॥ গণপত্যথর্বশীর্ষোপনিষত্ গণপতি অথর্ব ষীর্ষম্ (গণপত্যথর্বষীর্ষোপনিষত্) লিরিক্স ইন বাংলা, PDF, MP3, ডাউনলোড 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on March 24, 2021 at 06:18 PM

Ganapati Atharva Sheersham Bengali-Ganapatyatharvasirsopanisat-bengali-Lyrics-Pdf

🏵 Ganesh Stotra Lyrics In Bengali


|| গণপতি অথর্ব ষীর্ষম্ (গণপত্যথর্বষীর্ষোপনিষত্) ||
॥ গণপত্যথর্বশীর্ষোপনিষত্ (শ্রী গণেষাথর্বষীর্ষম্) ॥
ওং ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেবাঃ । ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ । স্থিরৈরংগৈস্তুষ্ঠুবাগ্-ম্
সস্তনূভিঃ । ব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ । স্বস্তি ন ইংদ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ । স্বস্তি
নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ । স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু
ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ ॥
ওং নমস্তে গণপতযে । ত্বমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি । ত্বমেব কেবলং কর্তাঽসি ।
ত্বমেব কেবলং ধর্তাঽসি । ত্বমেব কেবলং হর্তাঽসি । ত্বমেব সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মাসি
। ত্বং সাক্ষাদাত্মাঽসি নিত্যম্ ॥ 1 ॥
ঋতং বচ্মি । সত্যং বচ্মি ॥ 2 ॥
অব ত্বং মাম্ । অব বক্তারম্ । অব শ্রোতারম্ । অব দাতারম্ । অব ধাতারম্ । অবানূচানমব
শিষ্যম্ । অব পশ্চাত্তাত্ । অব পুরস্তাত্ । অবোত্তরাত্তাত্ । অব দক্ষিণাত্তাত্
। অব চোর্ধ্বাত্তাত্ । অবাধরাত্তাত্ । সর্বতো মাং পাহি পাহি সমংতাত্ ॥ 3
ত্বং বাঙ্মযস্ত্বং চিন্মযঃ । ত্বমানংদমযস্ত্বং ব্রহ্মমযঃ । ত্বং সচ্চিদানংদাঽদ্বিতীযোঽসি
। ত্বং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি । ত্বং জ্ঞানমযো বিজ্ঞানমযোঽসি ॥ 4 ॥
সর্বং জগদিদং ত্বত্তো জাযতে । সর্বং জগদিদং ত্বত্তস্তিষ্ঠতি । সর্বং জগদিদং
ত্বযি লযমেষ্যতি । সর্বং জগদিদং ত্বযি প্রত্যেতি । ত্বং ভূমিরাপোঽনলোঽনিলো
নভঃ । ত্বং চত্বারি বাক্পদানি ॥ 5 ॥
ত্বং গুণত্রযাতীতঃ । ত্বং অবস্থাত্রযাতীতঃ । ত্বং দেহত্রযাতীতঃ । ত্বং কালত্রযাতীতঃ
। ত্বং মূলাধারস্থিতোঽসি নিত্যম্ । ত্বং শক্তিত্রযাত্মকঃ । ত্বাং যোগিনো
ধ্যাযংতি নিত্যম্ । ত্বং ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বমিংদ্রস্ত্বমগ্নিস্ত্বং
বাযুস্ত্বং সূর্যস্ত্বং চংদ্রমাস্ত্বং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ ॥ 6 ॥
গণাদিং পূর্বমুচ্চার্য বর্ণাদীং স্তদনংতরম্ । অনুস্বারঃ পরতরঃ । অর্ধেংদুলসিতম্
। তারেণ ঋদ্ধম্ । এতত্তব মনুস্বরূপম্ । গকারঃ পূর্বরূপম্ । অকারো মধ্যমরূপম্
। অনুস্বারশ্চাংত্যরূপম্ । বিংদুরুত্তররূপম্ । নাদঃ সংধানম্ । সগ্-ম্হিতা সংধিঃ
। সৈষা গণেশবিদ্যা । গণক ঋষিঃ । নিচৃদ্গাযত্রীচ্ছংদঃ । শ্রী মহাগণপতির্দেবতা
। ওং গং গণপতযে নমঃ ॥ 7 ॥
একদংতায বিদ্মহে বক্রতুংডায ধীমহি ।
তন্নো দংতিঃ প্রচোদযাত্ ॥ 8 ॥
একদংতং চতুর্হস্তং পাশমংকুশধারিণম্ । রদং চ বরদং হস্তৈর্বিভ্রাণং মূষকধ্বজম্
। রক্তং লংবোদরং শূর্পকর্ণকং রক্তবাসসম্ । রক্তগংধানুলিপ্তাংগং রক্তপুষ্পৈঃ
সুপূজিতম্ । ভক্তানুকংপিনং দেবং জগত্কারণমচ্যুতম্ । আবির্ভূতং চ সৃষ্ট্যাদৌ
প্রকৃতেঃ পুরুষাত্পরম্ । এবং ধ্যাযতি যো নিত্যং স যোগী যোগিনাং বরঃ ॥ 9
নমো ব্রাতপতযে নমো গণপতযে নমঃ প্রমথপতযে নমস্তেঽস্তু লংবোদরাযৈকদংতায বিঘ্নবিনাশিনে
শিবসুতায শ্রীবরদমূর্তযে
নমঃ ॥ 10 ॥
এতদথর্বশীর্ষং যোঽধীতে । স ব্রহ্মভূযায কল্পতে । স সর্ববিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে
। স সর্বতঃ সুখমেধতে । স পংচমহাপাপাত্ প্রমুচ্যতে । সাযমধীযানো দিবসকৃতং পাপং
নাশযতি । প্রাতরধীযানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশযতি । সাযং প্রাতঃ প্রযুংজানো
পাপোঽপাপো ভবতি । ধর্মার্থকামমোক্ষং চ বিংদতি । ইদমথর্বশীর্ষমশিষ্যায ন
দেযম্ । যো যদি মোহাদ্ দাস্যতি স পাপীযান্ ভবতি । সহস্রাবর্তনাদ্যং যং কামমধীতে
। তং তমনেন সাধযেত্ ॥ 11 ॥
অনেন গণপতিমভিষিংচতি । স বাগ্মী ভবতি । চতুর্থ্যামনশ্নন্ জপতি স বিদ্যাবান্
ভবতি । ইত্যথর্বণবাক্যম্ । ব্রহ্মাদ্যাচরণং বিদ্যান্ন বিভেতি কদাচনেতি ॥ 12
যো দূর্বাংকুরৈর্যজতি স বৈশ্রবণোপমো ভবতি । যো লাজৈর্যজতি স যশোবান্ ভবতি
। স মেধাবান্ ভবতি । যো মোদকসহস্রেণ যজতি স বাংছিতফলমবাপ্নোতি । যঃ সাজ্য
সমিদ্ভির্যজতি স সর্বং লভতে স সর্বং লভতে ॥ 13 ॥
অষ্টৌ ব্রাহ্মণান্ সম্যগ্ গ্রাহযিত্বা সূর্যবর্চস্বী ভবতি । সূর্যগ্রহে মহানদ্যাং
প্রতিমাসন্নিধৌ বা জপ্ত্বা সিদ্ধমংত্রো ভবতি । মহাবিঘ্নাত্ প্রমুচ্যতে ।
মহাদোষাত্ প্রমুচ্যতে । মহাপাপাত্ প্রমুচ্যতে । মহাপ্রত্যবাযাত্ প্রমুচ্যতে
। স সর্ববিদ্ভবতি স সর্ববিদ্ভবতি । য এবং বেদ । ইত্যুপনিষত্ ॥ 14 ॥
ওং ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেবাঃ । ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ । স্থিরৈরংগৈস্তুষ্ঠুবাগ্-ম্
সস্তনূভিঃ । ব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ । স্বস্তি ন ইংদ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ । স্বস্তি
নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ । স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু
ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ ॥


