ગલદ્દાનગંડં મિલદ્ભૃંગષંડં શિવ ભુજંગમ્ લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on September 3, 2020 at 04:03 PM

Shiva Bhujangam Gujarati-Galaddanagandam-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Gujarati


|| શિવ ભુજંગમ્ ||
ગલદ્દાનગંડં મિલદ્ભૃંગષંડં
ચલચ્ચારુશુંડં જગત્ત્રાણશૌંડમ્ ।
કનદ્દંતકાંડં વિપદ્ભંગચંડં
શિવપ્રેમપિંડં ભજે વક્રતુંડમ્ ॥ 1 ॥
અનાદ્યંતમાદ્યં પરં તત્ત્વમર્થં
ચિદાકારમેકં તુરીયં ત્વમેયમ્ ।
હરિબ્રહ્મમૃગ્યં પરબ્રહ્મરૂપં
મનોવાગતીતં મહઃશૈવમીડે ॥ 2 ॥
સ્વશક્ત્યાદિ શક્ત્યંત સિંહાસનસ્થં
મનોહારિ સર્વાંગરત્નોરુભૂષમ્ ।
જટાહીંદુગંગાસ્થિશમ્યાકમૌળિં
પરાશક્તિમિત્રં નમઃ પંચવક્ત્રમ્ ॥ 3 ॥
શિવેશાનતત્પૂરુષાઘોરવામાદિભિઃ
પંચભિર્હૃન્મુખૈઃ ષડ્ભિરંગૈઃ ।
અનૌપમ્ય ષટ્ત્રિંશતં તત્ત્વવિદ્યામતીતં
પરં ત્વાં કથં વેત્તિ કો વા ॥ 4 ॥
પ્રવાળપ્રવાહપ્રભાશોણમર્ધં
મરુત્વન્મણિ શ્રીમહઃ શ્યામમર્ધમ્ ।
ગુણસ્યૂતમેતદ્વપુઃ શૈવમંતઃ
સ્મરામિ સ્મરાપત્તિસંપત્તિહેતોઃ ॥ 5 ॥
સ્વસેવાસમાયાતદેવાસુરેંદ્રા
નમન્મૌળિમંદારમાલાભિષિક્તમ્ ।
નમસ્યામિ શંભો પદાંભોરુહં તે
ભવાંભોધિપોતં ભવાની વિભાવ્યમ્ ॥ 6 ॥
જગન્નાથ મન્નાથ ગૌરીસનાથ
પ્રપન્નાનુકંપિન્વિપન્નાર્તિહારિન્ ।
મહઃસ્તોમમૂર્તે સમસ્તૈકબંધો
નમસ્તે નમસ્તે પુનસ્તે નમોઽસ્તુ ॥ 7 ॥
વિરૂપાક્ષ વિશ્વેશ વિશ્વાદિદેવ
ત્રયી મૂલ શંભો શિવ ત્ર્યંબક ત્વમ્ ।
પ્રસીદ સ્મર ત્રાહિ પશ્યાવમુક્ત્યૈ
ક્ષમાં પ્રાપ્નુહિ ત્ર્યક્ષ માં રક્ષ મોદાત્ ॥ 8 ॥
મહાદેવ દેવેશ દેવાદિદેવ
સ્મરારે પુરારે યમારે હરેતિ ।
બ્રુવાણઃ સ્મરિષ્યામિ ભક્ત્યા લિને ભવંતં તતો મે દયાશીલ દેવ પ્રસીદ ॥ 9 ॥
ત્વદન્યઃ શરણ્યઃ પ્રપન્નસ્ય નેતિ
પ્રસીદ સ્મરન્નેવ હન્યાસ્તુ દૈન્યમ્ ।
ન ચેત્તે ભવેદ્ભક્તવાત્સલ્યહાનિસ્તતો
મે દયાળો સદા સન્નિધેહિ ॥ 10 ॥
અયં દાનકાલસ્ત્વહં દાનપાત્રં
ભવાનેવ દાતા ત્વદન્યં ન યાચે ।
ભવદ્ભક્તિમેવ સ્થિરાં દેહિ મહ્યં
કૃપાશીલ શંભો કૃતાર્થોઽસ્મિ તસ્માત્ ॥ 11 ॥
પશું વેત્સિ ચેન્માં તમેવાધિરૂઢઃ
કલંકીતિ વા મૂર્ધ્નિ ધત્સે તમેવ ।
દ્વિજિહ્વઃ પુનઃ સોઽપિ તે કંઠભૂષા
ત્વદંગીકૃતાઃ શર્વ સર્વેઽપિ ધન્યાઃ ॥ 12 ॥
ન શક્નોમિ કર્તું પરદ્રોહલેશં
કથં પ્રીયસે ત્વં ન જાને ગિરીશ ।
તથાહિ પ્રસન્નોઽસિ કસ્યાપિ
કાંતાસુતદ્રોહિણો વા પિતૃદ્રોહિણો વા ॥ 13 ॥
સ્તુતિં ધ્યાનમર્ચાં યથાવદ્વિધાતું
ભજન્નપ્યજાનન્મહેશાવલંબે ।
ત્રસંતં સુતં ત્રાતુમગ્રે
