॥ गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत् गणपति अथर्व षीर्षम् (गणपत्यथर्वषीर्षोपनिषत्) लिरीक्स इन हिंदी, पी डी एफ, एम पी थ्री डाउनलोड 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on September 9, 2020 at 07:49 AM

Ganapati Atharva Sheersham Hindi-Ganapatyatharvasirsopanisat-hindi-Lyrics-Pdf

🏵 Ganesh Stotra Lyrics In Hindi


|| गणपति अथर्व षीर्षम् (गणपत्यथर्वषीर्षोपनिषत्) ||
॥ गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत् (श्री गणेषाथर्वषीर्षम्) ॥
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरंगैस्तुष्ठुवाग्ं
सस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति
नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥
ॐ नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । त्वमेव केवलं कर्ताऽसि ।
त्वमेव केवलं धर्ताऽसि । त्वमेव केवलं हर्ताऽसि । त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि
। त्वं साक्षादात्माऽसि नित्यम् ॥ 1 ॥
ऋतं वच्मि । सत्यं वच्मि ॥ 2 ॥
अव त्वं माम् । अव वक्तारम् । अव श्रोतारम् । अव दातारम् । अव धातारम् । अवानूचानमव
शिष्यम् । अव पश्चात्तात् । अव पुरस्तात् । अवोत्तरात्तात् । अव दक्षिणात्तात्
। अव चोर्ध्वात्तात् । अवाधरात्तात् । सर्वतो मां पाहि पाहि समंतात् ॥ 3 ॥
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः । त्वमानंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः । त्वं सच्चिदानंदाऽद्वितीयोऽसि
। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥ 4 ॥
सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । सर्वं जगदिदं
त्वयि लयमेष्यति । सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो
नभः । त्वं चत्वारि वाक्पदानि ॥ 5 ॥
त्वं गुणत्रयातीतः । त्वं अवस्थात्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीतः । त्वं कालत्रयातीतः
। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् । त्वं शक्तित्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायंति
नित्यम् । त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिंद्रस्त्वमग्निस्त्वं
वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॥ 6 ॥
गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं स्तदनंतरम् । अनुस्वारः परतरः । अर्धेंदुलसितम्
। तारेण ऋद्धम् । ऎतत्तव मनुस्वरूपम् । गकारः पूर्वरूपम् । अकारो मध्यमरूपम्
। अनुस्वारश्चांत्यरूपम् । बिंदुरुत्तररूपम् । नादः संधानम् । सग्ंहिता संधिः
। सैषा गणेशविद्या । गणक ऋषिः । निचृद्गायत्रीच्छंदः । श्री महागणपतिर्देवता
। ॐ गं गणपतये नमः ॥ 7 ॥
एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि ।
तन्नो दंतिः प्रचोदयात् ॥ 8 ॥
एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम् । रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम्
। रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् । रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः
सुपूजितम् । भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् । आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ
प्रकृतेः पुरुषात्परम् । एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ 9 ॥
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लंबोदरायैकदंताय विघ्नविनाशिने
शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये
नमः ॥ 10 ॥
एतदथर्वशीर्षं योऽधीते । स ब्रह्मभूयाय कल्पते । स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते ।
स सर्वतः सुखमेधते । स पंचमहापापात् प्रमुच्यते । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं
नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुंजानो पापोऽपापो
भवति । धर्मार्थकाममोक्षं च विंदति । इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् । यो यदि
मोहाद् दास्यति स पापीयान् भवति । सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते । तं तमनेन
साधयेत् ॥ 11 ॥
अनेन गणपतिमभिषिंचति । स वाग्मी भवति । चतुर्थ्यामनश्नन् जपति स विद्यावान्
भवति । इत्यथर्वणवाक्यम् । ब्रह्माद्याचरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति ॥ 12
यो दूर्वांकुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति । यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति ।
स मेधावान् भवति । यो मोदकसहस्रेण यजति स वांछितफलमवाप्नोति । यः साज्य समिद्भिर्यजति
स सर्वं लभते स सर्वं लभते ॥ 13 ॥
अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति । सूर्यग्रहे महानद्यां
प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमंत्रो भवति । महाविघ्नात् प्रमुच्यते । महादोषात्
प्रमुच्यते । महापापात् प्रमुच्यते । महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते । स सर्वविद्भवति
स सर्वविद्भवति । य एवं वेद । इत्युपनिषत् ॥ 14 ॥
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरंगैस्तुष्ठुवाग्ं
सस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति
नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥


🙏 Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Hindi PDF, MP3 Download ॥ गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत् गणपति अथर्व षीर्षम् (गणपत्यथर्वषीर्षोपनिषत्) Lyrics in Hindi | chalisa.online.You will also find Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 free download, Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Ganesh photos and, Lord Ganesh Wallpapers, Lord Ganesh Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Ganesh  You may like this as well...
  Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Hindi Image

  ganapatyatharvasirsopanisat-ganapati-atharva-sheersham-hindi-hindi-lyrics-download
  🌻 Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Hindi PDF Download

  View the pdf for the Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat | ॥ गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत् | गणपति अथर्व षीर्षम् (गणपत्यथर्वषीर्षोपनिषत्) using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Hindi Here...


  Few More Pages Related to Lord Ganesh

  🙏 Benefits of Chanting Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofGanapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisatmeaning in Hindi or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Ganesh for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat or How to chant Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Ganesh,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-ganesh-God-images

  🙏 Hindu God Lord Ganesh 🙏


  ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहेकविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पतआ नः शृण्वन्नूतिभिःसीदसादनम् ॥ॐ महागणाधिपतये नमः ॥ 🙏

  गणपति (श्री गणेश) हिंदू धर्म में ज्ञान के देवता हैं, बाधाओं को नष्ट करने के देवता हैं।
  गणेश पूजा हिंदू धर्म (भारत में) के साथ-साथ कई अन्य देशों में भी की जाती है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में, गणपति की बड़े पैमाने पर पूजा की जाती है

  तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान (गणेश याग) होते हैं।


  गणेश गायत्री मंत्र इस प्रकार है:
  एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात।।

  महाराष्ट्र में गणपति जी के आठ महत्वपूर्ण स्थान हैं जिन्हें अष्टविनायक के नाम से जाना जाता है।

  १ मोरगांव
  २ थेऊर
  ३ सिद्धटेक
  ४ रांजणगाव
  ५ ओझर
  ६ लेण्याद्री
  ७ महड
  ८ पाली

  गणेश के नाम

  पुराणों में, गणपति को शिवहर, पार्वतीपुत्र और शंकर पार्वती का पुत्र कहा जाता है। पुराण साहित्य में गणपति का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है।
  वक्रतुंड, एकदंत, श्रीमान, गजानन, विकट और लम्बोदर गणपति के कुछ नाम हैं।

  You can read more about Hindu God Lord Ganesh here on Wikipedia


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Ganesh Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Ganesh


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Ganesh

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Ganesh Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Ganapati Atharva Sheersham Hindi Ganapatyatharvasirsopanisat for Hindu God Lord Ganesh on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^