીપ્રિયતમઃ સિદ્ધલક્ષ્મીમનોરમઃ ।
રમારમેશપૂર્વાંગો દક્ષિણોમામહેશ્વરઃ ॥ 47 ॥
મહીવરાહવામાંગો રતિકંદર્પપશ્ચિમઃ ।
આમોદમોદજનનઃ સપ્રમોદપ્રમોદનઃ ॥ 48 ॥
સંવર્ધિતમહાવૃદ્ધિરૃદ્ધિસિદ્ધિપ્રવર્ધનઃ ।
દંતસૌમુખ્યસુમુખઃ કાંતિકંદલિતાશ્રયઃ ॥ 49 ॥
મદનાવત્યાશ્રિતાંઘ્રિઃ કૃતવૈમુખ્યદુર્મુખઃ ।
વિઘ્નસંપલ્લવઃ પદ્મઃ સર્વોન્નતમદદ્રવઃ ॥ 50 ॥
વિઘ્નકૃન્નિમ્નચરણો દ્રાવિણીશક્તિસત્કૃતઃ ।
તીવ્રાપ્રસન્નનયનો જ્વાલિનીપાલિતૈકદૃક્ ॥ 51 ॥
મોહિનીમોહનો ભોગદાયિનીકાંતિમંડનઃ ।
કામિનીકાંતવક્ત્રશ્રીરધિષ્ઠિતવસુંધરઃ ॥ 52 ॥
વસુધારામદોન્નાદો મહાશંખનિધિપ્રિયઃ ।
નમદ્વસુમતીમાલી મહાપદ્મનિધિઃ પ્રભુઃ ॥ 53 ॥
સર્વસદ્ગુરુસંસેવ્યઃ શોચિષ્કેશહૃદાશ્રયઃ ।
ઈશાનમૂર્ધા દેવેંદ્રશિખઃ પવનનંદનઃ ॥ 54 ॥
પ્રત્યુગ્રનયનો દિવ્યો દિવ્યાસ્ત્રશતપર્વધૃક્ ।
ઐરાવતાદિસર્વાશાવારણો વારણપ્રિયઃ ॥ 55 ॥
વજ્રાદ્યસ્ત્રપરીવારો ગણચંડસમાશ્રયઃ ।
જયાજયપરિકરો વિજયાવિજયાવહઃ ॥ 56 ॥
અજયાર્ચિતપાદાબ્જો નિત્યાનંદવનસ્થિતઃ ।
વિલાસિનીકૃતોલ્લાસઃ શૌંડી સૌંદર્યમંડિતઃ ॥ 57 ॥
અનંતાનંતસુખદઃ સુમંગલસુમંગલઃ ।
જ્ઞાનાશ્રયઃ ક્રિયાધાર ઇચ્છાશક્તિનિષેવિતઃ ॥ 58 ॥
સુભગાસંશ્રિતપદો લલિતાલલિતાશ્રયઃ ।
કામિનીપાલનઃ કામકામિનીકેલિલાલિતઃ ॥ 59 ॥
સરસ્વત્યાશ્રયો ગૌરીનંદનઃ શ્રીનિકેતનઃ ।
ગુરુગુપ્તપદો વાચાસિદ્ધો વાગીશ્વરીપતિઃ ॥ 60 ॥
નલિનીકામુકો વામારામો જ્યેષ્ઠામનોરમઃ ।
રૌદ્રીમુદ્રિતપાદાબ્જો હુંબીજસ્તુંગશક્તિકઃ ॥ 61 ॥
વિશ્વાદિજનનત્રાણઃ સ્વાહાશક્તિઃ સકીલકઃ ।
અમૃતાબ્ધિકૃતાવાસો મદઘૂર્ણિતલોચનઃ ॥ 62 ॥
ઉચ્છિષ્ટોચ્છિષ્ટગણકો ગણેશો ગણનાયકઃ ।
સાર્વકાલિકસંસિદ્ધિર્નિત્યસેવ્યો દિગંબરઃ ॥ 63 ॥
અનપાયોઽનંતદૃષ્ટિરપ્રમેયોઽજરામરઃ ।
અનાવિલોઽપ્રતિહતિરચ્યુતોઽમૃતમક્ષરઃ ॥ 64 ॥
અપ્રતર્ક્યોઽક્ષયોઽજય્યોઽનાધારોઽનામયોમલઃ ।
અમેયસિદ્ધિરદ્વૈતમઘોરોઽગ્નિસમાનનઃ ॥ 65 ॥
અનાકારોઽબ્ધિભૂમ્યગ્નિબલઘ્નોઽવ્યક્તલક્ષણઃ ।
આધારપીઠમાધાર આધારાધેયવર્જિતઃ ॥ 66 ॥
આખુકેતન આશાપૂરક આખુમહારથઃ ।
ઇક્ષુસાગરમધ્યસ્થ ઇક્ષુભક્ષણલાલસઃ ॥ 67 ॥
ઇક્ષુચાપાતિરેકશ્રીરિક્ષુચાપનિષેવિતઃ ।
ઇંદ્રગોપસમાનશ્રીરિંદ્રનીલસમદ્યુતિઃ ॥ 68 ॥
ઇંદીવરદલશ્યામ ઇંદુમંડલમંડિતઃ ।
ઇધ્મપ્રિય ઇડાભાગ ઇડાવાનિંદિરાપ્રિયઃ ॥ 69 ॥
ઇક્ષ્વાકુવિઘ્નવિધ્વંસી ઇતિકર્તવ્યતેપ્સિતઃ ।
ઈશાનમૌલિરીશાન ઈશાનપ્રિય ઈતિહા ॥ 70 ॥
ઈષણાત્રયકલ્પાંત ઈહામાત્રવિવર્જિતઃ ।
ઉપેંદ્ર ઉડુભૃન્મૌલિરુડુનાથકરપ્રિયઃ ॥ 71 ॥
ઉન્નતાનન ઉત્તુંગ ઉદારસ્ત્રિદશાગ્રણીઃ ।
ઊર્જસ્વાનૂષ્મલમદ ઊહાપોહદુરાસદઃ ॥ 72 ॥
ઋગ્યજુઃસામનયન ઋદ્ધિસિદ્ધિસમર્પકઃ ।
ઋજુચિત્તૈકસુલભો ઋણત્રયવિમોચનઃ ॥ 73 ॥
