കലാഭ്യാം ചൂഡാലംകൃത ശശി ശിവാനംദ ലഹരി ലിറിക്‌സ് ഇൻ മലയാളം, പി ഡി ഫ് , എം പി ത്രി, ഡൗലോഡ് 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on August 31, 2020 at 07:35 AM

Shivananda Lahari Malayalam-Kalabhyam Chudalankrta Sasi-malayalam-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Malayalam


|| ശിവാനംദ ലഹരി ||
കലാഭ്യാം ചൂഡാലംകൃത-ശശി കലാഭ്യാം നിജ തപഃ-
ഫലാഭ്യാം ഭക്തേശു പ്രകടിത-ഫലാഭ്യാം ഭവതു മേ ।
ശിവാഭ്യാം-അസ്തോക-ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം ഹൃദി പുനര്-
ഭവാഭ്യാം ആനംദ സ്ഫുര-ദനുഭവാഭ്യാം നതിരിയമ് ॥ 1 ॥
ഗലംതീ ശംഭോ ത്വച്-ചരിത-സരിതഃ കില്ബിശ-രജോ
ദലംതീ ധീകുല്യാ-സരണിശു പതംതീ വിജയതാമ്
ദിശംതീ സംസാര-ഭ്രമണ-പരിതാപ-ഉപശമനം
വസംതീ മച്-ചേതോ-ഹൃദഭുവി ശിവാനംദ-ലഹരീ 2
ത്രയീ-വേദ്യം ഹൃദ്യം ത്രി-പുര-ഹരം ആദ്യം ത്രി-നയനം
ജടാ-ഭാരോദാരം ചലദ്-ഉരഗ-ഹാരം മൃഗ ധരമ്
മഹാ-ദേവം ദേവം മയി സദയ-ഭാവം പശു-പതിം
ചിദ്-ആലംബം സാംബം ശിവമ്-അതി-വിഡംബം ഹൃദി ഭജേ 3
സഹസ്രം വര്തംതേ ജഗതി വിബുധാഃ ക്ശുദ്ര-ഫലദാ
ന മന്യേ സ്വപ്നേ വാ തദ്-അനുസരണം തത്-കൃത-ഫലമ്
ഹരി-ബ്രഹ്മാദീനാം-അപി നികട-ഭാജാം-അസുലഭം
ചിരം യാചേ ശംഭോ ശിവ തവ പദാംഭോജ-ഭജനമ് 4
സ്മൃതൌ ശാസ്ത്രേ വൈദ്യേ ശകുന-കവിതാ-ഗാന-ഫണിതൌ
പുരാണേ മംത്രേ വാ സ്തുതി-നടന-ഹാസ്യേശു-അചതുരഃ
കഥം രാജ്നാം പ്രീതിര്-ഭവതി മയി കോ(അ)ഹം പശു-പതേ
പശും മാം സര്വജ്ന പ്രഥിത-കൃപയാ പാലയ വിഭോ 5
ഘടോ വാ മൃത്-പിംഡോ-അപി-അണുര്-അപി ച ധൂമോ-അഗ്നിര്-അചലഃ
പടോ വാ തംതുര്-വാ പരിഹരതി കിം ഘോര-ശമനമ്
വൃഥാ കംഠ-ക്ശോഭം വഹസി തരസാ തര്ക-വചസാ
പദാംഭോജം ശംഭോര്-ഭജ പരമ-സൌഖ്യം വ്രജ സുധീഃ 6
മനസ്-തേ പാദാബ്ജേ നിവസതു വചഃ സ്തോത്ര-ഫണിതൌ
കരൌ ച-അഭ്യര്ചായാം ശ്രുതിര്-അപി കഥാകര്ണന-വിധൌ
തവ ധ്യാനേ ബുദ്ധിര്-നയന-യുഗലം മൂര്തി-വിഭവേ
പര-ഗ്രംഥാന് കൈര്-വാ പരമ-ശിവ ജാനേ പരമ്-അതഃ 7
യഥാ ബുദ്ധിഃ-ശുക്തൌ രജതം ഇതി കാചാശ്മനി മണിര്-
ജലേ പൈശ്ടേ ക്ശീരം ഭവതി മൃഗ-തൃശ്ണാസു സലിലമ്
തഥാ ദേവ-ഭ്രാംത്യാ ഭജതി ഭവദ്-അന്യം ജഡ ജനോ
മഹാ-ദേവേശം ത്വാം മനസി ച ന മത്വാ പശു-പതേ 8
ഗഭീരേ കാസാരേ വിശതി വിജനേ ഘോര-വിപിനേ
വിശാലേ ശൈലേ ച ഭ്രമതി കുസുമാര്ഥം ജഡ-മതിഃ
സമര്പ്യൈകം ചേതഃ-സരസിജം ഉമാ നാഥ ഭവതേ
സുഖേന-അവസ്ഥാതും ജന ഇഹ ന ജാനാതി കിമ്-അഹോ 9
നരത്വം ദേവത്വം നഗ-വന-മൃഗത്വം മശകതാ
പശുത്വം കീടത്വം ഭവതു വിഹഗത്വാദി-ജനനമ്
സദാ ത്വത്-പാദാബ്ജ-സ്മരണ-പരമാനംദ-ലഹരീ
വിഹാരാസക്തം ചേദ്-ഹൃദയം-ഇഹ കിം തേന വപുശാ 10
വടുര്വാ ഗേഹീ വാ യതിര്-അപി ജടീ വാ തദിതരോ
നരോ വാ യഃ കശ്ചിദ്-ഭവതു ഭവ കിം തേന ഭവതി
യദീയം ഹൃത്-പദ്മം യദി ഭവദ്-അധീനം പശു-പതേ
തദീയസ്-ത്വം ശംഭോ ഭവസി ഭവ ഭാരം ച വഹസി 11
ഗുഹായാം ഗേഹേ വാ ബഹിര്-അപി വനേ വാ(അ)ദ്രി-ശിഖരേ
ജലേ വാ വഹ്നൌ വാ വസതു വസതേഃ കിം വദ ഫലമ്
സദാ യസ്യൈവാംതഃകരണമ്-അപി ശംബോ തവ പദേ
