॥ ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಷೀರ್ಷಂ (ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಷೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್) ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, PDF, MP3, ದೌನ್ಲೋಡ್ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on February 19, 2021 at 12:50 AM

Ganapati Atharva Sheersham Kannada-Ganapatyatharvasirsopanisat-kannada-Lyrics-Pdf

🏵 Ganesh Stotra Lyrics In Kannada


|| ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಷೀರ್ಷಂ (ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಷೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್) ||
॥ ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ (ಶ್ರೀ ಗಣೇಷಾಥರ್ವಷೀರ್ಷಂ) ॥
ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ । ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಠುವಾಗ್ಂ
ಸಸ್ತನೂಭಿಃ । ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ
ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ
ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ॥
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥
ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಗಣಪತಯೇ । ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ತ್ವಮಸಿ । ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಽಸಿ
। ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾಽಸಿ । ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಽಸಿ । ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ । ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾಽಸಿ ನಿತ್ಯಂ ॥ 1 ॥
ಋತಂ ವಚ್ಮಿ । ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ ॥ 2 ॥
ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಂ । ಅವ ವಕ್ತಾರಂ । ಅವ ಶ್ರೋತಾರಂ । ಅವ ದಾತಾರಂ । ಅವ ಧಾತಾರಂ । ಅವಾನೂಚಾನಮವ
ಶಿಷ್ಯಂ । ಅವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾತ್ । ಅವ ಪುರಸ್ತಾತ್ । ಅವೋತ್ತರಾತ್ತಾತ್ । ಅವ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾತ್
। ಅವ ಚೋರ್ಧ್ವಾತ್ತಾತ್ । ಅವಾಧರಾತ್ತಾತ್ । ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮಂತಾತ್ ॥
3 ॥
ತ್ವಂ ವಾಙ್ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಃ । ತ್ವಮಾನಂದಮಯಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಃ । ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಽದ್ವಿತೀಯೋಽಸಿ
। ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ । ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೋಽಸಿ ॥ 4 ॥
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ತೋ ಜಾಯತೇ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ತಸ್ತಿಷ್ಠತಿ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ
ತ್ವಯಿ ಲಯಮೇಷ್ಯತಿ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ । ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋಽನಲೋಽನಿಲೋ
ನಭಃ । ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ಪದಾನಿ ॥ 5 ॥
ತ್ವಂ ಗುಣತ್ರಯಾತೀತಃ । ತ್ವಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತಃ । ತ್ವಂ ದೇಹತ್ರಯಾತೀತಃ । ತ್ವಂ
ಕಾಲತ್ರಯಾತೀತಃ । ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋಽಸಿ ನಿತ್ಯಂ । ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಕಃ ।
ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ನಿತ್ಯಂ । ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ
ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರೋಂ ॥ 6 ॥
ಗಣಾದಿಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದೀಂ ಸ್ತದನಂತರಂ । ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪರತರಃ । ಅರ್ಧೇಂದುಲಸಿತಂ
। ತಾರೇಣ ಋದ್ಧಂ । ಎತತ್ತವ ಮನುಸ್ವರೂಪಂ । ಗಕಾರಃ ಪೂರ್ವರೂಪಂ । ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯಮರೂಪಂ
। ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚಾಂತ್ಯರೂಪಂ । ಬಿಂದುರುತ್ತರರೂಪಂ । ನಾದಃ ಸಂಧಾನಂ । ಸಗ್ಂಹಿತಾ ಸಂಧಿಃ
। ಸೈಷಾ ಗಣೇಶವಿದ್ಯಾ । ಗಣಕ ಋಷಿಃ । ನಿಚೃದ್ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ । ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ
। ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 7 ॥
ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ 8 ॥
ಏಕದಂತಂ ಚತುರ್ಹಸ್ತಂ ಪಾಶಮಂಕುಶಧಾರಿಣಂ । ರದಂ ಚ ವರದಂ ಹಸ್ತೈರ್ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಮೂಷಕಧ್ವಜಂ
। ರಕ್ತಂ ಲಂಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಂ ರಕ್ತವಾಸಸಂ । ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈಃ
ಸುಪೂಜಿತಂ । ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಮಚ್ಯುತಂ । ಆವಿರ್ಭೂತಂ ಚ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ
ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪುರುಷಾತ್ಪರಂ । ಏವಂ ಧ್ಯಾಯತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯೋಗೀ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಃ
॥ 9 ॥
ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ
ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ
ನಮಃ ॥ 10 ॥
ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀತೇ । ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ । ಸ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ
। ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖಮೇಧತೇ । ಸ ಪಂಚಮಹಾಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ । ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ
ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ । ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ । ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಂಜಾನೋ
ಪಾಪೋಽಪಾಪೋ ಭವತಿ । ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ ಚ ವಿಂದತಿ । ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಶಿಷ್ಯಾಯ
ನ ದೇಯಂ । ಯೋ ಯದಿ ಮೋಹಾದ್ ದಾಸ್ಯತಿ ಸ ಪಾಪೀಯಾನ್ ಭವತಿ । ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ಯಂ
ಯಂ ಕಾಮಮಧೀತೇ । ತಂ ತಮನೇನ ಸಾಧಯೇತ್ ॥ 11 ॥
ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮಭಿಷಿಂಚತಿ । ಸ ವಾಗ್ಮೀ ಭವತಿ । ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನಶ್ನನ್ ಜಪತಿ ಸ ವಿದ್ಯಾವಾನ್
ಭವತಿ । ಇತ್ಯಥರ್ವಣವಾಕ್ಯಂ । ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಚರಣಂ ವಿದ್ಯಾನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾಚನೇತಿ ॥ 12
ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕುರೈರ್ಯಜತಿ ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪಮೋ ಭವತಿ । ಯೋ ಲಾಜೈರ್ಯಜತಿ ಸ ಯಶೋವಾನ್
ಭವತಿ । ಸ ಮೇಧಾವಾನ್ ಭವತಿ । ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇಣ ಯಜತಿ ಸ ವಾಂಛಿತಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ
। ಯಃ ಸಾಜ್ಯ ಸಮಿದ್ಭಿರ್ಯಜತಿ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ॥ 13 ॥
ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ ಸೂರ್ಯವರ್ಚಸ್ವೀ ಭವತಿ । ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮಹಾನದ್ಯಾಂ
ಪ್ರತಿಮಾಸನ್ನಿಧೌ ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಮಂತ್ರೋ ಭವತಿ । ಮಹಾವಿಘ್ನಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಮಹಾದೋಷಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ । ಮಹಾಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ । ಮಹಾಪ್ರತ್ಯವಾಯಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ
। ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ । ಯ ಏವಂ ವೇದ । ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ ॥ 14 ॥
ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ । ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಠುವಾಗ್ಂ
ಸಸ್ತನೂಭಿಃ । ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ
ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ
ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ॥
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥


