ગકારરૂપો ગંબીજો ગણેશો ગણવંદિતઃ ગણપતિ ગકાર અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ્ લિરિક્સ ઈન ગુજરાતી, પી ડી એફ, એમ પી થ્રિ, ડોઉનલોળ 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on May 15, 2021 at 04:43 AM

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati-Gakararupo Gambijo-gujarati-Lyrics-Pdf

🏵 Ganesh Stotra Lyrics In Gujarati


|| ગણપતિ ગકાર અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ્ ||
ગકારરૂપો ગંબીજો ગણેશો ગણવંદિતઃ ।
ગણનીયો ગણોગણ્યો ગણનાતીત સદ્ગુણઃ ॥ 1 ॥
ગગનાદિકસૃદ્ગંગાસુતોગંગાસુતાર્ચિતઃ ।
ગંગાધરપ્રીતિકરોગવીશેડ્યોગદાપહઃ ॥ 2 ॥
ગદાધરનુતો ગદ્યપદ્યાત્મકકવિત્વદઃ ।
ગજાસ્યો ગજલક્ષ્મીવાન્ ગજવાજિરથપ્રદઃ ॥ 3 ॥
ગંજાનિરત શિક્ષાકૃદ્ગણિતજ્ઞો ગણોત્તમઃ ।
ગંડદાનાંચિતોગંતા ગંડોપલ સમાકૃતિઃ ॥ 4 ॥
ગગન વ્યાપકો ગમ્યો ગમાનાદિ વિવર્જિતઃ ।
ગંડદોષહરો ગંડ ભ્રમદ્ભ્રમર કુંડલઃ ॥ 5 ॥
ગતાગતજ્ઞો ગતિદો ગતમૃત્યુર્ગતોદ્ભવઃ ।
ગંધપ્રિયો ગંધવાહો ગંધસિંધુરબૃંદગઃ ॥ 6 ॥
ગંધાદિ પૂજિતો ગવ્યભોક્તા ગર્ગાદિ સન્નુતઃ ।
ગરિષ્ઠોગરભિદ્ગર્વહરો ગરળિભૂષણઃ ॥ 7 ॥
ગવિષ્ઠોગર્જિતારાવો ગભીરહૃદયો ગદી ।
ગલત્કુષ્ઠહરો ગર્ભપ્રદો ગર્ભાર્ભરક્ષકઃ ॥ 8 ॥
ગર્ભાધારો ગર્ભવાસિ શિશુજ્ઞાન પ્રદાયકઃ ।
ગરુત્મત્તુલ્યજવનો ગરુડધ્વજવંદિતઃ ॥ 9 ॥
ગયેડિતો ગયાશ્રાદ્ધફલદશ્ચ ગયાકૃતિઃ ।
ગદાધરાવતારીચ ગંધર્વનગરાર્ચિતઃ ॥ 10 ॥
ગંધર્વગાનસંતુષ્ટો ગરુડાગ્રજવંદિતઃ ।
ગણરાત્ર સમારાધ્યો ગર્હણસ્તુતિ સામ્યધીઃ ॥ 11 ॥
ગર્તાભનાભિર્ગવ્યૂતિઃ દીર્ઘતુંડો ગભસ્તિમાન્ ।
ગર્હિતાચાર દૂરશ્ચ ગરુડોપલભૂષિતઃ ॥ 12 ॥
ગજારિ વિક્રમો ગંધમૂષવાજી ગતશ્રમઃ ।
ગવેષણીયો ગમનો ગહનસ્થ મુનિસ્તુતઃ ॥ 13 ॥
ગવયચ્છિદ્ગંડકભિદ્ગહ્વરાપથવારણઃ ।
ગજદંતાયુધો ગર્જદ્રિપુઘ્નો ગજકર્ણિકઃ ॥ 14 ॥
ગજચર્મામયચ્છેત્તા ગણાધ્યક્ષોગણાર્ચિતઃ ।
ગણિકાનર્તનપ્રીતોગચ્છન્ ગંધફલી પ્રિયઃ ॥ 15 ॥
ગંધકાદિ રસાધીશો ગણકાનંદદાયકઃ ।
ગરભાદિજનુર્હર્તા ગંડકીગાહનોત્સુકઃ ॥ 16 ॥
ગંડૂષીકૃતવારાશિઃ ગરિમાલઘિમાદિદઃ ।
ગવાક્ષવત્સૌધવાસીગર્ભિતો ગર્ભિણીનુતઃ ॥ 17 ॥
ગંધમાદનશૈલાભો ગંડભેરુંડવિક્રમઃ ।
ગદિતો ગદ્ગદારાવ સંસ્તુતો ગહ્વરીપતિઃ ॥ 18 ॥
ગજેશાય ગરીયસે ગદ્યેડ્યોગતભીર્ગદિતાગમઃ ।
ગર્હણીય ગુણાભાવો ગંગાદિક શુચિપ્રદઃ ॥ 19 ॥
ગણનાતીત વિદ્યાશ્રી બલાયુષ્યાદિદાયકઃ ।
એવં શ્રીગણનાથસ્ય નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ॥ 20 ॥
પઠનાચ્છ્રવણાત્ પુંસાં શ્રેયઃ પ્રેમપ્રદાયકમ્ ।
પૂજાંતે યઃ પઠેન્નિત્યં પ્રીતસ્સન્ તસ્યવિઘ્નરાટ્ ॥ 21 ॥
યં યં કામયતે કામં તં તં શીઘ્રં પ્રયચ્છતિ ।
દૂર્વયાભ્યર્ચયન્ દેવમેકવિંશતિવાસરાન્ ॥ 22 ॥
એકવિંશતિવારં યો નિત્યં સ્તોત્રં પઠેદ્યદિ ।
તસ્ય પ્રસન્નો વિઘ્નેશસ્સર્વાન્ કામાન્ પ્રયચ્છતિ ॥ 23 ॥
॥ ઇતિ શ્રી ગણપતિ ગકાર અષ્ટોત્તર શતનામસ્તોત્રમ્ ॥


