Galaddanagandam Miladbhrngasandam Shiva Bhujangam Lyrics in English, PDF, MP3, Download 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on October 18, 2020 at 02:31 AM

Shiva Bhujangam English-Galaddanagandam-english-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In English


|| Shiva Bhujangam ||
Galaddanagandam Miladbhrngasandam
Chalachcharusundam Jagattranasaundam ।
Kanaddantakandam Vipadbhangachandam
Sivapremapindam Bhaje Vakratundam ॥ 1 ॥
Anadyantamadyam Param Tattvamartham
Chidakaramekam Turiyam Tvameyam ।
Haribrahmamrgyam Parabrahmarupam
Manovagatitam Mahahsaivamide ॥ 2 ॥
Svasaktyadi Saktyanta Simhasanastham
Manohari Sarvangaratnorubhusam ।
Jatahindugangasthisamyakamaulim
Parasaktimitram Namah Panchavaktram ॥ 3 ॥
Sivesanatatpurusaghoravamadibhih
Panchabhirhrnmukhaih Sadbhirangaih ।
Anaupamya Sattrimsatam Tattvavidyamatitam
Param Tvam Katham Vetti Ko Va ॥ 4 ॥
Pravalapravahaprabhasonamardham
Marutvanmani Srimahah Syamamardham ।
Gunasyutametadvapuh Saivamantah
Smarami Smarapattisampattihetoh ॥ 5 ॥
Svasevasamayatadevasurendra
Namanmaulimandaramalabhisiktam ।
Namasyami Sambho Padambhoruham Te
Bhavambhodhipotam Bhavani Vibhavyam ॥ 6 ॥
Jagannatha Mannatha Gaurisanatha
Prapannanukampinvipannartiharin ।
Mahahstomamurte Samastaikabandho
Namaste Namaste Punaste Namostu ॥ 7 ॥
Virupaksa Visvesa Visvadideva
Trayi Mula Sambho Siva Tryambaka Tvam ।
Prasida Smara Trahi Pasyavamuktyai
Ksamam Prapnuhi Tryaksa Mam Raksa Modat ॥ 8 ॥
Mahadeva Devesa Devadideva
Smarare Purare Yamare Hareti ।
Bruvanah Smarisyami Bhaktya line Bhavantam Tato Me Dayasila Deva Prasida
॥ 9 ॥
Tvadanyah Saranyah Prapannasya Neti
Prasida Smaranneva Hanyastu Dainyam ।
Na Chette Bhavedbhaktavatsalyahanistato
Me Dayalo Sada Sannidhehi ॥ 10 ॥
Ayam Danakalastvaham Danapatram
Bhavaneva Data Tvadanyam Na Yache ।
Bhavadbhaktimeva Sthiram Dehi Mahyam
Krpasila Sambho Krtarthosmi Tasmat ॥ 11 ॥
Pasum Vetsi Chenmam Tamevadhirudhah
Kalankiti Va Murdhni Dhatse Tameva ।
Dvijihvah Punah Sopi Te Kanthabhusa
Tvadangikrtah Sarva Sarvepi Dhanyah ॥ 12 ॥
Na Saknomi Kartum Paradrohalesam
Katham Priyase Tvam Na Jane Girisa ।
Tathahi Prasannosi Kasyapi
Kantasutadrohino Va Pitrdrohino Va ॥ 13 ॥
Stutim Dhyanamarcham Yathavadvidhatum
Bhajannapyajananmahesavalambe ।
Trasantam Sutam Tratumagre
Mrkandoryamaprananirvapanam Tvatpadabjam ॥ 14 ॥
Siro Drsti Hrdroga Sula Pramehajvararso Jarayaksmahikkavisartan ।
Tvamadyo Bhisagbhesajam Bhasma Sambho
Tvamullaghayasmanvapurlaghavaya ॥ 15 ॥
Daridrosmyabhadrosmi Bhagnosmi Duye
Visannosmi Sannosmi Khinnosmi Chaham ।
Bhavanpraninamantaratmasi Sambho
Mamadhim Na Vetsi Prabho Raksa Mam Tvam ॥ 16 ॥
Tvadaksnoh Kataksah Patettryaksa Yatra
Ksanam Ksma Cha Laksmih Svayam Tam Vrnate ।
Kiritasphurachchamarachchatramalakalachigajaksaumabhusavisesaih ॥ 17 ॥
Bhavanyai Bhavayapi Matre Cha Pitre
Mrdanyai Mrdayapyaghaghnyai Makhaghne ।
Sivangyai Sivangaya Kurmah Sivayai
Sivayambikayai Namastryambakaya ॥ 18 ॥
Bhavadgauravam Mallaghutvam Viditva
Prabho Raksa Karunyadrstyanugam Mam ।
Sivatmanubhavastutavaksamoham
Svasaktya Krtam Meparadham Ksamasva ॥ 19 ॥
Yada Karnarandhram Vrajetkalavahadvisatkanthaghanta Ghanatkaranadah ।
Vrsadhisamaruhya Devaupavahyantada
Vatsa Ma Bhiriti Prinaya Tvam ॥ 20 ॥
Yada Darunabhasana Bhisana Me
Bhavisyantyupante Krtantasya Dutah ।
Tada Manmanastvatpadambhoruhastham
Katham Nischalam Syannamastestu Sambho ॥ 21 ॥
Yada Durnivaravyathoham Sayano
Luthannihsvasannihsrtavyaktavanih ।
Tada Jahnukanyajalalankrtam Te
Jatamandalam Manmanomandire Syat ॥ 22 ॥
Yada Putramitradayo Matsakase
Rudantyasya Ha Kidrsiyam Daseti ।
Tada Devadevesa Gaurisa Sambho
Namaste Sivayetyajasram Bravani ॥ 23 ॥
Yada Pasyatam Mamasau Vetti
Nasmanayam Svasa Eveti Vacho Bhaveyuh ।
Tada Bhutibhusam Bhujangavanaddham
Purare Bhavantam Sphutam Bhavayeyam ॥ 24 ॥
Yada Yatanadehasandehavahi
Bhavedatmadehe Na Moho Mahanme ।