લુપ્તવિઘ્નઃ સ્વભક્તાનાં લુપ્તશક્તિઃ સુરદ્વિષામ્ ।
લુપ્તશ્રીર્વિમુખાર્ચાનાં લૂતાવિસ્ફોટનાશનઃ ॥ 74 ॥
એકારપીઠમધ્યસ્થ એકપાદકૃતાસનઃ ।
એજિતાખિલદૈત્યશ્રીરેધિતાખિલસંશ્રયઃ ॥ 75 ॥
ઐશ્વર્યનિધિરૈશ્વર્યમૈહિકામુષ્મિકપ્રદઃ ।
ઐરંમદસમોન્મેષ ઐરાવતસમાનનઃ ॥ 76 ॥
ઓંકારવાચ્ય ઓંકાર ઓજસ્વાનોષધીપતિઃ ।
ઔદાર્યનિધિરૌદ્ધત્યધૈર્ય ઔન્નત્યનિઃસમઃ ॥ 77 ॥
અંકુશઃ સુરનાગાનામંકુશાકારસંસ્થિતઃ ।
અઃ સમસ્તવિસર્ગાંતપદેષુ પરિકીર્તિતઃ ॥ 78 ॥
કમંડલુધરઃ કલ્પઃ કપર્દી કલભાનનઃ ।
કર્મસાક્ષી કર્મકર્તા કર્માકર્મફલપ્રદઃ ॥ 79 ॥
કદંબગોલકાકારઃ કૂષ્માંડગણનાયકઃ ।
કારુણ્યદેહઃ કપિલઃ કથકઃ કટિસૂત્રભૃત્ ॥ 80 ॥
ખર્વઃ ખડ્ગપ્રિયઃ ખડ્ગઃ ખાંતાંતઃસ્થઃ ખનિર્મલઃ ।
ખલ્વાટશૃંગનિલયઃ ખટ્વાંગી ખદુરાસદઃ ॥ 81 ॥
ગુણાઢ્યો ગહનો ગદ્યો ગદ્યપદ્યસુધાર્ણવઃ ।
ગદ્યગાનપ્રિયો ગર્જો ગીતગીર્વાણપૂર્વજઃ ॥ 82 ॥
ગુહ્યાચારરતો ગુહ્યો ગુહ્યાગમનિરૂપિતઃ ।
ગુહાશયો ગુડાબ્ધિસ્થો ગુરુગમ્યો ગુરુર્ગુરુઃ ॥ 83 ॥
ઘંટાઘર્ઘરિકામાલી ઘટકુંભો ઘટોદરઃ ।
ઙકારવાચ્યો ઙાકારો ઙકારાકારશુંડભૃત્ ॥ 84 ॥
ચંડશ્ચંડેશ્વરશ્ચંડી ચંડેશશ્ચંડવિક્રમઃ ।
ચરાચરપિતા ચિંતામણિશ્ચર્વણલાલસઃ ॥ 85 ॥
છંદશ્છંદોદ્ભવશ્છંદો દુર્લક્ષ્યશ્છંદવિગ્રહઃ ।
જગદ્યોનિર્જગત્સાક્ષી જગદીશો જગન્મયઃ ॥ 86 ॥
જપ્યો જપપરો જાપ્યો જિહ્વાસિંહાસનપ્રભુઃ ।
સ્રવદ્ગંડોલ્લસદ્ધાનઝંકારિભ્રમરાકુલઃ ॥ 87 ॥
ટંકારસ્ફારસંરાવષ્ટંકારમણિનૂપુરઃ ।
ઠદ્વયીપલ્લવાંતસ્થસર્વમંત્રેષુ સિદ્ધિદઃ ॥ 88 ॥
ડિંડિમુંડો ડાકિનીશો ડામરો ડિંડિમપ્રિયઃ ।
ઢક્કાનિનાદમુદિતો ઢૌંકો ઢુંઢિવિનાયકઃ ॥ 89 ॥
તત્ત્વાનાં પ્રકૃતિસ્તત્ત્વં તત્ત્વંપદનિરૂપિતઃ ।
તારકાંતરસંસ્થાનસ્તારકસ્તારકાંતકઃ ॥ 90 ॥
સ્થાણુઃ સ્થાણુપ્રિયઃ સ્થાતા સ્થાવરં જંગમં જગત્ ।
દક્ષયજ્ઞપ્રમથનો દાતા દાનં દમો દયા ॥ 91 ॥
દયાવાંદિવ્યવિભવો દંડભૃદ્દંડનાયકઃ ।
દંતપ્રભિન્નાભ્રમાલો દૈત્યવારણદારણઃ ॥ 92 ॥
દંષ્ટ્રાલગ્નદ્વીપઘટો દેવાર્થનૃગજાકૃતિઃ ।
ધનં ધનપતેર્બંધુર્ધનદો ધરણીધરઃ ॥ 93 ॥
ધ્યાનૈકપ્રકટો ધ્યેયો ધ્યાનં ધ્યાનપરાયણઃ ।
ધ્વનિપ્રકૃતિચીત્કારો બ્રહ્માંડાવલિમેખલઃ ॥ 94 ॥
નંદ્યો નંદિપ્રિયો નાદો નાદમધ્યપ્રતિષ્ઠિતઃ ।
નિષ્કલો નિર્મલો નિત્યો નિત્યાનિત્યો નિરામયઃ ॥ 95 ॥
પરં વ્યોમ પરં ધામ પરમાત્મા પરં પદમ્ ॥ 96 ॥
પરાત્પરઃ પશુપતિઃ પશુપાશવિમોચનઃ ।
પૂર્ણાનંદઃ પરાનંદઃ પુરાણપુરુષોત્તમઃ ॥ 97 ॥
પદ્મપ્રસન્નવદનઃ પ્રણતાજ્ઞાનનાશનઃ ।
પ્રમાણપ્રત્યયાતીતઃ પ્રણતાર્તિનિવારણઃ ॥ 98 ॥
ફણિહસ્તઃ ફણિપતિઃ ફૂત્કારઃ ફણિતપ્રિયઃ ।
બાણાર્ચિતાંઘ્રિયુગલો બાલકેલિકુતૂહલી ।
બ્રહ્મ બ્રહ્માર્ચિતપદો બ્રહ્મચારી બૃહસ્પતિઃ ॥ 99 ॥
