Lord Ganesh Kavach Sanskrit Lyrics


Ganesha Kavacham Sanskrit Esoti Chapalo Sanskrit Lyrics

Ganesha Kavacham Sanskrit - एषोति चपलो दैत्यान् बाल्येपि - Sanskrit Lyrics


Lord Ganesh Kavach in Sanskrit. Ganesha Kavacham Sanskrit Esoti Chapalo एषोति चपलो दैत्यान् बाल्येपि गणेश कवचम् Sanskrit Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^