Bhagwan Mahadev Stotra Bengali Lyrics


Ardha Nareeswara Stotram Bengali Champeyagaurardhasarirakayai Bengali Lyrics

Ardha Nareeswara Stotram Bengali - চাংপেযগৌরার্ধশরীরকাযৈ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Ardha Nareeswara Stotram Bengali Champeyagaurardhasarirakayai চাংপেযগৌরার্ধশরীরকাযৈ অর্ধ নারীশ্বর স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Bilvaashtakam Bengali Tridalam Trigunakaram Bengali Lyrics

Bilvaashtakam Bengali - ত্রিদলং ত্রিগুণাকারং ত্রিনেত্রং - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Bilvaashtakam Bengali Tridalam Trigunakaram ত্রিদলং ত্রিগুণাকারং ত্রিনেত্রং বিল্বাষ্টকম্ Bengali Lyrics.

Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah Bengali Lyrics

Dakshina Murthy Stotram Bengali - শাংতিপাঠঃ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Dakshina Murthy Stotram Bengali Santipathah শাংতিপাঠঃ দক্ষিণা মূর্তি স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Daridrya Dahana Shiva Stotram Bengali Visvesvaraya Narakarnava Bengali Lyrics

Daridrya Dahana Shiva Stotram Bengali - বিশ্বেশ্বরায নরকার্ণব তারণায - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Daridrya Dahana Shiva Stotram Bengali Visvesvaraya Narakarnava বিশ্বেশ্বরায নরকার্ণব তারণায দারিদ্র্য দহন শিব স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Bengali Saurastradese Bengali Lyrics

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Bengali - সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতিরম্যে - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Dvadasha Jyothirlinga Stotram Bengali Saurastradese সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতিরম্যে দ্বাদশজ্যোতির্লিংগস্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Bengali Laghu Stotram Bengali Lyrics

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Bengali - লঘু স্তোত্রম্ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Dwadasa Jyotirlinga Stotram Bengali Laghu Stotram লঘু স্তোত্রম্ দ্বাদশ জ্যোতির্লিংগ স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Kasi Vishwanathashtakam Bengali Ganga Taranga Bengali Lyrics

Kasi Vishwanathashtakam Bengali - গংগা তরংগ রমণীয জটা কলাপং - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Kasi Vishwanathashtakam Bengali Ganga Taranga গংগা তরংগ রমণীয জটা কলাপং কাশী বিশ্বনাথাষ্টকম্ Bengali Lyrics.

Lingashtakam Bengali Brahmamurari Surarchita Bengali Lyrics

Lingashtakam Bengali - ব্রহ্মমুরারি সুরার্চিত - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Lingashtakam Bengali Brahmamurari Surarchita ব্রহ্মমুরারি সুরার্চিত লিংগাষ্টকম্ Bengali Lyrics.

Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Bengali Sriganesaya Namah Bengali Lyrics

Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Bengali - শ্রীগণেশায নমঃ । - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Bengali Sriganesaya Namah শ্রীগণেশায নমঃ । মহামৃত্যুংজযস্তোত্রম্ (রুদ্রং পশুপতিম্) Bengali Lyrics.

Manyu Suktam Bengali Rigveda Samhita Bengali Lyrics

Manyu Suktam Bengali - ঋগ্বেদ সংহিতা - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Manyu Suktam Bengali Rigveda Samhita ঋগ্বেদ সংহিতা মন্যু সূক্তম্ Bengali Lyrics.

Nakshatra Suktam Nakshatreshti Bengali Taittiriya Brahmanam Bengali Lyrics

Nakshatra Suktam Nakshatreshti Bengali - তৈত্তিরীয ব্রহ্মণম্ । অষ্টকম্ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Nakshatra Suktam Nakshatreshti Bengali Taittiriya Brahmanam তৈত্তিরীয ব্রহ্মণম্ । অষ্টকম্ নক্ষত্র সূক্তম্ (নক্ষত্রেষ্টি) Bengali Lyrics.

Nataraja Stotram Patanjali Krutam Bengali Charanasrngarahita Bengali Lyrics

Nataraja Stotram Patanjali Krutam Bengali - চরণশৃংগরহিত শ্রী নটরাজ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Nataraja Stotram Patanjali Krutam Bengali Charanasrngarahita চরণশৃংগরহিত শ্রী নটরাজ নটরাজ স্তোত্রং (পতংজলি কৃতম্) Bengali Lyrics.

