கலாப்யாம் சூடாலங்க்ருத ஶஶி ஶிவானந்த3 லஹரி லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on August 27, 2020 at 05:46 PM

Shivananda Lahari Tamil-Kalabhyam Chudalankrta Sasi-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ஶிவானந்த3 லஹரி ||
கலாப்யாம் சூடாலங்க்ருத-ஶஶி கலாப்யாம் நிஜ தப:-
பலாப்யாம் பக்தேஶு ப்ரகடித-பலாப்யாம் பவது மே ।
ஶிவாப்யாம்-அஸ்தோக-த்ரிபுவன ஶிவாப்யாம் ஹ்ருதி புனர்-
பவாப்யாம் ஆனந்த ஸ்புர-தனுபவாப்யாம் நதிரியம் ॥ 1 ॥
கலன்தீ ஶம்போ த்வச்-சரித-ஸரித: கில்பிஶ-ரஜோ
தலன்தீ தீகுல்யா-ஸரணிஶு பதன்தீ விஜயதாம்
திஶன்தீ ஸம்ஸார-ப்ரமண-பரிதாப-உபஶமனம்
வஸன்தீ மச்-சேதோ-ஹ்ருதபுவி ஶிவானந்த-லஹரீ 2
த்ரயீ-வேத்யம் ஹ்ருத்யம் த்ரி-புர-ஹரம் ஆத்யம் த்ரி-னயனம்
ஜடா-பாரோதாரம் சலத்-உரக-ஹாரம் ம்ருக தரம்
மஹா-தேவம் தேவம் மயி ஸதய-பாவம் பஶு-பதிம்
சித்-ஆலம்பம் ஸாம்பம் ஶிவம்-அதி-விடம்பம் ஹ்ருதி பஜே 3
ஸஹஸ்ரம் வர்தன்தே ஜகதி விபுதா: க்ஶுத்ர-பலதா
ந மன்யே ஸ்வப்னே வா தத்-அனுஸரணம் தத்-க்ருத-பலம்
ஹரி-ப்ரஹ்மாதீனாம்-அபி நிகட-பாஜாம்-அஸுலபம்
சிரம் யாசே ஶம்போ ஶிவ தவ பதாம்போஜ-பஜனம் 4
ஸ்ம்ருதௌ ஶாஸ்த்ரே வைத்யே ஶகுன-கவிதா-கான-பணிதௌ
புராணே மன்த்ரே வா ஸ்துதி-னடன-ஹாஸ்யேஶு-அசதுர:
கதம் ராஜ்னாம் ப்ரீதிர்-பவதி மயி கோ(அ)ஹம் பஶு-பதே
பஶும் மாம் ஸர்வஜ்ன ப்ரதித-க்ருபயா பாலய விபோ 5
கடோ வா ம்ருத்-பிண்டோ-அபி-அணுர்-அபி ச தூமோ-அக்னிர்-அசல:
படோ வா தன்துர்-வா பரிஹரதி கிம் கோர-ஶமனம்
வ்ருதா கண்ட-க்ஶோபம் வஹஸி தரஸா தர்க-வசஸா
பதாம்போஜம் ஶம்போர்-பஜ பரம-ஸௌக்யம் வ்ரஜ ஸுதீ: 6
மனஸ்-தே பாதாப்ஜே நிவஸது வச: ஸ்தோத்ர-பணிதௌ
கரௌ ச-அப்யர்சாயாம் ஶ்ருதிர்-அபி கதாகர்ணன-விதௌ
தவ த்யானே புத்திர்-னயன-யுகலம் மூர்தி-விபவே
பர-க்ரன்தான் கைர்-வா பரம-ஶிவ ஜானே பரம்-அத: 7
யதா புத்தி:-ஶுக்தௌ ரஜதம் இதி காசாஶ்மனி மணிர்-
ஜலே பைஶ்டே க்ஶீரம் பவதி ம்ருக-த்ருஶ்ணாஸு ஸலிலம்
ததா தேவ-ப்ரான்த்யா பஜதி பவத்-அன்யம் ஜட ஜனோ
மஹா-தேவேஶம் த்வாம் மனஸி ச ந மத்வா பஶு-பதே 8
கபீரே காஸாரே விஶதி விஜனே கோர-விபினே
விஶாலே ஶைலே ச ப்ரமதி குஸுமார்தம் ஜட-மதி:
ஸமர்ப்யைகம் சேத:-ஸரஸிஜம் உமா நாத பவதே
ஸுகேன-அவஸ்தாதும் ஜன இஹ ந ஜானாதி கிம்-அஹோ 9
நரத்வம் தேவத்வம் நக-வன-ம்ருகத்வம் மஶகதா
பஶுத்வம் கீடத்வம் பவது விஹகத்வாதி-ஜனநம்
ஸதா த்வத்-பாதாப்ஜ-ஸ்மரண-பரமானந்த-லஹரீ
விஹாராஸக்தம் சேத்-ஹ்ருதயம்-இஹ கிம் தேன வபுஶா 1௦
வடுர்வா கேஹீ வா யதிர்-அபி ஜடீ வா ததிதரோ
நரோ வா ய: கஶ்சித்-பவது பவ கிம் தேன பவதி
யதீயம் ஹ்ருத்-பத்மம் யதி பவத்-அதீனம் பஶு-பதே
ததீயஸ்-த்வம் ஶம்போ பவஸி பவ பாரம் ச வஹஸி 11
குஹாயாம் கேஹே வா பஹிர்-அபி வனே வா(அ)த்ரி-ஶிகரே
ஜலே வா வஹ்னௌ வா வஸது வஸதே: கிம் வத பலம்
ஸதா யஸ்யைவான்த:கரணம்-அபி ஶம்போ தவ பதே
ஸ்திதம் செத்-யோகோ(அ)ஸௌ ஸ ச பரம-யோகீ ஸ ச ஸுகீ 12