બૃહત્તમો બ્રહ્મપરો બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મવિત્પ્રિયઃ ।
બૃહન્નાદાગ્ર્યચીત્કારો બ્રહ્માંડાવલિમેખલઃ ॥ 100 ॥
ભ્રૂક્ષેપદત્તલક્ષ્મીકો ભર્ગો ભદ્રો ભયાપહઃ ।
ભગવાન્ ભક્તિસુલભો ભૂતિદો ભૂતિભૂષણઃ ॥ 101 ॥
ભવ્યો ભૂતાલયો ભોગદાતા ભ્રૂમધ્યગોચરઃ ।
મંત્રો મંત્રપતિર્મંત્રી મદમત્તો મનો મયઃ ॥ 102 ॥
મેખલાહીશ્વરો મંદગતિર્મંદનિભેક્ષણઃ ।
મહાબલો મહાવીર્યો મહાપ્રાણો મહામનાઃ ॥ 103 ॥
યજ્ઞો યજ્ઞપતિર્યજ્ઞગોપ્તા યજ્ઞફલપ્રદઃ ।
યશસ્કરો યોગગમ્યો યાજ્ઞિકો યાજકપ્રિયઃ ॥ 104 ॥
રસો રસપ્રિયો રસ્યો રંજકો રાવણાર્ચિતઃ ।
રાજ્યરક્ષાકરો રત્નગર્ભો રાજ્યસુખપ્રદઃ ॥ 105 ॥
લક્ષો લક્ષપતિર્લક્ષ્યો લયસ્થો લડ્ડુકપ્રિયઃ ।
લાસપ્રિયો લાસ્યપરો લાભકૃલ્લોકવિશ્રુતઃ ॥ 106 ॥
વરેણ્યો વહ્નિવદનો વંદ્યો વેદાંતગોચરઃ ।
વિકર્તા વિશ્વતશ્ચક્ષુર્વિધાતા વિશ્વતોમુખઃ ॥ 107 ॥
વામદેવો વિશ્વનેતા વજ્રિવજ્રનિવારણઃ ।
વિવસ્વદ્બંધનો વિશ્વાધારો વિશ્વેશ્વરો વિભુઃ ॥ 108 ॥
શબ્દબ્રહ્મ શમપ્રાપ્યઃ શંભુશક્તિગણેશ્વરઃ ।
શાસ્તા શિખાગ્રનિલયઃ શરણ્યઃ શંબરેશ્વરઃ ॥ 109 ॥
ષડૃતુકુસુમસ્રગ્વી ષડાધારઃ ષડક્ષરઃ ।
સંસારવૈદ્યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વભેષજભેષજમ્ ॥ 110 ॥
સૃષ્ટિસ્થિતિલયક્રીડઃ સુરકુંજરભેદકઃ ।
સિંદૂરિતમહાકુંભઃ સદસદ્ભક્તિદાયકઃ ॥ 111 ॥
સાક્ષી સમુદ્રમથનઃ સ્વયંવેદ્યઃ સ્વદક્ષિણઃ ।
સ્વતંત્રઃ સત્યસંકલ્પઃ સામગાનરતઃ સુખી ॥ 112 ॥
હંસો હસ્તિપિશાચીશો હવનં હવ્યકવ્યભુક્ ।
હવ્યં હુતપ્રિયો હૃષ્ટો હૃલ્લેખામંત્રમધ્યગઃ ॥ 113 ॥
ક્ષેત્રાધિપઃ ક્ષમાભર્તા ક્ષમાક્ષમપરાયણઃ ।
ક્ષિપ્રક્ષેમકરઃ ક્ષેમાનંદઃ ક્ષોણીસુરદ્રુમઃ ॥ 114 ॥
ધર્મપ્રદોઽર્થદઃ કામદાતા સૌભાગ્યવર્ધનઃ ।
વિદ્યાપ્રદો વિભવદો ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદઃ ॥ 115 ॥
આભિરૂપ્યકરો વીરશ્રીપ્રદો વિજયપ્રદઃ ।
સર્વવશ્યકરો ગર્ભદોષહા પુત્રપૌત્રદઃ ॥ 116 ॥
મેધાદઃ કીર્તિદઃ શોકહારી દૌર્ભાગ્યનાશનઃ ।
પ્રતિવાદિમુખસ્તંભો રુષ્ટચિત્તપ્રસાદનઃ ॥ 117 ॥
પરાભિચારશમનો દુઃખહા બંધમોક્ષદઃ ।
લવસ્ત્રુટિઃ કલા કાષ્ઠા નિમેષસ્તત્પરક્ષણઃ ॥ 118 ॥
ઘટી મુહૂર્તઃ પ્રહરો દિવા નક્તમહર્નિશમ્ ।
પક્ષો માસર્ત્વયનાબ્દયુગં કલ્પો મહાલયઃ ॥ 119 ॥
રાશિસ્તારા તિથિર્યોગો વારઃ કરણમંશકમ્ ।
લગ્નં હોરા કાલચક્રં મેરુઃ સપ્તર્ષયો ધ્રુવઃ ॥ 120 ॥
રાહુર્મંદઃ કવિર્જીવો બુધો ભૌમઃ શશી રવિઃ ।
કાલઃ સૃષ્ટિઃ સ્થિતિર્વિશ્વં સ્થાવરં જંગમં જગત્ ॥ 121 ॥
ભૂરાપોઽગ્નિર્મરુદ્વ્યોમાહંકૃતિઃ પ્રકૃતિઃ પુમાન્ ।
બ્રહ્મા વિષ્ણુઃ શિવો રુદ્ર ઈશઃ શક્તિઃ સદાશિવઃ ॥ 122 ॥
ત્રિદશાઃ પિતરઃ સિદ્ધા યક્ષા રક્ષાંસિ કિન્નરાઃ ।