സ്ഥിതം ചെദ്-യോഗോ(അ)സൌ സ ച പരമ-യോഗീ സ ച സുഖീ 12
അസാരേ സംസാരേ നിജ-ഭജന-ദൂരേ ജഡധിയാ
ഭരമംതം മാമ്-അംധം പരമ-കൃപയാ പാതുമ് ഉചിതമ്
മദ്-അന്യഃ കോ ദീനസ്-തവ കൃപണ-രക്ശാതി-നിപുണസ്-
ത്വദ്-അന്യഃ കോ വാ മേ ത്രി-ജഗതി ശരണ്യഃ പശു-പതേ 13
പ്രഭുസ്-ത്വം ദീനാനാം ഖലു പരമ-ബംധുഃ പശു-പതേ
പ്രമുഖ്യോ(അ)ഹം തേശാമ്-അപി കിമ്-ഉത ബംധുത്വമ്-അനയോഃ
ത്വയൈവ ക്ശംതവ്യാഃ ശിവ മദ്-അപരാധാs-ച സകലാഃ
പ്രയത്നാത്-കര്തവ്യം മദ്-അവനമ്-ഇയം ബംധു-സരണിഃ 14
ഉപേക്ശാ നോ ചേത് കിം ന ഹരസി ഭവദ്-ധ്യാന-വിമുഖാം
ദുരാശാ-ഭൂയിശ്ഠാം വിധി-ലിപിമ്-അശക്തോ യദി ഭവാന്
ശിരസ്-തദ്-വദിധാത്രം ന നഖലു സുവൃത്തം പശു-പതേ
കഥം വാ നിര്-യത്നം കര-നഖ-മുഖേനൈവ ലുലിതമ് 15
വിരിന്ചിര്-ദീര്ഘായുര്-ഭവതു ഭവതാ തത്-പര-ശിരs-
ചതുശ്കം സംരക്ശ്യം സ ഖലു ഭുവി ദൈന്യം ലിഖിതവാന്
വിചാരഃ കോ വാ മാം വിശദ-കൃപയാ പാതി ശിവ തേ
കടാക്ശ-വ്യാപാരഃ സ്വയമ്-അപി ച ദീനാവന-പരഃ 16
ഫലാദ്-വാ പുണ്യാനാം മയി കരുണയാ വാ ത്വയി വിഭോ
പ്രസന്നേ(അ)പി സ്വാമിന് ഭവദ്-അമല-പാദാബ്ജ-യുഗലമ്
കഥം പശ്യേയം മാം സ്ഥഗയതി നമഃ-സംഭ്രമ-ജുശാം
നിലിംപാനാം ശ്രേണിര്-നിജ-കനക-മാണിക്യ-മകുടൈഃ 17
ത്വമ്-ഏകോ ലോകാനാം പരമ-ഫലദോ ദിവ്യ-പദവീം
വഹംതസ്-ത്വന്മൂലാം പുനര്-അപി ഭജംതേ ഹരി-മുഖാഃ
കിയദ്-വാ ദാക്ശിണ്യം തവ ശിവ മദാശാ ച കിയതീ
കദാ വാ മദ്-രക്ശാം വഹസി കരുണാ-പൂരിത-ദൃശാ 18
ദുരാശാ-ഭൂയിശ്ഠേ ദുരധിപ-ഗൃഹ-ദ്വാര-ഘടകേ
ദുരംതേ സംസാരേ ദുരിത-നിലയേ ദുഃഖ ജനകേ
മദായാസമ് കിം ന വ്യപനയസി കസ്യോപകൃതയേ
വദേയം പ്രീതിs-ചേത് തവ ശിവ കൃതാര്ഥാഃ ഖലു വയമ് 19
സദാ മോഹാടവ്യാം ചരതി യുവതീനാം കുച-ഗിരൌ
നടത്യ്-ആശാ-ശാഖാസ്-വടതി ഝടിതി സ്വൈരമ്-അഭിതഃ
കപാലിന് ഭിക്ശോ മേ ഹൃദയ-കപിമ്-അത്യംത-ചപലം
ദൃഢം ഭക്ത്യാ ബദ്ധ്വാ ശിവ ഭവദ്-അധീനം കുരു വിഭോ 20
ധൃതി-സ്തംഭാധാരം ദൃഢ-ഗുണ നിബദ്ധാം സഗമനാം
വിചിത്രാം പദ്മാഢ്യാം പ്രതി-ദിവസ-സന്മാര്ഗ-ഘടിതാമ്
സ്മരാരേ മച്ചേതഃ-സ്ഫുട-പട-കുടീം പ്രാപ്യ വിശദാം
ജയ സ്വാമിന് ശക്ത്യാ സഹ ശിവ ഗണൈഃ-സേവിത വിഭോ 21
പ്രലോഭാദ്യൈര്-അര്ഥാഹരണ-പര-തംത്രോ ധനി-ഗൃഹേ
പ്രവേശോദ്യുക്തഃ-സന് ഭ്രമതി ബഹുധാ തസ്കര-പതേ
ഇമം ചേതs-ചോരം കഥമ്-ഇഹ സഹേ ശന്കര വിഭോ
തവാധീനം കൃത്വാ മയി നിരപരാധേ കുരു കൃപാമ് 22
കരോമി ത്വത്-പൂജാം സപദി സുഖദോ മേ ഭവ വിഭോ
വിധിത്വം വിശ്ണുത്വമ് ദിശസി ഖലു തസ്യാഃ ഫലമ്-ഇതി
പുനശ്ച ത്വാം ദ്രശ്ടും ദിവി ഭുവി വഹന് പക്ശി-മൃഗതാമ്-
അദൃശ്ട്വാ തത്-ഖേദം കഥമ്-ഇഹ സഹേ ശന്കര വിഭോ 23
കദാ വാ കൈലാസേ കനക-മണി-സൌധേ സഹ-ഗണൈര്-
വസന് ശംഭോര്-അഗ്രേ സ്ഫുട-ഘടിത-മൂര്ധാന്ജലി-പുടഃ
വിഭോ സാംബ സ്വാമിന് പരമ-ശിവ പാഹീതി നിഗദന്
വിധാതൃഋണാം കല്പാന് ക്ശണമ്-ഇവ വിനേശ്യാമി സുഖതഃ 24
സ്തവൈര്-ബ്രഹ്മാദീനാം ജയ-ജയ-വചോഭിര്-നിയമാനാം
ഗണാനാം കേലീഭിര്-മദകല-മഹോക്ശസ്യ കകുദി
സ്ഥിതം നീല-ഗ്രീവം ത്രി-നയനം-ഉമാശ്ലിശ്ട-വപുശം
കദാ ത്വാം പശ്യേയം കര-ധൃത-മൃഗം ഖംഡ-പരശുമ് 25