அஸாரே ஸம்ஸாரே நிஜ-பஜன-தூரே ஜடதியா
பரமன்தம் மாம்-அன்தம் பரம-க்ருபயா பாதும் உசிதம்
மத்-அன்ய: கோ தீனஸ்-தவ க்ருபண-ரக்ஶாதி-னிபுணஸ்-
த்வத்-அன்ய: கோ வா மே த்ரி-ஜகதி ஶரண்ய: பஶு-பதே 13
ப்ரபுஸ்-த்வம் தீனானாம் கலு பரம-பன்து: பஶு-பதே
ப்ரமுக்யோ(அ)ஹம் தேஶாம்-அபி கிம்-உத பன்துத்வம்-அனயோ:
த்வயைவ க்ஶன்தவ்யா: ஶிவ மத்-அபராதாs-ச ஸகலா:
ப்ரயத்னாத்-கர்தவ்யம் மத்-அவனம்-இயம் பன்து-ஸரணி: 14
உபேக்ஶா நோ சேத் கிம் ந ஹரஸி பவத்-த்யான-விமுகாம்
துராஶா-பூயிஶ்டாம் விதி-லிபிம்-அஶக்தோ யதி பவான்
ஶிரஸ்-தத்-வதிதாத்ரம் ந நகலு ஸுவ்ருத்தம் பஶு-பதே
கதம் வா நிர்-யத்னம் கர-னக-முகேனைவ லுலிதம் 15
விரின்சிர்-தீர்காயுர்-பவது பவதா தத்-பர-ஶிரs-
சதுஶ்கம் ஸம்ரக்ஶ்யம் ஸ கலு புவி தைன்யம் லிகிதவான்
விசார: கோ வா மாம் விஶத-க்ருபயா பாதி ஶிவ தே
கடாக்ஶ-வ்யாபார: ஸ்வயம்-அபி ச தீனாவன-பர: 16
பலாத்-வா புண்யானாம் மயி கருணயா வா த்வயி விபோ
ப்ரஸன்னே(அ)பி ஸ்வாமின் பவத்-அமல-பாதாப்ஜ-யுகலம்
கதம் பஶ்யேயம் மாம் ஸ்தகயதி நம:-ஸம்ப்ரம-ஜுஶாம்
நிலிம்பானாம் ஶ்ரேணிர்-னிஜ-கனக-மாணிக்ய-மகுடை: 17
த்வம்-ஏகோ லோகானாம் பரம-பலதோ திவ்ய-பதவீம்
வஹன்தஸ்-த்வன்மூலாம் புனர்-அபி பஜன்தே ஹரி-முகா:
கியத்-வா தாக்ஶிண்யம் தவ ஶிவ மதாஶா ச கியதீ
கதா வா மத்-ரக்ஶாம் வஹஸி கருணா-பூரித-த்ருஶா 18
துராஶா-பூயிஶ்டே துரதிப-க்ருஹ-த்வார-கடகே
துரன்தே ஸம்ஸாரே துரித-னிலயே து:க ஜனகே
மதாயாஸம் கிம் ந வ்யபனயஸி கஸ்யோபக்ருதயே
வதேயம் ப்ரீதிs-சேத் தவ ஶிவ க்ருதார்தா: கலு வயம் 19
ஸதா மோஹாடவ்யாம் சரதி யுவதீனாம் குச-கிரௌ
நடத்ய்-ஆஶா-ஶாகாஸ்-வடதி ஜடிதி ஸ்வைரம்-அபித:
கபாலின் பிக்ஶோ மே ஹ்ருதய-கபிம்-அத்யன்த-சபலம்
த்ருடம் பக்த்யா பத்த்வா ஶிவ பவத்-அதீனம் குரு விபோ 2௦
த்ருதி-ஸ்தம்பாதாரம் த்ருட-குண நிபத்தாம் ஸகமனாம்
விசித்ராம் பத்மாட்யாம் ப்ரதி-திவஸ-ஸன்மார்க-கடிதாம்
ஸ்மராரே மச்சேத:-ஸ்புட-பட-குடீம் ப்ராப்ய விஶதாம்
ஜய ஸ்வாமின் ஶக்த்யா ஸஹ ஶிவ கணை:-ஸேவித விபோ 21
ப்ரலோபாத்யைர்-அர்தாஹரண-பர-தன்த்ரோ தனி-க்ருஹே
ப்ரவேஶோத்யுக்த:-ஸன் ப்ரமதி பஹுதா தஸ்கர-பதே
இமம் சேதs-சோரம் கதம்-இஹ ஸஹே ஶன்கர விபோ
தவாதீனம் க்ருத்வா மயி நிரபராதே குரு க்ருபாம் 22
கரோமி த்வத்-பூஜாம் ஸபதி ஸுகதோ மே பவ விபோ
விதித்வம் விஶ்ணுத்வம் திஶஸி கலு தஸ்யா: பலம்-இதி
புனஶ்ச த்வாம் த்ரஶ்டும் திவி புவி வஹன் பக்ஶி-ம்ருகதாம்-
அத்ருஶ்ட்வா தத்-கேதம் கதம்-இஹ ஸஹே ஶன்கர விபோ 23
கதா வா கைலாஸே கனக-மணி-ஸௌதே ஸஹ-கணைர்-
வஸன் ஶம்போர்-அக்ரே ஸ்புட-கடித-மூர்தான்ஜலி-புட:
விபோ ஸாம்ப ஸ்வாமின் பரம-ஶிவ பாஹீதி நிகதன்
விதாத்ருருணாம் கல்பான் க்ஶணம்-இவ வினேஶ்யாமி ஸுகத: 24
ஸ்தவைர்-ப்ரஹ்மாதீனாம் ஜய-ஜய-வசோபிர்-னியமானாம்
கணானாம் கேலீபிர்-மதகல-மஹோக்ஶஸ்ய ககுதி
ஸ்திதம் நீல-க்ரீவம் த்ரி-னயனம்-உமாஶ்லிஶ்ட-வபுஶம்
கதா த்வாம் பஶ்யேயம் கர-த்ருத-ம்ருகம் கண்ட-பரஶும் 25