🙏 Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo Lyrics in Gujarati PDF, MP3 Download ગકારરૂપો ગંબીજો ગણેશો ગણવંદિતઃ ગણપતિ ગકાર અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati | chalisa.online.You will also find Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 free download, Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Ganesh photos and, Lord Ganesh Wallpapers, Lord Ganesh Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Ganesh  You may like this as well...
  Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo Lyrics in Gujarati Image

  gakararupo-gambijo-ganapati-gakara-ashtottara-satanama-stotram-gujarati-gujarati-lyrics-download
  🌻 Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo Lyrics in Gujarati PDF Download

  View the pdf for the Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo | ગકારરૂપો ગંબીજો ગણેશો ગણવંદિતઃ | ગણપતિ ગકાર અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ્ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Gakararupo Gambijo Lyrics in Gujarati Here...


  Few More Pages Related to Lord Ganesh

  🙏 Benefits of Chanting Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofGanapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijomeaning in Gujarati or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Ganesh for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo or How to chant Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Ganesh,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-ganesh-God-images

  🙏 Hindu God Lord Ganesh 🙏


  || Om Ekadantaya Vidmahe |Vakkratundaya Dheemahi |Tanno Danti Prachodaya || 🙏

  Ganpati (Shri Ganesh) is the god of knowledge in Hinduism, also known as God of destroying obstacles.
  Ganesha worship is practiced in Hinduism (in India) as well as in many other countries.

  Especially in Maharashtra, Ganpati is widely worshiped And other religious rituals (Ganesh Yag) is also performed.

  The Ganesh Gayatri mantra is as follows:
  || Ekdantay vidhme vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat ||

  There are eight important places of Ganapati ji in Maharashtra which are known as Ashtavinayak.

  1 Morgaon
  2 Theur
  3 Siddhatek
  4 Rangangaon
  5 Ozar
  6 Lenyandri
  7 Mahad
  8 Pali

  Names of Ganesha

  In the Puranas, Ganapati is said to be the son of Shankar Parvati - Shivahar, Parvati-putra.
  Ganapati is mentioned in many places in Puran literature.

  Vakratund, Ekadant, Gajanan, Vikat and Lambodar are just a few of the names.


  You can read more about Hindu God Lord Ganesh here on Wikipedia


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Ganesh Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Ganesh


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Ganesh

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Ganesh Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Gujarati Gakararupo Gambijo for Hindu God Lord Ganesh on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^