കദാ വാ ത്വാം ദൃശ്ട്വാ ഗിരിശ തവ ഭവ്യാന്ഘ്രി-യുഗലം
ഗൃഹീത്വാ ഹസ്താഭ്യാം ശിരസി നയനേ വക്ശസി വഹന്
സമാശ്ലിശ്യാഘ്രായ സ്ഫുട-ജലജ-ഗംധാന് പരിമലാന്-
അലഭ്യാം ബ്രഹ്മാദ്യൈര്-മുദമ്-അനുഭവിശ്യാമി ഹൃദയേ 26
കരസ്ഥേ ഹേമാദ്രൌ ഗിരിശ നികടസ്ഥേ ധന-പതൌ
ഗൃഹസ്ഥേ സ്വര്ഭൂജാ(അ)മര-സുരഭി-ചിംതാമണി-ഗണേ
ശിരസ്ഥേ ശീതാംശൌ ചരണ-യുഗലസ്ഥേ(അ)ഖില ശുഭേ
കമ്-അര്ഥം ദാസ്യേ(അ)ഹം ഭവതു ഭവദ്-അര്ഥം മമ മനഃ 27
സാരൂപ്യം തവ പൂജനേ ശിവ മഹാ-ദേവേതി സംകീര്തനേ
സാമീപ്യം ശിവ ഭക്തി-ധുര്യ-ജനതാ-സാംഗത്യ-സംഭാശണേ
സാലോക്യം ച ചരാചരാത്മക-തനു-ധ്യാനേ ഭവാനീ-പതേ
സായുജ്യം മമ സിദ്ധിമ്-അത്ര ഭവതി സ്വാമിന് കൃതാര്ഥോസ്മ്യഹമ് 28
ത്വത്-പാദാംബുജമ്-അര്ചയാമി പരമം ത്വാം ചിംതയാമി-അന്വഹം
ത്വാമ്-ഈശം ശരണം വ്രജാമി വചസാ ത്വാമ്-ഏവ യാചേ വിഭോ
വീക്ശാം മേ ദിശ ചാക്ശുശീം സ-കരുണാം ദിവ്യൈs-ചിരം പ്രാര്ഥിതാം
ശംഭോ ലോക-ഗുരോ മദീയ-മനസഃ സൌഖ്യോപദേശം കുരു 29
വസ്ത്രോദ്-ധൂത വിധൌ സഹസ്ര-കരതാ പുശ്പാര്ചനേ വിശ്ണുതാ
ഗംധേ ഗംധ-വഹാത്മതാ(അ)ന്ന-പചനേ ബഹിര്-മുഖാധ്യക്ശതാ
പാത്രേ കാന്ചന-ഗര്ഭതാസ്തി മയി ചേദ് ബാലേംദു ചൂഡാ-മണേ
ശുശ്രൂശാം കരവാണി തേ പശു-പതേ സ്വാമിന് ത്രി-ലോകീ-ഗുരോ 30
നാലം വാ പരമോപകാരകമ്-ഇദം ത്വേകം പശൂനാം പതേ
പശ്യന് കുക്ശി-ഗതാന് ചരാചര-ഗണാന് ബാഹ്യസ്ഥിതാന് രക്ശിതുമ്
സര്വാമര്ത്യ-പലായനൌശധമ്-അതി-ജ്വാലാ-കരം ഭീ-കരം
നിക്ശിപ്തം ഗരലം ഗലേ ന ഗലിതം നോദ്ഗീര്ണമ്-ഏവ-ത്വയാ 31
ജ്വാലോഗ്രഃ സകലാമരാതി-ഭയദഃ ക്ശ്വേലഃ കഥം വാ ത്വയാ
ദൃശ്ടഃ കിം ച കരേ ധൃതഃ കര-തലേ കിം പക്വ-ജംബൂ-ഫലമ്
ജിഹ്വായാം നിഹിതശ്ച സിദ്ധ-ഘുടികാ വാ കംഠ-ദേശേ ഭൃതഃ
കിം തേ നീല-മണിര്-വിഭൂശണമ്-അയം ശംഭോ മഹാത്മന് വദ 32
നാലം വാ സകൃദ്-ഏവ ദേവ ഭവതഃ സേവാ നതിര്-വാ നുതിഃ
പൂജാ വാ സ്മരണം കഥാ-ശ്രവണമ്-അപി-ആലോകനം മാദൃശാമ്
സ്വാമിന്ന്-അസ്ഥിര-ദേവതാനുസരണായാസേന കിം ലഭ്യതേ
കാ വാ മുക്തിര്-ഇതഃ കുതോ ഭവതി ചേത് കിം പ്രാര്ഥനീയം തദാ 33
കിം ബ്രൂമസ്-തവ സാഹസം പശു-പതേ കസ്യാസ്തി ശംഭോ ഭവദ്-
ധൈര്യം ചേദൃശമ്-ആത്മനഃ-സ്ഥിതിര്-ഇയം ചാന്യൈഃ കഥം ലഭ്യതേ
ഭ്രശ്യദ്-ദേവ-ഗണം ത്രസന്-മുനി-ഗണം നശ്യത്-പ്രപന്ചം ലയം
പശ്യന്-നിര്ഭയ ഏക ഏവ വിഹരതി-ആനംദ-സാംദ്രോ ഭവാന് 34
യോഗ-ക്ശേമ-ധുരം-ധരസ്യ സകലഃ-ശ്രേയഃ പ്രദോദ്യോഗിനോ
ദൃശ്ടാദൃശ്ട-മതോപദേശ-കൃതിനോ ബാഹ്യാംതര-വ്യാപിനഃ
സര്വജ്നസ്യ ദയാ-കരസ്യ ഭവതഃ കിം വേദിതവ്യം മയാ
ശംഭോ ത്വം പരമാംതരംഗ ഇതി മേ ചിത്തേ സ്മരാമി-അന്വഹമ് 35
ഭക്തോ ഭക്തി-ഗുണാവൃതേ മുദ്-അമൃതാ-പൂര്ണേ പ്രസന്നേ മനഃ
കുംഭേ സാംബ തവാന്ഘ്രി-പല്ലവ യുഗം സംസ്ഥാപ്യ സംവിത്-ഫലമ്
സത്ത്വം മംത്രമ്-ഉദീരയന്-നിജ ശരീരാഗാര ശുദ്ധിം വഹന്
പുണ്യാഹം പ്രകടീ കരോമി രുചിരം കല്യാണമ്-ആപാദയന് 36
ആമ്നായാംബുധിമ്-ആദരേണ സുമനഃ-സന്ഘാഃ-സമുദ്യന്-മനോ
മംഥാനം ദൃഢ ഭക്തി-രജ്ജു-സഹിതം കൃത്വാ മഥിത്വാ തതഃ
സോമം കല്പ-തരും സു-പര്വ-സുരഭിം ചിംതാ-മണിം ധീമതാം