கதா வா த்வாம் த்ருஶ்ட்வா கிரிஶ தவ பவ்யான்க்ரி-யுகலம்
க்ருஹீத்வா ஹஸ்தாப்யாம் ஶிரஸி நயனே வக்ஶஸி வஹன்
ஸமாஶ்லிஶ்யாக்ராய ஸ்புட-ஜலஜ-கன்தான் பரிமலான்-
அலப்யாம் ப்ரஹ்மாத்யைர்-முதம்-அனுபவிஶ்யாமி ஹ்ருதயே 26
கரஸ்தே ஹேமாத்ரௌ கிரிஶ நிகடஸ்தே தன-பதௌ
க்ருஹஸ்தே ஸ்வர்பூஜா(அ)மர-ஸுரபி-சின்தாமணி-கணே
ஶிரஸ்தே ஶீதாம்ஶௌ சரண-யுகலஸ்தே(அ)கில ஶுபே
கம்-அர்தம் தாஸ்யே(அ)ஹம் பவது பவத்-அர்தம் மம மன: 27
ஸாரூப்யம் தவ பூஜனே ஶிவ மஹா-தேவேதி ஸங்கீர்தனே
ஸாமீப்யம் ஶிவ பக்தி-துர்ய-ஜனதா-ஸாங்கத்ய-ஸம்பாஶணே
ஸாலோக்யம் ச சராசராத்மக-தனு-த்யானே பவானீ-பதே
ஸாயுஜ்யம் மம ஸித்திம்-அத்ர பவதி ஸ்வாமின் க்ருதார்தோஸ்ம்யஹம் 28
த்வத்-பாதாம்புஜம்-அர்சயாமி பரமம் த்வாம் சின்தயாமி-அன்வஹம்
த்வாம்-ஈஶம் ஶரணம் வ்ரஜாமி வசஸா த்வாம்-ஏவ யாசே விபோ
வீக்ஶாம் மே திஶ சாக்ஶுஶீம் ஸ-கருணாம் திவ்யைs-சிரம் ப்ரார்திதாம்
ஶம்போ லோக-குரோ மதீய-மனஸ: ஸௌக்யோபதேஶம் குரு 29
வஸ்த்ரோத்-தூத விதௌ ஸஹஸ்ர-கரதா புஶ்பார்சனே விஶ்ணுதா
கன்தே கன்த-வஹாத்மதா(அ)ன்ன-பசனே பஹிர்-முகாத்யக்ஶதா
பாத்ரே கான்சன-கர்பதாஸ்தி மயி சேத் பாலேன்து சூடா-மணே
ஶுஶ்ரூஶாம் கரவாணி தே பஶு-பதே ஸ்வாமின் த்ரி-லோகீ-குரோ 3௦
நாலம் வா பரமோபகாரகம்-இதம் த்வேகம் பஶூனாம் பதே
பஶ்யன் குக்ஶி-கதான் சராசர-கணான் பாஹ்யஸ்திதான் ரக்ஶிதும்
ஸர்வாமர்த்ய-பலாயனௌஶதம்-அதி-ஜ்வாலா-கரம் பீ-கரம்
நிக்ஶிப்தம் கரலம் கலே ந கலிதம் நோத்கீர்ணம்-ஏவ-த்வயா 31
ஜ்வாலோக்ர: ஸகலாமராதி-பயத: க்ஶ்வேல: கதம் வா த்வயா
த்ருஶ்ட: கிம் ச கரே த்ருத: கர-தலே கிம் பக்வ-ஜம்பூ-பலம்
ஜிஹ்வாயாம் நிஹிதஶ்ச ஸித்த-குடிகா வா கண்ட-தேஶே ப்ருத:
கிம் தே நீல-மணிர்-விபூஶணம்-அயம் ஶம்போ மஹாத்மன் வத 32
நாலம் வா ஸக்ருத்-ஏவ தேவ பவத: ஸேவா நதிர்-வா நுதி:
பூஜா வா ஸ்மரணம் கதா-ஶ்ரவணம்-அபி-ஆலோகனம் மாத்ருஶாம்
ஸ்வாமின்ன்-அஸ்திர-தேவதானுஸரணாயாஸேன கிம் லப்யதே
கா வா முக்திர்-இத: குதோ பவதி சேத் கிம் ப்ரார்தனீயம் ததா 33
கிம் ப்ரூமஸ்-தவ ஸாஹஸம் பஶு-பதே கஸ்யாஸ்தி ஶம்போ பவத்-
தைர்யம் சேத்ருஶம்-ஆத்மன:-ஸ்திதிர்-இயம் சான்யை: கதம் லப்யதே
ப்ரஶ்யத்-தேவ-கணம் த்ரஸன்-முனி-கணம் நஶ்யத்-ப்ரபன்சம் லயம்
பஶ்யன்-னிர்பய ஏக ஏவ விஹரதி-ஆனந்த-ஸான்த்ரோ பவான் 34
யோக-க்ஶேம-துரம்-தரஸ்ய ஸகல:-ஶ்ரேய: ப்ரதோத்யோகினோ
த்ருஶ்டாத்ருஶ்ட-மதோபதேஶ-க்ருதினோ பாஹ்யான்தர-வ்யாபின:
ஸர்வஜ்னஸ்ய தயா-கரஸ்ய பவத: கிம் வேதிதவ்யம் மயா
ஶம்போ த்வம் பரமான்தரங்க இதி மே சித்தே ஸ்மராமி-அன்வஹம் 35
பக்தோ பக்தி-குணாவ்ருதே முத்-அம்ருதா-பூர்ணே ப்ரஸன்னே மன:
கும்பே ஸாம்ப தவான்க்ரி-பல்லவ யுகம் ஸம்ஸ்தாப்ய ஸம்வித்-பலம்
ஸத்த்வம் மன்த்ரம்-உதீரயன்-னிஜ ஶரீராகார ஶுத்திம் வஹன்
புண்யாஹம் ப்ரகடீ கரோமி ருசிரம் கல்யாணம்-ஆபாதயன் 36
ஆம்னாயாம்புதிம்-ஆதரேண ஸுமன:-ஸன்கா:-ஸமுத்யன்-மனோ
மன்தானம் த்ருட பக்தி-ரஜ்ஜு-ஸஹிதம் க்ருத்வா மதித்வா தத:
