ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు, PDF, MP3, డౌన్లోడ్ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on May 15, 2021 at 11:30 PM

Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu-Muda Karatta Modakam-telugu-Lyrics-Pdf

🏵 Ganesh Stotra Lyrics In Telugu


|| శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం ||
ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం ।
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకం ।
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం ।
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకం ॥ 1 ॥
నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం ।
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరం ।
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం ।
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం ॥ 2 ॥
సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరం ।
దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరం ।
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం ।
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరం ॥ 3 ॥
అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం ।
పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణం ।
ప్రపంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణం ।
కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణం ॥ 4 ॥
నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజం ।
అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృంతనం ।
హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం ।
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం ॥ 5 ॥
మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోఽన్వహం ।
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరం ।
అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం ।
సమాహితాయు రష్టభూతి మభ్యుపైతి సోఽచిరాత్ ॥


🙏 Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam Lyrics in Telugu PDF, MP3 Download ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం Lyrics in Telugu | chalisa.online.You will also find Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 free download, Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Ganesh photos and, Lord Ganesh Wallpapers, Lord Ganesh Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Ganesh  You may like this as well...
  Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam Lyrics in Telugu Image

  muda-karatta-modakam-sree-maha-ganesha-pancharatnam-telugu-telugu-lyrics-download
  🌻 Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam Lyrics in Telugu PDF Download

  View the pdf for the Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam | ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Muda Karatta Modakam Lyrics in Telugu Here...


  Few More Pages Related to Lord Ganesh

  🙏 Benefits of Chanting Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofSree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakammeaning in Telugu or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Ganesh for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam or How to chant Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Ganesh,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-ganesh-God-images

  🙏 Hindu God Lord Ganesh 🙏


  "Thathpurushyaaya VidhmaheVakarathundaaya DheemahiThanno Dhandhi Prachodayaaath" 🙏

  Ganpati (Shri Ganesh) is the god of knowledge in Hinduism, also known as God of destroying obstacles.
  Ganesha worship is practiced in Hinduism (in India) as well as in many other countries.

  Especially in Maharashtra, Ganpati is widely worshiped And other religious rituals (Ganesh Yag) is also performed.

  The Ganesh Gayatri mantra is as follows:
  || Ekdantay vidhme vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat ||

  There are eight important places of Ganapati ji in Maharashtra which are known as Ashtavinayak.

  1 Morgaon
  2 Theur
  3 Siddhatek
  4 Rangangaon
  5 Ozar
  6 Lenyandri
  7 Mahad
  8 Pali

  Names of Ganesha

  In the Puranas, Ganapati is said to be the son of Shankar Parvati - Shivahar, Parvati-putra.
  Ganapati is mentioned in many places in Puran literature.

  Vakratund, Ekadant, Gajanan, Vikat and Lambodar are just a few of the names.


  You can read more about Hindu God Lord Ganesh here on Wikipedia


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Ganesh Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Ganesh


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Ganesh

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Ganesh Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Sree Maha Ganesha Pancharatnam Telugu Muda Karatta Modakam for Hindu God Lord Ganesh on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^