Bhagwan Mahadev Puja Oriya Lyrics


Shiva Manasa Puja Oriya Ratnaih Kalpitamasanam Oriya Lyrics

Shiva Manasa Puja Oriya - ରତ୍ନୈଃ କଲ୍ପିତମାସନଂ ହିମଜଲୈଃ - Oriya Lyrics


Bhagwan Mahadev Puja in Oriya. Shiva Manasa Puja Oriya Ratnaih Kalpitamasanam ରତ୍ନୈଃ କଲ୍ପିତମାସନଂ ହିମଜଲୈଃ ଶିଵ ମାନସ ପୂଜ Oriya Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^