Lord Ganesh Namavali Malayalam Lyrics


Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Malayalam Om Gakararupaya Malayalam Lyrics

Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Malayalam - ഓം ഗകാരരൂപായ നമഃ - Malayalam Lyrics


Lord Ganesh Namavali in Malayalam. Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali Malayalam Om Gakararupaya ഓം ഗകാരരൂപായ നമഃ ഗണപതി ഗകാര അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി Malayalam Lyrics.

Ganesha Ashtottara Sata Namavali Malayalam Om Gajananaya Malayalam Lyrics

Ganesha Ashtottara Sata Namavali Malayalam - ഓം ഗജാനനായ നമഃ - Malayalam Lyrics


Lord Ganesh Namavali in Malayalam. Ganesha Ashtottara Sata Namavali Malayalam Om Gajananaya ഓം ഗജാനനായ നമഃ ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി Malayalam Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^