સિદ્ધવિદ્યાધરા ભૂતા મનુષ્યાઃ પશવઃ ખગાઃ ॥ 123 ॥
સમુદ્રાઃ સરિતઃ શૈલા ભૂતં ભવ્યં ભવોદ્ભવઃ ।
સાંખ્યં પાતંજલં યોગં પુરાણાનિ શ્રુતિઃ સ્મૃતિઃ ॥ 124 ॥
વેદાંગાનિ સદાચારો મીમાંસા ન્યાયવિસ્તરઃ ।
આયુર્વેદો ધનુર્વેદો ગાંધર્વં કાવ્યનાટકમ્ ॥ 125 ॥
વૈખાનસં ભાગવતં માનુષં પાંચરાત્રકમ્ ।
શૈવં પાશુપતં કાલામુખંભૈરવશાસનમ્ ॥ 126 ॥
શાક્તં વૈનાયકં સૌરં જૈનમાર્હતસંહિતા ।
સદસદ્વ્યક્તમવ્યક્તં સચેતનમચેતનમ્ ॥ 127 ॥
બંધો મોક્ષઃ સુખં ભોગો યોગઃ સત્યમણુર્મહાન્ ।
સ્વસ્તિ હુંફટ્ સ્વધા સ્વાહા શ્રૌષટ્ વૌષટ્ વષણ્ નમઃ 128 ॥
જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાનંદો બોધઃ સંવિત્સમોઽસમઃ ।
એક એકાક્ષરાધાર એકાક્ષરપરાયણઃ ॥ 129 ॥
એકાગ્રધીરેકવીર એકોઽનેકસ્વરૂપધૃક્ ।
દ્વિરૂપો દ્વિભુજો દ્વ્યક્ષો દ્વિરદો દ્વીપરક્ષકઃ ॥ 130 ॥
દ્વૈમાતુરો દ્વિવદનો દ્વંદ્વહીનો દ્વયાતિગઃ ।
ત્રિધામા ત્રિકરસ્ત્રેતા ત્રિવર્ગફલદાયકઃ ॥ 131 ॥
ત્રિગુણાત્મા ત્રિલોકાદિસ્ત્રિશક્તીશસ્ત્રિલોચનઃ ।
ચતુર્વિધવચોવૃત્તિપરિવૃત્તિપ્રવર્તકઃ ॥ 132 ॥
ચતુર્બાહુશ્ચતુર્દંતશ્ચતુરાત્મા ચતુર્ભુજઃ ।
ચતુર્વિધોપાયમયશ્ચતુર્વર્ણાશ્રમાશ્રયઃ 133 ॥
ચતુર્થીપૂજનપ્રીતશ્ચતુર્થીતિથિસંભવઃ ॥
પંચાક્ષરાત્મા પંચાત્મા પંચાસ્યઃ પંચકૃત્તમઃ ॥ 134 ॥
પંચાધારઃ પંચવર્ણઃ પંચાક્ષરપરાયણઃ ।
પંચતાલઃ પંચકરઃ પંચપ્રણવમાતૃકઃ ॥ 135 ॥
પંચબ્રહ્મમયસ્ફૂર્તિઃ પંચાવરણવારિતઃ ।
પંચભક્ષપ્રિયઃ પંચબાણઃ પંચશિખાત્મકઃ ॥ 136 ॥
ષટ્કોણપીઠઃ ષટ્ચક્રધામા ષડ્ગ્રંથિભેદકઃ ।
ષડંગધ્વાંતવિધ્વંસી ષડંગુલમહાહ્રદઃ ॥ 137 ॥
ષણ્મુખઃ ષણ્મુખભ્રાતા ષટ્શક્તિપરિવારિતઃ ।
ષડ્વૈરિવર્ગવિધ્વંસી ષડૂર્મિભયભંજનઃ ॥ 138 ॥
ષટ્તર્કદૂરઃ ષટ્કર્મા ષડ્ગુણઃ ષડ્રસાશ્રયઃ ।
સપ્તપાતાલચરણઃ સપ્તદ્વીપોરુમંડલઃ ॥ 139 ॥
સપ્તસ્વર્લોકમુકુટઃ સપ્તસપ્તિવરપ્રદઃ ।
સપ્તાંગરાજ્યસુખદઃ સપ્તર્ષિગણવંદિતઃ ॥ 140 ॥
સપ્તચ્છંદોનિધિઃ સપ્તહોત્રઃ સપ્તસ્વરાશ્રયઃ ।
સપ્તાબ્ધિકેલિકાસારઃ સપ્તમાતૃનિષેવિતઃ ॥ 141 ॥
સપ્તચ્છંદો મોદમદઃ સપ્તચ્છંદો મખપ્રભુઃ ।
અષ્ટમૂર્તિર્ધ્યેયમૂર્તિરષ્ટપ્રકૃતિકારણમ્ ॥ 142 ॥
અષ્ટાંગયોગફલભૃદષ્ટપત્રાંબુજાસનઃ ।
અષ્ટશક્તિસમાનશ્રીરષ્ટૈશ્વર્યપ્રવર્ધનઃ ॥ 143 ॥
અષ્ટપીઠોપપીઠશ્રીરષ્ટમાતૃસમાવૃતઃ ।
અષ્ટભૈરવસેવ્યોઽષ્ટવસુવંદ્યોઽષ્ટમૂર્તિભૃત્ ॥ 144 ॥
અષ્ટચક્રસ્ફુરન્મૂર્તિરષ્ટદ્રવ્યહવિઃપ્રિયઃ ।
અષ્ટશ્રીરષ્ટસામશ્રીરષ્ટૈશ્વર્યપ્રદાયકઃ ।
નવનાગાસનાધ્યાસી નવનિધ્યનુશાસિતઃ ॥ 145 ॥
નવદ્વારપુરાવૃત્તો નવદ્વારનિકેતનઃ ।
નવનાથમહાનાથો નવનાગવિભૂષિતઃ ॥ 146 ॥
નવનારાયણસ્તુલ્યો નવદુર્ગાનિષેવિતઃ ।