നിത്യാനംദ-സുധാം നിരംതര-രമാ-സൌഭാഗ്യമ്-ആതന്വതേ 37
പ്രാക്-പുണ്യാചല-മാര്ഗ-ദര്ശിത-സുധാ-മൂര്തിഃ പ്രസന്നഃ-ശിവഃ
സോമഃ-സദ്-ഗുണ-സേവിതോ മൃഗ-ധരഃ പൂര്ണാസ്-തമോ-മോചകഃ
ചേതഃ പുശ്കര-ലക്ശിതോ ഭവതി ചേദ്-ആനംദ-പാഥോ-നിധിഃ
പ്രാഗല്ഭ്യേന വിജൃംഭതേ സുമനസാം വൃത്തിസ്-തദാ ജായതേ 38
ധര്മോ മേ ചതുര്-അന്ഘ്രികഃ സുചരിതഃ പാപം വിനാശം ഗതം
കാമ-ക്രോധ-മദാദയോ വിഗലിതാഃ കാലാഃ സുഖാവിശ്കൃതാഃ
ജ്നാനാനംദ-മഹൌശധിഃ സുഫലിതാ കൈവല്യ നാഥേ സദാ
മാന്യേ മാനസ-പുംഡരീക-നഗരേ രാജാവതംസേ സ്ഥിതേ 39
ധീ-യംത്രേണ വചോ-ഘടേന കവിതാ-കുല്യോപകുല്യാക്രമൈര്-
ആനീതൈശ്ച സദാശിവസ്യ ചരിതാംഭോ-രാശി-ദിവ്യാമൃതൈഃ
ഹൃത്-കേദാര-യുതാs-ച ഭക്തി-കലമാഃ സാഫല്യമ്-ആതന്വതേ
ദുര്ഭിക്ശാന്-മമ സേവകസ്യ ഭഗവന് വിശ്വേശ ഭീതിഃ കുതഃ 40
പാപോത്പാത-വിമോചനായ രുചിരൈശ്വര്യായ മൃത്യും-ജയ
സ്തോത്ര-ധ്യാന-നതി-പ്രദിക്ശിണ-സപര്യാലോകനാകര്ണനേ
ജിഹ്വാ-ചിത്ത-ശിരോന്ഘ്രി-ഹസ്ത-നയന-ശ്രോത്രൈര്-അഹമ് പ്രാര്ഥിതോ
മാമ്-ആജ്നാപയ തന്-നിരൂപയ മുഹുര്-മാമേവ മാ മേ(അ)വചഃ 41
ഗാംഭീര്യം പരിഖാ-പദം ഘന-ധൃതിഃ പ്രാകാര-ഉദ്യദ്-ഗുണ
സ്തോമs-ചാപ്ത-ബലം ഘനേംദ്രിയ-ചയോ ദ്വാരാണി ദേഹേ സ്ഥിതഃ
വിദ്യാ-വസ്തു-സമൃദ്ധിര്-ഇതി-അഖില-സാമഗ്രീ-സമേതേ സദാ
ദുര്ഗാതി-പ്രിയ-ദേവ മാമക-മനോ-ദുര്ഗേ നിവാസം കുരു 42
മാ ഗച്ച ത്വമ്-ഇതസ്-തതോ ഗിരിശ ഭോ മയ്യേവ വാസം കുരു
സ്വാമിന്ന്-ആദി കിരാത മാമക-മനഃ കാംതാര-സീമാംതരേ
വര്തംതേ ബഹുശോ മൃഗാ മദ-ജുശോ മാത്സര്യ-മോഹാദയസ്-
താന് ഹത്വാ മൃഗയാ-വിനോദ രുചിതാ-ലാഭം ച സംപ്രാപ്സ്യസി 43
കര-ലഗ്ന മൃഗഃ കരീംദ്ര-ഭന്ഗോ
ഘന ശാര്ദൂല-വിഖംഡനോ(അ)സ്ത-ജംതുഃ
ഗിരിശോ വിശദ്-ആകൃതിs-ച ചേതഃ
കുഹരേ പന്ച മുഖോസ്തി മേ കുതോ ഭീഃ 44
ചംദഃ-ശാഖി-ശിഖാന്വിതൈര്-ദ്വിജ-വരൈഃ സംസേവിതേ ശാശ്വതേ
സൌഖ്യാപാദിനി ഖേദ-ഭേദിനി സുധാ-സാരൈഃ ഫലൈര്-ദീപിതേ
ചേതഃ പക്ശി-ശിഖാ-മണേ ത്യജ വൃഥാ-സന്ചാരമ്-അന്യൈര്-അലം
നിത്യം ശന്കര-പാദ-പദ്മ-യുഗലീ-നീഡേ വിഹാരം കുരു 45
ആകീര്ണേ നഖ-രാജി-കാംതി-വിഭവൈര്-ഉദ്യത്-സുധാ-വൈഭവൈര്-
ആധൌതേപി ച പദ്മ-രാഗ-ലലിതേ ഹംസ-വ്രജൈര്-ആശ്രിതേ
നിത്യം ഭക്തി-വധൂ ഗണൈs-ച രഹസി സ്വേച്ചാ-വിഹാരം കുരു
സ്ഥിത്വാ മാനസ-രാജ-ഹംസ ഗിരിജാ നാഥാന്ഘ്രി-സൌധാംതരേ 46
ശംഭു-ധ്യാന-വസംത-സന്ഗിനി ഹൃദാരാമേ(അ)ഘ-ജീര്ണച്ചദാഃ
സ്രസ്താ ഭക്തി ലതാച്ചടാ വിലസിതാഃ പുണ്യ-പ്രവാല-ശ്രിതാഃ
ദീപ്യംതേ ഗുണ-കോരകാ ജപ-വചഃ പുശ്പാണി സദ്-വാസനാ
ജ്നാനാനംദ-സുധാ-മരംദ-ലഹരീ സംവിത്-ഫലാഭ്യുന്നതിഃ 47
നിത്യാനംദ-രസാലയം സുര-മുനി-സ്വാംതാംബുജാതാശ്രയം
സ്വച്ചം സദ്-ദ്വിജ-സേവിതം കലുശ-ഹൃത്-സദ്-വാസനാവിശ്കൃതമ്
ശംഭു-ധ്യാന-സരോവരം വ്രജ മനോ-ഹംസാവതംസ സ്ഥിരം
കിം ക്ശുദ്രാശ്രയ-പല്വല-ഭ്രമണ-സംജാത-ശ്രമം പ്രാപ്സ്യസി 48
ആനംദാമൃത-പൂരിതാ ഹര-പദാംഭോജാലവാലോദ്യതാ
സ്ഥൈര്യോപഘ്നമ്-ഉപേത്യ ഭക്തി ലതികാ ശാഖോപശാഖാന്വിതാ
ഉച്ചൈര്-മാനസ-കായമാന-പടലീമ്-ആക്രമ്യ നിശ്-കല്മശാ