Nirvaana Shatkam Bengali Sivoham Sivoham, Bengali Lyrics

Nirvaana Shatkam Bengali - শিবোহং শিবোহং, শিবোহং - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Nirvaana Shatkam Bengali Sivoham Sivoham, শিবোহং শিবোহং, শিবোহং নির্বাণ ষট্কম্ Bengali Lyrics.

Panchamruta Snanam Bengali Ksirabhisekam Bengali Lyrics

Panchamruta Snanam Bengali - ক্ষীরাভিষেকং - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Panchamruta Snanam Bengali Ksirabhisekam ক্ষীরাভিষেকং পংচামৃত স্নানাভিষেকম্ Bengali Lyrics.

Rudrashtakam Bengali Namamisa Misana Bengali Lyrics

Rudrashtakam Bengali - নমামীশ মীশান নির্বাণরূপং - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Rudrashtakam Bengali Namamisa Misana নমামীশ মীশান নির্বাণরূপং রুদ্রাষ্টকম্ Bengali Lyrics.

Shivananda Lahari Bengali Kalabhyam Chudalankrta Sasi Bengali Lyrics

Shivananda Lahari Bengali - কলাভ্যাং চূডালংকৃত শশি - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shivananda Lahari Bengali Kalabhyam Chudalankrta Sasi কলাভ্যাং চূডালংকৃত শশি শিবানংদ লহরি Bengali Lyrics.

Shivashtakam Bengali Prabhum Prananatham Bengali Lyrics

Shivashtakam Bengali - প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shivashtakam Bengali Prabhum Prananatham প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং শিবাষ্টকম্ Bengali Lyrics.

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Bengali Adau Karmaprasangatkalayati Bengali Lyrics

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Bengali - আদৌ কর্মপ্রসংগাত্কলযতি - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Bengali Adau Karmaprasangatkalayati আদৌ কর্মপ্রসংগাত্কলযতি শিবাপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Bengali Sivo Mahesvarassambhuh Bengali Lyrics

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Bengali - শিবো মহেশ্বরশ্শংভুঃ পিনাকী - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Bengali Sivo Mahesvarassambhuh শিবো মহেশ্বরশ্শংভুঃ পিনাকী শিব অষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Shiva Bhujangam Bengali Galaddanagandam Bengali Lyrics

Shiva Bhujangam Bengali - গলদ্দানগংডং মিলদ্ভৃংগষংডং - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shiva Bhujangam Bengali Galaddanagandam গলদ্দানগংডং মিলদ্ভৃংগষংডং শিব ভুজংগম্ Bengali Lyrics.

Shiva Bhujanga Prayata Stotram Bengali Krpasagarayasukavyapradaya Bengali Lyrics

Shiva Bhujanga Prayata Stotram Bengali - কৃপাসাগরাযাশুকাব্যপ্রদায - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shiva Bhujanga Prayata Stotram Bengali Krpasagarayasukavyapradaya কৃপাসাগরাযাশুকাব্যপ্রদায শিব ভুজংগ প্রযাত স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Shiva Mahimna Stotram Bengali Atha Sri Sivamahimnastotram Bengali Lyrics

Shiva Mahimna Stotram Bengali - অথ শ্রী শিবমহিম্নস্তোত্রম্ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shiva Mahimna Stotram Bengali Atha Sri Sivamahimnastotram অথ শ্রী শিবমহিম্নস্তোত্রম্ শিব মহিম্না স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Shiva Mangalaashtakam Bengali Bhavaya Chandrachudaya Bengali Lyrics

Shiva Mangalaashtakam Bengali - ভবায চংদ্রচূডায নির্গুণায - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shiva Mangalaashtakam Bengali Bhavaya Chandrachudaya ভবায চংদ্রচূডায নির্গুণায শিব মংগলাষ্টকম্ Bengali Lyrics.

