கலத்தானகண்டம் மிலத்ப்ருங்கஷண்டம் ஶிவ பு4ஜங்க3ம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on May 16, 2021 at 11:22 AM

Shiva Bhujangam Tamil-Galaddanagandam-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ஶிவ பு4ஜங்க3ம் ||
கலத்தானகண்டம் மிலத்ப்ருங்கஷண்டம்
சலச்சாருஶுண்டம் ஜகத்த்ராணஶௌண்டம் ।
கனத்தன்தகாண்டம் விபத்பங்கசண்டம்
ஶிவப்ரேமபிண்டம் பஜே வக்ரதுண்டம் ॥ 1 ॥
அனாத்யன்தமாத்யம் பரம் தத்த்வமர்தம்
சிதாகாரமேகம் துரீயம் த்வமேயம் ।
ஹரிப்ரஹ்மம்ருக்யம் பரப்ரஹ்மரூபம்
மனோவாகதீதம் மஹ:ஶைவமீடே ॥ 2 ॥
ஸ்வஶக்த்யாதி ஶக்த்யன்த ஸிம்ஹாஸனஸ்தம்
மனோஹாரி ஸர்வாங்கரத்னோருபூஷம் ।
ஜடாஹீன்துகங்காஸ்திஶம்யாகமௌல்திம்
பராஶக்திமித்ரம் நம: பஞ்சவக்த்ரம் ॥ 3 ॥
ஶிவேஶானதத்பூருஷாகோரவாமாதிபி:
பஞ்சபிர்ஹ்ருன்முகை: ஷட்பிரங்கை: ।
அனௌபம்ய ஷட்த்ரிம்ஶதம் தத்த்வவித்யாமதீதம்
பரம் த்வாம் கதம் வேத்தி கோ வா ॥ 4 ॥
ப்ரவால்தப்ரவாஹப்ரபாஶோணமர்தம்
மருத்வன்மணி ஶ்ரீமஹ: ஶ்யாமமர்தம் ।
குணஸ்யூதமேதத்வபு: ஶைவமன்த:
ஸ்மராமி ஸ்மராபத்திஸம்பத்திஹேதோ: ॥ 5 ॥
ஸ்வஸேவாஸமாயாததேவாஸுரேன்த்ரா
நமன்மௌல்திமன்தாரமாலாபிஷிக்தம் ।
நமஸ்யாமி ஶம்போ பதாம்போருஹம் தே
பவாம்போதிபோதம் பவானீ விபாவ்யம் ॥ 6 ॥
ஜகன்னாத மன்னாத கௌரீஸனாத
ப்ரபன்னானுகம்பின்விபன்னார்திஹாரின் ।
மஹ:ஸ்தோமமூர்தே ஸமஸ்தைகபன்தோ
நமஸ்தே நமஸ்தே புனஸ்தே நமோஸ்து ॥ 7 ॥
விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ விஶ்வாதிதேவ
த்ரயீ மூல ஶம்போ ஶிவ த்ர்யம்பக த்வம் ।
ப்ரஸீத ஸ்மர த்ராஹி பஶ்யாவமுக்த்யை
க்ஷமாம் ப்ராப்னுஹி த்ர்யக்ஷ மாம் ரக்ஷ மோதாத் ॥ 8 ॥
மஹாதேவ தேவேஶ தேவாதிதேவ
ஸ்மராரே புராரே யமாரே ஹரேதி ।
ப்ருவாண: ஸ்மரிஷ்யாமி பக்த்யா லினெ பவன்தம் ததோ மே தயாஶீல தேவ ப்ரஸீத ॥ 9
த்வதன்ய: ஶரண்ய: ப்ரபன்னஸ்ய நேதி
ப்ரஸீத ஸ்மரன்னேவ ஹன்யாஸ்து தைன்யம் ।
ந சேத்தே பவேத்பக்தவாத்ஸல்யஹானிஸ்ததோ
மே தயால்தோ ஸதா ஸன்னிதேஹி ॥ 1௦ ॥
அயம் தானகாலஸ்த்வஹம் தானபாத்ரம்
பவானேவ தாதா த்வதன்யம் ந யாசே ।
பவத்பக்திமேவ ஸ்திராம் தேஹி மஹ்யம்
க்ருபாஶீல ஶம்போ க்ருதார்தோஸ்மி தஸ்மாத் ॥ 11 ॥
பஶும் வேத்ஸி சேன்மாம் தமேவாதிரூட:
கலங்கீதி வா மூர்த்னி தத்ஸே தமேவ ।
த்விஜிஹ்வ: புன: ஸோபி தே கண்டபூஷா
த்வதங்கீக்ருதா: ஶர்வ ஸர்வேபி தன்யா: ॥ 12 ॥
ந ஶக்னோமி கர்தும் பரத்ரோஹலேஶம்
கதம் ப்ரீயஸே த்வம் ந ஜானே கிரீஶ ।
ததாஹி ப்ரஸன்னோஸி கஸ்யாபி
கான்தாஸுதத்ரோஹிணோ வா பித்ருத்ரோஹிணோ வா ॥ 13 ॥
ஸ்துதிம் த்யானமர்சாம் யதாவத்விதாதும்
பஜன்னப்யஜானந்மஹேஶாவலம்பே ।
த்ரஸன்தம் ஸுதம் த்ராதுமக்ரே
ம்ருகண்டோர்யமப்ராணனிர்வாபணம் த்வத்பதாப்ஜம் ॥ 14 ॥
