గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం శివ భుజంగం లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు, PDF, MP3, డౌన్లోడ్ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on April 4, 2021 at 06:19 PM

Shiva Bhujangam Telugu-Galaddanagandam-telugu-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Telugu


|| శివ భుజంగం ||
గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం
చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండం ।
కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం
శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండం ॥ 1 ॥
అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం
చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయం ।
హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం
మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే ॥ 2 ॥
స్వశక్త్యాది శక్త్యంత సింహాసనస్థం
మనోహారి సర్వాంగరత్నోరుభూషం ।
జటాహీందుగంగాస్థిశమ్యాకమౌళిం
పరాశక్తిమిత్రం నమః పంచవక్త్రం ॥ 3 ॥
శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామాదిభిః
పంచభిర్హృన్ముఖైః షడ్భిరంగైః ।
అనౌపమ్య షట్త్రింశతం తత్త్వవిద్యామతీతం
పరం త్వాం కథం వేత్తి కో వా ॥ 4 ॥
ప్రవాళప్రవాహప్రభాశోణమర్ధం
మరుత్వన్మణి శ్రీమహః శ్యామమర్ధం ।
గుణస్యూతమేతద్వపుః శైవమంతః
స్మరామి స్మరాపత్తిసంపత్తిహేతోః ॥ 5 ॥
స్వసేవాసమాయాతదేవాసురేంద్రా
నమన్మౌళిమందారమాలాభిషిక్తం ।
నమస్యామి శంభో పదాంభోరుహం తే
భవాంభోధిపోతం భవానీ విభావ్యం ॥ 6 ॥
జగన్నాథ మన్నాథ గౌరీసనాథ
ప్రపన్నానుకంపిన్విపన్నార్తిహారిన్ ।
మహఃస్తోమమూర్తే సమస్తైకబంధో
నమస్తే నమస్తే పునస్తే నమోఽస్తు ॥ 7 ॥
విరూపాక్ష విశ్వేశ విశ్వాదిదేవ
త్రయీ మూల శంభో శివ త్ర్యంబక త్వం ।
ప్రసీద స్మర త్రాహి పశ్యావముక్త్యై
క్షమాం ప్రాప్నుహి త్ర్యక్ష మాం రక్ష మోదాత్ ॥ 8 ॥
మహాదేవ దేవేశ దేవాదిదేవ
స్మరారే పురారే యమారే హరేతి ।
బ్రువాణః స్మరిష్యామి భక్త్యా లినె భవంతం తతో మే దయాశీల దేవ ప్రసీద ॥ 9 ॥
త్వదన్యః శరణ్యః ప్రపన్నస్య నేతి
ప్రసీద స్మరన్నేవ హన్యాస్తు దైన్యం ।
న చేత్తే భవేద్భక్తవాత్సల్యహానిస్తతో
మే దయాళో సదా సన్నిధేహి ॥ 10 ॥
అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం
భవానేవ దాతా త్వదన్యం న యాచే ।
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం
కృపాశీల శంభో కృతార్థోఽస్మి తస్మాత్ ॥ 11 ॥
పశుం వేత్సి చేన్మాం తమేవాధిరూఢః
కలంకీతి వా మూర్ధ్ని ధత్సే తమేవ ।
ద్విజిహ్వః పునః సోఽపి తే కంఠభూషా
త్వదంగీకృతాః శర్వ సర్వేఽపి ధన్యాః ॥ 12 ॥
న శక్నోమి కర్తుం పరద్రోహలేశం
కథం ప్రీయసే త్వం న జానే గిరీశ ।
తథాహి ప్రసన్నోఽసి కస్యాపి
కాంతాసుతద్రోహిణో వా పితృద్రోహిణో వా ॥ 13 ॥