Shiva Panchakshari Stotram Bengali Om Namah Sivaya Bengali Lyrics

Shiva Panchakshari Stotram Bengali - ওং নমঃ শিবায শিবায নমঃ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shiva Panchakshari Stotram Bengali Om Namah Sivaya ওং নমঃ শিবায শিবায নমঃ শিব পংচাক্ষরি স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Shiva Sahasra Nama Stotram Bengali Om Bengali Lyrics

Shiva Sahasra Nama Stotram Bengali - ওং - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shiva Sahasra Nama Stotram Bengali Om ওং শিব সহস্র নাম স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Bengali Yenedam Bhutam Bengali Lyrics

Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Bengali - যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যত্ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Bengali Yenedam Bhutam যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যত্ শিবসংকল্পোপনিষত্ (শিব সংকল্পমস্তু) Bengali Lyrics.

Shiva Shadakshari Stotram Bengali Om Om Bengali Lyrics

Shiva Shadakshari Stotram Bengali - ॥ওং ওং॥ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shiva Shadakshari Stotram Bengali Om Om ॥ওং ওং॥ শিব ষডক্ষরী স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Shiva Tandava Stotram Bengali Jatatavigalajjalapravahapavitasthale Bengali Lyrics

Shiva Tandava Stotram Bengali - জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহপাবিতস্থলে - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Shiva Tandava Stotram Bengali Jatatavigalajjalapravahapavitasthale জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহপাবিতস্থলে শিব তাংডব স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Sree Kaala Hastiswara Satakam Bengali Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha Bengali Lyrics

Sree Kaala Hastiswara Satakam Bengali - শ্রীবিদ্যুত্কলিতাঽজবংজবমহা জীমূতপাপাংবুধা - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Sree Kaala Hastiswara Satakam Bengali Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha শ্রীবিদ্যুত্কলিতাঽজবংজবমহা জীমূতপাপাংবুধা শ্রী কাল হস্তীশ্বর শতকম্ Bengali Lyrics.

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Bengali Umakantaya Kantaya Bengali Lyrics

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Bengali - উমাকাংতায কাংতায কামিতার্থ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Bengali Umakantaya Kantaya উমাকাংতায কাংতায কামিতার্থ শ্রী মল্লিকার্জুন মংগলাশাসনম্ Bengali Lyrics.

Sri Kashi Visvanatha Stotram Bengali Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam Bengali Lyrics

Sri Kashi Visvanatha Stotram Bengali - কংঠে যস্য লসত্করালগরলং - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Sri Kashi Visvanatha Stotram Bengali Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam কংঠে যস্য লসত্করালগরলং শ্রীকাশীবিশ্বনাথস্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Sri Rudram Chamakam Bengali Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Bengali Lyrics

Sri Rudram Chamakam Bengali - ওং অগ্নাবিষ্ণো সজোষসেমাবর্ধংতু - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Sri Rudram Chamakam Bengali Om Agnavisno Sajosasemavardhantu ওং অগ্নাবিষ্ণো সজোষসেমাবর্ধংতু শ্রী রুদ্রং চমকম্ Bengali Lyrics.

Sri Rudram Laghunyasam Bengali Om Athatmanagm Bengali Lyrics

Sri Rudram Laghunyasam Bengali - ওং অথাত্মানগ্ ম্ শিবাত্মানগ্ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Sri Rudram Laghunyasam Bengali Om Athatmanagm ওং অথাত্মানগ্ ম্ শিবাত্মানগ্ শ্রী রুদ্রং লঘুন্যাসম্ Bengali Lyrics.

Sri Rudram Namakam Bengali Sri Rudra Prasnah Bengali Lyrics

Sri Rudram Namakam Bengali - শ্রী রুদ্র প্রশ্নঃ - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Sri Rudram Namakam Bengali Sri Rudra Prasnah শ্রী রুদ্র প্রশ্নঃ শ্রী রুদ্রং নমকম্ Bengali Lyrics.

Totakashtakam Bengali Viditakhila Sastra Bengali Lyrics

Totakashtakam Bengali - বিদিতাখিল শাস্ত্র সুধা - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Totakashtakam Bengali Viditakhila Sastra বিদিতাখিল শাস্ত্র সুধা তোটকাষ্টকম্ Bengali Lyrics.

Uma Maheswara Stotram Bengali Namah Sivabhyam Bengali Lyrics

Uma Maheswara Stotram Bengali - নমঃ শিবাভ্যাং নবযৌবনাভ্যাং - Bengali Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Bengali. Uma Maheswara Stotram Bengali Namah Sivabhyam নমঃ শিবাভ্যাং নবযৌবনাভ্যাং উমা মহেশ্বর স্তোত্রম্ Bengali Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^