നിത്യാഭീശ്ട-ഫല-പ്രദാ ഭവതു മേ സത്-കര്മ-സംവര്ധിതാ 49
സംധ്യാരംഭ-വിജൃംഭിതം ശ്രുതി-ശിര-സ്ഥാനാംതര്-ആധിശ്ഠിതം
സ-പ്രേമ ഭ്രമരാഭിരാമമ്-അസകൃത് സദ്-വാസനാ-ശോഭിതമ്
ഭോഗീംദ്രാഭരണം സമസ്ത-സുമനഃ-പൂജ്യം ഗുണാവിശ്കൃതം
സേവേ ശ്രീ-ഗിരി-മല്ലികാര്ജുന-മഹാ-ലിന്ഗം ശിവാലിന്ഗിതമ് 50
ഭൃന്ഗീച്ചാ-നടനോത്കടഃ കരി-മദ-ഗ്രാഹീ സ്ഫുരന്-മാധവ-
ആഹ്ലാദോ നാദ-യുതോ മഹാസിത-വപുഃ പന്ചേശുണാ ചാദൃതഃ
സത്-പക്ശഃ സുമനോ-വനേശു സ പുനഃ സാക്ശാന്-മദീയേ മനോ
രാജീവേ ഭ്രമരാധിപോ വിഹരതാം ശ്രീ ശൈല-വാസീ വിഭുഃ 51
കാരുണ്യാമൃത-വര്ശിണം ഘന-വിപദ്-ഗ്രീശ്മച്ചിദാ-കര്മഠം
വിദ്യാ-സസ്യ-ഫലോദയായ സുമനഃ-സംസേവ്യമ്-ഇച്ചാകൃതിമ്
നൃത്യദ്-ഭക്ത-മയൂരമ്-അദ്രി-നിലയം ചന്ചജ്-ജടാ-മംഡലം
ശംഭോ വാന്ചതി നീല-കംധര-സദാ ത്വാം മേ മനs-ചാതകഃ 52
ആകാശേന ശിഖീ സമസ്ത ഫണിനാം നേത്രാ കലാപീ നതാ-
(അ)നുഗ്രാഹി-പ്രണവോപദേശ-നിനദൈഃ കേകീതി യോ ഗീയതേ
ശ്യാമാം ശൈല-സമുദ്ഭവാം ഘന-രുചിം ദൃശ്ട്വാ നടംതം മുദാ
വേദാംതോപവനേ വിഹാര-രസികം തം നീല-കംഠം ഭജേ 53
സംധ്യാ ഘര്മ-ദിനാത്യയോ ഹരി-കരാഘാത-പ്രഭൂതാനക-
ധ്വാനോ വാരിദ ഗര്ജിതം ദിവിശദാം ദൃശ്ടിച്ചടാ ചന്ചലാ
ഭക്താനാം പരിതോശ ബാശ്പ വിതതിര്-വൃശ്ടിര്-മയൂരീ ശിവാ
യസ്മിന്ന്-ഉജ്ജ്വല-താംഡവം വിജയതേ തം നീല-കംഠം ഭജേ 54
ആദ്യായാമിത-തേജസേ-ശ്രുതി-പദൈര്-വേദ്യായ സാധ്യായ തേ
വിദ്യാനംദ-മയാത്മനേ ത്രി-ജഗതഃ-സംരക്ശണോദ്യോഗിനേ
ധ്യേയായാഖില-യോഗിഭിഃ-സുര-ഗണൈര്-ഗേയായ മായാവിനേ
സമ്യക് താംഡവ-സംഭ്രമായ ജടിനേ സേയം നതിഃ-ശംഭവേ 55
നിത്യായ ത്രി-ഗുണാത്മനേ പുര-ജിതേ കാത്യായനീ-ശ്രേയസേ
സത്യായാദി കുടുംബിനേ മുനി-മനഃ പ്രത്യക്ശ-ചിന്-മൂര്തയേ
മായാ-സൃശ്ട-ജഗത്-ത്രയായ സകല-ആമ്നായാംത-സന്ചാരിണേ
സായം താംഡവ-സംഭ്രമായ ജടിനേ സേയം നതിഃ-ശംഭവേ 56
നിത്യം സ്വോദര-പോശണായ സകലാന്-ഉദ്ദിശ്യ വിത്താശയാ
വ്യര്ഥം പര്യടനം കരോമി ഭവതഃ-സേവാം ന ജാനേ വിഭോ
മജ്-ജന്മാംതര-പുണ്യ-പാക-ബലതസ്-ത്വം ശര്വ സര്വാംതരസ്-
തിശ്ഠസ്യേവ ഹി തേന വാ പശു-പതേ തേ രക്ശണീയോ(അ)സ്മ്യഹമ് 57
ഏകോ വാരിജ-ബാംധവഃ ക്ശിതി-നഭോ വ്യാപ്തം തമോ-മംഡലം
ഭിത്വാ ലോചന-ഗോചരോപി ഭവതി ത്വം കോടി-സൂര്യ-പ്രഭഃ
വേദ്യഃ കിം ന ഭവസ്യഹോ ഘന-തരം കീദൃന്ഗ്ഭവേന്-മത്തമസ്-
തത്-സര്വം വ്യപനീയ മേ പശു-പതേ സാക്ശാത് പ്രസന്നോ ഭവ 58
ഹംസഃ പദ്മ-വനം സമിച്ചതി യഥാ നീലാംബുദം ചാതകഃ
കോകഃ കോക-നദ-പ്രിയം പ്രതി-ദിനം ചംദ്രം ചകോരസ്-തഥാ
ചേതോ വാന്ചതി മാമകം പശു-പതേ ചിന്-മാര്ഗ മൃഗ്യം വിഭോ
ഗൌരീ നാഥ ഭവത്-പദാബ്ജ-യുഗലം കൈവല്യ-സൌഖ്യ-പ്രദമ് 59
രോധസ്-തോയഹൃതഃ ശ്രമേണ-പഥികs-ചായാം തരോര്-വൃശ്ടിതഃ
ഭീതഃ സ്വസ്ഥ ഗൃഹം ഗൃഹസ്ഥമ്-അതിഥിര്-ദീനഃ പ്രഭം ധാര്മികമ്
ദീപം സംതമസാകുലs-ച ശിഖിനം ശീതാവൃതസ്-ത്വം തഥാ
ചേതഃ-സര്വ-ഭയാപഹം-വ്രജ സുഖം ശംഭോഃ പദാംഭോരുഹമ് 60
അന്കോലം നിജ ബീജ സംതതിര്-അയസ്കാംതോപലം സൂചികാ
സാധ്വീ നൈജ വിഭും ലതാ ക്ശിതി-രുഹം സിംധുഹ്-സരിദ്-വല്ലഭമ്