મૃકંડોર્યમપ્રાણનિર્વાપણં ત્વત્પદાબ્જમ્ ॥ 14 ॥
શિરો દૃષ્ટિ હૃદ્રોગ શૂલ પ્રમેહજ્વરાર્શો જરાયક્ષ્મહિક્કાવિષાર્તાન્ ।
ત્વમાદ્યો ભિષગ્ભેષજં ભસ્મ શંભો
ત્વમુલ્લાઘયાસ્માન્વપુર્લાઘવાય ॥ 15 ॥
દરિદ્રોઽસ્મ્યભદ્રોઽસ્મિ ભગ્નોઽસ્મિ દૂયે
વિષણ્ણોઽસ્મિ સન્નોઽસ્મિ ખિન્નોઽસ્મિ ચાહમ્ ।
ભવાન્પ્રાણિનામંતરાત્માસિ શંભો
મમાધિં ન વેત્સિ પ્રભો રક્ષ માં ત્વમ્ ॥ 16 ॥
ત્વદક્ષ્ણોઃ કટાક્ષઃ પતેત્ત્ર્યક્ષ યત્ર
ક્ષણં ક્ષ્મા ચ લક્ષ્મીઃ સ્વયં તં વૃણાતે ।
કિરીટસ્ફુરચ્ચામરચ્છત્રમાલાકલાચીગજક્ષૌમભૂષાવિશેષૈઃ ॥ 17 ॥
ભવાન્યૈ ભવાયાપિ માત્રે ચ પિત્રે
મૃડાન્યૈ મૃડાયાપ્યઘઘ્ન્યૈ મખઘ્ને ।
શિવાંગ્યૈ શિવાંગાય કુર્મઃ શિવાયૈ
શિવાયાંબિકાયૈ નમસ્ત્ર્યંબકાય ॥ 18 ॥
ભવદ્ગૌરવં મલ્લઘુત્વં વિદિત્વા
પ્રભો રક્ષ કારુણ્યદૃષ્ટ્યાનુગં મામ્ ।
શિવાત્માનુભાવસ્તુતાવક્ષમોઽહં
સ્વશક્ત્યા કૃતં મેઽપરાધં ક્ષમસ્વ ॥ 19 ॥
યદા કર્ણરંધ્રં વ્રજેત્કાલવાહદ્વિષત્કંઠઘંટા ઘણાત્કારનાદઃ ।
વૃષાધીશમારુહ્ય દેવૌપવાહ્યંતદા
વત્સ મા ભીરિતિ પ્રીણય ત્વમ્ ॥ 20 ॥
યદા દારુણાભાષણા ભીષણા મે
ભવિષ્યંત્યુપાંતે કૃતાંતસ્ય દૂતાઃ ।
તદા મન્મનસ્ત્વત્પદાંભોરુહસ્થં
કથં નિશ્ચલં સ્યાન્નમસ્તેઽસ્તુ શંભો ॥ 21 ॥
યદા દુર્નિવારવ્યથોઽહં શયાનો
લુઠન્નિઃશ્વસન્નિઃસૃતાવ્યક્તવાણિઃ ।
તદા જહ્નુકન્યાજલાલંકૃતં તે
જટામંડલં મન્મનોમંદિરે સ્યાત્ ॥ 22 ॥
યદા પુત્રમિત્રાદયો મત્સકાશે
રુદંત્યસ્ય હા કીદૃશીયં દશેતિ ।
તદા દેવદેવેશ ગૌરીશ શંભો
નમસ્તે શિવાયેત્યજસ્રં બ્રવાણિ ॥ 23 ॥
યદા પશ્યતાં મામસૌ વેત્તિ
નાસ્માનયં શ્વાસ એવેતિ વાચો ભવેયુઃ ।
તદા ભૂતિભૂષં ભુજંગાવનદ્ધં
પુરારે ભવંતં સ્ફુટં ભાવયેયમ્ ॥ 24 ॥
યદા યાતનાદેહસંદેહવાહી
ભવેદાત્મદેહે ન મોહો મહાન્મે ।
તદા કાશશીતાંશુસંકાશમીશ
સ્મરારે વપુસ્તે નમસ્તે સ્મરામિ ॥ 25 ॥
યદાપારમચ્છાયમસ્થાનમદ્ભિર્જનૈર્વા વિહીનં ગમિષ્યામિ માર્ગમ્ ।
તદા તં નિરુંધંકૃતાંતસ્ય માર્ગં
મહાદેવ મહ્યં મનોજ્ઞં પ્રયચ્છ ॥ 26 ॥
યદા રૌરવાદિ સ્મરન્નેવ ભીત્યા
વ્રજામ્યત્ર મોહં મહાદેવ ઘોરમ્ ।
તદા મામહો નાથ કસ્તારયિષ્યત્યનાથં પરાધીનમર્ધેંદુમૌળે ॥ 27 ॥
યદા શ્વેતપત્રાયતાલંઘ્યશક્તેઃ
કૃતાંતાદ્ભયં ભક્તિવાત્સલ્યભાવાત્ ।
તદા પાહિ માં પાર્વતીવલ્લભાન્યં
ન પશ્યામિ પાતારમેતાદૃશં મે ॥ 28 ॥
ઇદાનીમિદાનીં મૃતિર્મે ભવિત્રીત્યહો સંતતં ચિંતયા પીડિતોઽસ્મિ ।
કથં નામ મા ભૂન્મૃતૌ ભીતિરેષા
નમસ્તે ગતીનાં ગતે નીલકંઠ ॥ 29 ॥
અમર્યાદમેવાહમાબાલવૃદ્ધં