స్తుతిం ధ్యానమర్చాం యథావద్విధాతుం
భజన్నప్యజానన్మహేశావలంబే ।
త్రసంతం సుతం త్రాతుమగ్రే
మృకండోర్యమప్రాణనిర్వాపణం త్వత్పదాబ్జం ॥ 14 ॥
శిరో దృష్టి హృద్రోగ శూల ప్రమేహజ్వరార్శో జరాయక్ష్మహిక్కావిషార్తాన్ ।
త్వమాద్యో భిషగ్భేషజం భస్మ శంభో
త్వముల్లాఘయాస్మాన్వపుర్లాఘవాయ ॥ 15 ॥
దరిద్రోఽస్మ్యభద్రోఽస్మి భగ్నోఽస్మి దూయే
విషణ్ణోఽస్మి సన్నోఽస్మి ఖిన్నోఽస్మి చాహం ।
భవాన్ప్రాణినామంతరాత్మాసి శంభో
మమాధిం న వేత్సి ప్రభో రక్ష మాం త్వం ॥ 16 ॥
త్వదక్ష్ణోః కటాక్షః పతేత్త్ర్యక్ష యత్ర
క్షణం క్ష్మా చ లక్ష్మీః స్వయం తం వృణాతే ।
కిరీటస్ఫురచ్చామరచ్ఛత్రమాలాకలాచీగజక్షౌమభూషావిశేషైః ॥ 17 ॥
భవాన్యై భవాయాపి మాత్రే చ పిత్రే
మృడాన్యై మృడాయాప్యఘఘ్న్యై మఖఘ్నే ।
శివాంగ్యై శివాంగాయ కుర్మః శివాయై
శివాయాంబికాయై నమస్త్ర్యంబకాయ ॥ 18 ॥
భవద్గౌరవం మల్లఘుత్వం విదిత్వా
ప్రభో రక్ష కారుణ్యదృష్ట్యానుగం మాం ।
శివాత్మానుభావస్తుతావక్షమోఽహం
స్వశక్త్యా కృతం మేఽపరాధం క్షమస్వ ॥ 19 ॥
యదా కర్ణరంధ్రం వ్రజేత్కాలవాహద్విషత్కంఠఘంటా ఘణాత్కారనాదః ।
వృషాధీశమారుహ్య దేవౌపవాహ్యంతదా
వత్స మా భీరితి ప్రీణయ త్వం ॥ 20 ॥
యదా దారుణాభాషణా భీషణా మే
భవిష్యంత్యుపాంతే కృతాంతస్య దూతాః ।
తదా మన్మనస్త్వత్పదాంభోరుహస్థం
కథం నిశ్చలం స్యాన్నమస్తేఽస్తు శంభో ॥ 21 ॥
యదా దుర్నివారవ్యథోఽహం శయానో
లుఠన్నిఃశ్వసన్నిఃసృతావ్యక్తవాణిః ।
తదా జహ్నుకన్యాజలాలంకృతం తే
జటామండలం మన్మనోమందిరే స్యాత్ ॥ 22 ॥
యదా పుత్రమిత్రాదయో మత్సకాశే
రుదంత్యస్య హా కీదృశీయం దశేతి ।
తదా దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో
నమస్తే శివాయేత్యజస్రం బ్రవాణి ॥ 23 ॥
యదా పశ్యతాం మామసౌ వేత్తి
నాస్మానయం శ్వాస ఏవేతి వాచో భవేయుః ।
తదా భూతిభూషం భుజంగావనద్ధం
పురారే భవంతం స్ఫుటం భావయేయం ॥ 24 ॥
యదా యాతనాదేహసందేహవాహీ
భవేదాత్మదేహే న మోహో మహాన్మే ।
తదా కాశశీతాంశుసంకాశమీశ
స్మరారే వపుస్తే నమస్తే స్మరామి ॥ 25 ॥
యదాపారమచ్ఛాయమస్థానమద్భిర్జనైర్వా విహీనం గమిష్యామి మార్గం ।
తదా తం నిరుంధంకృతాంతస్య మార్గం
మహాదేవ మహ్యం మనోజ్ఞం ప్రయచ్ఛ ॥ 26 ॥
యదా రౌరవాది స్మరన్నేవ భీత్యా
వ్రజామ్యత్ర మోహం మహాదేవ ఘోరం ।
తదా మామహో నాథ కస్తారయిష్యత్యనాథం పరాధీనమర్ధేందుమౌళే ॥ 27 ॥
యదా శ్వేతపత్రాయతాలంఘ్యశక్తేః
కృతాంతాద్భయం భక్తివాత్సల్యభావాత్ ।
తదా పాహి మాం పార్వతీవల్లభాన్యం
న పశ్యామి పాతారమేతాదృశం మే ॥ 28 ॥
ఇదానీమిదానీం మృతిర్మే భవిత్రీత్యహో సంతతం చింతయా పీడితోఽస్మి ।
కథం నామ మా భూన్మృతౌ భీతిరేషా
నమస్తే గతీనాం గతే నీలకంఠ ॥ 29 ॥
అమర్యాదమేవాహమాబాలవృద్ధం
హరంతం కృతాంతం సమీక్ష్యాస్మి భీతః ।
మృతౌ తావకాంఘ్ర్యబ్జదివ్యప్రసాదాద్భవానీపతే నిర్భయోఽహం భవాని ॥ 30 ॥
జరాజన్మగర్భాధివాసాదిదుఃఖాన్యసహ్యాని జహ్యాం జగన్నాథ దేవ ।
భవంతం వినా మే గతిర్నైవ శంభో