ஸோமம் கல்ப-தரும் ஸு-பர்வ-ஸுரபிம் சின்தா-மணிம் தீமதாம்
நித்யானந்த-ஸுதாம் நிரன்தர-ரமா-ஸௌபாக்யம்-ஆதன்வதே 37
ப்ராக்-புண்யாசல-மார்க-தர்ஶித-ஸுதா-மூர்தி: ப்ரஸன்ன:-ஶிவ:
ஸோம:-ஸத்-குண-ஸேவிதோ ம்ருக-தர: பூர்ணாஸ்-தமோ-மோசக:
சேத: புஶ்கர-லக்ஶிதோ பவதி சேத்-ஆனந்த-பாதோ-னிதி:
ப்ராகல்ப்யேன விஜ்ரும்பதே ஸுமனஸாம் வ்ருத்திஸ்-ததா ஜாயதே 38
தர்மோ மே சதுர்-அன்க்ரிக: ஸுசரித: பாபம் வினாஶம் கதம்
காம-க்ரோத-மதாதயோ விகலிதா: காலா: ஸுகாவிஶ்க்ருதா:
ஜ்னானானந்த-மஹௌஶதி: ஸுபலிதா கைவல்ய நாதே ஸதா
மான்யே மானஸ-புண்டரீக-னகரே ராஜாவதம்ஸே ஸ்திதே 39
தீ-யன்த்ரேண வசோ-கடேன கவிதா-குல்யோபகுல்யாக்ரமைர்-
ஆனீதைஶ்ச ஸதாஶிவஸ்ய சரிதாம்போ-ராஶி-திவ்யாம்ருதை:
ஹ்ருத்-கேதார-யுதாs-ச பக்தி-கலமா: ஸாபல்யம்-ஆதன்வதே
துர்பிக்ஶான்-மம ஸேவகஸ்ய பகவன் விஶ்வேஶ பீதி: குத: 4௦
பாபோத்பாத-விமோசனாய ருசிரைஶ்வர்யாய ம்ருத்யும்-ஜய
ஸ்தோத்ர-த்யான-னதி-ப்ரதிக்ஶிண-ஸபர்யாலோகனாகர்ணனே
ஜிஹ்வா-சித்த-ஶிரோன்க்ரி-ஹஸ்த-னயன-ஶ்ரோத்ரைர்-அஹம் ப்ரார்திதோ
மாம்-ஆஜ்னாபய தன்-னிரூபய முஹுர்-மாமேவ மா மே(அ)வச: 41
காம்பீர்யம் பரிகா-பதம் கன-த்ருதி: ப்ராகார-உத்யத்-குண
ஸ்தோமs-சாப்த-பலம் கனேன்த்ரிய-சயோ த்வாராணி தேஹே ஸ்தித:
வித்யா-வஸ்து-ஸம்ருத்திர்-இதி-அகில-ஸாமக்ரீ-ஸமேதே ஸதா
துர்காதி-ப்ரிய-தேவ மாமக-மனோ-துர்கே நிவாஸம் குரு 42
மா கச்ச த்வம்-இதஸ்-ததோ கிரிஶ போ மய்யேவ வாஸம் குரு
ஸ்வாமின்ன்-ஆதி கிராத மாமக-மன: கான்தார-ஸீமான்தரே
வர்தன்தே பஹுஶோ ம்ருகா மத-ஜுஶோ மாத்ஸர்ய-மோஹாதயஸ்-
தான் ஹத்வா ம்ருகயா-வினோத ருசிதா-லாபம் ச ஸம்ப்ராப்ஸ்யஸி 43
கர-லக்ன ம்ருக: கரீன்த்ர-பன்கோ
கன ஶார்தூல-விகண்டனோ(அ)ஸ்த-ஜன்து:
கிரிஶோ விஶத்-ஆக்ருதிs-ச சேத:
குஹரே பன்ச முகோஸ்தி மே குதோ பீ: 44
சன்த:-ஶாகி-ஶிகான்விதைர்-த்விஜ-வரை: ஸம்ஸேவிதே ஶாஶ்வதே
ஸௌக்யாபாதினி கேத-பேதினி ஸுதா-ஸாரை: பலைர்-தீபிதே
சேத: பக்ஶி-ஶிகா-மணே த்யஜ வ்ருதா-ஸன்சாரம்-அன்யைர்-அலம்
நித்யம் ஶன்கர-பாத-பத்ம-யுகலீ-னீடே விஹாரம் குரு 45
ஆகீர்ணே நக-ராஜி-கான்தி-விபவைர்-உத்யத்-ஸுதா-வைபவைர்-
ஆதௌதேபி ச பத்ம-ராக-லலிதே ஹம்ஸ-வ்ரஜைர்-ஆஶ்ரிதே
நித்யம் பக்தி-வதூ கணைs-ச ரஹஸி ஸ்வேச்சா-விஹாரம் குரு
ஸ்தித்வா மானஸ-ராஜ-ஹம்ஸ கிரிஜா நாதான்க்ரி-ஸௌதான்தரே 46
ஶம்பு-த்யான-வஸன்த-ஸன்கினி ஹ்ருதாராமே(அ)க-ஜீர்ணச்சதா:
ஸ்ரஸ்தா பக்தி லதாச்சடா விலஸிதா: புண்ய-ப்ரவால-ஶ்ரிதா:
தீப்யன்தே குண-கோரகா ஜப-வச: புஶ்பாணி ஸத்-வாஸனா
ஜ்னானானந்த-ஸுதா-மரன்த-லஹரீ ஸம்வித்-பலாப்யுன்னதி: 47
நித்யானந்த-ரஸாலயம் ஸுர-முனி-ஸ்வான்தாம்புஜாதாஶ்ரயம்
ஸ்வச்சம் ஸத்-த்விஜ-ஸேவிதம் கலுஶ-ஹ்ருத்-ஸத்-வாஸனாவிஶ்க்ருதம்
ஶம்பு-த்யான-ஸரோவரம் வ்ரஜ மனோ-ஹம்ஸாவதம்ஸ ஸ்திரம்
கிம் க்ஶுத்ராஶ்ரய-பல்வல-ப்ரமண-ஸஞ்ஜாத-ஶ்ரமம் ப்ராப்ஸ்யஸி 48
ஆனந்தாம்ருத-பூரிதா ஹர-பதாம்போஜாலவாலோத்யதா
ஸ்தைர்யோபக்னம்-உபேத்ய பக்தி லதிகா ஶாகோபஶாகான்விதா