പ്രാപ്നോതീഹ യഥാ തഥാ പശു-പതേഃ പാദാരവിംദ-ദ്വയം
ചേതോവൃത്തിര്-ഉപേത്യ തിശ്ഠതി സദാ സാ ഭക്തിര്-ഇതി-ഉച്യതേ 61
ആനംദാശ്രുഭിര്-ആതനോതി പുലകം നൈര്മല്യതs-ചാദനം
വാചാ ശന്ഖ മുഖേ സ്ഥിതൈs-ച ജഠരാ-പൂര്തിം ചരിത്രാമൃതൈഃ
രുദ്രാക്ശൈര്-ഭസിതേന ദേവ വപുശോ രക്ശാം ഭവദ്-ഭാവനാ-
പര്യന്കേ വിനിവേശ്യ ഭക്തി ജനനീ ഭക്താര്ഭകം രക്ശതി 62
മാര്ഗാ-വര്തിത പാദുകാ പശു-പതേര്-അംഗസ്യ കൂര്ചായതേ
ഗംഡൂശാംബു-നിശേചനം പുര-രിപോര്-ദിവ്യാഭിശേകായതേ
കിന്ചിദ്-ഭക്ശിത-മാംസ-ശേശ-കബലം നവ്യോപഹാരായതേ
ഭക്തിഃ കിം ന കരോതി-അഹോ വന-ചരോ ഭക്താവതമ്സായതേ 63
വക്ശസ്താഡനമ്-അംതകസ്യ കഠിനാപസ്മാര സമ്മര്ദനം
ഭൂ-ഭൃത്-പര്യടനം നമത്-സുര-ശിരഃ-കോടീര സന്ഘര്ശണമ്
കര്മേദം മൃദുലസ്യ താവക-പദ-ദ്വംദ്വസ്യ ഗൌരീ-പതേ
മച്ചേതോ-മണി-പാദുകാ-വിഹരണം ശംഭോ സദാന്ഗീ-കുരു 64
വക്ശസ്-താഡന ശന്കയാ വിചലിതോ വൈവസ്വതോ നിര്ജരാഃ
കോടീരോജ്ജ്വല-രത്ന-ദീപ-കലികാ-നീരാജനം കുര്വതേ
ദൃശ്ട്വാ മുക്തി-വധൂസ്-തനോതി നിഭൃതാശ്ലേശം ഭവാനീ-പതേ
യച്-ചേതസ്-തവ പാദ-പദ്മ-ഭജനം തസ്യേഹ കിം ദുര്-ലഭമ് 65
ക്രീഡാര്ഥം സൃജസി പ്രപന്ചമ്-അഖിലം ക്രീഡാ-മൃഗാസ്-തേ ജനാഃ
യത്-കര്മാചരിതം മയാ ച ഭവതഃ പ്രീത്യൈ ഭവത്യേവ തത്
ശംഭോ സ്വസ്യ കുതൂഹലസ്യ കരണം മച്ചേശ്ടിതം നിശ്ചിതം
തസ്മാന്-മാമക രക്ശണം പശു-പതേ കര്തവ്യമ്-ഏവ ത്വയാ 66
ബഹു-വിധ-പരിതോശ-ബാശ്പ-പൂര-
സ്ഫുട-പുലകാന്കിത-ചാരു-ഭോഗ-ഭൂമിമ്
ചിര-പദ-ഫല-കാന്ക്ശി-സേവ്യമാനാം
പരമ സദാശിവ-ഭാവനാം പ്രപദ്യേ 67
അമിത-മുദമൃതം മുഹുര്-ദുഹംതീം
വിമല-ഭവത്-പദ-ഗോശ്ഠമ്-ആവസംതീമ്
സദയ പശു-പതേ സുപുണ്യ-പാകാം
മമ പരിപാലയ ഭക്തി ധേനുമ്-ഏകാമ് 68
ജഡതാ പശുതാ കലന്കിതാ
കുടില-ചരത്വം ച നാസ്തി മയി ദേവ
അസ്തി യദി രാജ-മൌലേ
ഭവദ്-ആഭരണസ്യ നാസ്മി കിം പാത്രമ് 69
അരഹസി രഹസി സ്വതംത്ര-ബുദ്ധ്യാ
വരി-വസിതും സുലഭഃ പ്രസന്ന-മൂര്തിഃ
അഗണിത ഫല-ദായകഃ പ്രഭുര്-മേ
ജഗദ്-അധികോ ഹൃദി രാജ-ശേഖരോസ്തി 70
ആരൂഢ-ഭക്തി-ഗുണ-കുന്ചിത-ഭാവ-ചാപ-
യുക്തൈഃ-ശിവ-സ്മരണ-ബാണ-ഗണൈര്-അമോഘൈഃ
നിര്ജിത്യ കില്ബിശ-രിപൂന് വിജയീ സുധീംദ്രഃ-
സാനംദമ്-ആവഹതി സുസ്ഥിര-രാജ-ലക്ശ്മീമ് 71
ധ്യാനാന്ജനേന സമവേക്ശ്യ തമഃ-പ്രദേശം
ഭിത്വാ മഹാ-ബലിഭിര്-ഈശ്വര നാമ-മംത്രൈഃ
ദിവ്യാശ്രിതം ഭുജഗ-ഭൂശണമ്-ഉദ്വഹംതി
യേ പാദ-പദ്മമ്-ഇഹ തേ ശിവ തേ കൃതാര്ഥാഃ 72
ഭൂ-ദാരതാമ്-ഉദവഹദ്-യദ്-അപേക്ശയാ ശ്രീ-
ഭൂ-ദാര ഏവ കിമതഃ സുമതേ ലഭസ്വ
കേദാരമ്-ആകലിത മുക്തി മഹൌശധീനാം
പാദാരവിംദ ഭജനം പരമേശ്വരസ്യ 73
ആശാ-പാശ-ക്ലേശ-ദുര്-വാസനാദി-
ഭേദോദ്യുക്തൈര്-ദിവ്യ-ഗംധൈര്-അമംദൈഃ
ആശാ-ശാടീകസ്യ പാദാരവിംദം
ചേതഃ-പേടീം വാസിതാം മേ തനോതു 74
കല്യാണിനം സരസ-ചിത്ര-ഗതിം സവേഗം
സര്വേന്ഗിതജ്നമ്-അനഘം ധ്രുവ-ലക്ശണാഢ്യമ്
ചേതസ്-തുരന്ഗമ്-അധിരുഹ്യ ചര സ്മരാരേ
നേതഃ-സമസ്ത ജഗതാം വൃശഭാധിരൂഢ 75
ഭക്തിര്-മഹേശ-പദ-പുശ്കരമ്-ആവസംതീ
കാദംബിനീവ കുരുതേ പരിതോശ-വര്ശമ്
സംപൂരിതോ ഭവതി യസ്യ മനസ്-തടാകസ്-
തജ്-ജന്മ-സസ്യമ്-അഖിലം സഫലം ച നാന്യത് 76
