Bhagwan Mahadev Puja Kannada Lyrics


Shiva Manasa Puja Kannada Ratnaih Kalpitamasanam Kannada Lyrics

Shiva Manasa Puja Kannada - ರತ್ನೈಃ ಕಲ್ಪಿತಮಾಸನಂ ಹಿಮಜಲೈಃ - Kannada Lyrics


Bhagwan Mahadev Puja in Kannada. Shiva Manasa Puja Kannada Ratnaih Kalpitamasanam ರತ್ನೈಃ ಕಲ್ಪಿತಮಾಸನಂ ಹಿಮಜಲೈಃ ಶಿವ ಮಾನಸ ಪೂಜ Kannada Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^