નવરત્નવિચિત્રાંગો નવશક્તિશિરોદ્ધૃતઃ ॥ 147 ॥
દશાત્મકો દશભુજો દશદિક્પતિવંદિતઃ ।
દશાધ્યાયો દશપ્રાણો દશેંદ્રિયનિયામકઃ ॥ 148 ॥
દશાક્ષરમહામંત્રો દશાશાવ્યાપિવિગ્રહઃ ।
એકાદશમહારુદ્રૈઃસ્તુતશ્ચૈકાદશાક્ષરઃ ॥ 149 ॥
દ્વાદશદ્વિદશાષ્ટાદિદોર્દંડાસ્ત્રનિકેતનઃ ।
ત્રયોદશભિદાભિન્નો વિશ્વેદેવાધિદૈવતમ્ ॥ 150 ॥
ચતુર્દશેંદ્રવરદશ્ચતુર્દશમનુપ્રભુઃ ।
ચતુર્દશાદ્યવિદ્યાઢ્યશ્ચતુર્દશજગત્પતિઃ ॥ 151 ॥
સામપંચદશઃ પંચદશીશીતાંશુનિર્મલઃ ।
તિથિપંચદશાકારસ્તિથ્યા પંચદશાર્ચિતઃ ॥ 152 ॥
ષોડશાધારનિલયઃ ષોડશસ્વરમાતૃકઃ ।
ષોડશાંતપદાવાસઃ ષોડશેંદુકલાત્મકઃ ॥ 153 ॥
કલાસપ્તદશી સપ્તદશસપ્તદશાક્ષરઃ ।
અષ્ટાદશદ્વીપપતિરષ્ટાદશપુરાણકૃત્ ॥ 154 ॥
અષ્ટાદશૌષધીસૃષ્ટિરષ્ટાદશવિધિઃ સ્મૃતઃ ।
અષ્ટાદશલિપિવ્યષ્ટિસમષ્ટિજ્ઞાનકોવિદઃ ॥ 155 ॥
અષ્ટાદશાન્નસંપત્તિરષ્ટાદશવિજાતિકૃત્ ।
એકવિંશઃ પુમાનેકવિંશત્યંગુલિપલ્લવઃ ॥ 156 ॥
ચતુર્વિંશતિતત્ત્વાત્મા પંચવિંશાખ્યપૂરુષઃ ।
સપ્તવિંશતિતારેશઃ સપ્તવિંશતિયોગકૃત્ ॥ 157 ॥
દ્વાત્રિંશદ્ભૈરવાધીશશ્ચતુસ્ત્રિંશન્મહાહ્રદઃ ।
ષટ્ત્રિંશત્તત્ત્વસંભૂતિરષ્ટત્રિંશત્કલાત્મકઃ ॥ 158 ॥
પંચાશદ્વિષ્ણુશક્તીશઃ પંચાશન્માતૃકાલયઃ ।
દ્વિપંચાશદ્વપુઃશ્રેણીત્રિષષ્ટ્યક્ષરસંશ્રયઃ ।
પંચાશદક્ષરશ્રેણીપંચાશદ્રુદ્રવિગ્રહઃ ॥ 159 ॥
ચતુઃષષ્ટિમહાસિદ્ધિયોગિનીવૃંદવંદિતઃ ।
નમદેકોનપંચાશન્મરુદ્વર્ગનિરર્ગલઃ ॥ 160 ॥
ચતુઃષષ્ટ્યર્થનિર્ણેતા ચતુઃષષ્ટિકલાનિધિઃ ।
અષ્ટષષ્ટિમહાતીર્થક્ષેત્રભૈરવવંદિતઃ ॥ 161 ॥
ચતુર્નવતિમંત્રાત્મા ષણ્ણવત્યધિકપ્રભુઃ ।
શતાનંદઃ શતધૃતિઃ શતપત્રાયતેક્ષણઃ ॥ 162 ॥
શતાનીકઃ શતમખઃ શતધારાવરાયુધઃ ।
સહસ્રપત્રનિલયઃ સહસ્રફણિભૂષણઃ ॥ 163 ॥
સહસ્રશીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
સહસ્રનામસંસ્તુત્યઃ સહસ્રાક્ષબલાપહઃ ॥ 164 ॥
દશસાહસ્રફણિભૃત્ફણિરાજકૃતાસનઃ ।
અષ્ટાશીતિસહસ્રાદ્યમહર્ષિસ્તોત્રપાઠિતઃ ॥ 165 ॥
લક્ષાધારઃ પ્રિયાધારો લક્ષાધારમનોમયઃ ।
ચતુર્લક્ષજપપ્રીતશ્ચતુર્લક્ષપ્રકાશકઃ ॥ 166 ॥
ચતુરશીતિલક્ષાણાં જીવાનાં દેહસંસ્થિતઃ ।
કોટિસૂર્યપ્રતીકાશઃ કોટિચંદ્રાંશુનિર્મલઃ ॥ 167 ॥
શિવોદ્ભવાદ્યષ્ટકોટિવૈનાયકધુરંધરઃ ।
સપ્તકોટિમહામંત્રમંત્રિતાવયવદ્યુતિઃ ॥ 168 ॥
ત્રયસ્ત્રિંશત્કોટિસુરશ્રેણીપ્રણતપાદુકઃ ।
અનંતદેવતાસેવ્યો હ્યનંતશુભદાયકઃ ॥ 169 ॥
અનંતનામાનંતશ્રીરનંતોઽનંતસૌખ્યદઃ ।
અનંતશક્તિસહિતો હ્યનંતમુનિસંસ્તુતઃ ॥ 170 ॥
ઇતિ વૈનાયકં નામ્નાં સહસ્રમિદમીરિતમ્ ।
ઇદં બ્રાહ્મે મુહૂર્તે યઃ પઠતિ પ્રત્યહં નરઃ ॥ 171 ॥
કરસ્થં તસ્ય સકલમૈહિકામુષ્મિકં સુખમ્ ।
આયુરારોગ્યમૈશ્વર્યં ધૈર્યં શૌર્યં બલં યશઃ ॥ 172 ॥
મેધા પ્રજ્ઞા ધૃતિઃ કાંતિઃ સૌભાગ્યમભિરૂપતા ।