உச்சைர்-மானஸ-காயமான-படலீம்-ஆக்ரம்ய நிஶ்-கல்மஶா
நித்யாபீஶ்ட-பல-ப்ரதா பவது மே ஸத்-கர்ம-ஸம்வர்திதா 49
ஸன்த்யாரம்ப-விஜ்ரும்பிதம் ஶ்ருதி-ஶிர-ஸ்தானான்தர்-ஆதிஶ்டிதம்
ஸ-ப்ரேம ப்ரமராபிராமம்-அஸக்ருத் ஸத்-வாஸனா-ஶோபிதம்
போகீன்த்ராபரணம் ஸமஸ்த-ஸுமன:-பூஜ்யம் குணாவிஶ்க்ருதம்
ஸேவே ஶ்ரீ-கிரி-மல்லிகார்ஜுன-மஹா-லின்கம் ஶிவாலின்கிதம் 5௦
ப்ருன்கீச்சா-னடனோத்கட: கரி-மத-க்ராஹீ ஸ்புரன்-மாதவ-
ஆஹ்லாதோ நாத-யுதோ மஹாஸித-வபு: பன்சேஶுணா சாத்ருத:
ஸத்-பக்ஶ: ஸுமனோ-வனேஶு ஸ புன: ஸாக்ஶான்-மதீயே மனோ
ராஜீவே ப்ரமராதிபோ விஹரதாம் ஶ்ரீ ஶைல-வாஸீ விபு: 51
காருண்யாம்ருத-வர்ஶிணம் கன-விபத்-க்ரீஶ்மச்சிதா-கர்மடம்
வித்யா-ஸஸ்ய-பலோதயாய ஸுமன:-ஸம்ஸேவ்யம்-இச்சாக்ருதிம்
ந்ருத்யத்-பக்த-மயூரம்-அத்ரி-னிலயம் சன்சஜ்-ஜடா-மண்டலம்
ஶம்போ வான்சதி நீல-கன்தர-ஸதா த்வாம் மே மனs-சாதக: 52
ஆகாஶேன ஶிகீ ஸமஸ்த பணினாம் நேத்ரா கலாபீ நதா-
(அ)னுக்ராஹி-ப்ரணவோபதேஶ-னினதை: கேகீதி யோ கீயதே
ஶ்யாமாம் ஶைல-ஸமுத்பவாம் கன-ருசிம் த்ருஶ்ட்வா நடன்தம் முதா
வேதான்தோபவனே விஹார-ரஸிகம் தம் நீல-கண்டம் பஜே 53
ஸன்த்யா கர்ம-தினாத்யயோ ஹரி-கராகாத-ப்ரபூதானக-
த்வானோ வாரித கர்ஜிதம் திவிஶதாம் த்ருஶ்டிச்சடா சன்சலா
பக்தானாம் பரிதோஶ பாஶ்ப விததிர்-வ்ருஶ்டிர்-மயூரீ ஶிவா
யஸ்மின்ன்-உஜ்ஜ்வல-தாண்டவம் விஜயதே தம் நீல-கண்டம் பஜே 54
ஆத்யாயாமித-தேஜஸே-ஶ்ருதி-பதைர்-வேத்யாய ஸாத்யாய தே
வித்யானந்த-மயாத்மனே த்ரி-ஜகத:-ஸம்ரக்ஶணோத்யோகினே
த்யேயாயாகில-யோகிபி:-ஸுர-கணைர்-கேயாய மாயாவினே
ஸம்யக் தாண்டவ-ஸம்ப்ரமாய ஜடினே ஸேயம் நதி:-ஶம்பவே 55
நித்யாய த்ரி-குணாத்மனே புர-ஜிதே காத்யாயனீ-ஶ்ரேயஸே
ஸத்யாயாதி குடும்பினே முனி-மன: ப்ரத்யக்ஶ-சின்-மூர்தயே
மாயா-ஸ்ருஶ்ட-ஜகத்-த்ரயாய ஸகல-ஆம்னாயான்த-ஸன்சாரிணே
ஸாயம் தாண்டவ-ஸம்ப்ரமாய ஜடினே ஸேயம் நதி:-ஶம்பவே 56
நித்யம் ஸ்வோதர-போஶணாய ஸகலான்-உத்திஶ்ய வித்தாஶயா
வ்யர்தம் பர்யடனம் கரோமி பவத:-ஸேவாம் ந ஜானே விபோ
மஜ்-ஜன்மான்தர-புண்ய-பாக-பலதஸ்-த்வம் ஶர்வ ஸர்வான்தரஸ்-
திஶ்டஸ்யேவ ஹி தேன வா பஶு-பதே தே ரக்ஶணீயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் 57
ஏகோ வாரிஜ-பான்தவ: க்ஶிதி-னபோ வ்யாப்தம் தமோ-மண்டலம்
பித்வா லோசன-கோசரோபி பவதி த்வம் கோடி-ஸூர்ய-ப்ரப:
வேத்ய: கிம் ந பவஸ்யஹோ கன-தரம் கீத்ருன்க்பவேன்-மத்தமஸ்-
தத்-ஸர்வம் வ்யபனீய மே பஶு-பதே ஸாக்ஶாத் ப்ரஸன்னோ பவ 58
ஹம்ஸ: பத்ம-வனம் ஸமிச்சதி யதா நீலாம்புதம் சாதக:
கோக: கோக-னத-ப்ரியம் ப்ரதி-தினம் சன்த்ரம் சகோரஸ்-ததா
சேதோ வான்சதி மாமகம் பஶு-பதே சின்-மார்க ம்ருக்யம் விபோ
கௌரீ நாத பவத்-பதாப்ஜ-யுகலம் கைவல்ய-ஸௌக்ய-ப்ரதம் 59
ரோதஸ்-தோயஹ்ருத: ஶ்ரமேண-பதிகs-சாயாம் தரோர்-வ்ருஶ்டித:
பீத: ஸ்வஸ்த க்ருஹம் க்ருஹஸ்தம்-அதிதிர்-தீன: ப்ரபம் தார்மிகம்
தீபம் ஸன்தமஸாகுலs-ச ஶிகினம் ஶீதாவ்ருதஸ்-த்வம் ததா