Tada Kasasitamsusankasamisa
Smarare Vapuste Namaste Smarami ॥ 25 ॥
Yadaparamachchayamasthanamadbhirjanairva Vihinam Gamisyami Margam ।
Tada Tam Nirundhankrtantasya Margam
Mahadeva Mahyam Manojnam Prayachcha ॥ 26 ॥
Yada Rauravadi Smaranneva Bhitya
Vrajamyatra Moham Mahadeva Ghoram ।
Tada Mamaho Natha Kastarayisyatyanatham Paradhinamardhendumaule ॥ 27 ॥
Yada Svetapatrayatalanghyasakteh
Krtantadbhayam Bhaktivatsalyabhavat ।
Tada Pahi Mam Parvativallabhanyam
Na Pasyami Patarametadrsam Me ॥ 28 ॥
Idanimidanim Mrtirme Bhavitrityaho Santatam Chintaya Piditosmi ।
Katham Nama Ma Bhunmrtau Bhitiresa
Namaste Gatinam Gate Nilakantha ॥ 29 ॥
Amaryadamevahamabalavrddham
Harantam Krtantam Samiksyasmi Bhitah ।
Mrtau Tavakanghryabjadivyaprasadadbhavanipate Nirbhayoham Bhavani ॥ 30 ॥
Jarajanmagarbhadhivasadiduhkhanyasahyani Jahyam Jagannatha Deva ।
Bhavantam Vina Me Gatirnaiva Sambho
Dayalo Na Jagarti Kim Va Daya Te ॥ 31 ॥
Sivayeti Sabdo Namahpurva Esa
Smaranmuktikrnmrtyuha Tattvavachi ।
Mahesana Ma Ganmanasto Vachastah
Sada Mahyametatpradanam Prayachcha ॥ 32 ॥
Tvamapyamba Mam Pasya Sitamsumaulipriye Bhesajam Tvam Bhavavyadhisantau
Bahuklesabhajam Padambhojapote
Bhavabdhau Nimagnam Nayasvadya Param ॥ 33 ॥
Anudyallalataksi Vahni Prarohairavamasphurachcharuvamorusobhaih ।
Anangabhramadbhogibhusavisesairachandrardhachudairalam Daivatairnah ॥ 34
Akanthekalankadanangebhujangadapanaukapaladaphalenalaksat ।
Amaulausasankadavamekalatradaham Devamanyam Na Manye Na Manye ॥ 35 ॥
Mahadeva Sambho Girisa Trisulimstvadiyam Samastam Vibhatiti Yasmat ।
Sivadanyatha Daivatam Nabhijane
Sivoham Sivoham Sivoham Sivoham ॥ 36 ॥
Yatojayatedam Prapancham Vichitram
Sthitim Yati Yasminyadekantamante ।
Sa Karmadihinah Svayanjyotiratma
Sivoham Sivoham Sivoham Sivoham ॥ 37 ॥
Kirite Niseso Lalate Hutaso
Bhuje Bhogirajo Gale Kalima Cha ।
Tanau Kamini Yasya Tattulyadevam
Na Jane Na Jane Na Jane Na Jane ॥ 38 ॥
Anena Stavenadaradambikesam
Param Bhaktimasadya Yam Ye Namanti ।
Mrtau Nirbhayaste Janastam Bhajante
Hrdambhojamadhye Sadasinamisam ॥ 39 ॥
Bhujangapriyakalpa Sambho Mayaivam
Bhujangaprayatena Vrttena Klrptam ।
Narah Stotrametatpathitvorubhaktya
Suputrayurarogyamaisvaryameti ॥ 40 ॥


🙏 Shiva Bhujangam English Galaddanagandam Lyrics in English PDF, MP3 Download Galaddanagandam Miladbhrngasandam Shiva Bhujangam Lyrics in English | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Bhujangam English Galaddanagandam Lyrics in English Image

  galaddanagandam-shiva-bhujangam-english-english-lyrics-download
  🌻 Shiva Bhujangam English Galaddanagandam Lyrics in English PDF Download

  View the pdf for the Shiva Bhujangam English Galaddanagandam | Galaddanagandam Miladbhrngasandam | Shiva Bhujangam using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Galaddanagandam Lyrics in English Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Bhujangam English Galaddanagandam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Bhujangam English Galaddanagandam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Bhujangam English Galaddanagandammeaning in English or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Bhujangam English Galaddanagandam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Bhujangam English Galaddanagandam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Bhujangam English Galaddanagandam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Bhujangam English Galaddanagandam or How to chant Shiva Bhujangam English Galaddanagandam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Bhujangam English Galaddanagandam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Bhujangam English Galaddanagandam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Bhujangam English Galaddanagandam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Bhujangam English Galaddanagandam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^