સત્યં દયા ક્ષમા શાંતિર્દાક્ષિણ્યં ધર્મશીલતા ॥ 173 ॥
જગત્સંવનનં વિશ્વસંવાદો વેદપાટવમ્ ।
સભાપાંડિત્યમૌદાર્યં ગાંભીર્યં બ્રહ્મવર્ચસમ્ ॥ 174 ॥
ઓજસ્તેજઃ કુલં શીલં પ્રતાપો વીર્યમાર્યતા ।
જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાસ્તિક્યં સ્થૈર્યં વિશ્વાસતા તથા ॥ 175 ॥
ધનધાન્યાદિવૃદ્ધિશ્ચ સકૃદસ્ય જપાદ્ભવેત્ ।
વશ્યં ચતુર્વિધં વિશ્વં જપાદસ્ય પ્રજાયતે ॥ 176 ॥
રાજ્ઞો રાજકલત્રસ્ય રાજપુત્રસ્ય મંત્રિણઃ ।
જપ્યતે યસ્ય વશ્યાર્થે સ દાસસ્તસ્ય જાયતે ॥ 177 ॥
ધર્માર્થકામમોક્ષાણામનાયાસેન સાધનમ્ ।
શાકિનીડાકિનીરક્ષોયક્ષગ્રહભયાપહમ્ ॥ 178 ॥
સામ્રાજ્યસુખદં સર્વસપત્નમદમર્દનમ્ ।
સમસ્તકલહધ્વંસિ દગ્ધબીજપ્રરોહણમ્ ॥ 179 ॥
દુઃસ્વપ્નશમનં ક્રુદ્ધસ્વામિચિત્તપ્રસાદનમ્ ।
ષડ્વર્ગાષ્ટમહાસિદ્ધિત્રિકાલજ્ઞાનકારણમ્ ॥ 180 ॥
પરકૃત્યપ્રશમનં પરચક્રપ્રમર્દનમ્ ।
સંગ્રામમાર્ગે સવેષામિદમેકં જયાવહમ્ ॥ 181 ॥
સર્વવંધ્યત્વદોષઘ્નં ગર્ભરક્ષૈકકારણમ્ ।
પઠ્યતે પ્રત્યહં યત્ર સ્તોત્રં ગણપતેરિદમ્ ॥ 182 ॥
દેશે તત્ર ન દુર્ભિક્ષમીતયો દુરિતાનિ ચ ।
ન તદ્ગેહં જહાતિ શ્રીર્યત્રાયં જપ્યતે સ્તવઃ ॥ 183 ॥
ક્ષયકુષ્ઠપ્રમેહાર્શભગંદરવિષૂચિકાઃ ।
ગુલ્મં પ્લીહાનમશમાનમતિસારં મહોદરમ્ ॥ 184 ॥
કાસં શ્વાસમુદાવર્તં શૂલં શોફામયોદરમ્ ।
શિરોરોગં વમિં હિક્કાં ગંડમાલામરોચકમ્ ॥ 185 ॥
વાતપિત્તકફદ્વંદ્વત્રિદોષજનિતજ્વરમ્ ।
આગંતુવિષમં શીતમુષ્ણં ચૈકાહિકાદિકમ્ ॥ 186 ॥
ઇત્યાદ્યુક્તમનુક્તં વા રોગદોષાદિસંભવમ્ ।
સર્વં પ્રશમયત્યાશુ સ્તોત્રસ્યાસ્ય સકૃજ્જપઃ ॥ 187 ॥
પ્રાપ્યતેઽસ્ય જપાત્સિદ્ધિઃ સ્ત્રીશૂદ્રૈઃ પતિતૈરપિ ।
સહસ્રનામમંત્રોઽયં જપિતવ્યઃ શુભાપ્તયે ॥ 188 ॥
મહાગણપતેઃ સ્તોત્રં સકામઃ પ્રજપન્નિદમ્ ।
ઇચ્છયા સકલાન્ ભોગાનુપભુજ્યેહ પાર્થિવાન્ ॥ 189 ॥
મનોરથફલૈર્દિવ્યૈર્વ્યોમયાનૈર્મનોરમૈઃ ।
ચંદ્રેંદ્રભાસ્કરોપેંદ્રબ્રહ્મશર્વાદિસદ્મસુ ॥ 190 ॥
કામરૂપઃ કામગતિઃ કામદઃ કામદેશ્વરઃ ।
ભુક્ત્વા યથેપ્સિતાન્ભોગાનભીષ્ટૈઃ સહ બંધુભિઃ ॥ 191 ॥
ગણેશાનુચરો ભૂત્વા ગણો ગણપતિપ્રિયઃ ।
નંદીશ્વરાદિસાનંદૈર્નંદિતઃ સકલૈર્ગણૈઃ ॥ 192 ॥
શિવાભ્યાં કૃપયા પુત્રનિર્વિશેષં ચ લાલિતઃ ।
શિવભક્તઃ પૂર્ણકામો ગણેશ્વરવરાત્પુનઃ ॥ 193 ॥
જાતિસ્મરો ધર્મપરઃ સાર્વભૌમોઽભિજાયતે ।
નિષ્કામસ્તુ જપન્નિત્યં ભક્ત્યા વિઘ્નેશતત્પરઃ ॥ 194 ॥
યોગસિદ્ધિં પરાં પ્રાપ્ય જ્ઞાનવૈરાગ્યસંયુતઃ ।
નિરંતરે નિરાબાધે પરમાનંદસંજ્ઞિતે ॥ 195 ॥
વિશ્વોત્તીર્ણે પરે પૂર્ણે પુનરાવૃત્તિવર્જિતે ।
લીનો વૈનાયકે ધામ્નિ રમતે નિત્યનિર્વૃતે ॥ 196 ॥
યો નામભિર્હુતૈર્દત્તૈઃ પૂજયેદર્ચયેએન્નરઃ ।