దయాళో న జాగర్తి కిం వా దయా తే ॥ 31 ॥
శివాయేతి శబ్దో నమఃపూర్వ ఏష
స్మరన్ముక్తికృన్మృత్యుహా తత్త్వవాచీ ।
మహేశాన మా గాన్మనస్తో వచస్తః
సదా మహ్యమేతత్ప్రదానం ప్రయచ్ఛ ॥ 32 ॥
త్వమప్యంబ మాం పశ్య శీతాంశుమౌళిప్రియే భేషజం త్వం భవవ్యాధిశాంతౌ
బహుక్లేశభాజం పదాంభోజపోతే
భవాబ్ధౌ నిమగ్నం నయస్వాద్య పారం ॥ 33 ॥
అనుద్యల్లలాటాక్షి వహ్ని ప్రరోహైరవామస్ఫురచ్చారువామోరుశోభైః ।
అనంగభ్రమద్భోగిభూషావిశేషైరచంద్రార్ధచూడైరలం దైవతైర్నః ॥ 34 ॥
అకంఠేకలంకాదనంగేభుజంగాదపాణౌకపాలాదఫాలేఽనలాక్షాత్ ।
అమౌళౌశశాంకాదవామేకళత్రాదహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే ॥ 35 ॥
మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలింస్త్వదీయం సమస్తం విభాతీతి యస్మాత్ ।
శివాదన్యథా దైవతం నాభిజానే
శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం ॥ 36 ॥
యతోఽజాయతేదం ప్రపంచం విచిత్రం
స్థితిం యాతి యస్మిన్యదేకాంతమంతే ।
స కర్మాదిహీనః స్వయంజ్యోతిరాత్మా
శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం ॥ 37 ॥
కిరీటే నిశేశో లలాటే హుతాశో
భుజే భోగిరాజో గలే కాలిమా చ ।
తనౌ కామినీ యస్య తత్తుల్యదేవం
న జానే న జానే న జానే న జానే ॥ 38 ॥
అనేన స్తవేనాదరాదంబికేశం
పరాం భక్తిమాసాద్య యం యే నమంతి ।
మృతౌ నిర్భయాస్తే జనాస్తం భజంతే
హృదంభోజమధ్యే సదాసీనమీశం ॥ 39 ॥
భుజంగప్రియాకల్ప శంభో మయైవం
భుజంగప్రయాతేన వృత్తేన క్లృప్తం ।
నరః స్తోత్రమేతత్పఠిత్వోరుభక్త్యా
సుపుత్రాయురారోగ్యమైశ్వర్యమేతి ॥ 40 ॥


🙏 Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam Lyrics in Telugu PDF, MP3 Download గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం శివ భుజంగం Lyrics in Telugu | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam Lyrics in Telugu Image

  galaddanagandam-shiva-bhujangam-telugu-telugu-lyrics-download
  🌻 Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam Lyrics in Telugu PDF Download

  View the pdf for the Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam | గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం | శివ భుజంగం using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Galaddanagandam Lyrics in Telugu Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandammeaning in Telugu or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam or How to chant Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam | Urvarukamiva Bandhanath Mrityormukshiya Mamritat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Bhujangam Telugu Galaddanagandam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^