Bhagwan Mahadev Namavali Kannada Lyrics


Shiva Ashtottara Sata Namavali Kannada Om Sivaya Namah Kannada Lyrics

Shiva Ashtottara Sata Namavali Kannada - ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ - Kannada Lyrics


Bhagwan Mahadev Namavali in Kannada. Shiva Ashtottara Sata Namavali Kannada Om Sivaya Namah ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ Kannada Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^