ஶிரோ த்ருஷ்டி ஹ்ருத்ரோக ஶூல ப்ரமேஹஜ்வரார்ஶோ ஜராயக்ஷ்மஹிக்காவிஷார்தான்
த்வமாத்யோ பிஷக்பேஷஜம் பஸ்ம ஶம்போ
த்வமுல்லாகயாஸ்மான்வபுர்லாகவாய ॥ 15 ॥
தரித்ரோஸ்ம்யபத்ரோஸ்மி பக்னோஸ்மி தூயே
விஷண்ணோஸ்மி ஸன்னோஸ்மி கின்னோஸ்மி சாஹம் ।
பவான்ப்ராணினாமன்தராத்மாஸி ஶம்போ
மமாதிம் ந வேத்ஸி ப்ரபோ ரக்ஷ மாம் த்வம் ॥ 16 ॥
த்வதக்ஷ்ணோ: கடாக்ஷ: பதேத்த்ர்யக்ஷ யத்ர
க்ஷணம் க்ஷ்மா ச லக்ஷ்மீ: ஸ்வயம் தம் வ்ருணாதே ।
கிரீடஸ்புரச்சாமரச்சத்ரமாலாகலாசீகஜக்ஷௌமபூஷாவிஶேஷை: ॥ 17 ॥
பவான்யை பவாயாபி மாத்ரே ச பித்ரே
ம்ருடான்யை ம்ருடாயாப்யகக்ன்யை மகக்னே ।
ஶிவாங்க்யை ஶிவாங்காய குர்ம: ஶிவாயை
ஶிவாயாம்பிகாயை நமஸ்த்ர்யம்பகாய ॥ 18 ॥
பவத்கௌரவம் மல்லகுத்வம் விதித்வா
ப்ரபோ ரக்ஷ காருண்யத்ருஷ்ட்யானுகம் மாம் ।
ஶிவாத்மானுபாவஸ்துதாவக்ஷமோஹம்
ஸ்வஶக்த்யா க்ருதம் மேபராதம் க்ஷமஸ்வ ॥ 19 ॥
யதா கர்ணரன்த்ரம் வ்ரஜேத்காலவாஹத்விஷத்கண்டகண்டா கணாத்காரனாத: ।
வ்ருஷாதீஶமாருஹ்ய தேவௌபவாஹ்யன்ததா
வத்ஸ மா பீரிதி ப்ரீணய த்வம் ॥ 2௦ ॥
யதா தாருணாபாஷணா பீஷணா மே
பவிஷ்யன்த்யுபான்தே க்ருதான்தஸ்ய தூதா: ।
ததா மன்மனஸ்த்வத்பதாம்போருஹஸ்தம்
கதம் நிஶ்சலம் ஸ்யான்னமஸ்தேஸ்து ஶம்போ ॥ 21 ॥
யதா துர்னிவாரவ்யதோஹம் ஶயானோ
லுடன்னி:ஶ்வஸன்னி:ஸ்ருதாவ்யக்தவாணி: ।
ததா ஜஹ்னுகன்யாஜலாலங்க்ருதம் தே
ஜடாமண்டலம் மன்மனோமன்திரே ஸ்யாத் ॥ 22 ॥
யதா புத்ரமித்ராதயோ மத்ஸகாஶே
ருதன்த்யஸ்ய ஹா கீத்ருஶீயம் தஶேதி ।
ததா தேவதேவேஶ கௌரீஶ ஶம்போ
நமஸ்தே ஶிவாயேத்யஜஸ்ரம் ப்ரவாணி ॥ 23 ॥
யதா பஶ்யதாம் மாமஸௌ வேத்தி
நாஸ்மானயம் ஶ்வாஸ ஏவேதி வாசோ பவேயு: ।
ததா பூதிபூஷம் புஜங்காவனத்தம்
புராரே பவன்தம் ஸ்புடம் பாவயேயம் ॥ 24 ॥
யதா யாதனாதேஹஸன்தேஹவாஹீ
பவேதாத்மதேஹே ந மோஹோ மஹான்மே ।
ததா காஶஶீதாம்ஶுஸங்காஶமீஶ
ஸ்மராரே வபுஸ்தே நமஸ்தே ஸ்மராமி ॥ 25 ॥
யதாபாரமச்சாயமஸ்தானமத்பிர்ஜனைர்வா விஹீனம் கமிஷ்யாமி மார்கம் ।
ததா தம் நிருன்தங்க்ருதான்தஸ்ய மார்கம்
மஹாதேவ மஹ்யம் மனோஜ்ஞம் ப்ரயச்ச ॥ 26 ॥
யதா ரௌரவாதி ஸ்மரன்னேவ பீத்யா
வ்ரஜாம்யத்ர மோஹம் மஹாதேவ கோரம் ।
ததா மாமஹோ நாத கஸ்தாரயிஷ்யத்யனாதம் பராதீனமர்தேன்துமௌல்தே ॥ 27 ॥
யதா ஶ்வேதபத்ராயதாலங்க்யஶக்தே:
க்ருதான்தாத்பயம் பக்திவாத்ஸல்யபாவாத் ।
ததா பாஹி மாம் பார்வதீவல்லபான்யம்
ந பஶ்யாமி பாதாரமேதாத்ருஶம் மே ॥ 28 ॥
இதானீமிதானீம் ம்ருதிர்மே பவித்ரீத்யஹோ ஸன்ததம் சின்தயா பீடிதோஸ்மி ।
கதம் நாம மா பூன்ம்ருதௌ பீதிரேஷா
நமஸ்தே கதீனாம் கதே நீலகண்ட ॥ 29 ॥
அமர்யாதமேவாஹமாபாலவ்ருத்தம்
ஹரன்தம் க்ருதான்தம் ஸமீக்ஷ்யாஸ்மி பீத: ।
ம்ருதௌ தாவகாங்க்ர்யப்ஜதிவ்யப்ரஸாதாத்பவானீபதே நிர்பயோஹம் பவானி ॥ 3௦ ॥