🙏 Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Bengali PDF, MP3 Download ॥ গণপত্যথর্বশীর্ষোপনিষত্ গণপতি অথর্ব ষীর্ষম্ (গণপত্যথর্বষীর্ষোপনিষত্) Lyrics in Bengali | chalisa.online.You will also find Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 free download, Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Ganesh photos and, Lord Ganesh Wallpapers, Lord Ganesh Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Ganesh  You may like this as well...
  Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Bengali Image

  ganapatyatharvasirsopanisat-ganapati-atharva-sheersham-bengali-bengali-lyrics-download
  🌻 Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Bengali PDF Download

  View the pdf for the Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat | ॥ গণপত্যথর্বশীর্ষোপনিষত্ | গণপতি অথর্ব ষীর্ষম্ (গণপত্যথর্বষীর্ষোপনিষত্) using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Ganapatyatharvasirsopanisat Lyrics in Bengali Here...


  Few More Pages Related to Lord Ganesh

  🙏 Benefits of Chanting Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofGanapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisatmeaning in Bengali or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Ganesh for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat or How to chant Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Ganesh,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-ganesh-God-images

  🙏 Hindu God Lord Ganesh 🙏


  Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha । Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryeshu Sarvada॥ 🙏

  Ganpati (Shri Ganesh) is the god of knowledge in Hinduism, also known as God of destroying obstacles.
  Ganesha worship is practiced in Hinduism (in India) as well as in many other countries.

  Especially in Maharashtra, Ganpati is widely worshiped And other religious rituals (Ganesh Yag) is also performed.

  The Ganesh Gayatri mantra is as follows:
  || Ekdantay vidhme vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat ||

  There are eight important places of Ganapati ji in Maharashtra which are known as Ashtavinayak.

  1 Morgaon
  2 Theur
  3 Siddhatek
  4 Rangangaon
  5 Ozar
  6 Lenyandri
  7 Mahad
  8 Pali

  Names of Ganesha

  In the Puranas, Ganapati is said to be the son of Shankar Parvati - Shivahar, Parvati-putra.
  Ganapati is mentioned in many places in Puran literature.

  Vakratund, Ekadant, Gajanan, Vikat and Lambodar are just a few of the names.


  You can read more about Hindu God Lord Ganesh here on Wikipedia


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Ganesh Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Ganesh


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Ganesh

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Ganesh Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Ganapati Atharva Sheersham Bengali Ganapatyatharvasirsopanisat for Hindu God Lord Ganesh on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^