சேத:-ஸர்வ-பயாபஹம்-வ்ரஜ ஸுகம் ஶம்போ: பதாம்போருஹம் 6௦
அன்கோலம் நிஜ பீஜ ஸன்ததிர்-அயஸ்கான்தோபலம் ஸூசிகா
ஸாத்வீ நைஜ விபும் லதா க்ஶிதி-ருஹம் ஸின்துஹ்-ஸரித்-வல்லபம்
ப்ராப்னோதீஹ யதா ததா பஶு-பதே: பாதாரவின்த-த்வயம்
சேதோவ்ருத்திர்-உபேத்ய திஶ்டதி ஸதா ஸா பக்திர்-இதி-உச்யதே 61
ஆனந்தாஶ்ருபிர்-ஆதனோதி புலகம் நைர்மல்யதs-சாதனம்
வாசா ஶன்க முகே ஸ்திதைs-ச ஜடரா-பூர்திம் சரித்ராம்ருதை:
ருத்ராக்ஶைர்-பஸிதேன தேவ வபுஶோ ரக்ஶாம் பவத்-பாவனா-
பர்யன்கே வினிவேஶ்ய பக்தி ஜனநீ பக்தார்பகம் ரக்ஶதி 62
மார்கா-வர்தித பாதுகா பஶு-பதேர்-அங்கஸ்ய கூர்சாயதே
கண்டூஶாம்பு-னிஶேசனம் புர-ரிபோர்-திவ்யாபிஶேகாயதே
கின்சித்-பக்ஶித-மாம்ஸ-ஶேஶ-கபலம் நவ்யோபஹாராயதே
பக்தி: கிம் ந கரோதி-அஹோ வன-சரோ பக்தாவதம்ஸாயதே 63
வக்ஶஸ்தாடனம்-அன்தகஸ்ய கடினாபஸ்மார ஸம்மர்தனம்
பூ-ப்ருத்-பர்யடனம் நமத்-ஸுர-ஶிர:-கோடீர ஸன்கர்ஶணம்
கர்மேதம் ம்ருதுலஸ்ய தாவக-பத-த்வன்த்வஸ்ய கௌரீ-பதே
மச்சேதோ-மணி-பாதுகா-விஹரணம் ஶம்போ ஸதான்கீ-குரு 64
வக்ஶஸ்-தாடன ஶன்கயா விசலிதோ வைவஸ்வதோ நிர்ஜரா:
கோடீரோஜ்ஜ்வல-ரத்ன-தீப-கலிகா-னீராஜனம் குர்வதே
த்ருஶ்ட்வா முக்தி-வதூஸ்-தனோதி நிப்ருதாஶ்லேஶம் பவானீ-பதே
யச்-சேதஸ்-தவ பாத-பத்ம-பஜனம் தஸ்யேஹ கிம் துர்-லபம் 65
க்ரீடார்தம் ஸ்ருஜஸி ப்ரபன்சம்-அகிலம் க்ரீடா-ம்ருகாஸ்-தே ஜனா:
யத்-கர்மாசரிதம் மயா ச பவத: ப்ரீத்யை பவத்யேவ தத்
ஶம்போ ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணம் மச்சேஶ்டிதம் நிஶ்சிதம்
தஸ்மான்-மாமக ரக்ஶணம் பஶு-பதே கர்தவ்யம்-ஏவ த்வயா 66
பஹு-வித-பரிதோஶ-பாஶ்ப-பூர-
ஸ்புட-புலகான்கித-சாரு-போக-பூமிம்
சிர-பத-பல-கான்க்ஶி-ஸேவ்யமானாம்
பரம ஸதாஶிவ-பாவனாம் ப்ரபத்யே 67
அமித-முதம்ருதம் முஹுர்-துஹன்தீம்
விமல-பவத்-பத-கோஶ்டம்-ஆவஸன்தீம்
ஸதய பஶு-பதே ஸுபுண்ய-பாகாம்
மம பரிபாலய பக்தி தேனும்-ஏகாம் 68
ஜடதா பஶுதா கலன்கிதா
குடில-சரத்வம் ச நாஸ்தி மயி தேவ
அஸ்தி யதி ராஜ-மௌலே
பவத்-ஆபரணஸ்ய நாஸ்மி கிம் பாத்ரம் 69
அரஹஸி ரஹஸி ஸ்வதன்த்ர-புத்த்யா
வரி-வஸிதும் ஸுலப: ப்ரஸன்ன-மூர்தி:
அகணித பல-தாயக: ப்ரபுர்-மே
ஜகத்-அதிகோ ஹ்ருதி ராஜ-ஶேகரோஸ்தி 7௦
ஆரூட-பக்தி-குண-குன்சித-பாவ-சாப-
யுக்தை:-ஶிவ-ஸ்மரண-பாண-கணைர்-அமோகை:
நிர்ஜித்ய கில்பிஶ-ரிபூன் விஜயீ ஸுதீன்த்ர:-
ஸானந்தம்-ஆவஹதி ஸுஸ்திர-ராஜ-லக்ஶ்மீம் 71
த்யானான்ஜனேன ஸமவேக்ஶ்ய தம:-ப்ரதேஶம்
பித்வா மஹா-பலிபிர்-ஈஶ்வர நாம-மன்த்ரை:
திவ்யாஶ்ரிதம் புஜக-பூஶணம்-உத்வஹன்தி
யே பாத-பத்மம்-இஹ தே ஶிவ தே க்ருதார்தா: 72
பூ-தாரதாம்-உதவஹத்-யத்-அபேக்ஶயா ஶ்ரீ-
பூ-தார ஏவ கிமத: ஸுமதே லபஸ்வ
கேதாரம்-ஆகலித முக்தி மஹௌஶதீனாம்
பாதாரவின்த பஜனம் பரமேஶ்வரஸ்ய 73
ஆஶா-பாஶ-க்லேஶ-துர்-வாஸனாதி-
பேதோத்யுக்தைர்-திவ்ய-கன்தைர்-அமன்தை:
ஆஶா-ஶாடீகஸ்ய பாதாரவின்தம்
சேத:-பேடீம் வாஸிதாம் மே தனோது 74
கல்யாணினம் ஸரஸ-சித்ர-கதிம் ஸவேகம்