રાજાનો વશ્યતાં યાંતિ રિપવો યાંતિ દાસતામ્ ॥ 197 ॥
તસ્ય સિધ્યંતિ મંત્રાણાં દુર્લભાશ્ચેષ્ટસિદ્ધયઃ ।
મૂલમંત્રાદપિ સ્તોત્રમિદં પ્રિયતમં મમ ॥ 198 ॥
નભસ્યે માસિ શુક્લાયાં ચતુર્થ્યાં મમ જન્મનિ ।
દૂર્વાભિર્નામભિઃ પૂજાં તર્પણં વિધિવચ્ચરેત્ ॥ 199 ॥
અષ્ટદ્રવ્યૈર્વિશેષેણ કુર્યાદ્ભક્તિસુસંયુતઃ ।
તસ્યેપ્સિતં ધનં ધાન્યમૈશ્વર્યં વિજયો યશઃ ॥ 200 ॥
ભવિષ્યતિ ન સંદેહઃ પુત્રપૌત્રાદિકં સુખમ્ ।
ઇદં પ્રજપિતં સ્તોત્રં પઠિતં શ્રાવિતં શ્રુતમ્ ॥ 201 ॥
વ્યાકૃતં ચર્ચિતં ધ્યાતં વિમૃષ્ટમભિવંદિતમ્ ।
ઇહામુત્ર ચ વિશ્વેષાં વિશ્વૈશ્વર્યપ્રદાયકમ્ ॥ 202 ॥
સ્વચ્છંદચારિણાપ્યેષ યેન સંધાર્યતે સ્તવઃ ।
સ રક્ષ્યતે શિવોદ્ભૂતૈર્ગણૈરધ્યષ્ટકોટિભિઃ ॥ 203 ॥
લિખિતં પુસ્તકસ્તોત્રં મંત્રભૂતં પ્રપૂજયેત્ ।
તત્ર સર્વોત્તમા લક્ષ્મીઃ સન્નિધત્તે નિરંતરમ્ ॥ 204 ॥
દાનૈરશેષૈરખિલૈર્વ્રતૈશ્ચ તીર્થૈરશેષૈરખિલૈર્મખૈશ્ચ ।
ન તત્ફલં વિંદતિ યદ્ગણેશસહસ્રનામસ્મરણેન સદ્યઃ ॥ 205 ॥
એતન્નામ્નાં સહસ્રં પઠતિ દિનમણૌ પ્રત્યહંપ્રોજ્જિહાને
સાયં મધ્યંદિને વા ત્રિષવણમથવા સંતતં વા જનો યઃ ।
સ સ્યાદૈશ્વર્યધુર્યઃ પ્રભવતિ વચસાં કીર્તિમુચ્ચૈસ્તનોતિ
દારિદ્ર્યં હંતિ વિશ્વં વશયતિ સુચિરં વર્ધતે પુત્રપૌત્રૈઃ ॥ 206 ॥
અકિંચનોપ્યેકચિત્તો નિયતો નિયતાસનઃ ।
પ્રજપંશ્ચતુરો માસાન્ ગણેશાર્ચનતત્પરઃ ॥ 207 ॥
દરિદ્રતાં સમુન્મૂલ્ય સપ્તજન્માનુગામપિ ।
લભતે મહતીં લક્ષ્મીમિત્યાજ્ઞા પારમેશ્વરી ॥ 208 ॥
આયુષ્યં વીતરોગં કુલમતિવિમલં સંપદશ્ચાર્તિનાશઃ
કીર્તિર્નિત્યાવદાતા ભવતિ ખલુ નવા કાંતિરવ્યાજભવ્યા ।
પુત્રાઃ સંતઃ કલત્રં ગુણવદભિમતં યદ્યદન્યચ્ચ તત્ત -
ન્નિત્યં યઃ સ્તોત્રમેતત્ પઠતિ ગણપતેસ્તસ્ય હસ્તે સમસ્તમ્ ॥ 209 ॥
ગણંજયો ગણપતિર્હેરંબો ધરણીધરઃ ।
મહાગણપતિર્બુદ્ધિપ્રિયઃ ક્ષિપ્રપ્રસાદનઃ ॥ 210 ॥
અમોઘસિદ્ધિરમૃતમંત્રશ્ચિંતામણિર્નિધિઃ ।
સુમંગલો બીજમાશાપૂરકો વરદઃ કલઃ ॥ 211 ॥
કાશ્યપો નંદનો વાચાસિદ્ધો ઢુંઢિર્વિનાયકઃ ।
મોદકૈરેભિરત્રૈકવિંશત્યા નામભિઃ પુમાન્ ॥ 212 ॥
ઉપાયનં દદેદ્ભક્ત્યા મત્પ્રસાદં ચિકીર્ષતિ ।
વત્સરં વિઘ્નરાજોઽસ્ય તથ્યમિષ્ટાર્થસિદ્ધયે ॥ 213 ॥
યઃ સ્તૌતિ મદ્ગતમના મમારાધનતત્પરઃ ।
સ્તુતો નામ્ના સહસ્રેણ તેનાહં નાત્ર સંશયઃ ॥ 214 ॥
નમો નમઃ સુરવરપૂજિતાંઘ્રયે
નમો નમો નિરુપમમંગલાત્મને ।
નમો નમો વિપુલદયૈકસિદ્ધયે
નમો નમઃ કરિકલભાનનાય તે ॥ 215 ॥
કિંકિણીગણરચિતચરણઃ
પ્રકટિતગુરુમિતચારુકરણઃ ।
મદજલલહરીકલિતકપોલઃ
શમયતુ દુરિતં ગણપતિનામ્ના ॥ 216 ॥
॥ ઇતિ શ્રીગણેશપુરાણે ઉપાસનાખંડે ઈશ્વરગણેશસંવાદે
ગણેશસહસ્રનામસ્તોત્રં નામ ષટ્ચત્વારિંશોધ્યાયઃ ॥


