சரணஶ்ருங்கரஹித ஶ்ரீ நடராஜ நடராஜ ஸ்தோத்ரம் (பதஞ்ஜலி க்ருதம்) லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on January 29, 2021 at 10:06 AM

Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil-Charanasrngarahita-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| நடராஜ ஸ்தோத்ரம் (பதஞ்ஜலி க்ருதம்) ||
சரணஶ்ருங்கரஹித ஶ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்ரம்
ஸதஞ்சித-முதஞ்சித நிகுஞ்சித பதம் ஜலஜலம்-சலித மஞ்ஜு கடகம் ।
பதஞ்ஜலி த்ருகஞ்ஜன-மனஞ்ஜன-மசஞ்சலபதம் ஜனந பஞ்ஜன கரம் ।
கதம்பருசிமம்பரவஸம் பரமமம்புத கதம்ப கவிடம்பக கலம்
சிதம்புதி மணிம் புத ஹ்ருதம்புஜ ரவிம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ ॥ 1 ॥
ஹரம் த்ரிபுர பஞ்ஜன-மனந்தக்ருதகங்கண-மகண்டதய-மன்தரஹிதம்
விரிஞ்சிஸுரஸம்ஹதிபுரன்தர விசின்திதபதம் தருணசன்த்ரமகுடம் ।
பரம் பத விகண்டிதயமம் பஸித மண்டிததனும் மதனவஞ்சன பரம்
சிரன்தனமமும் ப்ரணவஸஞ்சிதனிதிம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ ॥ 2 ॥
அவன்தமகிலம் ஜகதபங்க குணதுங்கமமதம் த்ருதவிதும் ஸுரஸரித்-
தரங்க நிகுரும்ப த்ருதி லம்பட ஜடம் ஶமனதம்பஸுஹரம் பவஹரம் ।
ஶிவம் தஶதிகன்தர விஜ்ரும்பிதகரம் கரலஸன்ம்ருகஶிஶும் பஶுபதிம்
ஹரம் ஶஶிதனஞ்ஜயபதங்கனயனம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ ॥ 3 ॥
அனந்தனவரத்னவிலஸத்கடககிங்கிணிஜலம் ஜலஜலம் ஜலரவம்
முகுன்தவிதி ஹஸ்தகதமத்தல லயத்வனிதிமித்திமித நர்தன பதம் ।
ஶகுன்தரத பர்ஹிரத நன்திமுக ப்ருங்கிரிடிஸங்கனிகடம் பயஹரம்
ஸனந்த ஸனக ப்ரமுக வன்தித பதம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ ॥ 4 ॥
அனந்தமஹஸம் த்ரிதஶவன்த்ய சரணம் முனி ஹ்ருதன்தர வஸன்தமமலம்
கபன்த வியதின்த்வவனி கன்தவஹ வஹ்னிமக பன்துரவிமஞ்ஜு வபுஷம் ।
அனந்தவிபவம் த்ரிஜகதன்தர மணிம் த்ரினயனம் த்ரிபுர கண்டன பரம்
ஸனந்த முனி வன்தித பதம் ஸகருணம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ ॥ 5 ॥
அசின்த்யமலிவ்ருன்த ருசி பன்துரகலம் குரித குன்த நிகுரும்ப தவலம்
முகுன்த ஸுர வ்ருன்த பல ஹன்த்ரு க்ருத வன்தன லஸன்தமஹிகுண்டல தரம் ।
அகம்பமனுகம்பித ரதிம் ஸுஜன மங்கலனிதிம் கஜஹரம் பஶுபதிம்
தனஞ்ஜய நுதம் ப்ரணத ரஞ்ஜனபரம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ ॥ 6 ॥
பரம் ஸுரவரம் புரஹரம் பஶுபதிம் ஜனித தன்திமுக ஷண்முகமமும்
ம்ருடம் கனக பிங்கல ஜடம் ஸனக பங்கஜ ரவிம் ஸுமனஸம் ஹிமருசிம் ।
அஸங்கமனஸம் ஜலதி ஜன்மகரலம் கவலயன்த மதுலம் குணனிதிம்
ஸனந்த வரதம் ஶமிதமின்து வதனம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ ॥ 7 ॥
அஜம் க்ஷிதிரதம் புஜங்கபுங்கவகுணம் கனக ஶ்ருங்கி தனுஷம் கரலஸத்
குரங்க ப்ருது டங்க பரஶும் ருசிர குங்கும ருசிம் டமருகம் ச தததம் ।
முகுன்த விஶிகம் நமதவன்த்ய பலதம் நிகம வ்ருன்த துரகம் நிருபமம்
ஸ சண்டிகமமும் ஜடிதி ஸம்ஹ்ருதபுரம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ ॥ 8 ॥
அனங்கபரிபன்தினமஜம் க்ஷிதி துரன்தரமலம் கருணயன்தமகிலம்
ஜ்வலன்தமனலம் தததமன்தகரிபும் ஸததமின்த்ர ஸுரவன்திதபதம் ।
உதஞ்சதரவின்தகுல பன்துஶத பிம்பருசி ஸம்ஹதி ஸுகன்தி வபுஷம்
பதஞ்ஜலி நுதம் ப்ரணவ பஞ்ஜர ஶுகம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ ॥ 9 ॥
இதி ஸ்தவமமும் புஜகபுங்கவ க்ருதம் ப்ரதிதினம் படதி ய: க்ருதமுக:
ஸத: ப்ரபுபத த்விதயதர்ஶனபதம் ஸுலலிதம் சரண ஶ்ருங்க ரஹிதம் ।
ஸர: ப்ரபவ ஸம்பவ ஹரித்பதி ஹரிப்ரமுக திவ்யனுத ஶங்கரபதம்
ஸ கச்சதி பரம் ந து ஜனுர்ஜலனிதிம் பரமது:கஜனகம் துரிததம் ॥ 1௦ ॥
இதி ஶ்ரீ பதஞ்ஜலிமுனி ப்ரணீதம் சரணஶ்ருங்கரஹித நடராஜ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்


🙏 Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download சரணஶ்ருங்கரஹித ஶ்ரீ நடராஜ நடராஜ ஸ்தோத்ரம் (பதஞ்ஜலி க்ருதம்) Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita Lyrics in Tamil Image

  charanasrngarahita-nataraja-stotram-patanjali-krutam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita | சரணஶ்ருங்கரஹித ஶ்ரீ நடராஜ | நடராஜ ஸ்தோத்ரம் (பதஞ்ஜலி க்ருதம்) using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Charanasrngarahita Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofNataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahitameaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita or How to chant Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam | Urvarukamiva Bandhanath Mrityormukshiya Mamritat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Nataraja Stotram Patanjali Krutam Tamil Charanasrngarahita for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^