ஸர்வேன்கிதஜ்னம்-அனகம் த்ருவ-லக்ஶணாட்யம்
சேதஸ்-துரன்கம்-அதிருஹ்ய சர ஸ்மராரே
நேத:-ஸமஸ்த ஜகதாம் வ்ருஶபாதிரூட 75
பக்திர்-மஹேஶ-பத-புஶ்கரம்-ஆவஸன்தீ
காதம்பினீவ குருதே பரிதோஶ-வர்ஶம்
ஸம்பூரிதோ பவதி யஸ்ய மனஸ்-தடாகஸ்-
தஜ்-ஜன்ம-ஸஸ்யம்-அகிலம் ஸபலம் ச நான்யத் 76
புத்தி:-ஸ்திரா பவிதும்-ஈஶ்வர-பாத-பத்ம
ஸக்தா வதூர்-விரஹிணீவ ஸதா ஸ்மரன்தீ
ஸத்-பாவனா-ஸ்மரண-தர்ஶன-கீர்தனாதி
ஸம்மோஹிதேவ ஶிவ-மன்த்ர-ஜபேன வின்தே 77
ஸத்-உபசார-விதிஶு-அனு-போதிதாம்
ஸவினயாம் ஸுஹ்ருதம் ஸதுபாஶ்ரிதாம்
மம ஸமுத்தர புத்திம்-இமாம் ப்ரபோ
வர-குணேன நவோட-வதூம்-இவ 78
நித்யம் யோகி-மனஹ்-ஸரோஜ-தல-ஸன்சார-க்ஶமஸ்-த்வத்-க்ரம:-
ஶம்போ தேன கதம் கடோர-யம-ராட்-வக்ஶ:-கவாட-க்ஶதி:
அத்யன்தம் ம்ருதுலம் த்வத்-அன்க்ரி-யுகலம் ஹா மே மனs-சின்தயதி-
ஏதல்-லோசன-கோசரம் குரு விபோ ஹஸ்தேன ஸம்வாஹயே 79
ஏஶ்யத்யேஶ ஜனிம் மனோ(அ)ஸ்ய கடினம் தஸ்மின்-னடானீதி மத்-
ரக்ஶாயை கிரி ஸீம்னி கோமல-பத-ன்யாஸ: புராப்யாஸித:
நோ-சேத்-திவ்ய-க்ருஹான்தரேஶு ஸுமனஸ்-தல்பேஶு வேத்யாதிஶு
ப்ராய:-ஸத்ஸு ஶிலா-தலேஶு நடனம் ஶம்போ கிமர்தம் தவ 8௦
கன்சித்-காலம்-உமா-மஹேஶ பவத: பாதாரவின்தார்சனை:
கன்சித்-த்யான-ஸமாதிபிs-ச நதிபி: கன்சித் கதாகர்ணனை:
கன்சித் கன்சித்-அவேக்ஶணைs-ச நுதிபி: கன்சித்-தஶாம்-ஈத்ருஶீம்
ய: ப்ராப்னோதி முதா த்வத்-அர்பித மனா ஜீவன் ஸ முக்த: கலு 81
பாணத்வம் வ்ருஶபத்வம்-அர்த-வபுஶா பார்யாத்வம்-ஆர்யா-பதே
கோணித்வம் ஸகிதா ம்ருதன்க வஹதா சேத்யாதி ரூபம் ததௌ
த்வத்-பாதே நயனார்பணம் ச க்ருதவான் த்வத்-தேஹ பாகோ ஹரி:
பூஜ்யாத்-பூஜ்ய-தர:-ஸ ஏவ ஹி ந சேத் கோ வா ததன்யோ(அ)திக: 82
ஜனந-ம்ருதி-யுதானாம் ஸேவயா தேவதானாம்
ந பவதி ஸுக-லேஶ: ஸம்ஶயோ நாஸ்தி தத்ர
அஜனிம்-அம்ருத ரூபம் ஸாம்பம்-ஈஶம் பஜன்தே
ய இஹ பரம ஸௌக்யம் தே ஹி தன்யா லபன்தே 83
ஶிவ தவ பரிசர்யா ஸன்னிதானாய கௌர்யா
பவ மம குண-துர்யாம் புத்தி-கன்யாம் ப்ரதாஸ்யே
ஸகல-புவன-பன்தோ ஸச்சித்-ஆனந்த-ஸின்தோ
ஸதய ஹ்ருதய-கேஹே ஸர்வதா ஸம்வஸ த்வம் 84
ஜலதி மதன தக்ஶோ நைவ பாதால பேதீ
ந ச வன ம்ருகயாயாம் நைவ லுப்த: ப்ரவீண:
அஶன-குஸும-பூஶா-வஸ்த்ர-முக்யாம் ஸபர்யாம்
கதய கதம்-அஹம் தே கல்பயானீன்து-மௌலே 85
பூஜா-த்ரவ்ய-ஸம்ருத்தயோ விரசிதா: பூஜாம் கதம் குர்மஹே
பக்ஶித்வம் ந ச வா கீடித்வம்-அபி ந ப்ராப்தம் மயா துர்-லபம்
ஜானே மஸ்தகம்-அன்க்ரி-பல்லவம்-உமா-ஜானே ந தே(அ)ஹம் விபோ
ந ஜ்னாதம் ஹி பிதாமஹேன ஹரிணா தத்த்வேன தத்-ரூபிணா 86
அஶனம் கரலம் பணீ கலாபோ
வஸனம் சர்ம ச வாஹனம் மஹோக்ஶ:
மம தாஸ்யஸி கிம் கிம்-அஸ்தி ஶம்போ
தவ பாதாம்புஜ-பக்திம்-ஏவ தேஹி 87
யதா க்ருதாம்போ-னிதி-ஸேது-பன்தன:
கரஸ்த-லாத:-க்ருத-பர்வதாதிப:
பவானி தே லன்கித-பத்ம-ஸம்பவஸ்-
ததா ஶிவார்சா-ஸ்தவ பாவன-க்ஶம: 88
நதிபிர்-னுதிபிஸ்-த்வம்-ஈஶ பூஜா
விதிபிர்-த்யான-ஸமாதிபிர்-ன துஶ்ட:
தனுஶா முஸலேன சாஶ்மபிர்-வா
வத தே ப்ரீதி-கரம் ததா கரோமி 89