ஜராஜன்மகர்பாதிவாஸாதிது:கான்யஸஹ்யானி ஜஹ்யாம் ஜகன்னாத தேவ ।
பவன்தம் வினா மே கதிர்னைவ ஶம்போ
தயால்தோ ந ஜாகர்தி கிம் வா தயா தே ॥ 31 ॥
ஶிவாயேதி ஶப்தோ நம:பூர்வ ஏஷ
ஸ்மரன்முக்திக்ருன்ம்ருத்யுஹா தத்த்வவாசீ ।
மஹேஶான மா கான்மனஸ்தோ வசஸ்த:
ஸதா மஹ்யமேதத்ப்ரதானம் ப்ரயச்ச ॥ 32 ॥
த்வமப்யம்ப மாம் பஶ்ய ஶீதாம்ஶுமௌல்திப்ரியே பேஷஜம் த்வம் பவவ்யாதிஶான்தௌ
பஹுக்லேஶபாஜம் பதாம்போஜபோதே
பவாப்தௌ நிமக்னம் நயஸ்வாத்ய பாரம் ॥ 33 ॥
அனுத்யல்லலாடாக்ஷி வஹ்னி ப்ரரோஹைரவாமஸ்புரச்சாருவாமோருஶோபை: ।
அனங்கப்ரமத்போகிபூஷாவிஶேஷைரசன்த்ரார்தசூடைரலம் தைவதைர்ன: ॥ 34 ॥
அகண்டேகலங்காதனங்கேபுஜங்காதபாணௌகபாலாதபாலேனலாக்ஷாத் ।
அமௌல்தௌஶஶாங்காதவாமேகல்தத்ராதஹம் தேவமன்யம் ந மன்யே ந மன்யே ॥ 35 ॥
மஹாதேவ ஶம்போ கிரீஶ த்ரிஶூலிம்ஸ்த்வதீயம் ஸமஸ்தம் விபாதீதி யஸ்மாத் ।
ஶிவாதன்யதா தைவதம் நாபிஜானே
ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 36 ॥
யதோஜாயதேதம் ப்ரபஞ்சம் விசித்ரம்
ஸ்திதிம் யாதி யஸ்மின்யதேகான்தமன்தே ।
ஸ கர்மாதிஹீன: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிராத்மா
ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 37 ॥
கிரீடே நிஶேஶோ லலாடே ஹுதாஶோ
புஜே போகிராஜோ கலே காலிமா ச ।
தனௌ காமினீ யஸ்ய தத்துல்யதேவம்
ந ஜானே ந ஜானே ந ஜானே ந ஜானே ॥ 38 ॥
அனேன ஸ்தவேனாதராதம்பிகேஶம்
பராம் பக்திமாஸாத்ய யம் யே நமன்தி ।
ம்ருதௌ நிர்பயாஸ்தே ஜனாஸ்தம் பஜன்தே
ஹ்ருதம்போஜமத்யே ஸதாஸீனமீஶம் ॥ 39 ॥
புஜங்கப்ரியாகல்ப ஶம்போ மயைவம்
புஜங்கப்ரயாதேன வ்ருத்தேன க்ல்ருப்தம் ।
நர: ஸ்தோத்ரமேதத்படித்வோருபக்த்யா
ஸுபுத்ராயுராரோக்யமைஶ்வர்யமேதி ॥ 4௦ ॥


🙏 Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download கலத்தானகண்டம் மிலத்ப்ருங்கஷண்டம் ஶிவ பு4ஜங்க3ம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam Lyrics in Tamil Image

  galaddanagandam-shiva-bhujangam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam | கலத்தானகண்டம் மிலத்ப்ருங்கஷண்டம் | ஶிவ பு4ஜங்க3ம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Galaddanagandam Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandammeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam or How to chant Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam | Urvarukamiva Bandhanath Mrityormukshiya Mamritat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Bhujangam Tamil Galaddanagandam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^