ബുദ്ധിഃ-സ്ഥിരാ ഭവിതുമ്-ഈശ്വര-പാദ-പദ്മ
സക്താ വധൂര്-വിരഹിണീവ സദാ സ്മരംതീ
സദ്-ഭാവനാ-സ്മരണ-ദര്ശന-കീര്തനാദി
സമ്മോഹിതേവ ശിവ-മംത്ര-ജപേന വിംതേ 77
സദ്-ഉപചാര-വിധിശു-അനു-ബോധിതാം
സവിനയാം സുഹൃദം സദുപാശ്രിതാമ്
മമ സമുദ്ധര ബുദ്ധിമ്-ഇമാം പ്രഭോ
വര-ഗുണേന നവോഢ-വധൂമ്-ഇവ 78
നിത്യം യോഗി-മനഹ്-സരോജ-ദല-സന്ചാര-ക്ശമസ്-ത്വത്-ക്രമഃ-
ശംഭോ തേന കഥം കഠോര-യമ-രാഡ്-വക്ശഃ-കവാട-ക്ശതിഃ
അത്യംതം മൃദുലം ത്വദ്-അന്ഘ്രി-യുഗലം ഹാ മേ മനs-ചിംതയതി-
ഏതല്-ലോചന-ഗോചരം കുരു വിഭോ ഹസ്തേന സംവാഹയേ 79
ഏശ്യത്യേശ ജനിം മനോ(അ)സ്യ കഠിനം തസ്മിന്-നടാനീതി മദ്-
രക്ശായൈ ഗിരി സീമ്നി കോമല-പദ-ന്യാസഃ പുരാഭ്യാസിതഃ
നോ-ചേദ്-ദിവ്യ-ഗൃഹാംതരേശു സുമനസ്-തല്പേശു വേദ്യാദിശു
പ്രായഃ-സത്സു ശിലാ-തലേശു നടനം ശംഭോ കിമര്ഥം തവ 80
കന്ചിത്-കാലമ്-ഉമാ-മഹേശ ഭവതഃ പാദാരവിംദാര്ചനൈഃ
കന്ചിദ്-ധ്യാന-സമാധിഭിs-ച നതിഭിഃ കന്ചിത് കഥാകര്ണനൈഃ
കന്ചിത് കന്ചിദ്-അവേക്ശണൈs-ച നുതിഭിഃ കന്ചിദ്-ദശാമ്-ഈദൃശീം
യഃ പ്രാപ്നോതി മുദാ ത്വദ്-അര്പിത മനാ ജീവന് സ മുക്തഃ ഖലു 81
ബാണത്വം വൃശഭത്വമ്-അര്ധ-വപുശാ ഭാര്യാത്വമ്-ആര്യാ-പതേ
ഘോണിത്വം സഖിതാ മൃദന്ഗ വഹതാ ചേത്യാദി രൂപം ദധൌ
ത്വത്-പാദേ നയനാര്പണം ച കൃതവാന് ത്വദ്-ദേഹ ഭാഗോ ഹരിഃ
പൂജ്യാത്-പൂജ്യ-തരഃ-സ ഏവ ഹി ന ചേത് കോ വാ തദന്യോ(അ)ധികഃ 82
ജനന-മൃതി-യുതാനാം സേവയാ ദേവതാനാം
ന ഭവതി സുഖ-ലേശഃ സംശയോ നാസ്തി തത്ര
അജനിമ്-അമൃത രൂപം സാംബമ്-ഈശം ഭജംതേ
യ ഇഹ പരമ സൌഖ്യം തേ ഹി ധന്യാ ലഭംതേ 83
ശിവ തവ പരിചര്യാ സന്നിധാനായ ഗൌര്യാ
ഭവ മമ ഗുണ-ധുര്യാം ബുദ്ധി-കന്യാം പ്രദാസ്യേ
സകല-ഭുവന-ബംധോ സച്ചിദ്-ആനംദ-സിംധോ
സദയ ഹൃദയ-ഗേഹേ സര്വദാ സംവസ ത്വമ് 84
ജലധി മഥന ദക്ശോ നൈവ പാതാല ഭേദീ
ന ച വന മൃഗയായാം നൈവ ലുബ്ധഃ പ്രവീണഃ
അശന-കുസുമ-ഭൂശാ-വസ്ത്ര-മുഖ്യാം സപര്യാം
കഥയ കഥമ്-അഹം തേ കല്പയാനീംദു-മൌലേ 85
പൂജാ-ദ്രവ്യ-സമൃദ്ധയോ വിരചിതാഃ പൂജാം കഥം കുര്മഹേ
പക്ശിത്വം ന ച വാ കീടിത്വമ്-അപി ന പ്രാപ്തം മയാ ദുര്-ലഭമ്
ജാനേ മസ്തകമ്-അന്ഘ്രി-പല്ലവമ്-ഉമാ-ജാനേ ന തേ(അ)ഹം വിഭോ
ന ജ്നാതം ഹി പിതാമഹേന ഹരിണാ തത്ത്വേന തദ്-രൂപിണാ 86
അശനം ഗരലം ഫണീ കലാപോ
വസനം ചര്മ ച വാഹനം മഹോക്ശഃ
മമ ദാസ്യസി കിം കിമ്-അസ്തി ശംഭോ
തവ പാദാംബുജ-ഭക്തിമ്-ഏവ ദേഹി 87
യദാ കൃതാംഭോ-നിധി-സേതു-ബംധനഃ
കരസ്ഥ-ലാധഃ-കൃത-പര്വതാധിപഃ
ഭവാനി തേ ലന്ഘിത-പദ്മ-സംഭവസ്-
തദാ ശിവാര്ചാ-സ്തവ ഭാവന-ക്ശമഃ 88
നതിഭിര്-നുതിഭിസ്-ത്വമ്-ഈശ പൂജാ
വിധിഭിര്-ധ്യാന-സമാധിഭിര്-ന തുശ്ടഃ
ധനുശാ മുസലേന ചാശ്മഭിര്-വാ
വദ തേ പ്രീതി-കരം തഥാ കരോമി 89
വചസാ ചരിതം വദാമി ശംഭോര്-
അഹമ്-ഉദ്യോഗ വിധാസു തേ(അ)പ്രസക്തഃ
മനസാകൃതിമ്-ഈശ്വരസ്യ സേവേ
ശിരസാ ചൈവ സദാശിവം നമാമി 90
ആദ്യാ(അ)വിദ്യാ ഹൃദ്-ഗതാ നിര്ഗതാസീത്-
വിദ്യാ ഹൃദ്യാ ഹൃദ്-ഗതാ ത്വത്-പ്രസാദാത്
സേവേ നിത്യം ശ്രീ-കരം ത്വത്-പദാബ്ജം
ഭാവേ മുക്തേര്-ഭാജനം രാജ-മൌലേ 91