வசஸா சரிதம் வதாமி ஶம்போர்-
அஹம்-உத்யோக விதாஸு தே(அ)ப்ரஸக்த:
மனஸாக்ருதிம்-ஈஶ்வரஸ்ய ஸேவே
ஶிரஸா சைவ ஸதாஶிவம் நமாமி 9௦
ஆத்யா(அ)வித்யா ஹ்ருத்-கதா நிர்கதாஸீத்-
வித்யா ஹ்ருத்யா ஹ்ருத்-கதா த்வத்-ப்ரஸாதாத்
ஸேவே நித்யம் ஶ்ரீ-கரம் த்வத்-பதாப்ஜம்
பாவே முக்தேர்-பாஜனம் ராஜ-மௌலே 91
தூரீக்ருதானி துரிதானி துரக்ஶராணி
தௌர்-பாக்ய-து:க-துரஹங்க்ருதி-துர்-வசாம்ஸி
ஸாரம் த்வதீய சரிதம் நிதராம் பிபன்தம்
கௌரீஶ மாம்-இஹ ஸமுத்தர ஸத்-கடாக்ஶை: 92
ஸோம கலா-தர-மௌலௌ
கோமல கன-கன்தரே மஹா-மஹஸி
ஸ்வாமினி கிரிஜா நாதே
மாமக ஹ்ருதயம் நிரன்தரம் ரமதாம் 93
ஸா ரஸனா தே நயனே
தாவேவ கரௌ ஸ ஏவ க்ருத-க்ருத்ய:
யா யே யௌ யோ பர்கம்
வததீக்ஶேதே ஸதார்சத: ஸ்மரதி 94
அதி ம்ருதுலௌ மம சரணௌ-
அதி கடினம் தே மனோ பவானீஶ
இதி விசிகித்ஸாம் ஸன்த்யஜ
ஶிவ கதம்-ஆஸீத்-கிரௌ ததா ப்ரவேஶ: 95
தையான்குஶேன நிப்ருதம்
ரபஸாத்-ஆக்ருஶ்ய பக்தி-ஶ்ருன்கலயா
புர-ஹர சரணாலானே
ஹ்ருதய-மதேபம் பதான சித்-யன்த்ரை: 96
ப்ரசரத்யபித: ப்ரகல்ப-வ்ருத்த்யா
மதவான்-ஏஶ மன:-கரீ கரீயான்
பரிக்ருஹ்ய நயேன பக்தி-ரஜ்ஜ்வா
பரம ஸ்தாணு-பதம் த்ருடம் நயாமும் 97
ஸர்வாலன்கார-யுக்தாம் ஸரல-பத-யுதாம் ஸாது-வ்ருத்தாம் ஸுவர்ணாம்
ஸத்பி:-ஸம்ஸ்தூய-மானாம் ஸரஸ குண-யுதாம் லக்ஶிதாம் லக்ஶணாட்யாம்
உத்யத்-பூஶா-விஶேஶாம்-உபகத-வினயாம் த்யோத-மானார்த-ரேகாம்
கல்யாணீம் தேவ கௌரீ-ப்ரிய மம கவிதா-கன்யகாம் த்வம் க்ருஹாண 98
இதம் தே யுக்தம் வா பரம-ஶிவ காருண்ய ஜலதே
கதௌ திர்யக்-ரூபம் தவ பத-ஶிரோ-தர்ஶன-தியா
ஹரி-ப்ரஹ்மாணௌ தௌ திவி புவி சரன்தௌ ஶ்ரம-யுதௌ
கதம் ஶம்போ ஸ்வாமின் கதய மம வேத்யோஸி புரத: 99
ஸ்தோத்ரேணாலம்-அஹம் ப்ரவச்மி ந ம்ருஶா தேவா விரின்சாதய:
ஸ்துத்யானாம் கணனா-ப்ரஸன்க-ஸமயே த்வாம்-அக்ரகண்யம் விது:
மாஹாத்ம்யாக்ர-விசாரண-ப்ரகரணே தானா-துஶஸ்தோமவத்-
தூதாஸ்-த்வாம் விதுர்-உத்தமோத்தம பலம் ஶம்போ பவத்-ஸேவகா: 1௦௦


🙏 Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download கலாப்யாம் சூடாலங்க்ருத ஶஶி ஶிவானந்த3 லஹரி Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi Lyrics in Tamil Image

  kalabhyam-chudalankrta-sasi-shivananda-lahari-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi | கலாப்யாம் சூடாலங்க்ருத ஶஶி | ஶிவானந்த3 லஹரி using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Kalabhyam Chudalankrta Sasi Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasimeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi or How to chant Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namo Bhagwate Rudraay || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shivananda Lahari Tamil Kalabhyam Chudalankrta Sasi for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^