🙏 Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Kannada PDF, MP3 Download ॥ ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಷೀರ್ಷಂ (ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಷೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್) Lyrics in Kannada | chalisa.online.You will also find Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 free download, Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Ganesh photos and, Lord Ganesh Wallpapers, Lord Ganesh Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Ganesh  You may like this as well...
  Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Kannada Image

  ganapatyatharvasirsopanisat-ganapati-atharva-sheersham-kannada-kannada-lyrics-download
  🌻 Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Kannada PDF Download

  View the pdf for the Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat | ॥ ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ | ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಷೀರ್ಷಂ (ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಷೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್) using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Kannada Here...


  Few More Pages Related to Lord Ganesh

  🙏 Benefits of Chanting Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofGanapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisatmeaning in Kannada or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Ganesh for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat or How to chant Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Ganesh,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-ganesh-God-images

  🙏 Hindu God Lord Ganesh 🙏


  Om Gam Ganapathiye Namo Namah ||Shree Siddhivinaayaka namo namah ||Ashta Vinaayaka namo namah ||Ganapati Bappa Mauriya || 🙏

  Ganpati (Shri Ganesh) is the god of knowledge in Hinduism, also known as God of destroying obstacles.
  Ganesha worship is practiced in Hinduism (in India) as well as in many other countries.

  Especially in Maharashtra, Ganpati is widely worshiped And other religious rituals (Ganesh Yag) is also performed.

  The Ganesh Gayatri mantra is as follows:
  || Ekdantay vidhme vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat ||

  There are eight important places of Ganapati ji in Maharashtra which are known as Ashtavinayak.

  1 Morgaon
  2 Theur
  3 Siddhatek
  4 Rangangaon
  5 Ozar
  6 Lenyandri
  7 Mahad
  8 Pali

  Names of Ganesha

  In the Puranas, Ganapati is said to be the son of Shankar Parvati - Shivahar, Parvati-putra.
  Ganapati is mentioned in many places in Puran literature.

  Vakratund, Ekadant, Gajanan, Vikat and Lambodar are just a few of the names.


  You can read more about Hindu God Lord Ganesh here on Wikipedia


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Ganesh Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Ganesh


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Ganesh

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Ganesh Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Ganapati Atharva Sheersham Kannada Ganapatyatharvasirsopanisat for Hindu God Lord Ganesh on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^