ദൂരീകൃതാനി ദുരിതാനി ദുരക്ശരാണി
ദൌര്-ഭാഗ്യ-ദുഃഖ-ദുരഹംകൃതി-ദുര്-വചാംസി
സാരം ത്വദീയ ചരിതം നിതരാം പിബംതം
ഗൌരീശ മാമ്-ഇഹ സമുദ്ധര സത്-കടാക്ശൈഃ 92
സോമ കലാ-ധര-മൌലൌ
കോമല ഘന-കംധരേ മഹാ-മഹസി
സ്വാമിനി ഗിരിജാ നാഥേ
മാമക ഹൃദയം നിരംതരം രമതാമ് 93
സാ രസനാ തേ നയനേ
താവേവ കരൌ സ ഏവ കൃത-കൃത്യഃ
യാ യേ യൌ യോ ഭര്ഗം
വദതീക്ശേതേ സദാര്ചതഃ സ്മരതി 94
അതി മൃദുലൌ മമ ചരണൌ-
അതി കഠിനം തേ മനോ ഭവാനീശ
ഇതി വിചികിത്സാം സംത്യജ
ശിവ കഥമ്-ആസീദ്-ഗിരൌ തഥാ പ്രവേശഃ 95
ധൈയാന്കുശേന നിഭൃതം
രഭസാദ്-ആകൃശ്യ ഭക്തി-ശൃന്ഖലയാ
പുര-ഹര ചരണാലാനേ
ഹൃദയ-മദേഭം ബധാന ചിദ്-യംത്രൈഃ 96
പ്രചരത്യഭിതഃ പ്രഗല്ഭ-വൃത്ത്യാ
മദവാന്-ഏശ മനഃ-കരീ ഗരീയാന്
പരിഗൃഹ്യ നയേന ഭക്തി-രജ്ജ്വാ
പരമ സ്ഥാണു-പദം ദൃഢം നയാമുമ് 97
സര്വാലന്കാര-യുക്താം സരല-പദ-യുതാം സാധു-വൃത്താം സുവര്ണാം
സദ്ഭിഃ-സമ്സ്തൂയ-മാനാം സരസ ഗുണ-യുതാം ലക്ശിതാം ലക്ശണാഢ്യാമ്
ഉദ്യദ്-ഭൂശാ-വിശേശാമ്-ഉപഗത-വിനയാം ദ്യോത-മാനാര്ഥ-രേഖാം
കല്യാണീം ദേവ ഗൌരീ-പ്രിയ മമ കവിതാ-കന്യകാം ത്വം ഗൃഹാണ 98
ഇദം തേ യുക്തം വാ പരമ-ശിവ കാരുണ്യ ജലധേ
ഗതൌ തിര്യഗ്-രൂപം തവ പദ-ശിരോ-ദര്ശന-ധിയാ
ഹരി-ബ്രഹ്മാണൌ തൌ ദിവി ഭുവി ചരംതൌ ശ്രമ-യുതൌ
കഥം ശംഭോ സ്വാമിന് കഥയ മമ വേദ്യോസി പുരതഃ 99
സ്തോത്രേണാലമ്-അഹം പ്രവച്മി ന മൃശാ ദേവാ വിരിന്ചാദയഃ
സ്തുത്യാനാം ഗണനാ-പ്രസന്ഗ-സമയേ ത്വാമ്-അഗ്രഗണ്യം വിദുഃ
മാഹാത്മ്യാഗ്ര-വിചാരണ-പ്രകരണേ ധാനാ-തുശസ്തോമവദ്-
ധൂതാസ്-ത്വാം വിദുര്-ഉത്തമോത്തമ ഫലം ശംഭോ ഭവത്-സേവകാഃ 100


🙏 Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi Lyrics in Malayalam PDF, MP3 Download കലാഭ്യാം ചൂഡാലംകൃത ശശി ശിവാനംദ ലഹരി Lyrics in Malayalam | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi Lyrics in Malayalam Image

  kalabhyam-chudalankrta-sasi-shivananda-lahari-malayalam-malayalam-lyrics-download
  🌻 Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi Lyrics in Malayalam PDF Download

  View the pdf for the Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi | കലാഭ്യാം ചൂഡാലംകൃത ശശി | ശിവാനംദ ലഹരി using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Kalabhyam Chudalankrta Sasi Lyrics in Malayalam Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasimeaning in Malayalam or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi or How to chant Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam | Urvarukamiva Bandhanath Mrityormukshiya Mamritat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shivananda Lahari Malayalam Kalabhyam Chudalankrta Sasi for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^