🙏 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download મુનિરુવાચ મહા ગણપતિ સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati | chalisa.online.You will also find Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 free download, Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Ganesh photos and, Lord Ganesh Wallpapers, Lord Ganesh Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Ganesh  You may like this as well...
  Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha Lyrics in Gujarati Image

  muniruvacha-sri-maha-ganapati-sahasranama-stotram-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha | મુનિરુવાચ | મહા ગણપતિ સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Muniruvacha Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Lord Ganesh

  🙏 Benefits of Chanting Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvachameaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Ganesh for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha or How to chant Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Ganesh,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-ganesh-God-images

  🙏 Hindu God Lord Ganesh 🙏


  "Thathpurushyaaya VidhmaheVakarathundaaya DheemahiThanno Dhandhi Prachodayaaath" 🙏

  Ganpati (Shri Ganesh) is the god of knowledge in Hinduism, also known as God of destroying obstacles.
  Ganesha worship is practiced in Hinduism (in India) as well as in many other countries.

  Especially in Maharashtra, Ganpati is widely worshiped And other religious rituals (Ganesh Yag) is also performed.

  The Ganesh Gayatri mantra is as follows:
  || Ekdantay vidhme vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat ||

  There are eight important places of Ganapati ji in Maharashtra which are known as Ashtavinayak.

  1 Morgaon
  2 Theur
  3 Siddhatek
  4 Rangangaon
  5 Ozar
  6 Lenyandri
  7 Mahad
  8 Pali

  Names of Ganesha

  In the Puranas, Ganapati is said to be the son of Shankar Parvati - Shivahar, Parvati-putra.
  Ganapati is mentioned in many places in Puran literature.

  Vakratund, Ekadant, Gajanan, Vikat and Lambodar are just a few of the names.


  You can read more about Hindu God Lord Ganesh here on Wikipedia


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Ganesh Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Ganesh


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Ganesh

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Ganesh Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Gujarati Muniruvacha for Hindu God Lord Ganesh on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^