હરંતં કૃતાંતં સમીક્ષ્યાસ્મિ ભીતઃ ।
મૃતૌ તાવકાંઘ્ર્યબ્જદિવ્યપ્રસાદાદ્ભવાનીપતે નિર્ભયોઽહં ભવાનિ ॥ 30 ॥
જરાજન્મગર્ભાધિવાસાદિદુઃખાન્યસહ્યાનિ જહ્યાં જગન્નાથ દેવ ।
ભવંતં વિના મે ગતિર્નૈવ શંભો
દયાળો ન જાગર્તિ કિં વા દયા તે ॥ 31 ॥
શિવાયેતિ શબ્દો નમઃપૂર્વ એષ
સ્મરન્મુક્તિકૃન્મૃત્યુહા તત્ત્વવાચી ।
મહેશાન મા ગાન્મનસ્તો વચસ્તઃ
સદા મહ્યમેતત્પ્રદાનં પ્રયચ્છ ॥ 32 ॥
ત્વમપ્યંબ માં પશ્ય શીતાંશુમૌળિપ્રિયે ભેષજં ત્વં ભવવ્યાધિશાંતૌ
બહુક્લેશભાજં પદાંભોજપોતે
ભવાબ્ધૌ નિમગ્નં નયસ્વાદ્ય પારમ્ ॥ 33 ॥
અનુદ્યલ્લલાટાક્ષિ વહ્નિ પ્રરોહૈરવામસ્ફુરચ્ચારુવામોરુશોભૈઃ ।
અનંગભ્રમદ્ભોગિભૂષાવિશેષૈરચંદ્રાર્ધચૂડૈરલં દૈવતૈર્નઃ ॥ 34 ॥
અકંઠેકલંકાદનંગેભુજંગાદપાણૌકપાલાદફાલેઽનલાક્ષાત્ ।
અમૌળૌશશાંકાદવામેકળત્રાદહં દેવમન્યં ન મન્યે ન મન્યે ॥ 35 ॥
મહાદેવ શંભો ગિરીશ ત્રિશૂલિંસ્ત્વદીયં સમસ્તં વિભાતીતિ યસ્માત્ ।
શિવાદન્યથા દૈવતં નાભિજાને
શિવોઽહં શિવોઽહં શિવોઽહં શિવોઽહમ્ ॥ 36 ॥
યતોઽજાયતેદં પ્રપંચં વિચિત્રં
સ્થિતિં યાતિ યસ્મિન્યદેકાંતમંતે ।
સ કર્માદિહીનઃ સ્વયંજ્યોતિરાત્મા
શિવોઽહં શિવોઽહં શિવોઽહં શિવોઽહમ્ ॥ 37 ॥
કિરીટે નિશેશો લલાટે હુતાશો
ભુજે ભોગિરાજો ગલે કાલિમા ચ ।
તનૌ કામિની યસ્ય તત્તુલ્યદેવં
ન જાને ન જાને ન જાને ન જાને ॥ 38 ॥
અનેન સ્તવેનાદરાદંબિકેશં
પરાં ભક્તિમાસાદ્ય યં યે નમંતિ ।
મૃતૌ નિર્ભયાસ્તે જનાસ્તં ભજંતે
હૃદંભોજમધ્યે સદાસીનમીશમ્ ॥ 39 ॥
ભુજંગપ્રિયાકલ્પ શંભો મયૈવં
ભુજંગપ્રયાતેન વૃત્તેન ક્લૃપ્તમ્ ।
નરઃ સ્તોત્રમેતત્પઠિત્વોરુભક્ત્યા
સુપુત્રાયુરારોગ્યમૈશ્વર્યમેતિ ॥ 40 ॥


🙏 Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download ગલદ્દાનગંડં મિલદ્ભૃંગષંડં શિવ ભુજંગમ્ Lyrics in Gujarati | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam Lyrics in Gujarati Image

  galaddanagandam-shiva-bhujangam-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam | ગલદ્દાનગંડં મિલદ્ભૃંગષંડં | શિવ ભુજંગમ્ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Galaddanagandam Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandammeaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam or How to chant Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Bhujangam Gujarati Galaddanagandam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^